Tolnai Népújság, 2019. szeptember (30. évfolyam, 203-227. szám)

2019-09-30 / 227. szám

2019. SZEPTEMBER 30., HÉTFŐ Új könyvtárépületet adnak át ma Dunaföldváron Az Országos Könyvtári Napok programjai A Szekszárdi Gitárkvartett húszéves évfordulója alkalmából szombaton a Magyarországi Német Színházban adott műsort Fotó: M. K. HÉTFŐ MOZI SZEKSZÁR& Playmobil: Aliim (amerikai-francia-német ani­­mációsifilm), 15 óra. Akik ma­radtak (magyar dráma), 17 óra. A Wall Street pillangói (amerikai dráma), 19.30. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BOGYISZLÓ Könyvtár: A körü­löttünk élő természet képek­ben, avagy betekintés a ter­mészetfotózás világába - ifj. Nemes András előadása, 16.30. Kiegészítő program: A kamera másik oldalán - ter­mészetfotó minikiállítás ifj. Nemes András, Ágics Éva, Szűcs Boldizsár és Pámerné Bükky Klára képeiből. BONYHÁD Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Benedek Elek ve­télkedő a Magyar Népmese Napja alkalmából, 14 óra. SZEKSZÁRD Kiállítás a leendő Tudásközpont terveiből a Garay téren, 15 óra. Tolna Megyei lly­­lyés Gyula Könyvtár: író-olva­só találkozó Lőrincz L. László­val, 17. óra. Gyermekkönyvtár: „A kidőlt-bedőtt kemencén túl" - Fábián Éva mesemondó, nép­zenész előadása, 14 óra. Utána A „Meséld el képekben!” rajzpá­lyázat eredményhirdetése. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA SZEKSZÁRD WosinskyMór Me­gyei Múzeum: Felfedezők nyo­mában. Latin-Amerika felfe­dezése - Ősi civilizációk nyo­mában. Dr. Kápolnás Mária előadása, 14 óra. AVATÓÜNNEPSÉG DUNAFÖLDVÁR Az új könyv­tárépület átadása a Rákóczi utca 8. szám alatt, 17 óra. Közreműködik Orbán György előadóművész és a „Kicsi­nyek kórusa” Telekiné Rá­bai Melinda vezetésével. Kö­szöntőt mond Horváth Zsolt polgármester és Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetője. KEDD MOZI SZEKSZÁRD Playmobrb'A film (amerikai-francia-német ani­mációs film), 15 óra. Akik maradtak (magyar dráma), 17 óra. A Wall Street pillan­gói (amerikai dráma), 19.30. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BOGYISZLÓ Könyvtá r: A sza­badtéri tüzelés szabályai és az otthoni tüzek megelőzése - a Tolna Megyei Katasztrófa­­védelmi Igazgatóság szakem­bereinek előadása, 17 óra. BONYHÁD Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Firstep Early Eng­lish, 15.30. Éltető elemek performance - táncművésze­ti előadás, 16.30. SZEKSZÁRD Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Endrei Judit Anno az én tévém című köte­tének bemutatója, 17 óra. IDŐSEK NAPJA BONYHÁD Városi Sportcsar­nok: beszédet mond Filóné Ferencz Ibolya polgármester, 17 óra. A ZENE VILÁGNAPJA SZEKSZÁRD Garay János Gim­názium, díszterem: „Egy óra belőlünk" - az iskola diákjai­nak műsora, 16.30. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA SZEKSZÁRD Babits Mihály Em­lékház: múzeumi őszbúcsúz­tató az Idősek Világnapján. Rubányi Anita előadómű­vész, múzeumpedagógus fel­olvasása Polcz Alaine Ideje az öregségnek című művé­ből. Bevezetőt mond Lovas Csilla főmuzeológus, 15 óra. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu A lengyel-annafürdői erdei családi piknik átütő sikert aratott LENGYEL Nem túlzás azt állí­tani, hogy a Gyulaj Zrt. len­gyel-annafürdői rendezvé­nye a vártnál is kellemesebb meglepetésben és nagyobb él­ményben részesítette a közön­séget. A családi piknik az er­dőben elnevezésű, múlt szom­bati, egész napos fesztivál leg­kevesebb ezer érdeklődőt von­zott a vadregényes helyszínre. A különböző helyszíneken- nagy színpad, vendégház, tópart- zajló programok egyaránt hívogat­ták a fiatalabbakat és idősebbeket. Ko­ra délelőtt elkezdő­dött a Rumcájsz er­dei főzőverseny és kellemes illatok je­lezték, hogy készül a székely töltött káposzta, a sült tarja, avagy a vaddisznópörkölt. A tájfutó versenyt Reviczky Gá­bor Kossuth- és Jászai Mari-dí­jas magyar színművész egy elöltöltős flinta elsütésével in­dította útjára. A treófeaszemlét Gőbölös Péter, a Gyulaj Zrt. vezérigaz­gatója nyitotta meg, köszöntőt mondott dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott és Bors Ri­­chárd, az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világ­­kiállítás 2021 szakmai igazga­tója. Semjén Zsolt miniszterel­nök-helyettes, mint fővédnök, levélben köszöntötte a piknik szervezőit és minden résztve­vőjét. Gál László ágazatvezető a rendezőség nevében elmond­ta: a művészi produkciók ze­néjükben is idézték az erdő őserejét és hangulatát. Ezért is aratott óriási sikert a do­­rombos Varkocs együttes, va­lamint a Kerekes Band Ethno Funk muzsikája. Kristóf Ágnes családjával együtt Szekszárdról ér­kezett a piknikre. Az autós vendége­ket hatalmas par­koló és számos, segítőkész irányí­tó fogadta. Szintén alapvetően hoz­zájárult a komfortérzéshez a rengeteg, makulátlanul tiszta mobil toilett.- Találkoztunk A mi kis fa­lunk című sorozat állatorvo­sával, azaz Reviczky Gábor színművésszel, aki készsé­gesen fogadta a szelfizőket - mondta Kristóf Ágnes. - El­jutottunk a gímtrófeákig, ez is nagyon tetszett mindenki­nek, sokan odaálltak, avagy odaültek az agancsok alá. Rengetegen voltunk, jó időt fogtunk ki és mindenki kul­turáltan viselkedett. Ha lesz jövőre folytatás, ismét itt le­szünk. Sz. Á. Reviczky Gá­bor flintát el­sütve indítot­ta el a tájfu­tók mezőnyét A Bab-társulat különleges előadást tartott Fotó: Gőbölös Péter HAJDAN 60 ÉVE avatták fel a gerje­­ni művelődési otthont. „Két­száz ülőhely fér el a teremben s ha úgy szükségeltetik, ötve­­nen akár állva is végignézhe­tik az előadást. A festés és a vi­lágítás megoldása ízléses, na­gyon sok Tolna megyei község megirigyelhetné.” 60 EVE Szekszárdon vendéges­kedett Szepesi György. „A Ma­gyar Rádió népszerű sportri­portere közel 300 érdeklődő előtt tartott élménybeszámo­lót a volt megyeháza patinás nagytermében. (...) A beszél­getés során szóba került Pus­kás, Kocsis, (akiről elmondot­ta, hogy a lábát törte) Czibor, Grosics, Szusza, az 1954. évi világbajnokság.” 50 ÉVE a Hőgyészi Állami Gaz­daság juhéi üzemegységének gyorsszárítója három műszak­ban dolgozott. „A gazdaság te­rületéről a lucernát szecská­zott állapotban szállítják az üzembe és a 70-72 százalékos nedvességtartalmú alapanyag­ból óránként 15 mázsa lisztet állít elő a gép.” 50 ÉVE Kétyen, a megyei labda­rúgó- mérkőzésen tíz fehér ka­csa vonult át a pályán. „A lab­da elakadt a kacsákban és sze­gény balszélső ijedtében azt sem tudta, hogyan kapkodja a lábát, hogy ne tapossa agyon a kíváncsi jószágokat. Az ellen­fél járt jól, mert a kínálkozó helyzetből nem lett gól.” 35 ÉVE dr. Csikós Nagy Béla nyugalmazott államtitkár, a Magyar Közgazdasági Tár­saság elnöke tartott előadást Szekszárdon a gazdasági sza­bályozás soron lévő feladata­iról. Mint mondta, „meg kell teremteni annak a feltételét, hogy a piac hatása jobban ér­vényesüljön a termelésre és a gazdaságra.” 35 ÉVE bolgár gasztronómi­ai hét kezdődött Szekszárdon, a Skála Áruházban. „A meg­nyitó Kovács Frigyes, a Szek­­szárd-Sárköz és Vidéke Áfész elnökhelyettese köszöntőjével kezdődött, majd Maria Nede­­va, a szilisztrai városi vendég­látó vállalat osztályvezetőjé­nek szavaival folytatódott. Ez­után következett az ételkósto­ló, s mindjárt hozzá kell tenni, hogy igen nagy sikerrel.” 35 ÉVE megyénk kerékpáros versenyzői Budapesten, az or­szágos kritérium bajnoksá­gon szerepeltek. A serdülő lá­nyok és fiúk futamában egy­aránt Tolna megyei bajnokot avattak. Előbbi kategóriában a szekszárdi Varjas Erika, utób­biban a tamási Egyedi Zoltán lett az első. 25 ÉVE Ünnepélyesen felavat­ták Nagydorogon a többfunk­ciós tornacsarnokot, „mely a kicsi és elavult tornaszoba he­lyett végre megfelelő sportolá­si lehetőséget teremt az általá­nos iskola mintegy 400 tanu­lójának. Emellett - művelődé­si ház híján - otthont ad ün­nepségeknek s egyéb közössé­gi rendezvényeknek is.” 25 ÉVE Frigyesi András, a szekszárdi DBU igazgatója az évadnyitó társulati ülés részt­vevőit így köszöntötte: „a Né­met Színház új otthona im­már működik. A volt moziból kialakított létesítmény ezen­túl méltó szentélye lesz a De­utsche Bühne munkatársai­nak, de nemcsak nekik, ha­nem a művészetkedvelő kö­zönségnek is.” 25 ÉVE „Gyönk partnerváro­sainak, Griesheimnek és Dar­­mstadtnak közös ajándékát, egy tűzoltó locsolóautót és egy Volkswagen mikrobuszt ad­tak át ünnepélyesen a telepü­lés önkéntes tűzoltóinak szom­bat délután. Az ajándékot a két partnervárosból egy 14 tagú küldöttség hozta el.” Szeri Á. A két német város egyik ajándéka Gyönknek: a tűzoltóautó

Next

/
Oldalképek
Tartalom