Tolnai Népújság, 2019. április (30. évfolyam, 76-99. szám)

2019-04-23 / 93. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2019. ÁPRILIS 23., KEDD Tömeggyilkosok Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu A magyarországi zsidók gettóba kényszerítése hetvenöt évvel ezelőtt kezdődött. Sok, ezzel kapcsolatos meg­emlékezést tartanak országszerte. Becslések szerint a nácik által elpusztított zsidók száma hatmillióra tehető, s közülük hatszázezer lehetett magyar. A diktátorok törekvő kisemberek voltak, nem ritkán művé­szi hajlammal megáldva. Hitler festett, Mussolini és Mao verse­ket írt. Rejtély, hogy mitől válik valaki torzlelkű tömeggyilkos­sá. S mitől válik félistenné a követői szemében. A Mein Kampf az 1920-as években párezer példányban fogyott. Amikor a szerző­je 1933-ban kancellár lett, más­fél millió kelt el, és 1945-ben, csak Németországban tízmil­lió példány fogyott. Líbia ura, Kadhafi egy beduin kecske­pásztor fiaként jött világra, de már huszonhét évesen államfő lett. A zöld könyvében új társa­dalompolitikai elképzeléseit vázolja, meglehetősen banálisán. Mégis százezer számra fogyott, és harminc nyelvre lefordították. Mao mindenkin túltett. Hitler és Sztálin őrültségének - a frontokon és a munkatáborokban - összesen ötvenötmillió­­an estek áldozatul. A kínai elnök, a kulturális forradalom és egyéb tisztogatási akciók kiagyalója, hatvanmillió ember ha­láláért felelős. A vörös könyvecskeként ismert idézetgyűjte­mény, mely „a széles néprétegekhez” szól, több mint egymil­­liárd példányban készült el, amikor Kína lakossága - a cse­csemőktől, az analfabétákon át, az aggastyánokig - hétszáz­ötvenmillió körül mozgott. Elképesztő. Mao könyve több mint egymil­­liárd példányban készült el Súlyos balesetek az ünnepi hétvégén TOLNA MEGYE A Kajdacsnál történt tragédián kívül több nagyobb baleset is történt az ünnepi hétvégén. Szombaton délután az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Paks térségében egy személygép­kocsi megpördült, átszakítot­ta a szalagkorlátot, majd az árokban állt meg. A baleset­ben négyen sérül­tek meg: ketten sú­lyosan - őket men­­tőhelikopterrel szállították kór­házba -, ketten pe­dig könnyebben. Ezzel csaknem egy időben az 56-os főúton egy moto­ros vesztette el uralmát a jár­műve felett és felbukott. Infor­mációink szerint ő is súlyos sérüléseket szenvedett. Ezen kívül a 6-os számú főúton két személygépkocsi ütközött va­sárnap délelőtt Dunaföldvár közelében, ebben a karambol­ban szerencsére nem sérült meg senki. A Tolna Megyei Rendőr-fő­kapitányság (TMRFK) munka­társai az ünnepi hétvégén ép­pen a balesetek megelőzése ér­dekében ellenőrizték kiemelten az autósokat, a motorosokat és a kerékpárosokat. Komlósiné Kiss Anett megyei sajtószóvivő elmondta, több mint száz autót ellenőriztek kollégái; ittas jár­művezetővel nem volt dolguk, viszont gyorshajtás mi^tt el kellett járniuk, sza­bálysértési feljelen­tések születtek. Húsvéthétfőn a TMRFK munkatár­sai által szervezett baleset-megelőzé­si kampány részeként azok a járművezetők, akiknél az elle­nőrzéskor a rendőrök mindent rendben találtak, kisebb aján­dékra is számíthattak. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu Ittas vezető­ket nem ta­láltak a ren­dőrök, de gyorshatjók akadtak Az utolsó percben érkezett meg a csapadék Rengeteg a teendő, drónok segítenek Több gazdálkodó az ünnepnapot is a földeken töltötte, mert annyi a munka Fotó: M. D. A várva várt eső után nagy sebességre kapcsoltak a tavaszi munkákkal a me­gyében a gazdák. Most ve­tik a napraforgót, a kuko­ricát, fejtrágyázzák az őszi vetésű búzát, és vegyszere­­zik a repcét. Újdonságként az idén már a drónok segít­ségét is igénybe veszik a mezőgazdaságban, a me­gyében is. Mauthner Ilona ilona.mauthner@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Több gazdálko­dó említette, hogy az ünnep­napok egy részét is a szántó­földeken töltötték, mert any­­nyi a munka a földeken. Az őszi vetésű növényeknél ad­dig nem akarták elvégezni a gyomirtást, míg nem jött az eső, mert csapadék híján nem lett volna elég eredményes a munka. A vetéssel is hason­ló volt a helyzet, bár volt, aki nem várt, inkább a porba ve­tette el a napraforgómagot. Március végén úgy tűnt, je­lentősen lemaradnak a fejlő­désben az ősszel vetett búzák, mondta dr. Vörös Géza agrár­mérnök. A csapadék az utolsó pillanatban jött, és szerencsé­re csendes esős napok is vol­tak, így a talaj felső rétege végre átázott. A búzák fejlődé­sében ez még segíthet, főleg a bokrosodásnál, a repcénél pe­dig az oldalhajtások növeszté­sénél. Bár ez utóbbi a betaka­rításoknál okozhat majd gon­dot, amikor nem egyszerre érik be a repcemag. Tamási határában gazdál­kodik Csike György a család­jával, aki egyben a megyei gazdakörök vezetője is. Mint mondta, a korábban elvetett cukorrépa már sorol, a nap­raforgó vetésével is jól áll­nak. Idén ebből a növényből - a magasabb olajsavas mi­nőséget választották - száz­húsz hektáron termelnek és hasonló mennyiséget tervez­nek kukoricából is. Ez utób­bi növénynek a vetését éppen csak elkezdték. Csike György elmondta, a környékbeli gaz­dákkal többször is eszmét cse­rélnek az adott helyzetről. A nagyobb gazdaságoknál párhuzamosan folyik a ve­tés, vagyis egyszerre vetik a napraforgót, egy másik gép­pel, másik földterületen pe­dig a kukoricát. Abban mind­nyájan egyetértettek, hogy az utolsó percben érkezett meg a múlt héten a csapadék. Ta­mási határában huszonöt-har­minc milliméternyi esett, de A száraz tél és tavasz miatt a mezei pockok nagyon elszapo­rodtak, mondta dr. Vörös Géza. Főleg a legelőkön, a szántóföl­deken, de a kiskertekben is lát­szik a káros jelenlétük. Véde­kezni ellenük korábban a Re­dentin 75RB rágcsálóirtóval le­hetett, ezt a készítményt azon­ban már nem szabad használ­ni az uniós tiltás miatt, helyette a Pocok-tox a megengedett, de ezt is csak a járatokba szabad bejuttatni. Ez a megoldás azon­ezen a környéken kiváló mi­nőségű a talaj, így az őszi veté­sű növények is jobban bírták a szárazságot. Csike György el­mondta, megbecsülik a földje­iket, nagyon odafigyelnek az agrotechnikára, szántás he­lyett zömében mélylazítanak, és vetés után egyből „zárják” a talajt. A vetés sem nagy ör­döngösség ma már korszerű gépekkel, egy nap hat soros, közepes minőségű vetőgép­pel huszonöt hektárt lehet el­vetni. ban nagyon munkaigényes, hi­szen akinek húsz vagy száz hek­tárnyi területet kell bejárni, az nem végez vele egyhamar. A vé­dekezés módjának megválasz­tásakor követni kell az integrált növényvédelem elvét: nemcsak növényvédő szeres, csalétkes védekezésre kell gondolni, de a megfelelő mélységű talajműve­lés, ragadozó madarak számá­ra kihelyezett ülőfák nagy segít­séget jelentenek a túlnépesedés megelőzésében. Sárszentlőrinc határában próbálták ki a dunántúli föl­deken először a drónnal vég­zett permetezést. Bach János gazdálkodó elmondta, a rep­céjét gyomirtották éppen. A drónt Kovács László kezel­te, a technológiát pedig dr. Zalai Mihály a gödöllői egye­tem adjunktusa magyarázta el. Mint mondta, egy hektár­ra való permetlevet töltenek a 15 kilós szerkezetbe, mely a vegyszerrel együtt így 25 ki­lósán száll fel az állomány fö­lé másfél méterrel. Egy hek­tárt nyolc perc alatt perme­tez le a szerkezet egyenletes elosztásban, és azt is ponto­san megjelöli hol hagyta ab­ba a munkát. A szerkezetet nem nehezebb kezelni, mint egy mobiltelefont, mondta az adjunktus, aki sokat dolgo­zott a rendszeren. A drónnal való permetezés egyre nép­szerűbb hazánkban is, már a harmadik éve működik és több ezer hektárt kezeltek már a segítségével. Előnye, hogy nem tapossa le a nö­vényt és bármikor elvégezhe­tő vele a munka. Sok a pocok, védekezni kell ellenük A föld napja alkalmából szervezett vetélkedőt a bonyhádi városi könyvtár Szórakozva bővítették ismereteiket Tovább tart a gazdaság bővülése BONYHÁD A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár föld napi verse­nyére idén tizenhét páros ne­vezett. A fiatalok öt állomáson mérték össze tudásukat. Min­den állomáson szórakoztató, és egyben ismereteiket bőví­tő feladatokat kellett megol­daniuk. A vetélkedőn többlet­pontot szerezhetett az a csa­pat, amelynek tagjai zöld ru­hában és kiegészítőkkel jelen­tek meg. A végeredmény a követke­zőképpen alakult: A közép­­iskolás korcsoportban első a Bálint Edina, Deák-Fogarasi Viven duó, a második a Hüc­­kl Marcell - Gärtner Csaba páros, a harmadik pedig Ju­hász Péter - Tatics Levente kettőse lett. Mindannyian a Perczel Mór Szakképző Isko­la diákjai. Az általános iskolás (7-8. osztályos) korcsoportban az alábbiak szerint alakult a sor­rend: 1. Illés Dorina, Sigray Karola (Széchenyi I. Ált. Isk. Bonyhád), 2. Varga Katinka, Varga Rebeka (Széchenyi Ált. Isk. Bonyhád), 3. Krasz Luca, Vargyas Panna (Liszt F. Ált. Isk. Mecseknádasd), 4. Schn­ell Tamás, Schmidt Zsófia (Pe­tőfi S. Evangélikus Ált. Isk.), 5. Antal Zita, Bogos Lili (Perczel M. Ált. Isk. Cikó). TN Két kategóriában tizenhét páros mérte össze a tudását a vetélkedőn Beküldött fotó TOLNA MEGYE-MAGYARORSZÁG A magyar gazdaság 2018 má­sodik felében 5,1 százalék­kal az év egészében pedig 4,9 százalékkal bővült. Ilyen ma­gas ütemre tizenöt esztendeje nem volt példa. A korábban vártnál maga­sabb tavalyi dinamika, illetve a kormányzati gazdaság-élén­­kítő intézkedések (például családvédelmi akcióterv) mi­att, a romló világgazdasági prognózisok ellenére, a GKI 2019-re 3,5 százalékra emelte 2019. évi előrejelzését. A növe­kedést idén immár harmadik éve a belföldi felhasználás bő­vülése gerjeszti. TN * %

Next

/
Oldalképek
Tartalom