Tolnai Népújság, 2018. december (29. évfolyam, 279-302. szám)

2018-12-04 / 281. szám

2018. DECEMBER 4., KEDD KITEKINTŐ g PROGRAMOK KEDD MOZI SZEKSZÁRD: A Karácsony men­tőakció (francia családi vígjáték), 14.30. Nyughatatlan özvegyek (angol-amerikai thriller), 17 óra. Gyémánthajsza (amerikai roman­tikus thriller), 19.30. ELŐADÁS SZEKSZÁRD Babits Mihály Kul­turális Központ: dr. Szondy Máté: Megélni a pillanatot. A tudatos je­lenlét pszichológiája, 19 óra. KIÁLLÍTÁS SZEKSZÁRD Babits Mihály kul­turális központ márványterme: a Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület hagyományos adventi kiállításának megnyitója. A kiállí­tás mottója: „A természetben nin­csenek sem jutalmak, sem bünte­tések, következmények vannak.” A környezetvédelem fontosságá­ról Baloghné Gaál Zsófi környezet­­mérnök beszél, 17 óra. ADVENT SZEKSZÁRD Béla király tér: a Bu­kovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének karácsonyi műso­ra, 17 óra. SZERDA MOZI SZEKSZÁRD: A Karácsony men­tőakció (francia családi vígjáték), 14.30. Nyughatatlan özvegyek (angol-amerikai thriller), 17 óra. Gyémánthajsza (amerikai roman­tikus thriller), 19.30. ADVENT SZEKSZÁRD Béla király tér: a Szekszárdi Muslinca Férfikórus bordalokat ad elő, 17 óra. KIÁLLÍTÁS BONYHÁD Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Idő-Tér- Kép - Biszák László és Alexand­ra Manea képeiből nyílik kiállítás, megnyitja Csötönyi László, 17 óra. BONYHÁD Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár: Alkotni öröm - Deichsler Margit alkotásaiból nyí­lik kiállítás, 17.30. PINK FLOYD EST SZEKSZÁRD Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Wish you were here - a Hungarian Pink Floyd Club klubestje, 17 óra. IkÉZMÜVES FOGLALKOZÁSI BONYHÁD Völgységi Múzeum: Tű, cérna, olló - karácsonyi díszek ké­szítése 14-16 óráig. Közel harminc éve jegyző, tizenöt éve címzetes főjegyző dr. Blazsek Balázs A szerző felvétele Egyházközségi és sportvezetőként is dolgozik a jegyző PAKS Bor Imre, Herczeg Jó­zsef, Hajdú János, Süli Já­nos és Szabó Péter. Ez a paksi polgármesterek név­sora, akik mellett a jegyző ugyanaz volt 1991 óta: dr. Blazsek Balázs, aki 2003- ban címzetes főjegyzői stá­tuszt kapott. Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu- Mi a titka?- A politikai semlegesség - mondja a főjegyző. - Nemcsak részemről, hanem az egész hi­vatal részéről. Ez egy végrehaj­tó szervezet, tudomásul kell venni, hogy a mindenkori vá­rosvezetést és képviselő-testü­letet kell kiszolgálni. Termé­szetesen nem elvtelenül, ha­nem a jogszabályoknak megfe­lelően, minőségi szakmai mun­kát végezve. Tegyük hozzá, hogy Paks szerencsés helyzet­ben van, a viszonylagos anya­gi jólét miatt. Olyan ez, mint a házasság. Ha megvan az anya­gi stabilitás, akkora konfliktu­sok könnyebben elsimíthatok.- Melyek voltak a pályafutása eddigi legemlékezetesebb ese­ményei?- Szépen lerendeztük a tulaj­donosváltást a ki­lencvenes évek ele­jén. Miközben az ország hangos volt a Tocsik-ügytől és más botrányoktól, Pakson korrekt mó­don zajlott le a priva­tizáció és az önkor­mányzati vagyonát­­vétel. A katolikus iskola beindí­tása is a kellemes emlékeim kö­zé tartozik. Ennyi idő alatt akad­tak persze negatív történések is. Például, elég erőteljes, kívülről szított lakossági tiltakozás tör­tént, amikor a kiégett kazetták helyi tárolója megépült, mert az oroszok 1998 után már nem vit­ték el azokat. Akkor szembesül­tünk azzal, hogy mennyire in­stabil az elfogadottsága ennek az iparágnak. Holott a város a jólétét ennek köszönheti. Külö­nösen nagyot léptünk előre Sü­li János polgármestersége ide­jén, aki elérte, hogy az atomerő­műtől jelentős, mintegy kétmil­liárd forintos épít­ményadó folyjon be. Az emlékeze­tes események sorá­ba a most követke­ző évek történései is beletartoznak majd: Paks II. építése és a járulékos beruházá­sok, infrastrukturá­lis fejlesztések.- Úgy tudom, hivatali munká­ja mellett az egyházi és a sport­életben is tevékenykedik.- Körülbelül húsz éve va­gyok a paksi Római Katolikus Egyházközség képviselő-testü­letének világi elnöke, s körül­belül ugyanennyi ideje a Pak­si Sportegyesület elnöke. Az én dolgom, illetve a testület, az el­nökség dolga a tárgyi feltételek megteremtése. Annak biztosí­tása, hogy a plébános, az edző, a hívek, a játékosok megfelelő körülmények között tevékeny­kedhessenek, tartsuk rendben a létesítményeket, legyen fűtés, világítás, szüntessük meg a be­ázást és így tovább.- Az is ritka dolog, hogy valakit címzetes főjegyzővé neveznek ki. Hogyan történik ez, és res­pektálják-e a kollégák?- Ez egy szakmai elismerés, amit a miniszterelnök adomá­nyoz. Egy munkahelyi vezető­nek mindig óvatosan kell fo­gadni a beosztottjai kedvessé­gét, a hierarchiából adódóan. De az tény, hogy a paksi hiva­talok közötti munkaerőmozgás során nem innen elmenni, ha­nem idejönni szeretnének in­kább a kollégák. Nem innen elmenni, ide­jönni szeret­nek inkább a kollégák TV-AJANLO Háromkerekű expedíció Ha valaki ké­telkedne ab­ban, hogy a hazai motorke­rékpár-gyártás igenis jelentős eredmények­re volt képes, az feltétlenül te­kintse meg a Duna World csa­tornán ma 19:25 órakor kez­dődő műsort. Két világlátott fi­atalember, Harsányi Csaba és Bruckner György ugyanis egy 1959-es oldalkocsis Pannó­nia nyergében, illetve gondo­lájában ülve barangolja be az ország különböző tájait. A las­san hatvan éves járgány meg­bízhatóan szállítja gazdáit a déli végeken is, jelesül Pago­nyától Hajósig, miként ez a második rész címe. Ez a vidék nem ismeretlen a Tolna megyeiek számá­ra sem, Palkonya a baranyai szomszédvárban, Hajós Bács- Kiskunban található, utób­bijóféle borairól is nevezetes. A két utazó meg is ízleli az ot­tani pincék kínálatát, de előt­te Mohácson megismerke­dik a busómaszk készítésé­nek fortélyaival, bejárja a vad­regényes Gemencet és ha­lászlét főz a Sugovica part­ján. Mindezzel bevallott cél­juk az, hogy kedvet ébresz­­szenek a nézőkben Magyar­­ország felfedezéséhez, bemu­tatva a vidék számtalan látvá­nyosságát és különlegessé­gét. Ezekből akad errefelé bő­ven, az ország nemcsak a Ba­latonból és Budapestből áll: a Dél-Dunántúl. vele együtt ter­mészetesen a Dél-Aiföld is ké­pes maradandó élményekkel meglepni és visszacsábíta­ni az utazót. Még akkor is, ha nem oldalkocsis motorkerék­párral érkezik ide. Sz. Á. Harsányi Csaba és Bruckner György Duna World, 19.25 Dr. Szondy Máté Szekszárdon! A tudatos jelenlét pszichológiája Kettős sikert értek el faluszépítésben December 4-én a népszerű Nyi­tott Akadémia sorozat keretében először találkozhatunk Szek­szárdon a tudatos jelenlét legis­mertebb magyar szaktekintélyé­vel, dr. Szondy Máté pszicholó­gussal. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor lehetnek boldogok, ha megszabadulnak negatív ér­zéseiktől, a szorongástól, a féle­lemtől, a dühtől, a szomorúság­tól. Ezek azonban az életünk ré­szei, ha pedig megpróbáljuk el­nyomni őket, csak még intenzí­vebbé válnak (esetleg más mó­don, például tesü tünetek for­májában törnek a felszínre). Ez a taktika tehát ahelyett, hogy boldogságot hozna, csak ront a helyzetünkön. A tudatos jelen­lét azt tanítja meg nekünk, hogy a negatív érzések, gondolatok megjelenése a világ legnormá­­lisabb jelensége. Ezért ezekhez elfogadóan viszonyulunk, nem próbáljuk legyűrni őket, hanem tudomásul vesszük, hogy az úti­társaink lesznek egy ideig. A tu­datos jelenlét célja ugyanis töb­bek között az, hogy a nehéz él­ményekkel együtt is tudjunk teljes és boldog életet élni. Az él­mények éber, ítélkezésmentes, nyitott megélésének számtalan pozitív testi és lelki hatása van: enyhíti az átélt stressz intenzitá­sát, megerősíti az immunrend­szert, elviselhetőbbé teszi a fáj­dalmat, csökkenti a depressziós és a szorongásos problémákat, és javítja koncentrációs készsé­günket. Akik gyakrabban élik meg a tudatos jelenlétet, elégedetteb­bek az életükkel, magasabb az önbecsülésük, valamint elfo­­gadóbbak önmagukkal és má­sokkal szemben. Ez tehát olyas­valami, amibe minden bizony­nyal érdemes belekóstolni, és december 4-én lesz is rá lehe­tőségünk. A Nyitott Akadémia standján - sok más pszicholó­giai témájú kiadvány mellett - kedvezményes áron lehet meg­vásárolni dr. Szondy Máté köny­veit is, melyeket a szerző kérés­re szívesen dedikál. Az elő­adást december 4-én 19 órától a Babits Mihály Kulturális Köz­pontban hallgathatjuk meg. Je­gyek még kaphatók online, a www.nyitottakademia.hu olda­lon és személyesen a Babits Mi­hály Kulturális Központ jegy­pénztárában. OZORA Németh Jánosné kö­zel négyezer négyzetméteres, többgenerációs kertje lett hi­vatalosan Magyarország leg­szebb konyhakertje. Szintén novemberben miniszteri el­ismerést kapott Ozora a Virá­gos Magyarország környezet­szépítő versenyen elért kima­gasló teljesítményért. A méltatás szerint a kerté­szet, a virágosítás, a faluszé­pítés, a közösségfejlesztés, a szemléletformálás és a kör­nyezetbarát gondolkodás egy­aránt jellemzi a települést, a helyiek pedig folyamato­san együttműködve vesznek részt a közösség életében, és a többgenerációs kerteket is különös gonddal, összefogás­sal művelik. Az elismerés átadásakor el­hangzott, a Kárpát-medencé­ben egyedülállóak a mező­­gazdasági adottságok, mely­nek a konyhakert ugyan csak egy kisebb szelete, de mégis próbára teszi az erőt, az ügyességet, az akaratot. Az eredmény pedig minden egyes alkalommal kárpótlá­sul szolgál, hiszen a kertben termő friss növényekkel szí­nesíthető az étrend, és a gon­dosan művelt kert biztosít­hatja egy-egy család önellátá­sát is. B. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom