Tolnai Népújság, 2019. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

2019-01-17 / 14. szám

2019. JANUÁR 17., CSÜTÖRTÖK KITEKINTŐ g A karrierista életszemlélet pusztítóan hat Veszélyben a család, a társadalom alapja Frivaldszky Edit, az Emberi Méltóság Központ igazgató­ja „Életvédelem, családvé­delem. Gender.” címmel tar­tott előadást tegnap este Szekszárdon, a Katolikus Plébánia Közösségi Házá­ban. Lapunknak elmondta, hogy a mai világban nagyon fontos tudniuk a szülőknek, hogy mire kell felkészíteni­ük gyermekeiket. Brunner Mónika monika.brunner@mediaworks.hu SZEKSZÁRD - Úgy kell megta­lálnunk az egyensúlyt a mun­ka és a család között, hogy köz­ben tudnunk kell: az élet tele van rejtett csapdákkal, meg­lepetésekkel, és semmiképp sem olyan, mint ahogy vár­nánk. A nemzetközi egyezmé­nyek kimondják, hogy a csa­lád a társadalom alapja. Saj­nos azonban a jogszabályok folyamatos változása olyan kultúrát szül, amelyben a csa­lád a karrierista életszemlé­let mellett másodrangúvá vá­lik. Ha pedig nincs idő a csa­ládra, akkor az lassan tönk­remegy, vele együtt pedig a társadalom is. Bekövetkezik egy olyan demográfiai vál­ság, amelyben élni kénysze­rülünk - mondta lapunknak Frivaldszky Edit, aki szerint a megoldás egyik része, ha si­kerül párhuzamot állítanunk, összhangot találnunk a csalá­dunk és a karrierünk között. Ehhez kapcsolódóan az egyik legfontosabb terület, amelyben folyamatosan hal­latják a hangjukat, a népes­ségfogyás, az anyaság erköl­csi megerősítése a társada­lomban, a fogantatással kez­dődő emberi élet megbecsü­lése és a családi kapcsolatok (házasság, generációk közötti gondoskodás, szülő-gyermek kapcsolat) tisztelete és erősí­tése össztársadalmi szinten. Frivaldszky Edit kiemelte, hogy a statisztikai adatok sze­rint a világon évente körül­belül 50 millió abortusz tör­ténik, Magyarországon pe­dig minden harmadik életet elvetetnek. Fontos a nők ön­rendelkezési joga e tekintet­ben, ugyanakkor egy emberi életet nem tehetünk mérleg­re egy másik ember helyzeté­től függően. Frivaldszky Edit szerint szükséges egy olyan újfajta perspektívát bevezet­ni, amely csökkenti az abor­tuszok számát, és erősíti az édesanya és a gyermek kap­csolatát. Az anya környezeté­nek olyan lehetőségekkel kel-Frivaldszky Edit végzettségét angoltanán és közgazdász sza­kon szerezte. Háromgyerme­kes édesanya, feleség, az Em­beri Méltóság Központ igazgató­ja. Munkája egyben a hivatása is, a házasság, a család- és gye­rekvédelem terén próbál ösz­­szekötő szerepet felvállalni, és a külföldön zajló tendenciákról tájékoztatni a magyar állampol­gárokat. Célja, hogy a magyar családok hangját elvigyék mi­nél több nemzetközi szervezet­lene rendelkeznie, amely a he­lyes döntés meghozataláig a gyermek érdekei felé terelné a nőt. A 12. hétig ugyan a nő ké­résére megszakítják a terhes­séget, de sérelmezik, hogy ad­dig a megfogant életet nem te­kintik embernek.- A társadalmi struktú­rák építése közben szám­talan alapproblémával le­het találkozni - fogalmazott Frivaldszky Edit. Vélemé­nye szerint a 70-es évek óta egy olyan ideológiai, szellemi hez, és álláspontjaikat össze­hozzák a döntéshozókkal, érvé­nyesítsék a jogaikat. Az Embe­ri Méltóság Központnak európai szintű kezdeményezései van­nak, az AnyaApaGyerekek a há­zasságért és a családért euró­pai polgári kezdeményezést ők szervezték, valamint Frivaldszky Edit nevéhez fűződik az Egy kö­zülünk kezdeményezés. Ez arról szólt, hogy ne finanszírozzanak embriók elpusztításával járó kí­sérleteket uniós forrásokból. harcban élünk, amely a fér­fi és a női nem lebontását cé­lozza meg, azt célozza, hogy ne a biológiai, hanem a tár­sadalmi neme számítson az embernek. Mindez számára csak addig számít elfogadha­tónak, amíg nincs szó például egy homoszexuális pár örök­­befogadási törekvéséről. A házasság lerombolása nem az egyenlőségről szól, hanem ar­ról, hogy fogalmazzuk meg a kérdést, számít-e egyáltalán a házasság. Nem arról van szó, hogy a férfiak vagy nők is há­zasodhassanak-e egymás­sal, hanem arról, hogy mit jelent a két fél részére, hogy összekötik az életüket. Fon­tos tudnunk életünk során, hogy megőrizzük-e azoknak az alapvető társadalmi fogal­maknak az alakját és szer­kezetét, amelyeknek önazo­nosságunkat köszönhetjük, vagy hagyjuk, hogy meg­semmisítsék őket - mondta Frivaldszky Edit, aki a Szent József Iskolaközpont Szülők Akadémiája előadássoroza­tának köszönhetően tartotta meg prezentációját. Nemzetközi szerepre törekednek PROGRAMSOROLÓ CSÜTÖRTÖK MOZI BÖLCSKE: Mirai - Lány a jövőből (japán animációs kalandfilm), 16 és 18 óra, illetve 20.30. SZEKSZÁRD: Egy kutya hazatér (amerikai családi kalandfilm), 15 óra. Ralph lezúzza a netet (ameri­kai animációs családi film), 17 óra. Végtelen útvesztő (amerikai akció­­thriller), 19.30. KIÁLLÍTÁS DUNAFÖLDVÁR Berze-Nagy Ilo­na Városi Könyvtár: Rell Kata Tű­­vel-tollal című kiállítását Farkas- Huszka Rózsa képzőművész nyit­ja meg, közreműködnek a zene­iskola tanulói és Ament Ottó, 17 óra. A tárlatot február 28-ig lehet megtekinteni. PAKS ESZI aula: Pámerné Bükky Klára természetfotóiból nyílik kiál­lítás, megnyitja Bordácsné Papp Mónika, az iskola igazgatóhelyet­tese, közreműködik Krémer Fran­ciska, 14.30. KÖNYVBEMUTATÓ BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: Barkuti Jenő Még egy­szer meg kell halni című könyvé­nek bemutatója, 17.30. MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKNAP SZEKSZÁRD Wosinsky Mór Me­gyei Múzeum: Polcz Alaine Gyer­mekkorom című új könyvét AblonczyAnna mutatja be, 16.30. Művészetek Háza: Kovács Vik­­tor-Kovács Dominik: A téglaégető dala. Korai Mészöly-írások felolva­só színházi adaptációjának ősbe­mutatója, 19 óra. PÉNTEK MOZI BÖLCSKE: Ralph lezúzza a netet (amerikai animációs családi film), 16 óra. Ragadozó városok (ame­rikai akció-fantasy), 18 óra. Üveg (amerikai thriller), 20.30. SZEKSZÁRD: Egy kutya hazatér (amerikai családi kalandfilm), 15 óra. Ralph lezúzza a netet (ameri­kai animációs családi film), 17 óra. Végtelen útvesztő (amerikai akció­­thriller), 19.30. MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKNAP SZEKSZÁRD Művészetek Háza: köszöntőt mond Ács Rezső pol­gármester és Szörényi László iro­dalomtörténész, a Mészöly Mik­lós Egyesület elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tag­ja, a Szegedi Tudományegyetem emeritus professzora, 9.30. írói pályakezdések egykor és ma I. - Szolláth Dávid: A Vadvizektől a Sötét jelekig; Odor János Gábor: Szekszárdi helyszínek a Vadvizek novelláiban; Németh Gábor: Kol­dustánc 9.40-től. Portréfilm vetí­tése a 2006. évi Mészöly Miklós­­díjas Darvasi Lászlóról, 10.40. Díj­átadó, 11.50. Mészöly Miklós em­léktáblájának megkoszorúzása az író szülőházánál a Bezerédj utca 2.-nél, 13 óra. Irodalom Háza - Mészöly Miklós Emlékház: beszél­getés a Mészöly Miklós-díjassal és a Mészöly Miklós Emlékplakett kitüntetettjével, 15 óra. Utána úói pályakezdések egykor és ma II. - beszélgetés a pályakezdés érde­kességeiről Márton László és Né­meth Gábor írókkal. KIÁLLÍTÁS SZEKSZÁRD A Tolna Megyei Ba­lassa János Kórház főigazgatósá­gának folyosógalériája: a Mező­föld Természetfotós Egyesület Mi világunk 2018 című kiállítását dr. Kalotás Zsolt természetfotós, ter­mészetvédelmi szakember nyit­ja meg 17 órakor, majd dr. Almási István tart vetítéses előadást a kórházi igazgatóság tárgyalóter­mében. Igazi családi szórakozást ígér az Egy kutya hazatér Fotó: MW Döbröközön jártak a rendőrök DOMBÓVÁR Pályaorientációs napot tartottak a Dombóvá­ri Rendőrkapitányság mun­katársai a napokban a Döb­­röközi Általános Iskola fel­ső tagozatos tanulói számára. A program első felében a rend­őri hivatásról, a továbbtanulá­si lehetőségekről tartottak elő­adást, majd a biztonságos in­ternethasználatról és a dro­gok veszélyeiről is hallottak a gyerekek. Az előadás a 112-es segélyhívószám helyes hasz­nálatával kapcsolatos ismere­tekkel zárult. A rendezvényen mintegy 60 diák vett részt, kö­zölte a megyei rendőr-főkapi­tányság sajtóirodája. 1.1. A sport szeretetére, fontosságára hívta fel a figyelmet a tamási cégvezető Fiatalokat díjaztak a teljesítményükért TAMÁSI Tizenegy sportoló ka­pott ajándékcsomagot egész éves kiváló teljesítményéért, ösztönzésként a további jó sze­replésekhez. A Kop-Ka Zrt. ki­emelten fontosnak tartja, hogy mint Tamásiban és vonzáskör­zetében működő cég, a társa­dalmi szerepvállalás jegyé­ben is tegyen a közért, a spor­tért. - Egész tavalyi évünkre jellemző, hogy felajánlásokat tettünk, és több sportegyesü­letet, csapatot támogattunk - fogalmazott az infotamasi.hu­­nak Viola Szabolcs, a Zrt. el­nök-vezérigazgatója. - A Ta­mási Fehérszarvas Sportegye­sület sportolóit karácsonyi Viola Szabolcs (középen) a díjazottak társaságában Beküldött fotó csomaggal támogattuk, meg­köszöntük egész éves szerep­lésüket, s bíztattuk őket a to­vábbi sikerekre. Azt gondo­lom, hogy az egészséges élet­módra való nevelés fontos fel­adatunk, és nemcsak az egész­séges táplálkozást kell hang­súlyoznunk, hanem a sport szeretetét és fontosságát is - tette hozzá az elnök. A kitüntetett fiatalok: Kleiber Adél, Szabó Eme­se, Szabó Ildikó Tünde, Mé­száros Csilla, Pécseli Tamás, Niki Dorottya, Bognár Ágnes, Szitkovics Veronika, Szász Ka­ta, Török Dorottya, Bori Bar­nabás. B. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom