Tolnai Népújság, 2018. október (29. évfolyam, 228-253. szám)

2018-10-04 / 231. szám

2018. OKTÓBER 4., CSÜTÖRTÖK KITEKINTŐ g Szeptember elején állandó program a fesztivál Generációkat köt össze a gumifüst Szakács Lászlónak két hob­bija van, a foci és a motoro­zás. Mindkettőre költ is. Balázs László laszIo.balazs@mediaworks.hu KAKASD Sikeres vállalkozó, épületgépészeti cégének Ma­gyarországon és Németor­szágban is van telephelye. Be­ruházóként százhetvennégy lakás építésében vesz részt egy budapesti lakóparkban. Évek óta a Kakasdi SE bőke­zű mecénása, tiszteletbeli el­nöke. Azt kevesen tudják ró­la, hogy a motoros életérzés megszállottja. Szakács Lász­ló már tizenévesen megfertő­ződött a motorokkal és a sza­badsággal, amikor bátyja két­kerekűjével a kukoricásban „száguldozott.”- A hatvanas-hetvenes években több ezer magyar dol­gozott az NDK-ban. A munka­­vállalást egy 1967-ben kötött államközi egyezmény tette lehetővé. Volt, aki független­ségre, vagy szakmai fejlődés­re vágyva, más pusztán vilá­got látni ment - mondta Sza­kács László. - 1969-ben alig múltam tizenyolc éves, ami­kor jelentkeztem a megyei ta­nács munkaügyi osztályán, hogy szívesen kipróbálnám magam vendégmunkásként. Egy hónapos német gyors­talpaló nyelvtanfolyam után októberben már kinn voltam Karl Marx Stadtban, a mai Chemnitzben. Sok fiatal ál­modozott róla, hogy a vágyott vasparipával, egy MZ Trophy motorkerékpárral tér haza. Jómagam egy év alatt gyűj­töttem rá össze a pénzt. A ke­letnémet motorral körülbelül százezer kilométert mentem. Ezt követően a család, a kül­földi munkák és a cégalapítás egy időre elvonta a figyelmét a kétkerekű csodáktól.- Feleségemmel és két gyerekemmel 1995-ben köl­töztünk végleg Kakasdra. A Hilcz Autóház a kétezres évek elején kezdte forgalmaz-A klasszikus chooper mellett egy gyorsabb V-Rod Muscle is áll a kakasdi garázsban ni a Yamahát. Ekkor nézeget­tem a nagyobb motorokat - tette hozzá. - A feleségem ezt elmondta az akkor Németor­szágban élő lányomnak és ve­­jemnek. 2003-ban, amikor a gyártó az alapításának száz­éves jubileumát ünnepelte, a vöm egy ludwigshafeni ke­reskedőtől rendelt magának egy Harley-Davidson Road Kinget, nekem pedig egy li­mitált kiadású Heritage Sof-A vállalkozó megjegyezte, tavaly Dél-Ausztriában ott volt a láto­gatók között a Harley-Davidson gyár egyik alapítójának unoká­ja is. Karen Davidson egyenesen Milwaukeeból érkezett, hogy részt vehessen a nagy euró­pai motoros találkozón. Az ese­ményről címszavakban: 25 ze­nekar lépett fel a nagyszínpa­don; az épített motorok szépség­­versenyére több mint 70 neve­zés érkezett; több mint 10 ezer motoros vett részt a legendás tail Classicot. Az 1450 köb­centis, hatvanhét lóerős, há­romszázhúsz kilogramm öss­zsúlyú motorral évente mint­egy hatezer kilométert me­gyek. Az amerikai gyártású le­gendás motor szervizelését itthon a győri kereskedés vé­gezte. így került kapcsolat­ba a rajongói klubbal, ami­nek köszönhetően 2007 óta minden évben részt vesz az szombati felvonuláson, amit ők mindig kihagynak. Helyette in­kább programokat terveznek maguknak: Grossglockner, Szlo­vénia, Olaszország az úti céljuk. A hat nap alatt van, hogy négy­ezer kilométert is megtesznek. A chooper itthon sem pihen, hét­végémé kétszáz kilométer kerül a számlálóba, a Dél-Dunántúl és a Mecsek útjait már kívülről tud­ják. A cégtulajdonosnak nagy balesete nem volt, egyszer eltört a kulcscsontja. Ausztriában, Faaker Seeben megrendezett fesztiválon.- A világ minden részéről több mint 125 ezer motoros és 50-60 ezer motorkerékpár érkezik Karintia tartomány­ba, ahol tavaly huszadik al­kalommal rendezték meg Eu­rópa legnagyobb Harley-Da­vidson fesztiválját - közölte Szakács László. - Varga Jó­zsef barátommal és unokaö­csémmel utazunk minden év szeptemberében. Először ódz­kodtam az eseménytől, mert voltak bennem sztereotípi­ák a kigyúrt, tetovált moto­rosok kapcsán. Pozitívan csa­lódtam, mindenki nagyon jó fej és barátságos. A hatalmas buli számtalan különböző nemzetiségű és stílusú em­bert hoz össze, akiknek azon­ban van egy közös hobbijuk. A Harley-Davidson motorke­rékpárokhoz való kötődés és az élmény, hogy olyan embe­rekkel lehetsz együtt, akiket összeköt a motorozás szerete­­te a szabadság feelinggel és némi lázadással megtoldva. Az alapító unokája is megjelent PROGRAMOK CSÜTÖRTÖK MOZI SZEKSZÄRD: Macskafogó (ma­gyar rajzfilm), 14.30. Peppermint - A bosszú angyala (amerikai ak­­ció-thriller), 17 óra. Horror park (amerikai horror), 19.30. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BONYHÁD Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Gyere és öleld meg a könyvtárat! - flashmob, amely­ről drónfelvétel is készül, 14.30. A Magyarország védett állatai rajz­pályázat eredményhirdetése és ki­állításmegnyitó, 16 óra. SZEKSZÁRD Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Az irodalom el­lenségei - Darvasi László leg­újabb kötetének bemutatója, 17 óra. Gyermekkönyvtár: Pálcika, Trapiti - találkozó Darvasi László íróval, 14 óra. Kreatív nap - közös szövés pólófonalból, 16 óra. TAMÁSI Könnyű László Városi Könyvtár: Kutya egy nap - kutya­könyvek, kutyafotók a Kutya évé­hez és az állatok világnapjához kapcsolódóan. A kiállítást gazda­gíthatják a saját kutyás fotók. KÖNYVBEMUTATÓ BÁTASZÉK Keresztély Gyula Városi Könyvtár: Battaszééki Lajos: Fővá­rosi zsánerképek, 17 óra. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA SZEKSZÁRD Babits Mihály Em­lékház: Irodalmi séta a szülőház­tól a régi Babits-tanyáig. A helyszí­neken Török Sophie naplójegyze­téből, Babits Mihály verseiből és Halálfiai nagyregényéből. Találko­zó 15 órakor. KONCERT SZEKSZÁRD Művészetek Háza: a Binder Károly Quartet Retropo­­lis 2. lemezbemutató koncertje, 19 óra. ÜNNEPI SZENTMISE BÁTASZÉK Nagyboldogasszony plébániatemplom: szentségimá­­dás 17 órától. Ünnepi szentmise a templom felszentelésének 115. és a Bátaszéki Plébánia alapításá­nak 300. évfordulója alkalmából, 18 óra. A szentmisét dr. Udvardy György pécsi megyés püspök mu­tatja be, vendég lesz a bajai Szent Cecília Énekkar és dr. Kosóczki Ta­más orgonaművész. ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA BONYHÁD Fáklyás stafétafutás a Perczel Mór Szakképző Iskolától a Kálvária-dombig a bonyhádi di­ákság közreműködésével, 16.55. KLUBDÉLUTÁN SZEKSZÁRD Hunyadi utca 4.: a Vakok és Gyengénlátók Tolna Me­gyei Egyesületének klubdélutánja, amely a Magyar Vakok és Gyen­génlátók Országos Szövetségé­nek centenáriumi évéhez kapcso­lódik, 13 óra. Program: megem­lékezés az aradi vértanúkról, tá­jékoztató a látássérült emberek munkavállalási esélyeiről, a meg­változott munkaképességűek ellá­­tásiaról tart előadást a kormányhi­vatal munkatársa, vak írók és köl­tők műveiből olvasnak fel, ruha­adományozás. PÉNTEK MOZI SZEKSZÁRD: Macskafogó (ma­gyar rajzfilm), 14.30. Peppermint - A bosszú angyala (amerikai ak­­ció-thriller), 17 óra. Horror park (amerikai horror), 19.30. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK SZEKSZÁRD Tolna Megyei lly­­lyés Gyula Könyvtár: Csellengők hídja - a vendég Incze Zsuzsa, a Csellengők című műsor szerkesz­tő-rendezője, 17 óra. Gyermek­­könyvtár: Kézműves műhelynap. Teatasak-hajtogatás, 13 óra. Pa­­pírvirág-készítés, 14 óra. Alkoss a könyvtárnak! - kölcsönözhető szatyrok készítése, 15 óra. ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA BONYHÁD Kálvária-domb: ünnepi megemlékezés és emlékszalagok elhelyezése Perczel Mór honvéd­­tábornok sírjánál, 17 óra. Emlék­beszédet mond Keszthelyi Zsolt, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázi­um történelemtanára, közreműkö­dik Kazinczy Viktória, a Vörösmarty Színjátszókor vezetője (vers), a Bar­tók Béla Zeneiskola népzene tago­zatának növendékei és a Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium. SZEKSZÁRD Béla király tér: zenés irodalmi megemlékezés a PTE Gya­korlóiskola, Alapfokú Művészeti Is­kola diákjainak előadásában. Köz­reműködik a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete, 10.30. HANGVERSENY SZEKSZÁRD Babits Mihály Kul­turális Központ: a „Mondschein" Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus fennállásának 40. évfordu­lója alkalmából jubileumi hangver­senyt ad, 17.30. A Márványterem­ben 40 év képekben címmel nyílik fotókiállítás, illetve Kincseink Tol­nából címmel viselet kiállítás. SZÜRETI MULATSÁG GYÖNK Dózsa György tér: a Gries­­heimi Blasmusikverein koncertje, 17.30. Veszélyes hulladékot raktak ki TAMÁSI Vádemelési javaslattal zárt le egy ötvennyolc és egy hatvannégy éves férfi ellen in­dított eljárást a Tamási Rend­őrkapitányság. A két helybéli férfi április 9-én délután enge­dély nélkül helyezett ki hulla­dékot az önkormányzati tu­lajdonban lévő területre, ami­kor a járőrök tetten érték őket. Mindkettejüket előállították, a kihallgatásuk során pedig beismerték a bűncselekmény elkövetését. A kirendelt szak­értők megállapították, hogy a szemét között található hul­lámpala azbesztet tartalmaz, ami veszélyes hulladéknak minősül. 1.1. A polgármester adta át a díjakat az első helyen végzett két osztálynak A gyakorló diákjai a legtekerősebbek SZEKSZÁRD Nem kétséges, hogy a Szekszárdi Gyakorló Általános Iskola kisdiákjai lel­­kesíthetőek a jó cél érdekében, szeretnek mozogni, sportolni és kedvenc közlekedési eszkö­zük a kerékpár. Ezzel magya­rázható az, hogy a legutóbbi autómentes napon ismét ezen intézmény tanulói közül pat­tantak a legtöbben nyeregbe, szüleikkel együtt. El is nyerték a legtekerő­­sebb osztály címet. Ezt a ver­senyt az önkormányzat és a Zöldtárs Alapítvány hirdet­te meg a megyeszékhely isko­lái számára. Az elismeréseket tegnap a gyakorló aulájában nyújtotta át a holtversenyben első helyen végzett két csapat­nak Ács Rezső. A város polgár­­mestere a zsinórban három­szor nyertes 5. a osztály szá­mára végleges birtokba adta a serleget, az 1. a pedig ván­dorkupában részesült egy év­re. Előbbi huszonkettő, utób­bi huszonegy embert mozgó­sított, viszont az elsősök több szülővel kerekeztek.- Az elmúlt négy évben mindig a gyakorló diákjai vé­geztek az élen - mondta Ács Rezső. - Bízom abban, hogy a többi iskola is felveszi a kesz­tyűt és jövőre nehezebb lesz a döntéshozók dolga. Sz. Á. A két első helyezett a PTE Gyakorló iskola 5. a és 1. a osztálya lett Fotó: Mártonfai Dénes I

Next

/
Oldalképek
Tartalom