Tolnai Népújság, 2019. március (30. évfolyam, 51-75. szám)

2019-03-30 / 75. szám

4 MEGYEI KÖRKÉP 2019. MÁRCIUS 30., SZOMBAT HÍREK Piaccsarnok épülhet Nagydorogon NAGYDOROG Kedvező elbí­rálást kapott a település pi­accsarnok létesítésére be­nyújtott pályázata. Kovács György polgármester la­punknak elmondta, hogy a bruttó kétszázmillió forintos beruházásra elnyerték a tá­mogatást. Egy fedett csar­nokot építenek, amelynek az oldalait jó időben nyitot­tá lehet tenni. Az épülethez szociális blokk és parkoló is tartozik majd a tervek sze­rint. H. E. Átmeneti vízhiány lehet több településen PAKS TÉRSÉGE Átmeneti nyo­máscsökkenésre és esetle­gesen vízhiányra lehet szá­mítani áprilisban a Mező­­földvíz Kft.-hez tartozó né­hány településen a meden­cetisztítási és hálózatöblíté­­si munkák miatt. A szolgálta­tó tájékoztatása szerint Pak­son április 1. és 5., valamint 8. és 12. között, Dunakömlő­­dön 15-én, Sárszentlőrincen 16. és 18. között, Györköny­­ben 23-án, Nagydorogon 24. és 26. között, Pusztahen­­csén pedig 29-én és 30-án lehet kimaradás. A víz idő­szakosan zavarossá és eny­hén klórossá válhat. H. E. Selyemre festi élményeit Győrffy Andrea PAKS „Színek és selymek" címmel nyílt meg Győrffy Andrea kiállítása nemrég a Csengey Dénes Kulturális Központban. A paksi szár­mazású alkotó selyemfest­ményeit és egyedi, kézzel festett selyemsálait április 18-ig lehet megtekinteni az intézmény nyitvatartási ide­jében. H. E. a közelgő európai pariamenti választás Európa Tolna megyében kez­dődik. Ezt a címet viselte az a fórum, melynek tegnap adott otthont a Vármegyehá­za. A Régiók Európai Bizott­sága Néppárti csoportja és a megye közös rendezvényén hangsúlyosan esett szó a kö­zelgő európai parlamenti vá­lasztásról, annak tétjéről. Szeri Árpád arpad.szeri@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Elsőként Gál Kin­ga tartott előadást. Az európai parlamenti képviselő egyebek mellett arra hívta fel a figyel­met, hogy Nyugat-Európában a tömeges bevándorlás nem ké­pes megoldani a munkaerőpia­ci gondokat. A nagy számban letelepedett, az európaitól elté­rő kultúrát magukkal hozó be­vándorlók integrációja sikerte­len maradt. - Mi vállaljuk azt, hogy megőrizzük a zsidó-ke­resztény hagyományokon ala­puló Európát - folytatta a kép­viselő, aki a külső határvéde­lem és a családpolitika fontos­ságát is részletezte. Végezetül kijelentette, hogy a május 26- i választás olyan jelentős téttel rendelkezik, mint amilyen még nem volt korábban. Süli János ezt a gondolatot fűzte tovább, amikor nemcsak a ma családjainak, hanem az unokák jövőjének biztonságá­ról is szólt. A Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helye­zéséért felelős tárca nélküli mi­niszter a migráció megállításá­nak kulcsát abban látta, hogy a kialakult gondokat helyben, a kivándorló tömegeket adó or­szágban kell kezelni. Történelmi keretbe ágyaz­va beszélt népek, kultúrák konfliktusáról, így a koráb­bi századokban a Konstanti­­nápoly-Bécs-Moszkva gyújtó­pontjába kerülő Magyarország­ról Potápi Árpád János. A nem­zetpolitikáért felelős államtit­A közelgő európai parlamenti választás tétjéről beszéltek a fórumon. Galéria: TE0L.hu Fotó: M. K. kár megemlítette, hogy a má­jus 26-i választásnak egyaránt van meghatározó kül- és belpo­litikai vonzata. JJorváth István országgyűlé­si képviselő ehhez kapcsolódva - egy lehetséges, kedvező vá­lasztási eredményt feltételez­ve - a migráció visszaszorítá­sa mellett a hazai gazdaság, ki­váltképp a falvakban meghatá­rozó mezőgazdaság gyarapodá­sának lehetőségét is felvázolta. Végezetül Fehérvári Tamás, Tolna Megye Közgyűlésének elnöke és Ribányi József alel­­nök, a Régiók Bizottsága ma­gyar delegációvezetője mon­dott köszönetét előadóknak és közönségnek egyaránt. Most hatással lehetünk Európára A Fidesz-KDNP otthonául szol­gáló Európai Néppárt megosz­tottsága ismert. Erre is utalt a közönség soraiból szót kérő Ap­­pelshoffer Ágnes. Tolna polgár­­mestere az iránt érdeklődött, hogy egy ilyen politikai helyzet­ben kiknek a szövetségére, ba­rátságára lehet számítani? Gál Kinga egyetértett azzal, hogy van törésvonal a Néppár­ton belül, meghatározó elvi kér­désben is. így például nehez­ményezte, hogy míg a Fidesz- KDNP maradéktalanul kiáll a keresztény értékek mellett, ad­dig a néppárti dokumentumok­ból gyakorta kikerülnek az ezen értékekre való utalások. Ez egy állandó küzdelem, és ezért sem mindegy, hogy a választások után milyen erőt képvisel a Fi­desz-KDNP a Néppárton belül. Hogy az erőviszonyok miként is alakulnak május 26-án, illet­ve közvetlenül utána, azt most nehéz megjósolni. Gál Kin­ga mindenesetre kifejezte bi­zalmát: van remény az előre­lépésre. Annak ellenére, hogy kis ország vagyunk, talán most éppen az a sorsunk, hogy ha­tással legyünk Európa alaku­lására. Minden eddiginél nagyobb a keretösszeg BONYHÁD Minden előterjesztést elfogadtak a város vezetői a leg­utóbbi, március 28-i tanácsko­zásukon. így többek között ar­ról határoztak, hogy a civil szer­vezetek munkáját ebben az év­ben hatmillió forinttal támogat­ják. A napirendnél Filóné Fe­­rencz Ibolya polgármester hoz­zátette: ezen felül a helyi civil szervezetek számára soha nem látott, nyolcvanhárommillió fo­rintos pályázati keretösszeg is rendelkezésre áll. A felhívás részleteiről, meghirdetéséről áprilisban tanácskozik a fela­datot ellátó munkaszervezet.- Bekerül Bonyhád sporttör­ténetébe az az összeg, amivel idén a helyi egyesületeket tá­mogathatjuk - így vezette fel a napirendi pontot Kersák Ta­más. A Humán Bizottság elnö­ke arról a harmincmillió forin­tól beszélt, amivel a pályáza­tot benyújtott tizenhárom spor­tegyesület munkáját segíthe­tik - az utóbbi évekhez képest megnövekedett keretösszeggel. A kiírásnak valamennyi pályá­zat megfelelt, mind formailag, mind tartalmilag. Kersák Ta­más a szavazást követően meg­köszönte a sportszervezetek ta­valyi szerepvállalását, az idei évre pedig eredményes mun­kát kívánt valamennyiüknek. Döntés született arról, hogy a képviselő-testület részt kí­ván venni a Belügyminiszté­rium által meghirdetett, 2019. március 1. és 2020. február 29. közötti, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program­ban. Ennek keretében 27 em­bert alkalmaz, napi 8 órában. Ugyancsak plénum elé került a Solymár Imre Városi Könyv­tár felújítása és korszerűsítése. Erre a célra a város pályázatot nyújtott be közel ötvenötmillió forintra. A támogatási kérelem bírálata folyamatban van. A köszönet hangján szólt dr. Puskásné dr. Szeghy Petra, amikor a közös hivatal munká­járól tárgyaltak a képviselők. A közös önkormányzati hivatal jegyzője valamennyi kollégá­jának megköszönte a helytál­lását, kiemelve Filóné Ferencz Ibolya polgármestert. Sz. Á. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu A borverseny részletes eredményhirdetése április 27-én lesz A Schieber Tabu lett a legjobb SZEKSZÁRD Meghozta tegnap a döntést a csúcszsűri: a leg­jobb vörösbor idén a Schie­ber Pincészet 2016-os évjá­ratú Tabu kékfrankosa lett a Szekszárdi Borvidéki Borver­senyen. A verseny csütörtökön kezdődött, de a legalább 90 pon­tot elért borok közül, mintegy 40 mintából a csúcszsűri pénte­ken választotta ki a legjobbakat, így például a legjobb fehéret, ro­zét és vöröset is, de csak az utób­bit nevezte most meg. A többi eredményt csak az április 27- én tartandó Szent György-na­­pi borünnepen hirdetik ki. A magas rangú ítélő bizottság­nak tagja volt Vida Péter, Vesz­tergombi Ferenc, Takler Ferenc és Mészáros Pál, akik valameny­­nyien elnyerték már az Év Bor­termelője címet, (az ezen cím­mel szintén rendelkező Dúzsi Tamás is a zsűri tagja lett vol­na, de más elfoglaltsága miatt nem tudott ott lenni tegnap), valamint Bodri István, a Szek­szárdi Hegyközség elnöke, Bősz Adrián, a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnö­ke és Heimann Zoltán, a Szek­szárdi Borászok Céhe elnöke. A Szekszárdi Borvidéki Bor­versenyre 238 borminta ér­kezett be, közülük csak a 90 pont felettiek kerülhettek a csúcszsűri elé. M. I. Csúcszsűri választotta ki a legjobb vörösbort Fotó: M. D. Vetélkedőre várják a jelentkezőket TOLNA MEGYE Az Országos Rendőr-főkapitányság 2015 őszén indította el Házhoz me­gyünk programját azzal a cél­lal, hogy segítse a lakosságot a megfelelő személyi és va­gyonvédelem megteremtésé­ben. A program sikerességé­nek köszönhetően a kampány 2015-ös indulása óta orszá­gosan több mint százkilenc­­venezer embert ért el szemé­lyesen, és közel huszonhate­zer kerékpárt regisztráltak. A tapasztalatok szerint az ál­lampolgárok hasznosnak ítél­ték a rendőrökkel való szemé­lyes találkozást és beszélge­tést, ezért ebben az évben to­vább folytatódik a Házhoz me­gyünk. Mint arról a megyei ren­dőr-főkapitányság tájékozta­tott, a program keretében va­gyonvédelmi vetélkedőt szer­veznek, amelyre háromfős csapatok jelentkezését vár­ják az alábbi összetételben: egy felső tagozatos gyermek, egy szülő, egy nagyszülő (nem kell feltétlenül egy csa­lád tagjaiból állnia a csapat­nak). A Tolna megyei fordu­lót április 12-én tartják Szek­szárdion, a jelentkezéseket leg­később április 3-ig lehet elkül­deni az orsosz@tolna.police. hu e-mail-címre. TN

Next

/
Oldalképek
Tartalom