Tolnai Népújság, 2019. október (30. évfolyam, 228-253. szám)

2019-10-01 / 228. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2019. OKTOBER 1., KEDD Prevenció 4482 Számos programot kínálnak a könyvtárak a héten Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu A betegségmegelőzés, a prevenció híve vagyok, s mivel helyben nemigen tudtak mit kezdeni a bajommal, fel­mentem egy budapesti elöl-hátul doktorprofesszorhoz vizitre. Ez a nyáron történt, s mint megtudtam, ilyenkor - amikor nem tanít az egyetemen - a nagy tudású férfiú a ba­latoni házában éldegél, de hetente kétszer két órát kegyeske­dik rendelni a fővárosban. Tíz-tíz pácienst fogad, kezel, re­cepttel lát el, majd az anyagiakat számla nélkül rendezve út­ra bocsát. Engem is megvizsgált, s azt mondta: uram, ezzel valamit kezdeni kell! Kinek és mit? - kérdeztem kissé meglepve, mert azt gondoltam, hogy ő Felmentem egy budapesti professzorhoz, vizitre kezd vele valamit. Nem értet­te. Úgyhogy - a gyengébb fel­fogóképességű egyetemi ta­nárok kedvéért - picit árnyal­tam a kérdést: ön kihez for­dulna a helyemben? Vette a la­pot, és felírt egy nevet. (Az én­központú emberek jól eligazodnak az énközpontú helyzetek­ben.) Érzékeny búcsút vettünk, Deák Ferenc társaságában. Pár héttel később, egyeztetett időpontban jelentkeztem a másik elöl-hátul doktorprofesszornál, aki kertelés nélkül megkérdezte: hogy kerülök én ide? (Ahova csak politiku­sok, cégvezetők és tévésztárok jutnak be.) Mondtam, hogy a barátja küldött. Legyintett: az is már mindenkit átpasszol! Vizsgálgatott: mi a gond, mert ő semmi különöset nem lát? Csak szeretném megelőzni a nagyobb bajt - mentegetőztem. Erre rám förmedt: hozzám akkor jöjjön, ha vágni kell! Átverte ismerősét, csalással vádolják SZEKSZÁRD Kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt emelt vá­dat egy huszonhat éves szek­szárdi férfi ellen a Szekszár­di Járási Ügyészség. A bűn­­cselekmény sértettje egy nő, aki 2017 júniusában találko­zott középiskolai iskolatársá­val és - az ő párjával - a vád­lottal. A vádirati tényállás sze­rint a férfi arra kérte a sértet­tet, hogy saját nevére vásárol­jon előfizetéses mobiltelefont, amelyeket később majd ő el­ad, az ebből származó bevétel egyharmadát pedig neki adja. A szóbeli megállapodás része volt az is, hogy a készülékek árának részleteit, valamint az előfizetések havi díját a vád­lott fizeti. Ezt követően 2017. június 20-án a sértett Szekszárdon az egyik mobilszolgáltatónál szerződést kötött három előfi­zetéses mobil megvásárlásá­ról. A vádlott a készülékeket és a SIM-kártyákat átvette a sértettől, és azokat egy ideig részben használta, majd pe­dig eladta. A sértettnek azon­ban, a megállapodással ellen­tétben, nem adta át az eladott telefonokból származó bevétel egyharmadát. Ezenkívül nem fizette a mobilszolgáltatónak sem a vételár részleteit, sem pedig az előfizetések havi dí­jait. Ezért ezeket a sértett volt kénytelen befizetni. A vádlott közel 160 ezer forint kárt oko­zott a sértettnek, az összeg nem térült meg. A büntetett előéletű vádlot­tal szemben az ügyészség az ügyiratok alapján, tárgyalás mellőzésével, büntetővégzés­ben közérdekű munka bünte­tés kiszabását, valamint a sér­tett kártérítési igényének ér­demi elbírálását szorgalmaz­za a Szekszárdi Járásbíróság­nál, tájékoztatott dr. Kiss Yvet­te, a Tolna Megyei Főügyész­ség sajtószóvivője. 1.1. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu Fotó: Makovics Kornél Itt, akárcsak a megye és az ország többi könyvtárában gyerekeket és felnőtteket előa­dások, foglalkozások, filmve­títések, könyvbemutatók és író-olvasó találkozók várják. Szekszárdon, a Garay téren a nyitónapon kiállítás nyílt a leendő tudásközpont látvány­terveiből. Ács Rezső polgár­­mester nem titkolta, hogy hó­napokon keresztül folyt az egyeztetés, ám a létesítmény hosszú évtizedekre készül. A városvezető kiemelte, hogy az épület nem csupán könyvtár lesz és levéltár, hanem olyan közösségi tér, ahol rendez­vényeket lehet tartani. Lieb­­hauser János, a megyei bibli­otéka igazgatója ehhez hoz­zátette, hogy a remények sze­rint a fiatalok találkozóhelye is lesz a tudásközpont, ahol a megújult gyermekkönyv­tár, kétszáz fős előadóterem is helyet kap. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mel­lett stúdiót is kialakítanak, sőt még 3D nyomtató is a ren­delkezésre áll majd. Liebhauser János és Ács Rezső a tudásközpont látványterveiből rendezett kiállítás megnyitóján Kiállításmegnyitót, író-olva­só találkozót, vetélkedőt is rendeztek a megyében mű­ködő bibliotékák az Orszá­gos Könyvtári Napok nyitó­napján. A hét tematikája egy nélkülözéstől mentes, boldog és egészséges jövő képe köré épül. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Benedek Elek éle­téhez és munkásságához kap­csolódó vetélkedőt szervezett a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár a Magyar Népmese Napja alkalmából az Országos Könyvtári Napokhoz kapcso­lódva. De nem ez lesz az egyet­len hagyományos program a héten, hiszen a bibliotékát csü­törtökön pincétől a padlásig be lehet járni, pénteken pedig a városközpontban és a Perczel kertben elrejtett könyvcsoma­gokra lehet vadászni. Minden nap érdekes és színes esemé­nyek várják az érdeklődőket, és akárcsak más könyvtárakban, egész héten elengedik a kése­delmi díjat, vasárnap pedig in­gyenesen lehet beiratkozni. A könyvtári napok temati­kája idén az ENSZ fenntartha­tó fejlődési keretrendszerére épül, amelyben egy páratlanul ambiciózus és átalakító jellegű jövőkép szerepel. Egy olyan vi­lágot képzeltek el, amely men­tes a nélkülözéstől, ahol min­denki boldogulhat. Olyan vilá­got, amely mentes a félelemtől és az erőszaktól, ahol az írás-és olvasástudás általános. A té­makörök között szerepel egye­bek mellett A mese hatalma, a Felelősségünk a klímavál­tozás, de a létet meghatározó négy elem is. Varga Dalma, a művelődési ház vezetője el­mondta, Bogyiszlón ez utóbbi­akból a tűzzel és a vízzel fog­lalkoznak. Kedden a tűzese­tek megelőzéséről hallhatnak előadást az érdeklődők, szer­dán pedig azt tudják meg, hon­nan jön a csapvíz. 3000 Ifjúsági és gyermekirodalmi művek az olvasói korosztály / szerint 2015-2018 között (példányszám, ezer)/~ ü 6 éven aluliaknak S8? 6-14 éveseknek ( M M éven felülieknek | 1 összesen A boldog jövőképre épül a tematika Háromszáz szépkorú vett részt az Idősek naps rendezvényen, a Lovardában Pihenés helyett ők segítik a fiatalokat TOLNA - Ha egy társadalom, egy település, egy család, - a legjobb szándékai ellenére is - némi lelkiismeret-furdalást érez az időskorúak megbecsü­lésével kapcsolatban, hát jól érzi - fogalmazott Berta Zol­tán tolnai alpolgármester a városi idősek napi rendezvé­nyen. A Lovardában rende­zett eseményre mintegy há­romszáz szépkorú fogadta el a meghívást. Az ünnepségen részt vett dr. Horváth Kál­mán kormánymegbízott, Ap­­pelshoffer Ágnes polgármes­ter és dr. Lehőcz Regina, a me­gyei kormányhivatal főigazga­tója is. Az ünnepi szónok arról is beszélt: bár az idősebb korosz­tályhoz tartozóknak már in­kább pihenniük kellene, még­is nagyon gyakran inkább még ők segítik a fiatalabbakat. A legkevesebb, amit az idősek­ért tehetünk, hogy minden he­lyen és alkalommal kifejezzük nagyrabecsülésünket, és meg­köszönjük nekik azt, amit az országért, a településükért, a családjukért tettek. Úgy vélte viszont, hogy a tolnai önkor­mányzat az elmúlt évek során azért ennél jóval többet is tett az idősekért, például a tolnai idősek napközije felújításával és bővítésével. Az időseket Berta Zoltán alpolgármester köszöntötte Fotó: M. K. A tolnai idősek napi rendez­vényen hagyomány, hogy vi­rággal köszöntik a jelenlevő legidősebb vendégeket. Idén a kilencvenkét éves Feke­te Ferencné Kati néninek és a nyolcvanhat éves Varga Fe­rencnek kívánt minden jót Ap­­pelshoffer Ágnes és dr. Hor­váth Kálmán. A program következő részé­ben ismét megtapasztalhatták a résztvevők, hogy „borban az igazság” - Tihanyi Tóth Csa­ba és Bognár Rita ezen címet viselő zenés műsorából. Vé­gül az önkormányzat estebéd­re látta vendégül a megjelent szépkorúakat. S. K. Még most sem késő ellenőriztetni FŰTÉS Még nem késő elvégez­tetni a szezon megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges karbantartási munkálatokat a tüzelő-fűtő berendezések eseté­ben. Fűtési technológiától füg­getlenül komoly veszélyt jelent­het, ha a fűtőeszközt nem ren­deltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezé­se, vagy ha a rendszeres mű­szaki felülvizsgálatot elmulasz­tották - hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Hozzátet­ték, tilos háztartási hulladék­kal fűteni, mert a kéményben kátrány, korom rakódik le, ami miatt visszaáramolhat a füst házba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom