Tolnai Népújság, 2019. június (30. évfolyam, 126-149. szám)

2019-06-26 / 146. szám

2019. JÚNIUS 26., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP g Már beérett a borsó, jöhet a cékla meg a paprika TOLNA MEGYE Örömmel szed­tük fel a hétvégén a kertünk­ben a cukorborsót. Pontosab­ban válogattunk a már kitöl­töttnek tűnő hüvelyekből. Úgy tűnik, pár nap múlva már a borsó szárát is fel lehet húz­ni, rajta a közben beérett hü­velyekkel. Nagy öröm az idén a házi zöldborsó, hiszen elképesztő­en drágán kínálják a piaco­kon, szaküzletekben, ezer fo­rint alatt nem kapni kilóját. A borsó az egyik leghama­­rabban betakarítható zöldség, sokszor felmerül azonban a kérdés, hogy mi legyen a terü­lettel, miután leszedtük, érde­­mes-e még ültetni utána más zöldséget, illetve hogyan hasz­náljuk fel az üresen maradt földterületet. Sok nitrogén marad a borsó után a talajban Az első kérdés már a beta­karítás után felmerülhet, mi legyen a megmaradt növény­nyel, kiszedjük teljesen a föld­ből, esetleg kidobjuk? Sokak szerint elég csak a növény szárát levágni, a gyökerét pe­dig érdemes a talajban hagy­ni, a zöldborsó gyökere ugyan­is megköti a nitrogént, ezál­tal pedig tápanyaggal látja el • kertünk talaját. Vannak akik az egész növényt kihúzzák a földből, és talajtakaróként használják az üresen maradt területen a kifejtett hüvelyek­kel együtt, de a komposztba is beletehetjük a szárat és a hü­velyt egyaránt.­Aki másként dönt, annak az üresen maradt területre érde­mes a borsó után más zöldsé­geket is ültetni, hiszen még előttünk az egész nyár. Sokan paprikát, vagy valamilyen rö­vid tenyészidejű káposztafé­lét, például brokkolit ültet­nek, de van, aki céklával, cuk­kinivel, uborkával vagy kara­lábéval próbálkozik. Ezek a zöldségek értékelni fogják a talajban maradt nitrogént is, és biztosan még idén termést hoznak. Olyan növényeket ér­demes tehát a borsó után üre­sen maradt területre ültetni, amelyeknek nagy a nitrogén­igényük. M. l. A diákok elismerést 7 Egyiptom örök csodái felkészítő tanaruk A Petőfi Sándor evangélikus gimnázium tanárát, Péter Csabát, az idén Kiváló Ver­senyfelkészítő díjjal jutal­mazta az Emberi Erőforrá­sok Minisztériuma. Brunner Mónika monika.brunner@mediaworks.hu Egyiptomról a Viasat Historyn 17.15-kor és 18.10-kor BONYHÁD Péter Csaba elmond­ta, az elismerést diákjainak, a 12/E osztálynak köszönheti, amely kimagasló munkát vég­zett. A kiválóan szereplő diá­kok mellett sokat köszönhet munkaközösségének, Nagy Andreának, Kecskés-Kiss Pé­ternek és Szabóné Bauer Adri­­enn-nek. A diákok közül nehéz rangsorolni, melyikük tett töb­bet az iskola hírnevének öreg­bítéséért biológia tantárgyban, de szerinte a korona a Völgy­ség Talentuma díjas, BŐSZ Ju­nior díjas, Richter Gedeon-dí­­jas kakasdi Kozma Csabát ille­ti, aki kiugró eredményét idén azzal érte el, hogy bejutott azon négy tanuló közé, akik a Nem­zetközi Biológiai Diákolimpián (IBO) képviselik majd idén ha­zánkat. A rangos versenyt júli­usban tartják Szegeden. Elismeréssel említette többi tanulóját, a Völgység Talentu­ma díjas Horváth Ákost, vala­mint Szabó Mártont és Galág Botondot is, akik az Országos Középiskolai Tanulmányi Ver­seny (OKTV) döntőjébe jutot­tak. Nekik és a középdöntő­söknek - Szabó Luca, Berenkei Gábor, Dugalin Marin, Balogh Máté - tanulóknak köszönhe­tően tavaly az OKTV 6., idén az OKTV 5. legeredményesebb is­kolája volt a Petőfi. Csak buda­pesti gimnáziumok, és a sze­gedi Radnóti Miklós Kísérle­ti Gimnázium tudhatott ma­gának több diákot a döntőben, valamint előkelőbb helyezése­ket. Ezen kívül számos orszá­gos top tízes és dobogós he­lyezést gyűjtött még be a 12/E osztály. Az ókori Egyip­tom csodái a mai kor embe­rit is lenyűgö­zik. Egy párat­lanul gazdag, kifinomult kul­túrával rendelkező civilizá­ció, amely monumentális al­kotásokat hozott létre, és a mai napig gazdag titkokban, rejtélyekben. Nem véletlen, hogy az ismeretterjesztő fil­mek készítőinek örökzöld té­mája ez a lenyűgöző biroda­lom. Bámulatos, hogy bár egyre többet és többet tu­dunk meg róla, a kérdések nem hogy fogynának, hanem tovább szaporodnak. Például arról, hogy ho­gyan épültek a piramisok? Ki és mikor alkotta a nagy szfinxet? Mi okozta Tutanha­­mon fáraó halálát? A témák iránt érdeklődőknek most a Viasat History két műsorát ajánljuk figyelmé­be. Délután 17 óra 15 perc­kor kezdődik A piramisok tit­kai sorozat újabb epizódja. A sorozat keretében régészek egy piramisépítő munkás 4500 éves naplóját dekódol­ják, és közben új nyomokra bukkannak azt illetően, ho­gyan is épült a nagy piramis. Vajon csupán emberi erővel el tudnak szállítani egy ne­héz követ a munkások? Rögtön ezután, 18 óra 10 perckor kezdődik az Egyip­tom tisztázatlan aktái soro­zat következő része. Ez az epizód feltárja az igazsá­got és hazugságokat az óko­ri Egyiptom legismertebb és legkedveltebb ikonjai - köz­tük a nagy szfinx, Tutanha­­mon és Tanis elveszett váro­sa - mögött. TN kitüntetést kapott Galag Botond (balról), Peter Csaba es Kozma Csaba az OKTV-dijatadon Beküldött kép Sokoldalú, szorgalmas tanulók emelik magasra a gimnázium rangját- Rendkívül élveztem ezzel az évfolyammal a közös munkát, a végére sokszor már az sem volt egyértelmű, hogy ki a tanár és ki a diák. Nagyon fognak hiá­nyozni ezek a srácok, de remé­lem, hamarosan kikerülnek a gimnázium dicsőségfalára, és akkor továbbra is naponta lá­tom őket a suliban - nyilatkoz­ta Péter Csaba, aki megjegyez­te, nincs jelentősége, kinek a neve szerepel az oklevélen, mert egyedül ez a dolog nem megy, csak együtt. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu A 12/E osztály végzőse, az OKTV-döntőbe jutott Szabó Márton nem csak egy egysze­rű diák - mondta tanára, Pé­ter Csaba. Szabó Márton ugyan­is a Fridays For Future klímavé­dő csoport ötletgazdája, fő ak­tivistája, szervezője. Ő szervez­te a Szekszárdon már kétszer is tüntető klímasztrájkokat. A cso­port a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elv mentén tesz meg mindent azért, hogy akcióikkal még tisztábbá tud­ják tenni a környezetet. A 12/e. végzősei mellett más osztályok is kivették a részüket a sike­rekből, a gimnázium rangjának még magasabbra emelésé­ből. Országos versenyen mutat­ta meg tudását Vukálovits Diá­na, Orsós István és Hajdú Vik­tória, akik többek között szin­tén az OKTV második forduló­jába jutottak. Az érettségin az idén harmincegyen választot­ták emelt szinten a biológiát és a 4,61-es átlagú eredménnyel mindenki kiérdemelte az ötven plusz pontot a felvételihez. PROGRAMOK SZERDA MOZI Szekszárd Men in black - Sötét zsaruk a Föld körül (amerikai ak­ció-vígjáték) 17 óra. Rocketman (angol életrajzi dráma) 19.30 KIÁLLÍTÁS Tolna, MAG-Ház Gobelin és ke­resztszemes hímzés kiállítás Pata Istvánná munkáiból. Megnyitja: Rikker Józsefné, 18 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Szekszárd Toy story 4 (amerikai animációs kalandfilm) 15 óra. Cse­kély esély (amerikai vígjáték) 17 óra. Gyerekjáték (amerikai horror) 19.30. Bölcske: Hercegnő csoda­országban (orosz animációs ka­landfilm) 16 óra. Rocketman (an­gol életrajzi dráma) 18 óra. Men in black - Sötét zsaruk a Föld körül (amerikai akció-vígjáték) 20.30 Több mint száz beküldött alkotást kellett elbírálnia a szakértő zsűrinek A Vajdaságból is érkeztek pályázatok BONYHÁD A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár „Tájak, váro­sok, emberek iskolai olvas­mányaim alapján" címmel hirdetett rajzpályázatot, ame­lyen foglalkozástól, lakóhely­től és életkortól függetlenül bárki részt vehetett. A rajzpályázatra több mint száz alkotás érkezett, tájékoz­tatta lapunkat Schnell-Nagy Erika könyvtárvezető. A Bonyhádi Általános Isko­la, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolából összesen negyvenegy darab, a Bony­hádi Petőfi Sándor Evangéli­kus Általános Iskolából egy darab, Mórágyról és Berety­tyóújfaluról pedig tizenhá­rom darab alkotás érkezett. Pályáztak még Hódmezővá­sárhelyről kilenc, Szentend­réről nyolc, Debrecenből és a vajdasági Szabadkáról öt, Bu­dapestről négy darab rajzzal. Emellett Bátonyterenyéről és Aparhantról két, Nyíregyhá­záról, Makóról, Szolnokról, Jászberényből, Etesről egy­­egy darab alkotás érkezett a megmérettetésre. A zsűri a beérkezett pályamunkák kö­zül huszonhárom rajz készí­tőjét díjazta. A legfiatalabb nyertes hét, a legidősebb hat­vanhárom éves. További rész­letek a teol.hu-n. B. M. A rajzpályázat díjazottjai a színpadon. Nagy volt az érdeklődés a verseny iránt Beküldött kép

Next

/
Oldalképek
Tartalom