Tolnai Népújság, 2019. április (30. évfolyam, 76-99. szám)

2019-04-10 / 84. szám

2019. ÁPRILIS 10., SZERDA KITEKINTŐ g Évszázadok viharait túlélte a berkenye a Remete-kápolnánál Koncz Ádám mutatja a búcsújáró helyen, a kápolnánál lévő öreg berkenyét A szerző fotója Évente egy fafajt is megválasztanak Félmillióval támogatják a helyi értékeket TOLNA MEGYE A MÓL Alapít­vány a helyi civil szervezetek, kezdeményezések támogatásá­ra összesen 20 millió forintos kerettel hozta létre a Helyi Ér­ték Programot. A második for­dulóba jutott projektek között közönségszavazás dönti el, kik nyerik el a félmillió forintos tá­mogatást. Április 1. és 22. között or­szágszerte 40 körzetben, kör­zetenként két vagy három ci­vil szervezetre lehet szavaz­ni a kijelölt MÓL töltőállomá­sokon. Tolna megyéből két egyesület pályázik az 500 ezer forintra: az Ozora Közsé­gért Alapítvány és a Sárszent­­lőrinc-Uzdért Egyesület közül csak egyik viheti haza a pénz­összeget. A szavazatokat Szekszárd kijelölt MÓL töltőállomásain - Pásztor út 6. és Csatári torok - lehet leadni. A kiválasztott ne­vével ellátott kupont le kell tép­ni a szórólapról, és az üzletben található „A Te szavazatod is számít! Helyi Érték Program” feliratú gyűjtőurnákba kell be­dobni. Az eredményhirdetést május 3-ig megtartják. B. L. Betörtek a hőgyészi kastélyba HŐGYÉSZ Betörtek március 22- e és április 2-a között a jelen­leg használaton kívüli hőgyé­szi Apponyi Kastély Szállóba ahonnan vörösréz lámpákat, valamint vörösréz csatornada­rabot loptak el. A nyomozás so­rán rövid időn belül a rendőrség látókörébe került egy 62 éves szakályi férfi, aki elszámolta­tása során beismerte a bűncse­lekmény elkövetését. Elmond­ta továbbá, hogy nem egyedül, hanem unokaöccsével, unoka­húgával és annak barátjával együtt járt a kastélyban. A ren­dőrök előállítottak egy 18 éves szakályi nőt és 22 éves barátját, akik szintén beismerték a bűn­­cselekmény elkövetését. A ne­gyedik gyanúsított kihallgatá­sa is folyamatban van, tájékoz­tatott Komlósiné Kiss Anett, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. 1.1. A szekszárdi Remete-kápol­nánál lévő berkenyefa átvé­szelte az elmúlt két-három­­száz évet. Azt az időszakot is, amikor a hadiipar tartott igényt a kemény berkenye­fára, és azt is, amikor már megkérték rá a kivágási en­gedélyt. Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu SZEKSZÁRD Virágba borul las­san a berkenyefa is a szekszár­di Remete-kápolnánál. Valaha nagyon gyakori növény volt ez Magyarországon, ma nagyon ritka. Gyümölcse apró, körte­szerű; enni se rossz, de pálin­kának kitűnő. Nem ezzel kap­csolatos az eltűnése, hanem a hadiiparral. A legkeményebb fa a berkenye. Ebből gyártot­ták az I. világháború előtt és alatt a legtöbb puskatust. Ma­lomkövet rögzítő csapszeget is készítettek belőle. A szekszárdi nyilván azért úszta meg, mert zarándokhe­lyen áll. Korát Koncz Ádám 250-300 évre becsüli. A tol­nai kertészmérnök gyerekko­rában sokat járt a szüleivel a Remete-búcsúba. Úgy véli, a szekszárdiak benevezhetnék ezt a nemes növényt az év fá­ja versenyre. Azt is elmesé­li, hogy amikor egyházi em­berekkel beszélgetett a farit­kaságról - néhány éve -, azt mondták: de jó, hogy szóltál, pont most kértük meg rá a ki­vágási engedélyt. Az öreg berkenye tehát meg­maradt. Koncz Adámnak kö­szönhetően eljutott a híre a legnagyobb hazai berkenye­­kutatóhoz, a veszprémi erdő­mérnökhöz, dr. Sonnevend Imréhez is. Kiderült, hogy a berkenyék között a nemesebb fajtáról, a házi berkenyéről van szó. Igazi kuriózum. Helyben valóban kuriózum, ám országos szinten nincs az élbolyban. Erről már Elblin­ger Ferenc beszél. A szekszár­di tanár nevéhez fűződik a Ge­menc legszebb fáit ismertető könyv. Tagja a Dendrománia közösségnek. Ők azok, akik nyilvántartják, védik és be­mutatják - az interneten is - a legnagyobb magyarországi fákat. Berkenyéből huszonket­tő szerepel a listán, és a szek­szárdi a huszadik. A megye­­székhely legértékesebb óriá­sa egy keselyűsi nyárfa. Kár, hogy a nyárfákat nem övezi tisztelet. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu Az Országos Erdészeti Egyesület 1996 óta minden évben meg­választja az év fafaját. (Ez nem azonos az év fája versennyel, melyen internetes szavazás so­rán nyerheti el a címet egy adott fa.) A házi berkenye már szere­pel ezen a listán, 2001 óta vé-_ dett fafaj hazánkban. Az egye­sület vörös listája veszélyezte­tettség-közelinek tünteti fel. E faj nálunk az elfeledett gyü­mölcsök sorába tartozik, ugyan­akkor tőlünk nyugatra több évti­zede reneszánszát éli. Őshonos fafajok, melyek az év fái voltak a közelmúltban: he­gyi juhar (2003), fekete nyár (2004) , közönséges boróka (2005) , magyar kőris (2006), szelídgesztenye (2007), töré­keny fűz (2008), mézgás éger (2009), ezüst hárs (2010), ti- • szafa (2011), zselnicemeggy (2012), házi berkenye (2013), mezei juhar (2014), kocsá­nyos tölgy (2015), mezei szil (2016), vadalma (2017), virá­gos kőris (2018). Az Év fája tematikus webla­pon (www.azevfaja.hu) keresz­tül történt szavazás alapján a 2019-es esztendő fafaja a saj­­meggy lett. Szerényen élt, hiszen tudta, hogy semmit sem vihet magával a túlvilágra Utolsó útjára kísérték Gulner Jánost DOMBÓVÁR Gulner János nyu­galmazott plébános márci­us 30-án hunyt el Dalman­­don, életének nyolcvanötö­dik évében. Paptársai, roko­nai és a hívek április 6-án kí­sérték utolsó útjára Dombóvá­ron. Végakarata szerint az en­gesztelő szentmisén dr. Kajtár Edvárd, a Pécsi Egyházmegye plébánosa mondott búcsúbe­szédet, a szertartást dr. Ud­­vardy György pécsi megyés püspök celebrálta a Nagy­­boldogasszony-templomban. Majd földi maradványait örök nyugalomra az újdombóvá­ri városrész temetőjében he­lyezték el. Gulner János 1933-ban szü­letett Újdombóváron, vasutas szülők gyermekeként. Pappá 1958-ban szentelték. Regöly­­ben, Tamásiban, Bolyban, Vá­­sárosdombón, Tevelen, Pak­son, Szigetváron, Ozorán, Mo­hácson, majd 1974-től Dom­bóváron volt segédlelkész. 1975-től Kocsolán, Szigetvá­ron, 1986-tól huszonkét éven keresztül pedig Pécs-Gyár­­városban plébánosként tevé­kenykedett. Hetvenöt évesen vonult nyugdíjba, és ekkor költözött vissza szülővárosába, ahol to­vább szolgált, kisegítette pap­társait a térségben. Udvardy György celebrálta a temetés előtti misét A szerző felvétele Mindig készen állt a fela­datra, és ha hívták, misézett, esketett, temetett, keresztelt, látogatta a betegeket, lelki tá­maszt nyújtott a rászorulók­nak, azonban saját problémái­ról, betegségeiről nem szíve­sen beszélt. Dombóvár Város Elismerő Díszjelvényével is­merték el munkáját 2015-ben. Pappá szentelésének hatvan­­dik évfordulóját tavaly febru­ár 2-án ünnepelte. Boldog ember volt, őszintén beszélt a szószékről, és barát­ként is. Szerény körülmények között élt, hiszen tudta, hogy semmit sem vihet magával a túlvilágra. Varga Sz. PROGRAMOK SZERDA MOZI Szekszárd: Dumbó (ameri­kai családi film), 17 óra. Egy fiú hazatér (amerikai dráma), 19.30. Bonyhád Vörösmarty Mi­hály Művelődési Központ: Sütő György alkotásaiból „KépMás-MásKép” cím­mel nyílik kiállítás, megnyit­ja Markovics Milán Mór szá­zados, katolikus tábori lel­kész, közreműködnek vonós tanszakának növendékei, 17 óra. A tárlatot április 30-ig le­het megtekinteni. Szekszárd Civil Információs Centrum: Pribenszky Mária és B. Székely Sára kiállítását Lönhárd Ferenc, a Bárka Mű­vészeti Szalon elnöke nyitja meg, közreműködik Kis Pálk István és Hucker Ferenc, 17 óra. A tárlatot május 8-ig le­het megtekinteni. MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA Bonyhád Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár: Versek tejjel és cukorral - verses, zenés színdarab a Bonyhádi Vörös­marty Színjátszó Kör és a Hi­dasi Kultúrparaván Színtár­sulat előadásában, 17.30. KONCERT Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Hobo Hé, magyar Joe! című leme­zének bemutató koncertje, 19 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Piedone nyomában (magyar portréfilm), 16 és 18 óra. Hotel Mumbai (ame­rikai-ausztrál akció-thriller), 20.30. Szekszárd: A hiányzó lánc­szem (amerikai animációs kalandfilm), 15 óra. Dump­­lin’ - így kerek az élet (ame­rikai vígjáték), 17 óra. Ked­vencek temetője (amerikai horror), 19.30. MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA Bátaszék Romkert: Versel a város - Generációk vers­mondása, 10 óra. Tolna Mag-Ház: „Szeretlek, szeretlek” - Rubányi Anita előadóművész és Ocsovay Damján találkozása a ma­gyar költők szerelmes verse­ivel és improvizatív jazz-fel­­dolgozásokkal, 13 óra. „Min­denkinek van egy verse” - Szűcs Józsefné verses előa­dása, amelybe bárki bekap­csolódhat, 16 óra. Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: fizess verssel a kávédért! Az Agóra Kávézóban a lejegyzett ver­sért egy eszpresszót adnak, majd a verseket ki is állítják. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Ady Endre Szak­képző Iskola Székely Galé­riája: Braun Gábor festmény kiállítását B. Székely Sára nyitja meg, közreműködik Braun Panna, Lehőcz Virág, Víghné Rozália és Tóth Ist­ván, 15 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom