Tolnai Népújság, 2019. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

2019-01-26 / 22. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2019. JANUAR 26., SZOMBAT HÍREK Veszélyes volt a lerakott szemét «M0RT0R ! í Vádemelési ja­vaslattal zárta le a hulladék­­gazdálkodás rendjének meg­sértése miatt két simontor­­nyai lakos ellen folytatott el­járást a Tamási Rendőrkapi­tányság. A nyomozás megál­lapításai szerint az 55 és a 45 éves férfi tavaly június ele­jén Simontornya külterületén vegyes háztartási hulladékot helyezett el illegálisan. A ki­rendelt igazságügyi környe­zetvédelmi szakértő megálla­pította, hogy veszélyes az ott hagyott hulladék, tehát alkal­mas az élő környezet veszé­lyeztetésére. A gyanúsítottak beismerő vallomást tettek, közölte a megyei rendőr-főka­pitányság sajtóirodája. 1.1. Új ügyfélfogadási rend az irodán A Tamási járás szék­helyén található (Szabadság utca 56.) falugazdász iroda ügyfélfogadási rendje meg­változik. Február 4-től hét­főn, kedden és szerdán 7.30 és 16.30 óra között, míg csü­törtökön és pénteken 7.30 és 14 óra között várják a gazdál­kodókat. B. L. A zene szárnyán hozott költészetet NYH I A Kifordítva együt­tes lépett fel csütörtökön a Solymár Imre Városi Könyvtár­ban, a magyar kultúra napjá­hoz kapcsolódó irodalmi es­ten. A Komárom-Esztergom megyéből érkezett csapat klasszikus és kortárs költők megzenésített verseiből adott ízelítőt. Csatlakozó program­ként Asztalosné Illés Tama­ra, az intézmény munkatársa bemutatta azt a füzetet, me­lyet a tavaly szeptemberben alakult Bonyhádi Irodalmi Kör törzstagjai jegyeztek írásaik­kal. A verseket, prózákat és könyvajánlókat tartalmazó ki­advány ingyenes. Sz. Á. A megújuló energiának is van helye a mixben Paks II nélkül nincs Megverte az anyját, robbantással is fenyegetett biztonságos ellátás negbízható hosszú távú amosenergia-eilátás és atomenergia szerepe liable Long Term «tricity Supply and i Role of Nuclear Energy William D. Magwood főigazgató (balról a második), Süli János miniszter és Mittler István kommunikációs igazgató Nemzetközi konferenciát ren­deztek tegnap Budapesten. A rendezvényt megelőző saj­tótájékoztatón Süli János mi­niszter a Paks II beruházás­ról beszélt. Munkatársunktól szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu BUDAPEST Paks II nélkül nincs hosszú távú biztonsá­gos áramellátás, és az atom­erőmű versenyképessége vi­tathatatlan - mondta Süli lá­­nos, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, meg­építéséért és üzembe helyezé­séért felelős tárca nélküli mi­niszter a hosszú távú villamo­­senergia-ellátásról és az atom­energia szerepéről rendezett budapesti konferenciát meg­előző sajtótájékoztatón, ame­lyet William D. Magwooddal, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleá­ris Energia Ügynöksége (OECD NEA) főigazgatójával közösen tartottak. Süli János azt hang­súlyozta: az atomerőmű nem a megújuló energiaforrások el­len épül, hosszú távon a kettő együtt jelent megoldást a villa­­mosenergia-ellátásban. Az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége által készített és bemutatott tanulmány arra vi­lágít rá, mi az az arány, amely gazdaságosan, a lakossági és az ipari fogyasztók számára is elérhető ár mellett kialakítha­tó - számolt be az MTI. A tárca nélküli miniszter kérdésekre válaszolva kifejtet­te: a paksi erőmű létesítési en­gedélykérelmét akkor adják be az illetékes hatósághoz, ha az biztosan alkalmas lesz az en­gedélyezésre. Ezt követően kez­dődhet meg a létesítés, majd a próbaüzem után a két új blokk kereskedelmi működése. Paks II finanszírozásáról el­mondta: mivel a korábbi uniós vizsgálatok elhúzódtak, most folynak az egyeztetések az orosz-magyar hitelszerződés átütemezéséről. Süli János fon­tosnak nevezte, hogy az energia előállításának költsége megfi­zethető legyen a lakosság szá­mára, és elősegítse az ipar ver­senyképességét. Folyamatosan nő az energiaigény A sajtótájékoztatót követő kon­ferencián Süli János kiemelte, hogy a hazai villamosenergia­rendszer folyamatosan magas importaránnyal működik: a fel­használt áram harmadát vásá­rolja Magyarország külföldről - írták a Paks II. Zrt. közlemé­nyében. Az áramigény ugyan­csak folyamatosan nő, az el­múlt hetekben többször meg­dőlt a mindenkori rendszerter­helési rekord. Legutóbb január 23-án, amikor a legmagasabb érték elérte a 6926 megawat­tos értéket. A jelenleg üzemelő atomerőművi blokkokat 2032- 2037 között le kell állítani, a hazai hagyományos erőmű­park pedig jelentős mértékben elöregedett. Süli János szerint ez is azt bizonyítja, hogy elen­gedhetetlen a meglévő atom­erőművi blokkok pótlása. Országonként eltérő lehet az arány William D. Magwood, az OECD NEA főigazgatója egyebek mel­lett arról beszélt a konferen­cián. hogy a jövőben jelentke­ző villamosenergia-igények ki­elégítéséhez komoly beruházá­sokra van szükség. Kiemelte: a megújuló energiaforrásoknak jelentős szerepük lesz, ugyan­akkor azzal is tisztában kell lenni, hogy milyen valós költsé­gei vannak az energiatermelés­be történő bekapcsolásuknak. Mint mondta, a szervezet min­den tagországában más lehet a megújuló energiaforrások sú­lya. Ezeket nagyobb arányban tudják az energiamixükbe be­építeni azok az országok, ahol kedvezőek a nap- és szélviszo­nyok. Hozzátette: úgy látja, Ma­gyarország is a földrajzi adott­ságainak megfelelően alakítja energiapolitikáját - írta az MTI. HŐGYÉSZ Nyolc hónap, egy év hat hónapra felfüggesztett sza­badságvesztésre ítélt egy 51 éves férfit közveszéllyel fenye­getések és kapcsolati erőszak miatt a Tamási Járásbíróság. A vádlott köteles megfizetni a va­lamivel több mint 116 ezer fo­rint bűnügyi költséget. A férfi szociális segélyt kap, szakképzetlen, vagyontalan, nőtlen, édesanyával él egy ház­tartásban. Korábban már kö­zérdekű munkára ítélték szin­tén közveszéllyel fenyegetés miatt. A szakértő szerint eny­hén szellemi fogyatékos, kez­dődő alkoholos eredetű szel­lemi leépülésben, valamint alkoholfüggőségben szenved, mindez enyhe fokban korlá­tozza tettei következményei­nek a felismerésében. A vád­lott 2017. november 15-én déle­lőtt felhívta a központi segély­hívó számot, és azzal fenyege­tőzött, hogy az egész rendőr­séget felrobbantja, trágár sza­vak kíséretében olyan kijelen­tést is tett, hogy a rendőröket Részegen fenyege­tőzött, hogy lelövi a rendőröket lelövi, mindjárt robban a te­lepülés, közte a polgármester is, mert nem kapott „fatámo­gatást”. Legközelebb, ismét ré­szegen telefonált, hogy mivel nem kapott önkormányzati fát, gázpalackkal felrobbant­ja egész Hőgyészt. A rendőrök éppúgy, mint ezt megelőzően, csak egy üres gázpalackot ta­láltak a vádlottnál. A férfi 2018 április köze­pe és május eleje között rend­szeresen ittasan és emiatt fel­­dúltan ment haza. Ilyen al­kalmakkor az édesanyjával ok nélkül veszekedett, kia­bált, lökdöste, kis erővel meg­ütötte, megrúgta. Azzal is fe­nyegette, hogy megöli, elvág­ja a nyakát. Azzal is sérteget­te, hogy bolond, el kell vinni a diliházba. Többször előfor­dult, hogy tört-zúzott a lakás­ban. Mindezek miatt a sértett­nek nem egyszer el kellett me­nekülnie otthonról megvárva, míg a fia lecsillapodik. Nyolc napon belül gyógyuló sérülé­sei miatt a nő nem fordult or­voshoz. 1.1. Hiába keresnek, nem találnak orvost PAKS Megüresedett két gyer­mekorvosi praxis Pakson az elmúlt évben, ám minden erő­feszítés ellenére azóta sem si­került betölteni a helyeket. Er­ről dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigaz­gatója és Szabó Péter polgár­­mester tartott nemrégiben sajtótájékoztatót. A főigazga­tó elmondta, hogy dr. Egry Ti­bor tavaly májusban elhunyt, dr. Angyalosi Zsuzsanna pe­dig augusztustól ' nyugdíj­ba vonult, így az ő körzeteik­ben csak helyettesítéssel tud­ják megoldani az ellátást. Fo­lyamatosan hirdetik a helye­ket, a kapcsolataikat latba vet­ve próbálnak gyermekorvoso­kat Paksra hívni, egyelőre si­kertelenül. Ezért a szülők tü­relmét kérik, illetve azt, hogy tehermentesítésként a 14 éven felüli fiatalokat vigyék a fel­nőtt ellátásba, hiszen ott is fo­gadják őket. Szabó Péter polgármester hozzátette: az önkormányzat sokat tesz azért, hogy a vá­rosba csábítsák az orvosokat. Szolgálati lakást biztosítanak, folyamatosan emelik a házi­orvosoknak nyújtott önkor­mányzati hozzájárulás mér­tékét, felújították a rendelőket és költenek az eszközök be­szerzésére. H. E. Jó csapatmunka BONYHÁD Évindító sajtóebéden látta vendégül a média - Köztük la­punk - vezetőit és munkatársait Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere a város Temegén nevű éttermébe invitálta a vendé­geket, akiknek megköszönte azt, hogy rendszeresen hírt adtak a Völgység székhelyén zajló, sikeres munkáról. Vízin Balázs kommu­nikációs munkatárs kijelentette: biztos benne, hogy ez a gyümöl­csöző kapcsolat továbbra is megmarad. Sz. Á. Fotó: M. K. Támogatást kaptak a tamási tűzoltók TAMÁSI A központi költségve­tésben 2018-ban új elemként jelent meg az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztési támogatása. A Belügyminisztérium (BM) Országos Katasztrófa­­védelmi Főigazgatóság pályá­zatot írt ki a rendelkezésre ál­ló 225 millió forint felosztásá­ra. A pályázók három kategó­riában (tűzoltó védőeszköz, technikai eszköz és felújítás, gépjárműfecskendő, egyéb eszköz) pályázhattak. A Tolna megyében működő három ön­­kormányzati tűzoltóság mint­egy 11,5 millió forint támo­gatásban részesült. A tamá­si három és fél millió forintot kapott, amelyből felújíttatták az egyik gépjárműfecskendő­jüket, valamint tűzoltó szak­­felszereléseket vehettek át. A felújításnak köszönhetően a gépjármű megbízhatóan üze­mel, és alkalmas további szol­gálatellátásra. Dubóczki Balázs tűzoltópa­rancsnok az infotamasi.hu hír­portálnak elmondta: a 2019-es költségvetésben szintén szere­pel az állami támogatási for­ma, amelynek pályázati kiírás formájában való megjelenésé­­éig a fejlesztendő eszközállo­mány állapotfelmérését vég­zik el. B. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom