Tolnai Népújság, 2019. szeptember (30. évfolyam, 203-227. szám)

2019-09-18 / 217. szám

2019. SZEPTEMBER 18., SZERDA KITEKINTŐ g A biciklizés jót tesz az egészségnek és kíméli a környezetet. Aki szeretné, az az idén is megméretheti magát. Képünk tavaly Szekszárd-Keselyűsben készült Fotó: Makovics K, A kerékpározást népszerűsíti az autómentesség Megyénkből Szekszárd, Bonyhád, Bölcske, Dombó­vár, Gyönk, Nagyszokoly és Tamási is csatlakozott az Eu­rópai Mobilitási Héthez. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Bonyhádon hol­nap várják a résztvevőket. A gyalogos felvonulás fél tíz­kor kezdődik, a kerékpáros pe­dig délután 14 órától lesz. Ez utóbbit fél kettőkor egy flash­­mob előzi meg. A rendezvény­­téren egészen 15 óráig folyama­tosan lesznek programok, köz­tük zumba, extrém kerékpáros bemutató. A DDKK Zrt. pedig ingyenes helyi járatos tömeg­­közlekedést biztosít. Dombóváron pénteken a Ti­nódi Ház és Dombó Pál utca a programok helyszíne. Lesz­nek ügyességi feladatok, mese­kert. Idén is keresik a legfittebb dombóvári céget, intézményt, ahova szeptember 20-án reg­gel a legtöbb munkatárs gyalog vagy kerékpárral érkezik. A já­tékra ma még lehet regisztrálni a dmhkft@gmail.com címen. A nem autóval érkező iskolások pedig péksüteményt, ivólevet és tombolaszelvényt kapnak ajándékba. A tombolasorsolást 18.45-kor tartják, amelyet kon­cert követ. Bringázáskor a szülők és testvérek is beszámítanak Szekszárdon szombaton ren­dezik az autómentes napot. Ba­ka György, a szervező Zöldtárs Alapítvány elnöke elmondta, több ponton változtattak a ko­rábbi évek gyakorlatán. Egy­részt eddig mindig hétköznap, iskolaidő után tartották a kö­zös kerékpározást, ám mind többen jelezték, hogy jobb len­ne hétvégi időpontot választa­ni, így könnyebben lehet csalá­di program a bringázás. A má­sik igény az volt, hogy ne te­kerjenek nagy távot, ne hagy­ják el a várost a kerekesek, en­nek megfelelően változott az út­vonal is. A kerékpározást nép­szerűsítő programra szomba­ton 9.30-tól várják az érdeklő­dőket, iskolai osztályokat, csa­ládokat, baráti társaságokat. A kisebbek és a kezdő bicik­lisek a nagyjából öt kilométer megtétele után, a haladók en­nél jóval hosszabb útvonal tel­jesítése után érkeznek meg a Prométheusz parkba. A mobilitási hét programja­iról részletesen programaján­lónkban tájékozódhatnak majd. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu Légszennyezésből fakadó halálesetek száma (szél-, víz-, napenergia) MW^rafika. forrás: Standford Egyetem Az ütemterv alapján Magyarországon 5000-rel kevesebb lenne a légszennyezésből fakadó haláleset évente. A tudósok kutatása alapján 2050-re a szél, víz és napenergia felhasználásával akár 100%-ban megújítható környezetünk. —------------------------------­* átlagos fosszilisözemanyag-költségek Több hasznos és észszerű célt szolgál az Európai Mobilitási Hét Európa legnagyobb közleke­dési-környezetvédelmi kam­pánya az Európai Mobilitá­si Hét, amelyet ezekben a na­pokban tartanak kontinens­­szerte. A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifejezetten az észszerű köz­lekedés gazdaságnövelő ha­tásaira helyezi a hangsúlyt. A cél a környezetbarát és fenntartható városi közleke­dés népszerűsítése. A program hazánkban év­ről évre népszerűbb, és egy­re több település csatlakozik hozzá Magyarországon. A köz­lekedésért felelős tárca azon dolgozik, hogy a kerékpárutak folyamatos építésével, a kö­zösségi és az elővárosi közle­kedés szolgáltatásainak fej­lesztésével hozzájáruljon a célokhoz. A hét idei mottója: „Sétálj velünk!”, ennek megfe­lelően a témája a gyaloglás, a nem motorizált közlekedés. Baka György ezzel kapcsolat­ban elmondta, azt szeretnék, hogy a kerékpáros akció ré­vén minél többeket hozzá tud­janak szoktatni a közlekedés ezen formájához. Az autósok figyelmét pedig arra szeretnék ráirányítani, hogy szánjanak ki a járműből, váltsanak biciklire. A rendsze­res mozgás mindenkinek a saját érdeke, hiszen az egész­ségmegőrzést szolgálja. Az pedig, ha minél többen közle­kednének nem motorizált jár­művel, a klímavédelmet is se­gítené - hangsúlyozta Baka György. SZEKSZÁRD: Kópé (am. animáci­ós vígj.), 15 óra. 100 dolog (né­met vígj.), 17 óra. Az: Második fejezet (amerikai thriller), 19.30. KÖNYVBEMUTATÓ BONYHÁD: Solymár Imre Városi Könyvtár: Gazda József Bujdosók - Erdélyi sors, magyar sors című könyvének bemutatója, 17 óra. SZEKSZÁRD:Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Ékes László Szól a harmonika című könyvének be­mutatója, 17 óra. KIÁLLÍTÁS SZEKSZARl: Babits kulturális központ, Márványterem: Marok­kóban álmodtam - Német Kata festő kiállítását Lönhárd Ferenc, a Bárka Szalon elnöke nyitja meg, köszöntőt mond Ács Rezső polgár­­mester, közreműködik Hucker Fe­renc tangóharmonikán, 16 óra. CSÜTÖRTÖK SZEKSZÁRD: Dowton Abbey (an­gol dráma), 17 óra. Rambo V.: Utolsó vér (am. akciófilm), 19.30. 1772 közül csak egy volt ittas SZEKSZÁRD Egyetlen ittas ve­zetőt lepleztek le a rendőrök a szüreti napok ideje alatt. A szeptember 12. és 15. között megrendezett, nemzetközi hí­rű rendezvényen annak za­vartalan lebonyolítása érde­kében a rendőrség is nagy lét­számban képviseltette magát. Pénteken és szombaton az éj­szakai órákban a Szekszárdi Rendőrkapitányság és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság egyenruhásai finn módsze­res ittasság-ellenőrzést végez­tek. Ez azt jelenti, hogy csak a szonda megfújása után ittas­nak bizonyult járművezetőt igazoltatják. A két nap alatt 1772 jármű­vezetőt szondáztattak meg, melynek során csak egy autó sofőrjénél mutatott pozitív ér­téket az alkoholteszter. A jár­mű vezetőjével szemben bün­tetőeljárást indítottak a szek­szárdi rendőrök. Az előző években előfordult, hogy több tucat ittas vezető ellen kellett eljárást indítani. 1.1. Rendszeresen járőröznek a faluban, ügyelnek a porták biztonságára és a nyugalomra Három TEVEL Veres Józsefet, a Teveli Polgárőr Egyesület tagját Pol­gárőr Érdemkereszt Arany fo­kozatában részesítették, a ki­tüntetést dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövet­ség elnöke adta át a XIX. Tol­na Megyei Polgárőr Találko­zón. A kitüntetés pénzjuta­lommal is járt. Veres József hatvanhét éves gazda saját földekkel, jószá­gokkal, traktorral, eredeti szakmáját tekintve karban­tartó-kőműves. A kitüntetés­re nem számított, de nagyon örült neki. Mint elmondta, Bonyhádon született, Tevelen él, két lány büszke édesapja, unoka büszke nagyapja a kitüntetett és két fiúunoka és egy lányu­noka büszke nagyapja. Gyer­mekei a családjukkal szintén Tolna megyében élnek. Ve­res József szereti a családjá­val tölteni az időt, az unoká­ival sokat járnak horgászni. Tizen­hét éve, egy ko­moly baleset után vonult nyugdíjba. A baleset rányom­ta a bélyegét az egész életére, még ennyi idő eltelte után is nehe­zére esik a nehezebb fizikai munka, egész napos elfoglalt­ságokat nem is tud vállalni. - Kilencedik éve vagyok pol­gárőr, mióta a barátaim szól­tak, hogy csatlakozzam hoz­zájuk. Rendszeresen járőrö­zünk mind kül-, mind belte­rületen, temetések idején pe­dig a falut járjuk, ügyelve a porták biztonsá­gára. Amióta meg­alakult az egye­sület, hála isten­nek nem volt lo­pás, betörés és kü­lönösebb esemény sem, és nem is hi­ányzik - mondta lapunknak a kitüntetett. Veres József elmondta, min­den hétfőn megbeszélést tar­tanak, szeretik, ha rend van a faluban. Általában idősebb emberek kérik a segítségü­ket, hogy mikor a családjuk nyaralni megy, figyeljenek a házaikra. Sajnos a családok sok eset­ben felteszik az internetre, hogy elutaztak, és ez hiba, hi­szen felkelthetik a betörők, tolvajok figyelmét. Veres József egyik legem­lékezetesebb esete egy nagy­tormási csetepaté volt, amikor egy hölgy féltékenység miatt ütlegelni kezdte a párját. A Teveli Polgárőr Egyesület tagjai hetente egy vagy két al­kalommal a saját autójukkal járőröznek. Brunner M. Fel vannak készülve a veszélyes helyzetekre Veres Józsefnek dr. Túrós András adta át a kitüntetést Fotó: M. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom