Tolnai Népújság, 2019. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

2019-01-16 / 13. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2019. JANUAR 16., SZERDA Alzheimer Café segíti a lelki problémák megoldását 4 PAKS Alzheimer Café névvel hozzátartozói közösséget in­dít A Veled is törődünk Egye­sület (VITE) Paks. Céljuk a demenciával élők és az őket gondozók segítése. Az első ta­lálkozót január 17-én 16 órától tartják az idősek és fogyatéko­sok nappali intézményében, a Kereszt utca 5. szám alatt. Kávási Brigitta, az egyesü­let elnöke a Paksihirnok.hu­­nak elmondta, hogy az ösz­­szejövetelekre azokat várják, akiknek van demenciával élő hozzátartozójuk és ebben a helyzetben szeretnének a kap­csolatuk minőségén változtat­ni, használható ismeretekre szert tenni, támogatást kapni és nyújtani. Az Alzheimer Café folyama­tos segítségnyújtás a betegség megismerésében, természetes elfogadásában, az elszigetelő­dés leküzdésében, valamint a családtagok lelki egészségé­nek megőrzésében, hiszen a demencia nemcsak a betegek problémája, hanem a hozzá­tartozóké is. Ha megfelelő se- I gítséget kapnak, sokkal jobban vé­gig tudják kísérni ezt a betegséget Ha megfelelő segítséget kap­nak, sokkal jobban végig tud­ják kísérni ezt a betegséget, ami ugyan nem gyógyítható, de az életkörülmények javít­­hatóak. A csoport célja az is, hogy felhívja a figyelmet az egyre jobban terjedő, szellemi leépüléssel járó betegségek­re, és arra, hogy azok milyen terhet rónak a családokra, az egészségügyi és a szociális el­látórendszerekre. Az érintetteket kétféle prog­ramra várják. Egyrészt elő­adásokra, beszélgetésekre, amelyen egy-egy konkrét té­mát járnak körbe egy csésze kávé és könnyű harapnivaló mellett, oldott, baráti közeg­ben havi egy alkalommal. Ez a Café Classic, míg a másik a Café Menta, amikor szintén havonta egy alkalommal szak­emberek irányításával segíte­nek erőt meríteni, a megélt ér­zéseket, tapasztalatokat meg­osztani. A részvétel mindegyi­ken ingyenes. Az első találkozó vendégei dr. Ságh Beáta orvos, pszicho­lógus, Lenkeyné Teleki Mária mentálhigiénés lelkigondozó, lelkész és Tatai Tamás gondo­zó családtag, a Demenciabarát Mosonmagyaróvár projekt társszervezője lesznek. H. E. Biszák László úgy érzi, ez segíthetne a gyász feldolgozásában Kipróbálná a festő, milyen emberi hamvakból alkotni Fotó: Mártonfai Dénes Biszák László az idei évben festett műveivel látható, a képek gyorsan száradó, vízálló akrillal készültek Az emberi hamvak művé­szi feldolgozása, egy-egy festmény, szobor vagy az elhunytról készített arc­portré segíthet a gyászoló­nak, hogy fel tudja dolgoz­ni szerettének elvesztését - mondta lapunknak Biszák László festőművész, aki egy már kidolgozott technika alapján szívesen alkotna ké­peket emberi hamvakból. Brunner Mónika monika.brunner@mediaworks.hu SZEKSZÁRD A rendőrségen dol­gozott igazságügyi orvosszak­értő mellett, számtalan gyil­kossági ügyben vett részt, kap­csolatban volt az áldozatokat gyászolókkal. Ma már ugyan évtizedek óta festőművészként ismerjük Biszák Lászlót, aki azt mondja, sosem felejti el, hogy egy-egy tragédia során milyen borzalmakkal szembe­sült. Majd’ húsz évet dolgozott kórházban is, így tudja, hogy azok, akik elvesztették sze­retteiket, soha nem dolgozzák fel a történteket, egész életü­ket végigkíséri a gyász. Biszák László szerint viszont az em­beri hamvak művészi feldol­gozása, egy-egy festmény, szo­bor vagy az elhunytról készí­tett arcportré segíthet a gyá­szolónak együtt élni a veszte­ség okozta fájdalommal.- Sokaknak talán mindez morbidul hangzik, ám az sem szebb, amikor az elhunyt ham­vait a spájzban vagy a szek­rényben tartják - mondta la­punknak Biszák László festő­művész. - Az ötletemet egy hol­landiai festőnő inspirálta, aki szintén sokáig őrizte otthoná­ban a férje hamvait. Rakosgat­ta, pakolgatta, végül kitalálta, hogy a hamvakkal megfesti kedvenc kirándulóhelyü­ket. Elmondása sze­rint megnyugodott, mert úgy érezte, ve­le van a férje. Tény, hogy soha nem le­het feldolgozni egy fontos személy el­vesztését, tudok olyan gyászo­lókról, akik még húsz év múlva sem dobják ki elvesztett hozzá­tartozójuk ruháit, és képtele­nek elhinni, hogy már nincs velük - tette hozzá. Már a 90-es évek elején fon­tolgatta, hogy belevág az embe­ri hamvak művészi feldolgozá­sába, amely segíthet a gyászo­lóknak, hogy lelki összekötte­tésben tudjanak maradni az el­vesztett a személlyel. Az embe­ri hamvakkal alkotás techni­kája a következő: az elhalt ar­cáról gipsszel úgymond nega­tívot vesznek, azaz a folyékony gipszet hagyják megszáradni az arcon, mielőtt leemelik róla. Miután megtörtént a hamvasz­­tás, a hamvakat egy speciális ragasztóval malterszerűen ösz­­szekeverik, és azzal töltik ki a negatívot, azaz az arclenyoma­­tot; így kapnak egy úgymond domborműves arcot, amelyet bronzzal, arannyal is színezhetnek, festhetnek, és szob­rot, domborművet tudnak belőle ké­szíteni, de akár egy nagyobb festmény is születhet a ham­vak felhasználásá­val. Biszák László­nak ugyan még nem volt ilyen megrendelése, de úgy érzi, ha lenne, azzal segíthetne a gyá­szolóknak. - Amikor a festé­szetet kezdtem, akkor még a temetések 10-12 százalékát tették ki a hamvasztások, ez manapság már 80 százalékra emelkedett - mondta.- Egy, a magánéletemben történt fontos változás miatt negyvenévesen úgy határoz­tam, hogy kizárólag a művé­szetekkel szeretnék foglalkoz­ni. Az utam először egy alkotó­táborba vezetett, ahol jól érez­tem magam, és végül az ecse­tek, festékek, vásznak, festmé­nyek, műalkotások kezdték ki­tölteni az életemet. Amit meg­tanultam, nem lehet olyan ké­pet festeni, hogy mindenki tet­szését elnyerje. A képzőművé­szet megalkuvás, bármit csi­nálok, ellenszenvet és rokon­­szenvet is kiváltok - mondta Biszák László, aki művészi éle­te során már több ezer képet festett, évente legalább három­négy kiállítása volt.- Már nem ugrálok úgy a lét­rán, mint tizenöt évvel ezelőtt, a kiállítás költséges, nagyon sok elfoglaltsággal jár, ezért a legközelebbi kiállításom csak jövő januárban lesz. Idén a csa­ládommal töltök sok időt. Biszák Lászlónak van egy képekkel berendezett műter­me, ahová előzetes bejelentke­zés után - telefonon a 20/257- 1644-es számon - szívesen várja a látogatókat, nézelődő­­ket. Márciusban például szek­szárdi nyugdíjasok két cso­portban érkeznek hozzá egy teadélutánra. Idén már négy képet festett Biszák László festőművész akár hónapokig képes gon­dolkozni azon, hogy miről szól­jon a következő festménye, ám ezek után akár egy nap alatt is elkészíti legújabb mű­vét. Témaválasztás tekinteté­ben a különleges, érdekes al­kotásokat részesíti előnyben, legyen szó akár egy 3 dimen­ziós hatást keltő műről. Idén már négy képet festett, új fest­ményei gyorsan száradó, vízál­ló akrillal készültek. A művek címei A tomboló király, a Buli­ból hazafele, az Idő-tér-kép, va­lamint a Csak ülök a fotelben, testem lassan szétfolyik, mi­közben létem szétporlik címet viselik. Az Idő-tér-kép című mű érdekessége, hogy a Tolnai Népújság tavalyi cikkét, betűit, fotóját használva festette a ké­pet, megelevenítve a múltat; Biszák Lászlónak egyébként nem ez az első ilyen alkotá­sa. Üvegtárgyakat, szobrokat is készít, amelyekhez vegyes technikát használ. Kedvenc al­kotóelemei a textil, a drót, a szög vagy akár a csipke. Úgy határoz­tam, hogy ki­zárólag a mű­vészetek­kel szeretnék foglalkozni HIRDETÉS Jündéiószéijek K—“ Megyei előválogató —— Keressük a megye legszebb lányát! Jelentkezz Te is, és gyújtsd a szavazatokat! Jelentkezés és részletes játékszabályzat: www.teol.hu/tunderszepek A nyeremények összértéke több, mint 3 MILLIÓ FT

Next

/
Oldalképek
Tartalom