Tolnai Népújság, 2019. szeptember (30. évfolyam, 203-227. szám)

2019-09-17 / 216. szám

2019. SZEPTEMBER 17., KEDD KITEKINTŐ g Összeállította a finn és az észt közötti öt kisnyelv nyelvtanát és szótárát Értékféltő, és szeretne még sok fiatalt ilyenné nevelni SZEKSZÁRD Tolna Megyé­­ért-díjjal tüntették ki dr. Say Istvánt, a megyei értéktár bi­zottság elnökét. Az aktív ko­rában kulturális és művelődé­si intézményeket vezető szak­ember nyugdíjasként sem pi­hen. Közéleti feladatai mel­lett haikukat ír, és kisnyelvek mentésével foglalkozik. Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu- A Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodájának címze­tes igazgatója, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke. Kö­zel a hetvenhez is tanul és ta­nít. Most éppen mit?- Lakitelken képeztek ki ar­ra, hogy az ötezer lakosnál ki­sebb településeken munkába álló művelődési szakemberek oktatásában részt vegyek - vá­laszolta dr. Say István. - A kul­turális kormányzat a követke­ző két évben kétezer ilyen sze­mélyt szeretne megfelelő felké­szítés után oklevélhez juttatni. Ez bőven ad munkát nekem is.- És mi lesz a haikukkal meg a kisnyelvek mentésével?- Azokkal is foglalkozom to­vább. A finn és az észt közötti öt kisnyelv nyelvtanát és szótá­rát már összeállítottam. Ezek: a vepsze, a vót, az izsor és a kar­­jalainak két változata, a liwi és a lüd. Az első három már meg­jelent nyomtatásban, az utóbbi kettő nyomdai előkészítése fo­lyik. További kutatásaim során a karjalainak még két nyelvvál­tozatát találtam meg és dolgoz­tam fel: viena és tveri. Ez utób­bit beszélőknek olyan a viszo­nyuk a Karjaiéban élő őseikhez, mint a csángóknak hozzánk. S ha nem a nyelvészkedésben mé­­lyedek el, akkor a haikukban. Az első kötetemben, 2004-ben, hétszázat adtam közre, egy év­vel később újabb háromszázat, s 2014-ben megjelent egy kis füzetem, Fohászos címmel, 77 hitéleti tartalmú háromsoros­sal. Tavaly is megjelent egy kis könyvecském, melynek Schu-Új vezetője van a nyugdíjas klubnak TOLNANÉMEDI Az Arany Al­kony Nyugdíjas Klub tagjai új vezetőt választottak, tájékoz­tatta a lakosságot Vígh Lász­ló polgármester a település zárt közösségi csoportjában. Ismertette, hogy a továbbiak­ban Fuchs Hajnalka vezetésé­vel működik a csoport. A tevékenységükhöz továb­bi sikereket kívánt, és kife­jezte, bízik abban, hogy a fa­lu életében a nyugdíjasok to­vábbra is aktív szerepet tölte­nek be, ahogy eddig is tették. A leköszönő vezetőnek, Fer­­csák Mihálynénak megkö­szönte eddigi munkáját, és nyugodt, egészséges éveket kívánt a számára. Az Arany Alkony Nyugdíjas Klub veze­tője, Fuchs Hajnalka lapunk­nak elmondta, hogy a volt el­nök, Fercsák Mihályné egész­ségügyi okokra hivatkozva végleg átadta neki a vezetői feladatokat.- Nyár elejétől vezetem a nyugdíjas klubot, és tovább­ra is én fogom össze a csa­patot, de mivel eddig is min­dent közösen beszéltünk meg a tagokkal, ezután is ez tör­ténik majd. Jelenleg nem ké­szülünk fellépésre, de havon­ta egyszer továbbra is össze­gyűlünk - mondta Fuchs Haj­nalka. B. M. Kimagasló volt eddig a növekedés TOLNA MEGYE-MAGYARORSZÁG A magyar gazdaság a má­sodik negyedévben közel öt százalékkal, a vártnál is se­besebben, az EU-ban a leg­gyorsabban bővült a GKI Gaz­daságkutató Zrt. legfrissebb felmérése szerint. A lassulás azonban, ha csak nagyon kis mértékben is, de elkezdődött. A GKI által most előrejelzett, éves átlagban 4,3 százalék körüli növekedés megegye­zik a kormány és az MNB friss várakozásával. A lassu­lásban Szerepe van a külső környezet romlásának és a foglalkoztatási tartalék foko­zatos kimerülésének. TN A borzongás garantált az Az című film vetítésekor Fotó: wmn.hu PROGRAMOK KEDD MOZI SZEKSZÁRD: Kópé (amerikai ani­mációs vígjáték), 15 óra. 100 dolog (német vígjáték), 17 óra. Az: Második fejezet (amerikai thriller), 19.30. KIÁLLÍTÁS TAMÁSI Vályi Péter Szakképző Is­kola, Kindl Kupolagaléria: a Mű­vészkert „Visszatekintés” című kiállítás látogatható szeptember 17-től október 6-ig. SZERDA SZEKSZÁRD: Kópé (amerikai ani­mációs vígjáték), 15 óra. 100 dolog (német vígjáték), 17 óra. Az: Második fejezet (amerikai thriller), 19.30. KÖNYVBEMUTATÓ BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: Gazda József Bujdo­sók - Erdélyi sors, magyar sors című könyvének bemutatója, 17 óra. SZEKSZÁRD Tolna Megyei lly­­lyés Gyula Könyvtár: Ékes Lász­ló Szól a harmonika című köny­vének bemutatója, 17 óra. A Tolna Megyéért-díjjal kitüntetett dr. Say István egy értéktárral kapcsolatos rendezvényen, a kölesdi értékvetélkedőn Fotó: Ótós Réka bért Péter volt a tipográfusa és illusztrátora. Ez részben tisztel­gés egykori piarista tanárom, a 85 éves jeleníts István előtt, aki­nek irodalmi indíttatásomat kö­szönhetem.- Plusz az értéktári munka?- Igen. Értékeink számba­vétele, megóvása, gondozá­sa nem elhanyagolható, közös ügyünk. A Tolna Megyei Ér­téktár Bizottság lassan a he­tedik évét kezdi. A tagok a sa­ját szakterületük kiváló isme­rői, jól kiegészítjük egymást, ha művelődéstörténeti, val­lástörténeti, néprajzi, építé­szeti vagy művészeti kérdé­sek kerülnek elő. Ez idő alatt a megyei értéktárba 425 ér­téket emeltünk be, és mindig van egy-két új várományos. A napokban került be példá­ul a paksi Hopp-Halász Károly képzőművészeti munkássága, illetve a kakasdi Sebestyén István mesemondó tevékeny­sége. Jelenleg a megye 109 te­lepüléséből 65-ön folyik ér­téktári munka. A helyi érték­tárak tételeit ha összesítjük, ezernél nagyobb számot ka­punk. A helyi értékek terjeszt­hetők fel aztán megyei szint­re, s a megyeiek az országos­ra. A megyék rangsorában fo­lyamatosan a legjobbak között vagyunk; mindig dobogósok.- Ilyen eredmények láttán ma­gától értetődik, hogy kitüntet­nek valakit? Vagy váratlan volt?- Azt kell mondanom, hogy váratlanul ért. Most kaptam először elismerést attól a tá-. bortól, amelyikbe tulajdon­képpen tartozom. Korábban csak a másik oldal regnálá­sa idején tüntettek ki, példá­ul a Bezerédj-díjjal. Úgy tekin­tek erre az elismerésre, mint ami a velem, a mellettem és mögöttem dolgozók tevékeny­ségének is szól. A hivatalos indoklás szerint az értékőr­zés és a közművelődés terüle­tén, valamint a közéletben ki-A Tolna megyei közgyűlést tizenkét éven át erősítette Say István 1950-ben szüle­tett Budapesten. A piaristáknál érettségizett, aztán nyomdász, majd bölcsész végzettséget szerzett. Először a kincsesbá­nyai, aztán a székesfehérvári művelődési házban dolgozott, majd Tolna megyébe került. Volt a szekszárdi Babits Mi­hály Művelődési Ház igazgató­ja, a megyei önkormányzat mű­velődési főosztályának veze­tője, és a többszöri név- és fel­adatkör-változáson átesett Tol­na Megyei Általános Művelődé­si Központ vezetője. Lakhelyén, Sióagárdon 16 évig tevékeny­kedett, mint önkormányzati képviselő, a megyei közgyűlést pedig 12 éven át erősítette. Je­lenleg a Megyei Értéktár Bizott­ság elnöke. Irodalmi és nyel­vészeti munkássága is jelen­tős. Haikukat ír és kisnyelveket ment. Ez utóbbi tevékenységé­ért debreceni, szombathelyi és szegedi magas szakmai körök­től is kapott már elismerést. Nagy családja, két gyermeke és hat unokája van. fejtett több évtizedes munkás­ságomért adományozták e dí­jat. Megjegyzem, még nem fá­radtam bele, kötelességemnek tekintem a folytatást, erőm és tehetségem szerinti mérték­ben. Ugyanakkor, mivel veze­tői posztokon senki sem tud hibák, sőt vétkek nélkül tény­kedni, én ebben a kitüntetés­ben azt is látni vélem, hogy megbocsáttattak az elkövetett hibáim. Egyébként, az egyik kiskamasz unokám megmoso­lyogtató véleménye szerint, ne­kem a trendihez képest eléggé lúzer a gondolkodásom. Bízom benne, hogy sikerül még őt és sok fiatalt, hozzám hasonló „lúzerré” nevelnem! Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom