Tolnai Népújság, 2019. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

2019-01-26 / 22. szám

2019. JANUÁR 26., SZOMBAT MEGY!ÖRKÉP 3 Néhány éve is ez a hatóanyag okozta a milliós kárt Az atkák elleni szer mérgezte a méheket Jelentős kárt okozott a me­gyei méhészeknek is az a gyógyhatású készítmény, amit az atka elleni véde­kezéshez használtak. Tol­na megyéből már december elején jelezték a méhészek, hogy baj van. Mauthner Ilona ilona.mauthner@mediaworks.hu TOLNA MEGYE-MAGYARORSZÁG Fipronil-szennyezés miatt megtiltotta az Oxxovar 5 szá­zalékos oldat összes gyártási tételének forgalmazását, fel­­használását, és kivonta a ter­méket a piacról a Nébih. Az oxálsavtartalmú gyógyhatá­sú készítmény a mézelő mé­hek varroa atka okozta fertő­zésének kiegészítő kezelésé­re szolgál. A Nébih a napok­ban adta ki a közelményt ar­ról, hogy a vitatott terméket kivonták a forgalomból. Nagyernyei Attila, a me­gyei méhész egyesület elnö­ke elmondta, nagyon érzéke­nyen érintette a méhészeket a hír, mert egy unió által is támogatott, gyógyhatású ké­szítményről van szó. Ráadá­sul bio-készítménynek van kikiáltva. Ugyanakkor aki használ­ta, annak nagy károkat oko­zott. Már december elején je­lezték a megyei méhészek, hogy gond lehet az említett oldattal, mert sorra pusz­tultak el az ezzel kezelt mé­hek. Több méhészet hatósági mintavételt is kért. Ilyenkor a méh-egészségügyi felelős, valamint a hatósági állator­vos, tanúkkal együtt megy a helyszínre, ahol rögzítik a ta­pasztaltakat. A hatósági min­tavételre azért volt szükség, mert aki élt ezzel a lehetőség­gel, talán számíthat kártérí­tésre is. Nagyernyei Attila elmond­ta azt is, hogy a bajt az úgy­nevezett fipronil okozta, mely egy rovarölő szer ha­tóanyaga. Ugyanez a ható­anyag volt az oka 2006-ban a paksi tömeges méhpusztu­­lásnak is. Az elmúlt pár évben egy­re több gondot okozott az at­ka a méhészetekben, nyilván ez is az oka volt annak, hogy amikor beteleltek a méhek, jobban odafigyeltek a gazdák az atka elleni készítmények használatára. A méhészek szempontjából nagyon fontos, hogy a var­roa atka gyógykezelése, illet-A szakemberek vizsgálják, ho­gyan kerülhetett bele a mé­­hekre veszélyes hatóanyag a gyógyhatású készítménybe. A gyártó további készítménye­inek és termékeinek vizsgá­lata is folyamatban van. En­nek során a hivatal szakem­berei kiemelt figyelmet fordí­tanak a mézelő méhek szá­mára gyártott készítmények­re. A Nébih kéri, hogy aki ren­delkezik az Oxxovar termékkel, semmiképp se használja fel. ve kiegészítő kezelése más, hasonló javallató állatgyó­gyászati készítményekkel és gyógyhatású termékekkel to­vábbra is megoldható legyen. A Nébih sajtóosztálya ar­ról tájékoztatta lapunkat, hogy november-december fo­lyamán több alkalommal is Oxxovar oldattal kezelt mé­hek elhullását jelentették a méhészek az ország külön­böző pontjáról, így Tolnából Az atka gyógykezelésére jelen­leg huszonegy állatgyógyásza­ti készítmény áll rendelkezés­re, és számos gyógyhatású ké­szítmény alkalmas a kiegészí­tő kezelésre, így a mézelő mé­hek védelme más szerekkel to­vábbra is megoldható. A var­roa atka világszerte elterjedt és nagy veszteségeket okoz a méhcsaládokban. Az ellene való védekezés évtizedek óta nélkülözhetetlen része a mé­hészkedésnek. is. Az eset felderítését a Né­bih komplex laborhálózata és vizsgálati rendszere tette vé­gül lehetővé. A méhészek ál­tal leadott termékminták ha­tóanyagtartalma ugyanis megfelelő volt, a gyanú alap­ján vizsgált szennyezőanyag is negatív laboreredményt adott. Az egyik esetből szár­mazó méhhullákból viszont fipronilt mutatott ki az er­re szakosodott laboratórium, így a kezelésre használt ter­mékek is gyanúsak lettek a fipronil szennyezettségre. A szakemberek a méhé­szek által beküldött bontott és a kereskedelemben fellel­hető bontatlan kiszerelése­ket egyaránt vizsgáltak, és a gyógyhatású termék négy gyártási tételében is kimu­tatták a fipronil jelenlétét. Az eredmények alapján a Nébih megtiltotta az említett készít­mény valamennyi gyártási té­telének forgalmazását és fel­­használását, valamint elren­delte a hazai piacról történő kivonást. Atka ellen van más készítmény is Szakmákról Venter Mariann mariann.venter@mediaworks.hu G yermekkoromban - úgy fél évszázaddal ezelőtt - a fiúpajtásaim leginkább mozdonyvezetők, teherau­tó-sofőrök, katonák vagy rendőrök szerettek volna lenni felnőtt korukban. A kalandos lelkületű Szloboda Misi pedig egyenesen „Ájvenhó”, egy akkor népszerű angol soro­zat után. A kislányok leginkább tanító néninek és óvó néni­nek készültek, de népszerű volt a „boltos” hivatás is, és per­sze olyan is akadt, aki királykisasszony szeretett volna len­ni. A legeredetibb hivatást Éci barátnőm választotta, aki kö­zölte, hogy felnőttként ő vendég lesz. Választása kifinomult értékítéletre vallott: a vendéget nagyon várják, óriási hűhót csapnak körülötte, finom fa­latokkal kényeztetik, min­denki dicséri és szereti. A mai gyerekek valószínű­leg nem ugyanazokat a fog­lalkozásokat részesítik előny­ben, mint nagyszüleik, és ez nem is baj, mert az ország leg­jobban fizetett hivatásai között egyik sem szerepel a fenti­ek közül. A legfrissebb lista szerint ugyanis ma Magyaror­szágon ezek a legjobban fizetett munkaterületek: légiforga­­lom-irányítás, kutatási és fejlesztési tevékenység, vállala­ti stratégiatervezés, informatika és telekommunikáció, hu­mánpolitika, számvitel- és pénzügy, értékesítés és marke­ting, valamint alternatív gyógyászat. Hát nem is tudom. Biztos jól fizetik ezeket a munkákat, de nekem azért az Ájvenhó meg a királykisasszony is nagyon szimpatikus. A vendégről nem is szólva. Változott az idő, változtak az igé­nyek és a gyere­kek választása is Ma már teljesen gyógyítható a lepra MAGYARORSZÁG A Gandhi ha­lálához (január 30.) legköze­lebb eső vasárnap a leprások világnapja. Az idén január 27. A betegség Magyarországon nincs jelen, de segélyszerve­zet 45 éve működik. A Lep­ramisszió igazgatója, Riskóné Fazekas Márta kérdéseink­re elmondta, hogy ez a rettegett kór 1982 óta gyógysze­res kezeléssel gyó­gyítható. Már az első adag fertőtle­níti a szervezetet 24 órán belül. A to­vábbi kúra a beteg állapotától függ. Bármilyen hihetetlen, nem egy bonyolult betegség a lep­ra. Cseppfertőzéssel terjed. Főleg ott, ahol tömegek élnek szegénységben, nem megfe­lelő higiénés körülmények között. Az alultápláltság, a szennyezett ivóvíz is a terje­dést elősegítő tényezők közé sorolandó. A statisztikai ada­tok riasztóak. A világon min­den második percben diag­nosztizálnak leprás megbete­gedést. S ezek közül minden ötödik gyermek. A leprások hatvan százaléka Indiában él. A második helyen Nigéria áll, de Brazília is ott van az él­vonalban. Riskóné egész életét a lepra elleni küzdelem­nek, vagy inkább a megelőzésnek, az elmaradott térsé­gekben élők támo­gatásának szentel­te. Teológus hall­gató volt 1976-ban, amikor megérin­tette az akkori ve­zető, Dobos Károly előadása. Utána odament hozzá, és je­lentkezett önkéntesnek. Évti­zedeken át aktivistája volt, né­hány éve igazgatója a Lepra­missziónak. A világon 29 tag­­szervezet működik. Kelet-Eu­­rópában csak egy, a magyar. A cél a veszélyeztetett szegé­nyek életkörülményeinek ja­vítása. W. G. Adományokat gyűjtenek és juttatnak oda, ahol még jelen van ez a betegség Elkészíti a bevallást a NAV TOLNA MEGYE A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén már min­denkinek elkészíti szja-beval­­lási-tervezetét, akiről kifize­tői, munkáltatói adattal ren­delkezik: legyen munkaválla­ló, őstermelő, vagy egyéni vál­lalkozó - tájékoztatott a me­gyei igazgatóság. A változá­sokról, a teendőkről, a határ­időről és az 1+1 százalékról a NAV honlapján található tájé­koztató. Az egy százalékokról május 20-ig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhat­nak egy támogatni kívánt ci­vil szervezetet, egy egyhá­zat vagy a Nemzeti Tehetség Programot. TN Huszonkét könyvszerető kisdiák pályázott az Olvasókirály tudást jelentő trónjára Boglárka rekorddal vitte el a serleget BONYNÁO Olvasókirály. Ezt a cí­met viseli az a verseny, melyet a Solymár Imre Városi Könyv­tár gyermekkönyvtára rendez immár 2007 óta. A cél az általá­nos iskolások olvasóvá nevelé­se, az olvasás megszerettetése. A vetélkedés a magyar kultúra napjától, azaz január 22-től de­cember 20-ig tart. Tavaly a gye­rekek közel négyszáz könyvet olvastak el, huszonkét tanu­ló maradt végig versenyben. A rekorder Lőrincz Boglárka lett 103 darab könyvvel, így ő vi­hette haza a vándorserleget. A felsősöknél Gáspár Andrea lett az első (43 könyv), őt követ­te Köő Iván (42), bronzérmes Rónai Lilla Nóra (24) lett. Böcz Nóra, Sziebert Réka, Fáik And­rea, Busa Dorina, Géjó Viola, Lőrincz Barnabás, Gungl And­rás és Schnell Tamás oklevelet kapott. Az alsósoknál Antalicz An­na (84 könyv) győzött, mögötte végzett Böcz Réka (25) és Sza­bó Zsófia (16). Fáik Zóra, Kisz­­ler Ákos, Koncz Kata, Sólyom Zselyke, Gungl Ákos, Magya­­ri Ágnes és Frei Liliána okle­velet vehetett át. A gyermekek könyvjutalomban és vendég­látásban részesültek, a szülők ingyenes beiratkozást kaptak, hiszen rajtuk is múlik, meny­nyit olvas a gyermek. Sz. Á. A versenyzők. Miután életük része a könyv, a maguk helyén valamennyien Olvasókirályok

Next

/
Oldalképek
Tartalom