Tolnai Népújság, 2019. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

2019-01-14 / 11. szám

2019. JANUÁR 14., HÉTFŐ KITEKINTŐ g Gépészmérnök a szakmája, munkáiban segíti precizitása A könyvszobrokat újra lehet olvasni kihajtogatva Az országban hatvan-nyolcvan fő foglalkozik könyvszobrászattal, ebből csak néhányan végzik ezt Farkas Péterhez hasonlóan főállású munkaként Fotó: Mártonfai Dénes PROGRAMOK HÉTFŐ MOZI SZEKSZÁRD: Asterix: A varázs­ital titka (francia animációs csa­ládi film), 15 óra. Ragadozó vá­rosok (amerikai-új-zélandi akció­­fantasy), 17 óra. Creed 2 (ameri­kai akciófilm), 19.30. VILÁGMOZI SZEKSZÁRD WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM, KÖNYVTÁR­TEREM: Egy bolond százat csinál (magyar vígjáték), 14 óra. ELŐADÁS SZEKSZÁRD BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT, CSATÁR TEREM: A modern patológia sze­repe a daganatos betegségek di­agnózisában és kezelésében - dr. Cifra János, a Tolna Megyei Balas­sa János Kórház pathológiájának főorvosa tart előadást, 16.30. KEDD SZEKSZÁRD: Asterix: A varázs­ital titka (francia animációs csa­ládi film), 15 óra. Ragadozó vá­rosok (amerikai-új-zélandi akció­­fantasy), 17 óra. Creed 2 (ameri­kai akciófilm), 19.30. ELŐADÁS BONYHÁD SOLYMÁR IMRE VÁ­ROSI KÖNYVTÁR: Út az óceánig - Tóth Rómeó élménybeszámo­lója az El Camino zarándokútról, 17 óra. Újra lehet pályázni TOLNA MEGYE A Víz’P’Art Köz­­alapítvány nyolcadik alka­lommal hirdeti meg a Szabó Dezső festőművész emlékére létrejött művészeti alap hoza­maiból és egyéb egyedi támo­gatásokból létrehozott Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjat. A művészeti ösztöndíj cél­ja, hogy évente egy Tolna me­gyei, illetve a megyéhez kö­tődő fiatal képző- vagy ipar­művészt támogasson alkotói tevékenységének fejlesztése, kiteljesítése, szakmai elkép­zeléseinek megvalósítása ér­dekében. Ebben az évben az ösztön­díj összege kétszázezer forint. Pályázni 2019. február 25-ig lehet. Részletes pályázati ki­írás a http://www.tolnaart. hu/szabodezso/osztondij.htm oldalon található. A pályáza­tokat szakmai zsűri bírálja el 2019. február végéig. B. K. Valódi értéket képviselnek azok a könyvek, amelyek­ből Farkas Péter szobrokat alkot; az alkotások megvá­sárolhatók és olyan népsze­rűek, hogy két nappal ez­előtt a tizenkettedik kiállí­tást rendezték meg a könyv­szobrokból. Brunner Mónika monika.brunner@mediaworks.hu SZEKSZÁRD A tizenkettedik ki­állításához érkezett el Farkas Péter könyvszobrász mun­kássága a Babits Mihály Kul­turális Központ Bakta galé­riájában, ahová sokan érkez­tek, hogy együtt ünnepeljék meg az alkotó sikereit. Tizen­öt könyvszobrát állították ki, a majd kilencszáz alkotásából igyekezett a legkülönlegeseb­beket kiválasztani.- Nagyon sok kérdést kap­tam, a kiállításra látogatókat leginkább az érdekelte, ho­gyan készülnek a könyvszob­rok, és melyik a kedvenc alkotá­som. A kiállítás­ról a kedvencem a bagoly formá­jú könyvszobor, a készítési folyama­tokról pedig rész­letesen beszéltem - mondta lapunk­nak Farkas Péter. A könyveket főként antikvá­riumból, hagyatékokból szer­zi be. A Világirodalom Reme­kei sorozatot előnyben része­síti, mert sok példány érhető el belőle, és a hajtogatáshoz jó minőségűek a lapjai. A Bib­liából ugyan még nem készí­tett könyvszobrot, de Shakes­peare, Hemingway, Charles Dickens művekből már igen. Akiben esetleg felmerülne, hogy a könyvszob­rászat tönkreteszi a könyvet, annak jó tudnia, hogy Farkas Péter olyan technikát használ, amely során nem vág ki semmit a könyvből, nem sért betűket, tehát az adott könyv beltartalmi ré­sze megmarad.- Minden oldalon egy-egy szamárfület hajtok alul-felül, ami középen megmarad, az adja ki a mintázatot, grafikát, alakzatot. Ez az alaptechni­ka, de lesz néhány könyvem, amely továbbfejlesztett tech­nikával készül; apróbb bemet­széseket ejtek a lapon, az al­kotás így térbeli hatásúvá vá­lik. Az apró párhuzamos be­metszéseket a lap szélén ej­tem, de nem eltávolítóm, ha­nem a könyv belseje felé be­hajtom öt-nyolc milliméter mélységig. A könyv lapjai lé­nyegében úgy vannak behajt­va mint egy szamárfül. Aki­nek van türelme, az elkészült szobrokat akár ki is hajtogat­hatja, és utána el tudja olvas­ni a könyvet - mondta lapunk­nak Farkas Péter. Mint kiderült, a 864. köny­ve nemrég elkészült, az idei évben pedig még számos al­kotás várható tőle a legkülön­félébb témákban. Változatosság A könyvszobrok ára mintá­tól és formától függően válto­zik. Farkas Péter szinte bár­milyen szimbólumot, szöve­get, formát el tud készíteni, a vágott technikával pedig a hosszabb feliratok és a bo­nyolult, részletgazdag min­ták sem fognak ki rajta. Ere­deti szakmája gépészmér­nök, és ugyan öt éve foglal­kozik a könyvszobrászattal, de csak bő egy éve lett a hi­vatása. Szeret sportolni, nyá­ron tengerparton nyaralni, té­len síelni, imádja a hegyi tú­rákat, kirándulásokat, az Ifjú­sági Unió Túra Egyesületben pedig aktív önkéntes mun­kát végez. Nem károsít­ja a lapokat a hajtogatás, a könyv olvas­ható marad HAJDAN 60 ÉVE Paksról hatvankét egyéni gazda utazott a fővá­rosba, ismerkedve az Erőmű­javító és Karbantartó Vállalat munkájával. A vendégek ígé­retet tettek arra, hogy az an­gyalföldi munkások is elláto­gatnak Paksra, megtapasztal­va azt, hogy „milyen zamato­sak a paksi borok, hogyan fő­zik a jó paksi halászlét.” 60 ÉVE Bonyhádon, a Vörös­marty Kultúrház Szakács An­tal, pedagógus rendezésében tűzte műsorára Tamási Áron: Énekes madarak című szín­művét. „A közönség mindvé­gig derűsen fogadta az elhang­zó ízes székely kifejezéseket. Annyiból is könnyű volt a sze­replők betanítása, mert mind­nyájan székelyek voltak.” 60 ÉVE önképzőkör alakult a Tamási Béri Balogh Ádám Gimnáziumban. Példaké­pünknek Szabó Lőrincet vá­lasztottuk és az ő nevét vette fel az önképzőkör - írta tudó­sításában Freizinger Teréz, az önképzőkör elnöke. - Eddig csak versekkel foglalkoztunk, de vannak köztünk prózaírók is. S ha nem lesz is belőlünk Petőfi, de reméljük, az önkép­zőkör munkája nem vész kár­ba." 50 ÉVE „Kiűzte a jég a Duna medréből a sódert hordó te­hergépkocsikat. A 11-es AKÖV a gerjeni sóderbányászó he­lyen beszüntette a munkát, a jégtorlaszok ellepték az ed­dig bányászott Duna-medret, s így hétfőn már nem is tud­tak a kotrógépekkel dolgozni.” 50 ÉVE egy svéd cég egy vagon eidami sajtot rendelt a tamá­si tejüzemtől. „Amennyiben a sajt megnyeri a vásárlók tet­szését, még ebben az évben nagyobb mennyiségű meg­rendelésre lehet számítani.” 35 ÉVE fel lobogózott középüle­tek látványa is jelezte, hogy ja­nuár 11-e kivételes és emléke­zésnek szánt nap Tamási lakó­inak életében. „Várost avattak tegnap délelőtt Tamásiban, a városi tanács tagjain, a helyi üzemek, vállalatok, szövetke­zetek képviselőin kívül szép számmal jöttek el osztozni a tamásiak örömében országos szervek vezetői is.” 35 ÉVE a madocsai Igazság Ter­melőszövetkezet a tehenésze­ti rekonstrukciós program ke­retében modern fejőház építé­sét kezdte meg. A korszerű be­ruházás kilencmillió forintba került. 35 ÉVE Sárközi Gyula, a Szek­szárdi Dózsa ifjúsági közép­távfutója edzőjével, Németh Gyulával együtt Angolába utazott. A tíznapos ott tar­tózkodásunk alatt két verse­nyen indultam - mondta Sár­közi Gyula. - A napi két edzés mellett is jutott azonban idő pihenésre, szórakozásra is.” 25 ÉVE a korszerű diagnosz­tikában nélkülözhetetlen, csúcstechnológiát képviselő computer tomograph-ot adtak át ünnepélyes keretek között Szekszárdon, a megyei kór­házban. „Dr. Deák György, a kórház orvos-igazgatója kö­szöntötte a vendégeket, s szólt a berendezés jelentőségéről, mely az egész test belsejét ké­pes feltérképezni”. 25 ÉVE „Rittinger Antalt, a Magyarországi Németek Tol­na megyei elnökét és Lackner Aladár gyönki evangélikus esperest a Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbsége­kért Alapítvány nívódíjával tüntették ki.” 25 ÉVE „Kálmán Imre híres nagyoperettjét, a Marica gróf­nőt tűzte műsorára a szek­szárdi Német Színház az évad második bemutatójaként. A népszerű darabot Moravetz Levente rendezte.” Részlet a Marica grófnő előadásából Fotó: TN

Next

/
Oldalképek
Tartalom