Tolnai Népújság, 2019. november (30. évfolyam, 254-278. szám)

2019-11-25 / 273. szám

4. MEGYEI KÖRKÉP 2019. NOVEMBER 25., HÉTFŐ A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara időszerű hírei Téli pihenőre tér a természet. A földeken madarak keresik a maradék terményt Fotó: TMNAK HÍREK A város szülöttére emlékeztek Ha Erzsébet-nap, ak­kor irodalmi műsor. Tamá­siban így emlékeznek meg minden évben a város szü­löttjéről, Túrmezei Erzsébet­ről. Délután az emléktáblá­nál koszorúztak, este pedig a könyvtárban volt program, amitCs. Mayer Katalin helyi tollforgató vezetett, aki sze­mélyesen is találkozott a ki­lencvenes években a haza­látogató költővel. (Túrmezei Erzsébet az evangélikus egy­ház szolgálatában állt. Egy ideig Balassagyarmaton volt szeretetotthon-vezető, ké­sőbb a fővárosban alapítot­ta újjá azt a lelki közösséget, melyet a háború után felosz­lattak. Közben számos kö­tete jelent meg. Tamásiban született 1912-ben és Buda­pesten halt meg 2000-ben.) Cs. Mayer Katalin felolvasta néhány versét. Aztán bemu­tatta a közelmúltban megje­lent Keresztinterjúk című kö­tetet, annak szerkesztője, Wessely Gábor társaságá­ban. A könyvben 22 tollfor­gató arcképvázlata olvasha­tó. Az est műsorközlője Ec­kert Lívia könyvtáros volt. Közreműködött Ótus László és Kovács Gábor W. 6. Két országrészben is körözték a férfit S2XKSZAR6 A szekszárdi ren­dőrök november 20-án 15 óra 47 perckor Szekszárd belterü­letén ellenőriztek egy 52 éves emődi lakost. Mint kiderült, a férfi ellen a Győri Járásbíróság és a Miskolci Rendőrkapitány­ság elfogatóparancsot adott ki ittas járművezetés, valamint szabálysértési eljárás végre­hajtása miatt. A járőrök a férfit elfogták, előállították a Szek­szárdi Rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vették. 1.1. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu Még az ünnepek előtt ér­demes lehet érvényesíteni az őstermelői igazolványt! Az őstermelői igazolvány jövő évi érvényességéhez to­vábbra is szükséges a 2020. évi értékesítési betétlap, melyet már idén is lehet igé­nyelni. Szeri Árpád arpad.szeri@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Az értékesítési betétlapot az érvényes lakcím­kártyán szereplő bejelentett la­kóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyében lehet kérel­mezni a falugazdásztól. A sor­ban állás elkerülése érdekében érdemes időpontot telefonon egyeztetni a falugazdásszal. Az őstermelői igazolvány érvényesítését, az értékesíté­si betétlap kiadását a Nemze­ti Agrárgazdasági Kamara to­vábbra is díjmentesen végzi. Kárenyhítő juttatás igénylé­sére 2019. 11. 01.-2019. 12. 02- ig van lehetőség - tekintettel arra, hogy 2019. november 30. munkaszüneti napra esik - az MKR elektronikus kérelembe­nyújtó felületén. A kárenyhítő juttatásba kizá­rólag az elfogadott kárbejelen­téssel rendelkező növénykultú­rák számítanak bele. A téli trágyázási tilalmi idő­szak 2019. 10.31.-2020. 02.15- ig tart, melynek jogszabályi hátterét a vizek mezőgazdasá­gi eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szüksé­ges cselekvési program rész­letes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántar­tás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet adja. A hagyományos másodve­tés és a zöldtrágyázási célú má­sodvetés beforgatás bejelenté­sét a beforgatást követő 15 na­pon belül kell elektronikusan megtenni az Államkincstár fe­lületén. A mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok sze­rint az alábbi időszakokban le­het bejelenteni, igényelni:- kukorica: 2019. 04. 15.-2019.11.15.,- szőlő, gyümölcsös: 2019. egész évben. Jogszabályi kötelezettségek - nitrátrendelet, integrált nö­vényvédelem -, illetve pályá­zati feltételek teljesítése miatt egyre több gazdálkodónak kö­telező a talajvizsgálat. A nit­rátérzékeny területen gazdál­kodóknak és az AKG-támoga­­tást igénybe vevő termelőknek kötelező az általuk művelt te­rületen ötévente talajvizsgála­tot végeztetni, illetve az ered­ményekre alapozva évente táp­anyag-gazdálkodási tervet is készíttetni. A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak és a VP-AKG és VP-ÖKO támogatást igény­be vevő termelőknek kötelező az általuk művelt területen öté­vente talajvizsgálatot végeztet­ni, valamint az eredményekre alapozva évente tápanyag-gaz­dálkodási tervet is készíttetni. A Kamara tápanyag-gazdálko­dási terv készítési szolgáltatása az ország teljes területén azo­nos minőségben és áron vehető igénybe. A NAK által készített tápanyag-gazdálkodási tervek teljesen megfelelnek az aktu­ális jogszabályokban előírt kö­vetelményeknek. A szolgálta­tás részleteiért, információkért keresse falugazdászát.- Gazdálkodási Napló (GN) vezetése naprakészen, folya­matosan- Nitrátbevallási kötelezett­ség 2020. január 1-2020. már­cius 31.- webGN benyújtása 2020. január 1-2020. január 31. A NAK falugazdász hálóza­ta továbbra is számos terüle­ten segíti a tagságot. A falu­gazdászok többek között gyűj­tik a termésbecsléshez, állapot­minősítéshez szükséges adato­kat, segítenek az időjárási kár­események felmérésében, iga­zolásokat állítanak ki. Minde­zek mellett ingyenesen végzik az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést, a tá­mogatási források lehívását, se­gítik a gazdálkodók adminiszt­rációhoz kötődő problémáinak megoldását. A NAK a közelmúltban vezet­te be szolgáltatásai körében az internetes piackereső, a terü­letmérési szolgáltatást, gazdál­kodási napló kitöltését segítő program is található a kamara honlapján, megújult a NAK nö­vényvédelmi portálja is, a táp­anyag-gazdálkodási tervkészí­tés, valamint a laboratóriumi talajvizsgálati szolgáltatás is. A MOL-NAK partnerkártya se­gítségével a kamara tagjai ked­vezményesen vásárolhatnak üzemanyagot. A felnőttképzési szolgáltatásai között a Kamara szakmaspecifikus ismereteket nyújt a tagoknak. Az idei évben lehetőség van még jelentkezni a „Korszerű öntözés, tápanyag­utánpótlás a mezőgazdaság­ban” címmel Szekszárdon meg­hirdetett képzésre a www.nak­­nonprofit.hu weboldalon. Néhol változik az ügyfélfogadás A NAK Tolna megyei állan­dó falugazdász ügyfélszolgála­ti irodái továbbra is a hét vala­mennyi munkanapján, hétfőtől péntekig állnak a gazdálkodók rendelkezésére: 1. Szekszárd (7100 Szek­szárd, Keselyűsi út 9.) 2. Tamási (7090 Tamási, Sza­badság u. 56.1. emelet) 3. Dombóvár (7200 Dombó­vár, Berzsenyi u. 31.) 4. Bonyhád (7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 23.) 5. Paks (7030 Paks, Tolnai u. 2.) 6. Dunaföldvár (7020 Duna­­földvár, Tavasz u. 2.) A pontos nyitvatartási idők­ről az érdeklődők a Kamara www.nak.hu nevű honlapján tájékozódhatnak. A következő évben a kitele­pült falugazdász ügyfélfogadá­si időpontok néhány települé­sen megváltoznak, ezért érde­mes a kiírásokat figyelni, va­lamint a falugazdászoknál te­lefonon előzetesen érdeklődni, egyeztetni. Tájékoztatjuk továbbá gaz­dálkodóinkat, hogy 2019. de­cember 23.-2020. január 1. kö­zött valamennyi falugazdász iroda zárva tart. Orosz nyelvű színdarabot láthatott a közönség PAKS Az Orosz Stúdió Szín­ház társulata lépett fel nem­régiben Pakson. Nyikoláj Kol­­jada Hegedű, csörgődob és va­saló című vígjátékát adták elő az orosz és a magyar, az oroszul jól tudó vagy a nyelv iránt csak érdeklődő, a helyi és a távolabbról érkezett né­zőknek. Hadnagy Jelena, a szerve­ző Paksi Orosz Klub elnökhe­lyettese elmondta, hogy har­madik alkalommal lépett fel a társulat a városban, az első két alkalommal azonban ki­sebb helyen. Most viszont ar­ra vállalkoztak, hogy a Csen­­gey Dénes Kulturális Köz­pontba hívják a közönséget, és nagy örömükre szép szám­mal jöttek érdeklődők. Az Orosz Klub elnökhelyet­tese hozzátette, hogy a szín­ház repertoárjában főként orosz klasszikusok művei sze­repelnek - korábbi paksi fellé­péseik alkalmával egy Csehov és egy Gogol drámát adtak elő -, de mellettük helyet kaptak kortárs szerzők darabjai is, mint például a most bemuta­tott „nemkomédia”. „Ez nem lázálom - ez Orosz­ország”, mondta művéről Kolja­­da. A színdarab két részből áll. Mindkét felvonás egy messzi vidéki kisvárosban játszódik valahol Szibériában, egy kis ét­teremben. Központi témája az esküvő, ami nemcsak az ifjú házasok, hanem a szüleik éle­tének is fontos szakasza. Min­den olyan, mint az életben: os­toba és bölcs, vicces és szomo­rú, örömteli és keserű. H. E. Részlet az előadásból. Képgalé­ria: teol.hu Fotó: Molnár Gy. III. Szekszárdi Hypertonia Napok a terület nagy neveivel Hasznos útmutatót kaptak Együttműködéssel fejlődnek tovább Célértékek - cél­szervek. Ezzel a címmel zajlott le a múlt pénteken és szomba­ton a megyeszékhelyen, A PTE KPVK épületében a III. Szek­szárdi Hypertonia Napok ren­dezvénye. A CORA Egészség­­védő Alapítvány és a Balassa János Kórház Tudományos Ta­nácsa szervezésében a felkért szakemberek közel harminc előadást szenteltek a hyperto­­niának és társbetegségeinek, elsősorban a diabetológiának és a nephrológiának. A szervezők nevében dr. Benczúr Béla osztályve­zető főorvos, c. egyetemi do­cens, a Cora Egészségvédő Ala­pítvány kuratóriumának el­nöke lapunknak elmondta: je­len volt a hazai hypertonológia színe-java, s mind a négy ha­zai orvosegyetem képviseltet­te magát. A kongresszus szé­les merítést és kitekintést adott erről a néma gyilkosnak is ne­vezett népbetegségről, a magas vérnyomásról, tekintettel pél­dául a kezelés nehézségeire és a gyógyászati eredményekre. A Balassa János Kórház legfi­atalabb orvosai közül hárman is lehetőséget kaptak egy-egy referátum erejéig a bemutatko­zásra, technikai segítséget pe­dig a Garay János Gimnázium diákjai nyújtottak. Sz. Á. Jó alkalom volt a tapasztalatcserére. Képgaléria: teol.hu F.: Kiss A. BONYHÁD Megtartotta - ala­kulóülés utáni - első tanács­kozását Bonyhád önkormány­zata. Mielőtt a képviselők sor­ra vették volna a tizenhét elő­terjesztést, Filóné Ferencz Ibolya polgármester kért szót és így fogalmazott: reményei szerint ismételten olyan öt év következik, mely a város to­vábbi fejlődését eredményezi. Ennek megvalósítása érdeké­ben együttműködő munkára számít minden képviselőtől. A tárgyalt és elfogadott na­pirendi pontok között több beszámoló is szerepelt, így a Solymár Imre Városi Könyv­tár, a Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ, a Völgységi Múzeum és a Bonyhádi Sport­­centrum tavalyi tevékenysé­géről. Az egyik közüzemi cég, a Bonycom Nkft. ügyvezetői pályázata is a plénum elé ke­rült. A testület, véleményezés után, javaslatot tett az igazga­tó személyére. Mint elhangzott, egy érvé­nyes pályázat érkezett a pozí­ció betöltésére, ez dr. Farkas Attila jelenleg is regnájó ügy­vezető beadványa volt. így a következő öt évben is ő irá­nyítja a céget. Emellett rende­letmódosításokról és más kér­désekről is határoztak a kép­viselők. Sz. Á.

Next

/
Oldalképek
Tartalom