Tolnai Népújság, 2019. november (30. évfolyam, 254-278. szám)

2019-11-13 / 263. szám

2019. NOVEMBER 13., SZERDA KITEKINTŐ g Szakmai és vezetői munkáját egyaránt elismerték a díjjal Dr. Kerekes László, a dombóvári kórház igazgatója Pro Sanitate-díjat kapott A szerző fotója A jövőbeli tervek és feladatok Sűrűbb buszjáratról, javításokról döntöttek BÁTASZÉK Megtartotta első rendkívüli ülését az október­ben újonnan megválasztott képviselő-testület. Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmond­ta, a képviselők döntöttek töb­bek között a tanuszoda gépésze­ti javításának költségeiről is. A nyolcfős testület egymillió hét­százötvenezer forintot biztosít a szükséges munkálatokhoz. A közel egy hónapja nem üzeme­lő kismedence működésének helyreállítása így napokon be­lül megtörténhet. Nagyjából másfél hét múlva ismét birtok­ba vehetik az oktatási intézmé­nyek, sportegyesületek és ma­gánszemélyek. Dr. Bozsolik Róbert polgár­­mester elmondta, a Volánbusz Zrt.-vel újabb öt évre kötött a város szerződést, így biztosított marad a személyszállítás Laj­­vérről és Kövesdről Bátaszékre, sőt a korábbiakhoz képest az Hamarosan ^megcsinálják a kismedencét autóbuszok - összesen nyolc já­ratpár működtetésével - sűrűb­ben közlekednek majd. A két településrészen élők komforto­sabb életéhez járul hozzá a nyá­ri időszakban is közlekedő he­lyi buszjárat. A szolgáltatás ki­használtságát - ahogyan az el­múlt öt esztendőben is - folya­matosan figyelemmel kísérik, és az esetleges megváltozott igényeket követve később - ha szükséges - a menetrend-vál­toztatásra is lehetőség nyílik. Döntés született arról is, hogy a város belterületén keletke­zett kátyúkat kijavítják. A pol­gármester elmondta, összessé­gében hetven négyzetméter­nyi területet kell rendbe hozni, hogy megelőzzék a baleseteket. Úgy tervezik, a munkálatokat november végéig be is fejezik. A kátyúzási munkálatokat a KÉSZ Közúti Építő és Szolgálta­tó Kft. végzi el. Kiválasztotta a testület azt a vállalkozót is, aki elvégzi az általános iskola és a gimnázium energetikai korsze­rűsítését. M. I. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu Harminc éve dolgozik dr. Ke­rekes Lászfó az ötvenéves dombóvári Szent Lukács Kór­házban, és 2002 óta igazga­tója az intézménynek. Októ­ber végén Pro Sanitate-díjjal ismerték el munkáját. Varga Szilvia szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu DOMBÓVÁR Dr. Kerekes Lász­ló orvosi pályafutásának har­minchét éve alatt az első idő­szakot a szakma, a tudomá­nyos tevékenység, az intenzív ellátás és aneszteziológiai osz­tályszervezés és építés hatá­rozta meg. Majd az elmúlt ti­zenhét évben más dimenzió­ba került pályafutása a dombó­vári kórház vezetőjeként. Mint mondta, váratlanul érte az or­szágos elismerés, de úgy véli, ez egyben új lendületet ad szá­mára a szakmai munkához. A kezdetekről szólva elárul­ta, gyermekorvosi pályára ké­szült, de végül másfelé vitt az útja. Pályakezdőként a pécsi egyetemen helyezkedett el. Az Aneszteziológiai és Intenzív Te­rápiás Klinikán kezdte a tudo­mányos kutató munkát, oktató­ként pedig az orvostanhallga­tók és asszisztensek képzésé­ben is szerepet vállalt. 1989-tól már Dombóváron dolgozott ki­rendeléssel, majd egy évvel ké­sőbb osztályvezető főorvosi fel­adatokat kapott az anesztezio­lógiai osztályon. Megszervezte a megye első központi intenzív­­terápiás osztályát, és vezetésé­vel országos vezető szerepe lett a munkacsoportjuknak az im­pedancia kardiográfia kutatási területén. Ezen kutató munka elismeréseként 1994-2002 kö­zött a Magyar Aneszteziológi­ai és Intenzívterápiás Társaság (MAITT) dél-dunántúli szekci­ójának elnöke volt, és 2002-től az országos vezetőségbe is be­került. Tizenhat éve látja el a MAITT Felügyelő Bizottságá­nak elnöki feladatait. Vezeté­se alatt több ütemben történt meg a kórház rekonstrukció­ja, a struktúraváltás és a tech­nikai eszközfejlesztés megkö­zelítőleg kétmilliárd forintból. Elsőként váltott gazdasági for­mát a kórház, úttörőként vet­tek részt az irányított betegel­látási modellkísérletben orszá­gosan, és elsők között kezdtek el mátrixszerkezetben működ­tetni szakmai osztályokat. Pá­lyázati forrásból alakították ki a Gunarasi Rehabilitációs Köz­pontot, amely azóta is meghatá­rozó szerepet tölt be a régióban. Dr. Kerekes László azt vallja, a gyógyításban kiemelt szere­pe van a hitnek a beteg és az orvos részéről egyaránt. A meglévő orvosi gárdával ösz­­szességében most még bizto­sított a kórház működése, de a belgyógyászat kivételével hi­ányoznak a fiatal orvosok, ami a jövő szempontjából igen ag­gasztó. A gazdálkodáshoz köt­hető, országos szinten tapasz­talható probléma, hogy for­ráshiány miatt nemcsak az alapvető feladatellátás nehéz­kes, hanem nagymértékben befolyásolja a vezetők dönté­seit az innovációs elgondolá­sok terén is. Az igazgató há­rom fő irányvonalat lát a kór­ház jövője szempontjából; az aktív ellátásban az egynapos sebészeti ellátások növelését, amely orvostechnológiai fej­lesztéseket is jelent, a nagyon erős járóbeteg-ellátás megerő­sítését, amelyhez szükséges a rendelőintézet felújítása vala­mint a rehabilitáció, illetve az idős betegek ellátásához szük­séges kapacitás növelését. Jelenlég éppen a végéhez kö­zeledik a szülőszoba teljes körű felújítása. Az elnyert pá­lyázati támogatás - a család­barát kialakítás mellett - az alternatív szülést is lehetővé teszi. PROGRAMOK SZERDA MOZI SZEKSZÁRD; Drakulics elvtárs (magyar vígjáték), 17 óra. Termi­­nátor: Sötét végzet (amerikai ak­ciófilm), 19.30. KIÁLLÍTÁS SZEKSZÁRD ERZSÉBET IFJÚSÁGI ALAP KÖZÖSSÉGI TÉR (PIACTÉR): Trokán Nóra mobilfotós kiállításá­nak megnyitója, 17.30. A MAGYAR NYELV NAPJA TOLNA MAG-HÁZ: „Jó bor mellé szól a zene” - Pilisi István önál­lóestje, 18 óra. ELŐADÁS SZEKSZÁRD WOSINSKY MÓR ME­GYEI MÚZEUM: Gúzsba kötve tán­colni: A Kádár-rendszer könnyűze­nei legendái. Az út másik felén - beszélgetés Tolcsvay Lászlóval, 18 óra. A beszélgetőtárs dr. Csa­tári Bence rocktörténész. BONYHÁD SOLYMÁR IMRE VÁ­ROSI KÖNYVTÁR: Üzbegisztán - Vámbéry nyomában emlékexpe­díció. Gruber László vetítéses úti beszámolója, 17 óra. HANGVERSENY BONYHÁD VÖRÖSMARTY MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: Szaxo­­fonnál a világ körül - Szendrői Zsuzsanna szaxofonművész és növendékeinek koncertje, 18 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI BÖLCSKE: Jetikölyök (amerikai ak­ció kalandfilm), 16 óra. Drakulics elvtárs (magyar vígjáték), 18 óra. Gemini Man (amerikai akciófilm), 20.30. SZEKSZÁRD: Midway (amerikai történelmi dráma), 17 óra. Álom doktor (amerikai horror), 19.30. SZÍNHÁZI ELŐADÁS TOLNA KULTURÁLIS KÖZPONT: Oscar - vígjáték két felvonásban, 19 óra. TRÓFEASZEMLE TAMÁSI WÜRTZ ÁDÁM ÁLTALÁ­NOS ISKOLA: „Egy a Természet­tel...” - vadászokkal az iskolapad­ban című rendezvény és a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. idei dámtrófea szemléje, 13-16 óráig. Jetikölyök Fotó; malommozi.hu Életfák az ég felé törve emlékeztetnek a gyermekáldásra Új csemetékkel gyarapodtak BONYHÁD Immár több száz életfa kapaszkodik a talajba és tör az ég felé Bonyhádon, emlékeztetve az utóbbi évek gyermekáldására. A kedve­ző folyamat hétfőn újabb állo­másához érkezett. Ez alkalom­mal hat facsemetét ültettek el a kisbabát magukénak tudha­tó szülők a Termálfürdő előtti zöld területen.- Az Életfa program két szempontból is örömteli: egy­részt jelképezi, hogy a csa­ládoknak köszönhetően gya­rapodik Bonyhád lakossága, másrészt a környezetünk is tovább szépül a telepítésekkel - adott összegezést Filóné Fe-Életfa ültetés Bonyhádon. Képgaléria: Teol.hu Fotó: Makovics K. rencz Ibolya polgármester, aki ugyancsak részt vett az öröm­teli eseményen. Egyúttal arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy idén nyolcvankét facse­metét ültetnek el a családok­kal közösen. Hét már szep­tembertől a Perczel kert ékes­sége, most hétfőn újabb hat te­lepítése történt meg, a folyta­tásról pedig minden érintet­tel időben egyeztetnek. A pol­gármester végezetül jó erőt, egészséget és sok boldogságot kívánt valamennyi családnak. Ahogy pedig a kis facsemeték nőnek egészségben, úgy a he­lyi kisbabák is egyre nagyob­bak lesznek. Sz. Á. Kínában képviselte Magyarországot KÍNA Nemzetközi minősítő­ként vett részt Kína nemzet­közi mentőcsapatainak mi­nősítésén dr. Hábermayer Ta­más, a Tolna Megyei Kataszt­rófavédelmi Igazgatóság igaz­gató-helyettese. A katonák­ból álló CISAR nehéz városi kutató-mentő csapat a 2014- ben megszerzett minősítését újította meg, a tűzoltókból, mentőkből és orvosokból ál­ló CSAR pedig először szerez­te meg az INSARAG nehéz vá­rosi kutató-mentő minősítést. Dr. Hábermayer Tamás utób­bi csoport minősítőjeként kép­viselte Magyarországot a gya­korlaton. A megméretés első napján a szakértők és a gyakorlat főszervezői az INSARAG-kö­­vetelménylista alapján átte­kintették a legfontosabb sa­rokpontokat, az előkészített kárhelyszíneket és a végre­hajtás tervezett folyamatát. A második és a harmadik na­pon zajlottak a minősítések. A gyakorlat megszakítás nél­kül két napon át tartott az el­lenőrök folyamatos jelenléte mellett. A vizsgáztató szak­értők egyöntetű szakmai ál­lásfoglalása alapján mindkét csapat rendkívül magas szin­ten, közel hibátlanul teljesítet­te a gyakorlatot. H. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom