Tolnai Népújság, 2019. május (30. évfolyam, 100-125. szám)

2019-05-15 / 111. szám

2019. MÁJUS 15., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP g Fontos lehet a hit szerepe a bűnmegelőzés területén SZEKSZÁRD Rendhagyó témá­ról szólt a Tolna Megyei Bűn­­megelőzési Tanács (TMBT) keddi ülése, amennyiben a hit közösségépítésben és bűn­­megelőzésben betöltött szere­pét járták körbe. A rendezvé­nyen részt vettek az Ady kö­zépiskola rendészeti osztályá­nak 10-11. osztályos tanulói is. A tanácskozás moderátora Il­lés László alezredes, a TMBT titkára úgy fogalmazott, hogy azokon településeken, ahol kö­zösségek működnek, kevesebb bűncselekményt követnek el. Ignác Tibor, a Pécsi Élő Kövek katolikus közösségének vezető­je tanúságtételre vállalkozott. Elmondta, miként tapasztalta meg a bűnt. Németországban is dolgozott, és minden pénzét napi élvezetekre költötte. Elin­dult az alkoholizmus útján, já­tékfüggő volt, kereste a rossz életű nőket. 2006 március 19- én azonban megtért Istenhez. Azóta nem iszik, nem dohány­zik, leérettségizett, elvégezte a hittudományi főiskolát, meg­nősült, két gyermeke van. Meg­felelő képzés után 2022-ben di­akónussá szentelhetik. Különleges életutat járt be Az édesanyja el­küldte neki a bör­tönbe a Bibliát Boros Lajos, a Baptista Egy­ház börtönmissziójának veze­tője. A bíróság 1993-ban fegy­veres rablásért több mint 20 év börtönre ítélte. Mint el­mondta, idén lesz 60 éves, eb­ből több mint 30 évet ült bör­tönben. A hetedik büntetését töltötte, amikor Szegedről a váci fegyházba került és vala­ki azt mondta neki, hisz Isten­ben. Az édesanyja elküldte ne­ki a börtönbe a bibliát. Ez olyan hatással volt rá, hogy ráébredt Isten hatalmára, szembenézett önmagával is, és elkezdte ol­­vásni a Bibliát. Előadást tartott még Lankó József, Alsószent­­márton katolikus plébánosa és Horkay László, a Kárpátal­jai Református Egyházkerü­let nyugalmazott püspöke, aki úgy fogalmazott, két feladata van minden hívő embernek, hogy nyugtassa a nyugtalano­kat és nyugtalanítsa a nyugod­­takat. 1.1. Pakson holnap adják át a hatalmas A Pál utcai f iúk-graff itit SZERDA _____ ■ _ Készül Pakson A Pál utcai fiúk-graffiti, amelyet csütörtökön adnak át Fotó: Molnár Gyula MOZI Szekszárd Két lépés távolság (am. romantikus dráma), 17 óra. Apró mesék (magyar dráma), 19.30. CSALÁD AKADÉMIA Szekszárd PTE KPVK: Veszteség­ből önmeghaladás - hogyan gaz­dagítják személyiségünket éle­tünk nehézségei, csapásai - dr. Maros Kitti adjunktus előadása. Boldog gyermekkor montessori szellemisége a családban - dr. Kurucz Rózsa előadása. Kezdés 15 órakor. VÁROS HETE Paks Csengey Dénes Kulturális Központ: a Város hetének meg­nyitója, köszöntőt mond Szabó Péter polgármester, 17 óra. A He­lyi Értéktár Bizottság pályázatá­nak eredményhirdetése, 17.15. Az eltűnt városkép nyomában - színes diaképeken a város építé­szeti öröksége - dr. Hanoi János várostörténeti előadása, 17.30. HANGVERSENY Bonyhád Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ: PTE Hegedű kamaraest, 18 óra. ELŐADÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Skandináv útibeszá­moló - Kedves Tímea előadása, 17.30. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Képtelenségeim - Dicső Zsolt költő kiállítása. Köz­reműködik Komjáthi Tamás és Di­cső Botond, 17 óra. A tárlatot jú­nius 10-ig lehet megtekinteni. FÓRUM Szekszárd Placc Ifjúsági Közös­ségi Tér: „Merre tovább Európa?! Az európai uniós választások tét­je” címmel tart lakossági fóru­mot Horváth István országgyűlé­si képviselő, a meghívott előadó Kosa Lajos, a Parlament Honvé­delmi és rendészeti bizottságá­nak elnöke, 18 óra. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL HETE Szekszárd Szent István tér: ha­gyományos társas és logikai já­tékok a Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai és taná­rai közreműködésével 14-16 órá­ig. A Tolna Megyei Tűzmegelő­zési Bizottság kitelepülése 14- 18 óráig. A Szekszárdi Rendőr­­kapitányság kitelepülése 15-18 óráig. Bognár Cecil zenés tobor­­zója, 14 óra. A Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde óvodásai­nak műsora, 15.30. A Szekszár­di Baka István Általános Isko­la zenés labdás tánccsoportjá­nak fellépése, 16 óra. A Mozdul­junk Együtt Szekszárdért Egyesü­let Fashion Dance bemutatója, 16.15. A Szekszárdi Magyarnóta Klub énekel, 17 óra. A FITT anyu­ka, boldog baba Egyesület Kanga Burn bemutatója, 17.20. Az Ibe­­rican Táncegyesület bemutatója Hacsa Móni vezetésével, 17.30. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Tű, cérna, szerelem (in­diai dráma), 16,18 óra és 20.30. Szekszárd: Pokémon - Pikachu, a detektív (amerikai-japán ani­mációs családi film), 15 óra. Csa­ló csajok (amerikai vígjáték), 17 óra. A lángoló fiú (amerikai hor­ror), 19.30. VÁROS HETE Paks A Pál utcai fiúk-graffiti át­adása a KRESZ-parkban, 15 óra. Csengey Dénes Kulturális Köz­pont, emeleti kiállítótér: 40 év - 40 kép (pillanatképek a város 40 éves történetébei, 17 óra. Csen­gey Dénes Kulturális Központ, földszinti kiállítóterem: a Paks 40 év múlva alkotópályázat ered­ményhirdetése, 17.30. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL HETE Szekszárd Szent István tér: társas és logikai játékok a Szent József Iskola diákjai és tanárai közremű­ködésével 14-16 óráig. A Mozdul­junk Együtt Szekszárdért Egyesü­let toborzó tánca, 14 óra. A Szek­szárdi Mozgásművészeti Stúdió, 14.30. Énekel a Szívküldi Dalkör, 15 óra. Az Iberican Táncegyesület bemutatója, 15.30. Német tán­cot adnak elő a Szekszárdi Die­nes iskola diákjai, 15.45. Ifjúsági Fúvószenekar, 16 óra. Szekszárdi Jazz Quartet, 16.45. Az „Ifjú Szív” együttes előadása, 17.15. Szek­szárdi Gitár Egyesület, 17.30. Ga­­lambröptetés, 18 óra. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu TV-AJÁNLÓ Profi kémek feltárt titkai A kémkedés ősidők óta lé­tezik, főként háborúk ide­jén virágzik. A Wikipédia jogi meghatáro­zása szerint az a tevékeny­ség, amikor polgári vagy ka­tonai személy titokban az egyik hadviselő fél területén értesüléseket szerez azért, hogy azokat a másik féllel közölje. A rajtacsípett kéme­ket általában azonnal kivé­gezték, ám a szárazföldi há­ború törvényeire és szokásai­ra vonatkozó 1907. évi hágai egyezmény értelmében a tet­ten ért kémet előzetes ítélet­­hozatal nélkül megbüntetni nem szabad. Az egyezmény különbséget tesz a katonai, illetve polgári ruhában tevé­kenykedő felderítők között is, az előbbieket nem tekintve kémeknek. A titkok és a cselszövések kedvelőinek, a kémek titok­zatos élete iránt érdeklődő­nek ajánljuk a Titkosítás fel­oldva: Amerikai kémek isme­retlen történetei című soro­zatot. A kémsorozat olyan titkos hírszerzési akciókat leplez le, melyeket az Egyesült Ál­lamok hajtott végre saját te­rületén és a világ különbö­ző országaiban. Minden epi­zód egy-egy frissen nyilvá­nosságra hozott ügyet mutat be, megszólaltatva azokat az ügynököket, akik szemé­lyesen élték át, sőt irányítot­ták az eseményeket. A soro­zat Mike Rogers kongresszu­si képviselő közreműködésé­vel példátlan betekintést en­ged a kémkedés titkos vilá­gába. TN Kémek a képernyőn. Spektrum, 22 óra Fotó: port.hu Huszonkét óra alatt körbefutották, körbebiciklizték a Balatont a szekszárdi váltó tagjai A tűzoltók az UltraBalatonon is helytálltak BALATON Szekszárdi tűzoltók is bizonyítottak a hétvégi Ult­­raBalaton futóversenyen, és az SZDABCS „fedőnevű” vál­tóval álltak rajthoz. Az elne­vezés a Szekszárdi Hivatá­sos Tűzoltó-parancsnokság A és B szolgálati csoportjából verbuválódott alakulatot ta­karja, kiegészülve egy pak­si kollégával. Lugosi Gábor, a regisztrációt magára vál­laló tűzoltó elmondta, hogy még Baján szolgált, amikor 2010-ben, az ottani kollégák­kal próbára tették magukat a megmérettetésen. Hozzátet­te, akkora élményt jelentett a verseny, hogy úgy gondolta, jó lenne egy szekszárdi csapat­tal is átélni. Tavaly szeptemberben kellett regisztrálni, és a több mint tíz­ezer futó helye 35 perc alatt be­telt. A szekszárdi tűzoltók vé­gül a tartalékcsapatok listájá­ról kerültek a mezőnybe. A 10- 13 fős váltók kategóriájában in­dultak, amelybe 688 egység nevezett. A céljuk az volt, hogy teljesíteni tudják a 221 kilomé­teres, -Balatont megkerülő tá­vot, és mindegyik csapattag nagyjából húsz kilométert fu­tott - napközben ragyogó nap­sütésben, éjszaka viszont sza­kadó esőben. Pénteken 4 óra 18 perckor rajtolt a váltó első tagja, Olasz T^más (balra), Samu Dávid és Szauer Szabolcs Is futott a szekszárdi váltóban Beküldött fotó és másnap hajnalban 2 óra 26 perckor fejezte be az utolsó fu­tó. Úgy tervezték, harminc óra alatt érnek körbe, ám ezt sike­rült jócskán felülmúlni, ugyan­is 22 óra 6 perc teljesítették a kihívást. Ezzel az idővel a kö­zépmezőnyben végeztek. A csapatot Baksai Tamás, Gelner Lóránd, Kircz Imre, Kovács Tamás, Lőrinc Zoltán, Lugosi Gábor, Lukács Balázs, Nagy Dániel, Olasz Tamás, Sa­mu Dávid és Szauer Szabolcs al­kotta, két kerékpáros, Mihály Gábor és Révész Ákos kísérte őket, folyamatosan biztosítva a hátországot. A csapat már a jö­vő évi szereplést tervezi. H. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom