Tolnai Népújság, 2018. november (29. évfolyam, 254-278. szám)

2018-11-17 / 267. szám

4 MEGYEI KÖRKÉP 2018. NOVEMBER 17., SZOMBAT Hat csapat mérte össze tudását BONYHÁD Hat csapat mér­te össze tudását az idei tudo­mány napi vetélkedőn a Soly­már Imre Városi Könyvtár­ban'nemrég. A résztvevőknek ügyességükre és logikai kész­ségükre hagyatkozva kellett feladatokat megoldani híres magyar találmányok és fel­találók témában. Első helyen Sebestyén Anna Laura és Ha­jas Péter (Arany János Gim­názium), a másodikon Juhász Péter Attila és Ladányi Árpád Ruben (Perczel Mór Szakkép­ző Iskola), a harmadikon pe­dig Gärtner Csaba és Häkel Marcell (Perczel) végzett - tájékoztatott Mudra Katalin könyvtáros. T. N. Krisztina eltűnt, a rendőrség keresi TAMÁSI Egy 15 éves lány októ­ber 15-én távozott a hőgyészi gyermekotthonból, életjelet azóta nem ad magáról. Ko­lompár Krisztina körülbelül 163 centiméter magas, nor­mál testalkatú, hosszú, fes­tett fekete hajú, barna szemű, kerek arcú. A Tamási Rendőr­­kapitányság kéri, hogy aki a lány jelenlegi tartózkodási he­lyéről információval rendelke­zik, jelentkezzen Tamásiban, a Kossuth tér 3-4. alatt, hív­ja a 0674/573-910-es, a 107- es, illetve a 112-es telefon­számok valamelyikét. 1.1. író és zenész közös műsora SZEKSZÁRDGrecsó Krisztián író (a képen balra) és Kollár- Klemencz László dalszerző, a Kistehén zenekar frontembe­rének greCSÓKOLIár című ze­nés irodalmi estjét láthatták nemrégiben az érdeklődők a Művészetek Házában. A mű­sor egyaránt szólt barátság­ról, szerelmekről, szeretőkről, reményről és lemondásról. Csupa, csupa emberi törté­netet beszéltek el dalban és novellában. H. E. HÍREK A büntetés-végrehajtási intézetben szigorú szabályok szerint, nagyon egyhangúan telnek a napok Beküldött fotó Nem gondolta, hogy ilyen komoly büntetést kaphat Egy életre felhagyott a fegyverkészítessel Robbanószerrel, lőfegyver­rel és lőszerrel való vissza­élés miatt ítéltek el egy pin­cehelyi fiatalembert. Bör­tönbüntetését a Tolna Me­gyei Büntetés-végrehajtá­si Intézetben tölti, és úgy döntött, mesél lapunknak a bűncselekményről és a bör­tönéletről. Hanoi Erzsébet erzsebelhanoI@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Első fokon hat év fegyházra, majd végül jogerő­sen négy év börtönre ítélte a bíróság azt a pincehelyi fiatal­embert, akit még tavaly május­ban fogtak el Terrorelhárítási Központ emberei. A most 22 éves férfi másfél éve van bör­tönben, legkorábban két év, nyolc hónap letelte után válhat ismét szabaddá. Mint mond­ta, soha nem gondolta volna, hogy valaha is rács mögé ke­rül, mert senkit sem akart bántani. Elektrotechnikus­ként végzett, és fémmegmun­kálásból élt. Emellett sokféle hobbit űzött, és mindig is ér­dekelték a fegyverek. Nagy­részt legális fegyverek voltak az otthonában, például nyíl­puska, íj, légpuska, amelye­ket maga készített. Egy tudo­mányos-szórakoztató tévémű­sorban pedig látta, hogy eser­nyőt alakítottak át lőfegyver­ré, és gondolta, ezt ő is kipró­bálja. Elfogása után a 22-es kaliberű álcázott fegyvereket, huszonöt darab éles lőszert és tizenhat grammnyi robbanó­szert foglaltak le nála. Mint mondta, tudta, hogy il­legális az, amit tesz, de miu­tán több ismerő­se foglalkozott ha­sonlóval, és még a lebukás sem járt komolyabb követ­kezményekkel, nem gondolta vol­na, hogy kettőtől tizenkét évig ter­jedő szabadságve­­széssel sújthatják. Az elfogá­sa kapcsán úgy fogalmazott: nagyon kellemetlen élmény volt. Elmondta, hogy egyszer csak mindenhonnan TEK- esek bukkantak elő, és attól Ä börtönélet sokkal unal­masabb an­nál, mint amit az emberek gondolnak tartott, hogy lelövik. Miután a rendőrök őrizetbe vették, ki­hallgatták és ő beismerő val­lomást tett. Ám azt még akkor sem hitte volna, hogy nem me­het haza.- Megijedtem, az volt ben­nem, hogy munkába kellene mennem - mesélte. Az előze­tes letartóztatás alatt pedig végig azt várta, hogy hozzák számára a szabaduló levelet. De hiába. Azt mondta, a börtönélet sok­kal unalmasabb annál, mint amit az emberek gondolnak. Neki is teljesen más elképzelései voltak. A szekszár­di büntetés-vég­rehajtási intézet­ben a tolvajoktól az erőszakos bűncse­lekményt elkövető bűnözőkig sokfé­le fogvatartott töl­ti a büntetését. - Nem egysze­rű, ha megfosztják az embert a szabadságától - tette hozzá. Elmondta, hogy a napok nagyon egyhangúan telnek. Minden reggel csengő jelzi az ébresztőt, és miután felkelt, je­löli a naptárában, hogy újabb nap telt el a büntetésből. Mos­tanra több mint ötszáz börtön­ben töltött nap van a háta mö­gött. A reggeli után felveszi a munkát. Egy autóipari válla­lat foglalkoztat fogvatartotta­­kat a börtönben, köztük dolgo­zik, és az ebéd után folytatja az összeszerelést. A munkájá­val keres némi pénzt, amelyet az úgynevezett „spájzban” tud elkölteni, illetve a fogvatartási költségeihez is hozzájárul a munkavégzéssel. A szabad­idejében rajzolni szokott, va­lamint csoportfoglalkozáso­kon vesz részt. Az engedélye­zett kapcsolattartókkal a bün­tetés-végrehajtás által bizto­sított telefonon kommunikál, beszélőn pedig a nagymamája és barátok szokták látogatni. Vannak, akik elpártoltak mel­lőle, de szerencsére nem sza­kadt meg teljesen a kapcsolata a külvilággal. Hosszabb távú tervei között szerepel, hogy is­mét munkába álljon, a lőfegy­verek gyártásával viszont egy életre felhagyott. Újabb értékekkel bővült a lista DOMBÓVÁR Elkészítette idei beszámolóját a Dombóvári Ér­téktár Bizottság, amelyet leg­utóbbi ülésén fogadott el a vá­ros képviselő-testülete. Az összegzésből kiderül, hogy az értékek közé választották Varga Gábor betlehem kompo­zícióját, amelyet ideiglenesen a Víztoronynál helyeznek el, a Hírességek útját, a Hat vár hat rád elnevezésű programot, Földi István munkásságát, to­vábbá a Hosszú Sándor által telepített őshonos gyümölcs­fákat. A bizottság az elmúlt idő­szakban összeállította Dombó­vári Értéktári Kiadvány tema­tikáját, az pedig a következő év feladata, hogy kiválasszák azt, aki összeállítja és megírja a kiadvány szakmai anyagát. Az értéktár öt tagja aktívan közreműködik a helytörténe­ti gyűjtemény által rendezett programok előkészítésében és megvalósításában, illetve a ki­állítások szöveges és vizuális tartalmának összeállításában. A bizottság az idei máso­dik ülésén elfogadta az ön­­kormányzat azon szándékát, miszerint a bizottság elnöke a mindenkori muzeológus le­gyen, továbbá kezdeményezte Harangozó Éva taggá válasz­tását. H. E. A Bringa Akadémia adta közre ismereteit Munkában hasznosítják DOMBÓVÁR Nem először szer­vezték meg az iskolákban köz­lekedési ismereteket oktató pe­dagógusok és rendőrök tovább­képzését a megyei főkapitány­ság közlekedési szakemberei. November 14-én Dombóváron rendhagyó módon a Bringa Akadémia munkatársai adták át tudásukat a megjelenteknek. A közlekedés legvédtelenebb résztvevőivel, a kerékpárosok­kal és a gyalogosokkal kapcso­latos kérdéseket vitatták meg meg a fórum résztvevői. A rendezvényen Abelovszky Tamás, a Bringa Akadémia programvezetője tartott elő­adást a közlekedési szabályok-Előadást tartott Abelovszky Ta­más is Fotó: TMRFK ról. Siska Tamás, közlekedés­pszichológus pedig a gyerme­kek közlekedésről kialakult ké­péről beszélt. A rendezvényen részt vett Pausz Ferenc, az Or­szágos Polgárőrszövetség alel­­nöke is. A továbbképzésen szerzett ismereteket mind a pedagó­gusok, mind a rendőrök hasz­nosítani • tudják mindennapi munkájuk során. A sikert jel­zi, hogy a nap végén a részt­vevők és a szervezők már a jö­vő évi programok egyezteté­sét is elkezdték, tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a me­gyei rendőr-főkapitányság saj­tószóvivője. 1.1. Betlehemhez, díszítéshez vár segítséget, alapanyagot a teleház PÁLFA Immár harmadik éve kérik fel a község lakóit, hogy alapanyag-felajánlásokkal és munkával segítsenek a római katolikus templom kertjében felállítandó karácsonyi bet­lehem elkészítésében, továb­bá a híd és az emlékpark fel­díszítésében. Patkós Attila, a Pálfai Teleház és Könyvtár ve­zetője elmondta, hogy a „Dí­szítsük fel együtt a falut ka­rácsonyra” elnevezésű akció­juk nem titkolt célja az ünne­pi meghittség létrehozása és a község szebbé tétele. A betlehemhez ruhákra, rongyokra, lepedőkre, leg­alább 2 méteres lécekre, oszlo­pokra, kukoricaszárra és csu­hára, fenyőágra, ponyvára, fó­liára van szükségük, vala­mint várják az egyedi készíté­sű karácsonyi díszeket, ame­lyek ellenállnak az időjárás viszontagságainak. Az alap­anyagokat és a díszeket a Te­­leházban lehet leadni novem­ber 26-án és 27-én. A díszítés­re 28-án, szerdán, valamint ha szükséges, a hét többi napján kerülhet sor. B. M. ákjai Beküldött fotó Márton püspökre emlékeztek a gyerekek KAPOSSZEKCSŐ Megemlékez­tek Márton püspökről a kapos­­szekcsői általános iskola diák­jai is. A műsorról a német nem­zetiségi nyelvet tanuló gyere­kek gondoskodtak. Az első és a harmadik osztályosok táncol­tak, az ötödik és a hatodik osztá­lyosok pedig verseket szavaltak Márton püspökről, magyarul és németül. A táncokat Klotz- Männer Gréta és Orlay Katalin, a verseket Kertész Ferencné ta­nította meg a diákoknak. A mű­sort követően a falu német nem­zetiségi önkormányzata aján­dékkal kedveskedett a gyere­keknek. Később az óvodások is megemlékeztek a püspökről. Li­­bás dalokat énekeltek és lámpá­sokkal vonultak. Körbejárták a katolikus templomot, illetve az Evangélikus Diakóniai Otthon­ba is betértek, hogy a lakóknak számára is ünnepivé tegyék a napot. H. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom