Tolnai Népújság, 2019. december (30. évfolyam, 279-302. szám)

2019-12-03 / 280. szám

2019. DECEMBER 3., KEDD KITEKINTŐ g # PROGRAMOK KEDD MOZI SZEKSZARD: Amundsen (norvég történelmi film), 17 óra. Tőrbe ejt­ve (amerikai krimi-dráma), 19.30. KIÁLLÍTÁS BONYHÁD VÖRÖSMARTY MI­HÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Stekly Zsuzsa Te Deum című tűz­zománc-kiállítását Filóné Ferencz Ibolya polgármester nyitja meg, közreműködik Scheidler Réka klarinéton, Tóth István gitáron és Meskó Bánk előadóművész, 17 óra. SZEKSZARD BABITS MIHÁLY KUL­TURÁLIS KÖZPONT: Kiállítás Föl­­desi Lászlóné, Kati foltmunkáiból az alkotó emlékére a Szekszárd környéki Foltvarró Egyesület szer­vezésében. A tárlatot december 10-ig lehet megtekinteni. SZEKSZÁRD AMARYLLIS ÉTTE­REM: Zsíros Ari festőművész kiál­lítása, 10 óra. SZERDA MOZI SZEKSZARD: Amundsen (norvég történelmi film), 17 óra. Tőrbe ejt­ve (amerikai krimi-dráma), 19.30. Autistákat támogat, aki sütit vesz SZEKSZÁRD Jótékonysági sü­­tivásárt rendez a Pécsi Tudo­mányegyetem Kultúratudo­mányi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara hétfő­től szerdáig. Az összegyűlt pénzadományt a Tolna Megyei Autista Gyermekekért Köz­hasznú Egyesülethez (Esőma­nók) juttatják el. Ezúttal min­denképp Tolna megyei szerve­zetnek szerettek volna segíte­ni, árulták el a Hallgatói Ön­­kormányzat jelenlévő képvi­selői. A PTE KPVK aulájában tar­tott süteményvásáron becsü­letkasszát helyeztek el, ide várják az adományokat. A szervezésben a Hallgatói Ön­­kormányzatnak a Kollégiumi Bizottság segít, ők sütnek a kollégiumban, de másoktól is szívesen fogadnak süteményt. A hallgatók azt is elárul­ták, tavaly rekordot döntöt­tek: 110-120 ezer forint gyűlt össze egy alapítványnak, és remélik, hogy az idei gyűjtés is megközelíti ezt a szép ered­ményt. F. N. Művészi élményt adtak zsűrinek és nézőknek a fiatalok Schöck Huba (I. Béla gimnázium) különdíjas lett Fotó: M. K. Második alkalommal adott otthont a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ a név­adó tiszteletére rendezett emléknapnak és szavalóver­senynek. A magyar roman­tika egyik legnagyobb alak­ja 219. esztendeje született. Perczel Sándor három fia, azaz Sándor, Mór és Miklós nevelőjeként a Bonyhád mel­letti Börzsönypusztán is la­kott. Itt élt múzsája, Perczel Etelka is. Szeri Árpád arpad.szeri@mediaworks.hu BONYHÁD A hétfő délelőtt ki­lenc órakor kezdődő megmé­rettetésre Bonyhádról, Dom­bóvárról, Győréből, Hőgyész­­ről és Szekszárdról érkeztek a versenyzők. A produkciókat Lenczné Vrbovszki Judit, ma­gyar nyelv és irodalom szak­­tanácsadó, a Bonis Bona és Te­hetségek Szolgálatáért életmű­díjas mesterpedagógus, Turek Miklós színművész, rendező és Vízin Balázs újságíró, mű­sorvezető, Kazinczy-emlékér­­mes előadó értékelte. Turek Miklós egyébként A versmon­dás metodikája címmel szak­mai előadást is tartott. A végső összesítésben az ál­talános iskolások korcsoport­jában a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Szaka Vero­nika állhatott fel, előtte máso­dikként Horváth Kinga vég­zett, míg az aranyérmet Deér Zsuzsanna, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázi­um és Kollégium tanulója ve­hette át. A kategória különdíját Horváth Benjámin kapta meg. A második korcsoportban, az­az a középiskolások mezőnyé­ben Főglein Liza Kató győzött, megelőzve Folkmann-Papp Petrát és Bartos Istvánt. Itt Schöck Huba lett a különdíjas.- A huszonhat fiatal két kor­csoportban mérkőzött meg egy­mással - mondta el lapunknak Lenczné Vrbovszki Judit, a bí­rálóbizottság elnöke. - Az 5-8. osztályosok Vörösmarty Mi­hály és bármely más költő egy­­egy szabadon választott versét adták elő. A középiskolások Vö­rösmarty Mihály és Ady End­re ugyancsak egy-egy tetszőle­ges költeményével léptek szín­re. Ugyanis tekintettel voltunk az idei Ady-emlékévre is. Zsű­ritársaimmal együtt örömmel nyugtáztam, hogy valamennyi dobogós helyezett kiváló telje­sítményt nyújtott. Mindannyi­an szorgosan és értő módon készültek. Átérezték és közve­títették a korosztályukhoz és személyiségükhöz illő versek lényegét, tehát nagyon elége­dettek voltunk a költemények kiválasztásával is. A lényeg természetesen a nyújtott mű­vészi élmény, melyben zsűri­nek és közönségnek egyaránt része volt. Nem túlzás azt ál­lítanom, hogy valóban elvará­zsolták a publikumot.- Kilencedik éve foglalko­zom versmondással - közölte Főglein Liza Kató, a középis­kolás mezőny első helyezettje, a szekszárdi Garay János Gim­názium 9. a osztályos diákja. - Annak idején, a szekszárdi Dienes Valéria Általános Isko­la tanulójaként Csizmazia Fe­­rencnéhez, a Garay János Ál­talános Iskola pedagógusához jártam dráma műfaji képzés­re. Itt és így emelhettem ma­gasabb szintre már meglévő készségeimet. Vörösmarty Mi­hály és Ady Endre számomra egyaránt a tartalmilag megle­hetősen nehéz költők közé tar­tozik. Sőt, Vörösmarty Mihály verset - Szép hajadon - közön­ség előtt most mondtam elő­ször. Ady Endrétől már szaval­tam a Karácsony című költemé­nyét, ez most, a közelgő ünne­pek miatt, hangulatilag is a he­lyén volt. Szerintem mindenki nagyon jó volt, sok kiemelkedő versmondásnak lehettem tanú­ja, mert azért végig figyeltem a többiekre is. Valószínűnek tartom, hogy ilyen kiegyensú­lyozott mezőnyben a meggyő­ző bemutatkozás mellett pél­dául a hosszú évek alatt meg­szerzett tapasztalat is a javam­ra szólt. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott program ko­szorúzással zárult: Lukács Jó­zsef, az intézmény igazgatóhe­lyettese emlékezett meg Vörös­marty Mihályról. Ezt követően az ünneplők csoportja rótta le kegyeletét a költő szobránál. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu Bánky József zongoraművész (jobbról) és növendéke, Csiszer Máté Beküldött fotó Händelre és Chopinra emlékeztek az esten DUNAFOLDVÁR Bánky József zongoraművész és növendéke, Csiszer Máté lépett fel a duna­­földvári Művelődési Központ színháztermében, a PTE Művé­szeti Kara által szervezett in­gyenes zongoraesten. Händel és Chopin művei csendültek fel. Pataki Dezső, a művelődé­si központ igazgatója elmond­ta, kialakult egy állandó közön­ség, igény van a hangverseny­re, ezért vásároltak egy jobb minőségű zongorát. Állandó közönsége van a zongoraes­teknek- A zongoraművészi vagy zongoratanári pálya nem fog­lalkozás, hanem hivatás. Előb­bi az elmúlt századok legna­gyobb zenei lángelméinek örökbecsű alkotásait tolmácsol­ja a közönség felé, kelti életre a halott kottapapírt egy olyan tu­dás és technika segítségével, melyet tizenöt év hangszeres tanulás útján sajátított el. A ta­nár ennek a tudásnak és tech­nikának elsajátítását tanítja egy életen át - mondta lapunk­nak Csiszer Máté. Hozzátette, amikor a PTE Művészeti Ka­rának Zeneművészeti Intézete egy-egy tanárt és diákot elküld egy kisebb városba, hogy ott hangversenyt adjon, akkor ők a zene nagykövetei, akik egy­szerre hivatottak bemutatni az átélt művészi tolmácsolást és a hozzá vezető utat. Ennek a fele­lősségteljes küldetésnek tuda­tában jártak Dunaföldváron és adtak hangversenyt a lelkes és figyelmes közönségnek. F. N. Elnevezték az elültetett fákat BONYHÁD Kilenc fát ültetett el a bonyhádi Petőfi-gimnázium 9. c osztálya a napokban a városi strand területén. Kult Gabriella osztályfőnöktől megtudtuk, a kezdeményező az a Rónai Magdolna volt, aki­nek unokája, Hanna ebbe az osztályba jár. Az adományként kapott csemeték a tízmillió fa akció kere­tében kerültek a talajba. A fiatalok el is nevezhették a csemetéket. így Esmeralda és Karcsi, hét tár­sukkal együtt, közösen vált strandlakóvá. Sz. Á. Fotó: Máté Réka A mese szárnyán repülhettek az ifjak BONYHÁD A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár ebben az évben is megrendezte a Repülés a mesék szárnyán elnevezésű mesemondó versenyét - szá­molt be lapunknak Matisz Nó­ra könyvtáros. A Gálosné Ba­rabás Aranka, Kolozsiné Ger­gely Cecília valamint Nagyné János Mónika összetételű zsű­ri értékelése alapján a követ­kező eredmények születtek: Az első korcsoportban Csa­bai Petra (Petőfi Sándor Evan­gélikus Általános Iskola, Bony­hád) végzett az első helyen, a második Kiss Dorka (Mórágy), a harmadik pedig Lovász Ka­ta (Benedek Elek Német Nem­zetiségi Általános Iskola, Hi­das) lett. Czövek Laura (Baka István Általános Iskola, Szek­szárd) különdíját vehetett át. A második korcsoport­ban Varga-Ambrus Sebes­tyén (Mórágy) végzett az élen. A második helyezett Feith Jó­zsef, a harmadik Győrfi Li­za lett, mindketten a bonyhá­di Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola tanulói. A kü­­löndíjat Kovács Noémi (Bezer­­édj Amália Általános Iskola, Kakasd) érdemelte ki. Sz. Á. Könyvjutalmak A versenyre harmadiktól ha­todik osztályig nevezhettek a diákok, bármely nép mesé­jével. A jelentkezők Hidasról, Kakasdról, Mórágyról, Szek­szárdról és helyből érkez­tek. A mesemondók két kor­csoportban és két helyszí­nen versenyeztek. A legjob­bak könyvjutalomban része­sültek, de minden versenyző kapott édességet. A jutalma­zást a Könyv-Kultúra Közhasz­nú Egyesület támogatta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom