Tolnai Népújság, 2018. október (29. évfolyam, 228-253. szám)

2018-10-01 / 228. szám

2018. OKTÓBER 1., HÉTFŐ KITEKINTŐ g Fehér pokol, Film+, 21 óra Az elmúlt hétvégén több településen tartottak falunapot, szüreti mulatságot, felvonulást. Képünk Felsőnyéken készült Fotó: Gottvald Károly Világnapok, könyvtári napok kezdődnek ma Egy hét múlva kezdődik a Vörösbor Fesztivál VILLÁNY Jövő héten, csütörtök­től vasárnapig számos érdekes programot kínál a villányi Vö­rösbor Fesztivál. Négy napon keresztül a borospincéktől a Rendezvénytérig zajlanak az események, ahol a különbö­ző zenei produkciók, hagyo­mányőrző bemutatók és a szü­reti felvonulás mellett kultu­rális és gasztronómiai cseme­gék is várják az érdeklődőket. A kínálatból természetesen a térség legjobb borai sem hiá­nyozhatnak, melyekből ked­vükre kóstolhatnak a látoga­tók. A Diófás téren pénteken 16 órától a Villányi borvidék „Vil­lány két arcát bemutató” tabló­kiállításán keresztül mutatják be a borvidék két közösségi márkájának, a Villányi Franc és a Villányi REDy boroknak a főbb jellegzetességet. A tab­lókiállítás az ezt követő napok­ban is látható lesz a téren. Szombaton 14 óra­kor indul a szüreti felvonulás Október 6-án, szombaton 14 órakor indul a szüreti felvonu­lás a Pincesortól. A városveze­tő megnyitóbeszéde után ün­nepélyesen megcsapolják a bo­roshordót, majd bemutatkozik a Villányi Borrend, a Villányi Fúvószenekar és fellép a Bar­tók Béla férfikar is. A délután hátralévő részében kerül sor a borrendi avatásra és a Villányi Kulturális Egyesület bemuta­tójára is. 16 óra 30-kor fellép az eredeti stílusú, Django-Popot játszó Pankastic zenekar is. 10 és 17 óra között a több mint 100 éves tanpincét néz­hetik meg az érdeklődők, akik a borász diákok által készített borokat is kedvükre kóstolhat­ják. 11 órától a kisszínpadon a környező települések (Hímes­­háza, Újpetre, Nagyharsány, Kökény és Mohács) kulturális csoportjai lépnek fel. A nulladik napon 19 órakor a Punnany Massif ad koncer­tet, pénteken 19 órától a Lóri játszik zenekar lép fel, 20 órá­tól a Karthago zenekar várja ra­jongóit, szombaton este 18 órá­tól pedig Szabó Balázs bandája, majd 20 órától a Hooligans szó­rakoztat. Zs. K. Egy átlagos hétköznaphoz képest jóval nagyobb lesz a programválaszték a mai napon. Az idősek, a kultú­ra és a zene is nagy hang­súlyt kap. HÉTFŐ MOZI SZEKSZÁRD: Napszállta (magyar történelmi dráma), 19.30. ZENE VILÁGNAPJA SZEKSZÁRD Agóra sétány: a Szek­szárdi Ifjúsági Fúvószenekar kon­certje, 9.30. Béla király tér: PTE Harsonaegyüttese, 12 óra. Babits Mihály Kulturális Központ főbejá­rat, Szent István szobor: PTE Har­sonaegyüttese, 12.45. Babits Mi­hály Kulturális Központ - déli bejá­rat: a Tücsök Zenés Színpad cso­portjainak műsora, 17 óra. Garay tér: a Szekszárd Junior Stars Big Band koncertje, 17.30. Művésze­tek Háza: Ünnepi hangverseny, 18 óra. SZEKSZÁRD Garay János Gim­názium díszterme: Egy óra belő­lünk - az iskola diákjainak műso­ra, 16.30. SZEKSZÁRD PTE Művészeti Kar szervezésében fúvós flashmobok a városi oktatási intézményekben, zeneterápiás foglalkozások, mes­terkurzus, a Zene Világnapja Ün­nepi hangverseny 18 órakor kez­dődik a Szent István téren ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: Zenebölcsi Stix Mária vezetésével, 10 óra. Hans Faul: A svábok az új hazában - Lóczy István könyvbemutatója, 17.30. SZEKSZÁRD Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Gacsályi József Fontos című kötetét Reisinger Já­nos irodalomtörténész mutatja be, közreműködik Orbán György, 17 óra. Gyermekkönyvtár: Mazsola Könyvtári Babaklub. Őszi vitamin­fogyasztás - Kovácsné Szabó Lí­via és Fenyvesiné Szűcs Zsuzsan­na védőnőkkel, 10 óra. A népme­se napja - megemlékezés a Bene­dek Elek emlékfánál. Mesél Gör­csös Zalán, 13.30. Tündérszép Ilona és Árgyélus - Rubányi Anita előadóművész mesél, 14 óra. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA SZEKSZÁRD Wosinsky Mór Me­gyei Múzeum: a Háborútól hábo­rúig 1918-1945. Képes várostör­téneti kiállítás megtekintése dr. Gaál Zsuzsanna, a kiállítás rende­zőjének vezetőjével, 14 óra. IDŐSEK VILÁGNAPJA BÁTASZÉK Petőfi Sándor Művelő­dési Ház: operett slágerek, ma­gyarnóták Juhász Diána, a Jászai Mari Színház Langer Soma, az Operettszínház művészének elő­adásában, 17 óra. Utána vendég­látás. BONYHÁD Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ: köszöntőt mond Filóné Ferencz Ibolya polgármes­ter, 18 óra. KEDD MOZI SZEKSZÁRD: Napszállta (magyar történelmi dráma), 19.30. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BONYHÁD, Solymár Imre Városi Könyvtár: Régi idők mozija film­klub: Jirí Menzel világa - Kindl Gá­bor előadása, 9.30. Széchenyi Ist­ván Hitel című művének mai ma­gyar nyelvű változatát Buday Mik­lós, a Széchenyi Alapítvány elnöke mutatja be, 16 óra. SZEKSZÁRD Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Család és hagyo­mány - Petrits Szilveszterrel, a szekszárdi mézeskalácsos dinasz­tia tagjával Fuksz Mária néprajzos muzeológus beszélget, 17 óra. Gyermekkönyvtár: Lenka és Pal­kó - Szegedi Katalin író, illusztrá­tor Ládaszínházi bábelőadása és kézműveskedés, 17 óra. A prog­ram regisztrációhoz kötött. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA SZEKSZÁRD Wosinsky Mór Me­gyei Múzeum: Nyitott ajtó - Zseb­lámpás kalandtúra pincétől a pad­lásig. Tematikus vezetés kaland­vágyó múzeumbarátoknak az in­tézmény látogatók elől elzárt te­rületein 10 és 16 óra között. Be­jelentkezés: 74/316-222, 21-es mellék. MAGYAR NÉPMESE NAPJA SZEKSZÁRD PTE Kultúratudomá­nyi, Pedagógusképző és Vidékfej­lesztési Kar: 40 év 40 mese 4 ge­neráció - szívesen várnak min­denkit, aki megosztaná kedvenc meséjét a közönséggel, 10 óra. Készülhetünk így is a télre v\ / Két megrázó­­an fagyos fil­met ajánlunk hétfő esté­re, mintegy ez­zel is készülve az elkövetkező egyre hűvösebb napokra. Az egyik a Fehér pokol Liam Neesonnal, amelyet este ki­lenctől vetít a Film+. John Ott­­way (Liam Neeson) egy alasz­kai olajmezőn dolgozik va­dászként, feladata megvéde­ni a munkásokat a vadállatok­tól. A férfi rossz passzban van, képtelen feldolgozni szeretett felesége elvesztését. Egy na­pon szabadságra induló mun­kásokkal utazik a repülőgé­pen, amely szerencsétlenül jár a vadonban. A gép lezuhan, a katasztrófát csak nyolcán élik túl. A maroknyi túlélőnek nem­csak a könyörtelen időjárás­sal kell megküzdenie, hanem a vérszomjas farkasfalkával is. A másik szívmelengető aján­lat a Vakító fehérség, amelyet az AMC-n láthatnak a nézők este nyolckor. A történet sze­rint lezuhan egy katonai gép az Antarktiszon. A múltja elől menekülő Carrie Stetko (Kate Beckinsale) rendőrbíró kény­telen továbbmaradni, amikor a jégmezőn egy amerikai geo­lógus holttestére bukkannak. Kiderül, hogy a férfit meggyil­kolták, és köze van a repülő­géphez. Egy különleges ügy­nök, Pryce (Gabriel Macht) ér­kezik a bázisra, hogy segítsen Carrie-nek a nyomozásban, ám nyilvánvalóan rejteget va­lamit. A rejtélyes haláleset utáni nyomozás egyre ért­hetetlenebb dolgokat tár fel, amelyek egy hatvan évvel ko­rábbi bűnténnyel vannak kap­csolatban. B. K. HAJDAN 60 ÉVE negyvenkilenc új házba költöztek be Bonyhádon. „Az új háztulajdonosok nagy része zománc és cipőgyári munkás, valamint termelőszövetkezeti tag. A számítások szerint több mint 10 millió forint értéket fordítottak az utóbbi évek so­rán a bonyhádi dolgozók lakó­ház építésre.” 60 ÉVE százhúsz új hordót ké­szített szeptember hónapban a Bátaszéki Kádár Kisipari Ter­melőszövetkezet. „A bőséges­nek ígérkező szüret miatt a környékbeli termelők elhal­mozták munkával a szövetke­zetei.” 60 ÉVE Hegyközség szervezé­sét kezdték meg Szekszárdon az előhegy-jobbremetei gaz­dák. „Tíz taggal alakult meg a szervező-bizottság. A hegyköz­ség keretében közösen szerzik majd be a védekezó'szereket és közös erővel védekeznek a ta­lajerózió ellen.” 50 ÉVE női házicipők gyártását kezdte meg a Bonyhádi Ruhá­zati Ktsz. Mázán. „A mintada­rabok már elkészültek, bemu­tatásuk után 50 ezer párat ren­delt a Centrum Áruház.” 50 ÉVE „a bátaapáti erdőben húszas ágú, több mint tízki­lós agancsú aranyérmes szar­vasbikát lőtt egy NSZK-beli vadász, egyik honfitársa pe­dig a szekszárdi szakszerve­zeti vadásztársaság területén tett szert szintén aranyérmes trófeára.” 35 ÉVE a decsi Egyetértés Té­­esz sertéstelepének rekonst­rukciója az utolsó felvonásá­hoz érkezett. „Jelenleg az 1260 férőhelyes sertésutóhizlalónál folynak a munkálatok. A 23 millió forintos beruházás - amelyből 17 millió állami tá­mogatás - átadását október vé­gére tervezik.” 35 ÉVE 180 adagos napközi ott­honos üzemi konyhát építtetett a sióagárdi tanács a helyi álta­lános iskola mögötti területen. ■HK . : . ■ 5 j H I A10-16 éves aaleni diákok a sötétvölgyi táborban „A másfél millió forint értékű gyermekélelmezési egység ki­vitelezését a tolnai Nagyközsé­gi Közös Tanács V. B. költség­­vetési üzeme végezte.” 35 ÉVE nemzetközi barátsá­gos labdarúgó-mérkőzés szín­helye volt a Szekszárdi Dózsa stadionja. „A Szekszárd-Nürn­­berg öregfiúk találkozón 4-1- es félidő után 5-2-es szekszár­di győzelem született. Góllö­vők: dr. Freppán 3, Lizák, Do­bos, illetve Eibel, Sazinger.” 25 EVE javában zajlott a megyé­ben a kukorica betakarítása. „Hadházy Árpád, a Tolna Me­gyei Földművelési Hivatal he­lyettes vezetője elmondta, hogy a hektáronkénti termés megkö­zelíti az 5,4-5,6 tonnát, ez pedig csak néhány százalékkal ma­rad el az átlagostól, amely 5,8- 6 tonna között mozog.” 25 ÉVE Szűsz Jánosné tanító­nő javasolta, hogy Sárszent­­lőrinc rendezzen Petőfi Sán­dor napokat. „Az ötlet lelkes támogatókra talált. A külön­böző versenyek lebonyolításá­hoz szponzorokat is találtak, és így például a szavalóverse­nyek részt vevői egy szép Pe­tőfi kiadvánnyal és egy emlék­plakettel lettek gazdagabbak.” 25 ÉVE „Aalenből Szekszárdra érkezett 25 diák, akik a szek­szárdi Dienes Valéria Általá­nos Iskola meghívásának tesz­nek eleget. A szekszárdi iskola tavaly vette fel a kapcsolatot a németországi település egyik iskolájával. A szekszárdi diá­kok májusban tölthettek el tíz napot külföldön. Most az aale­ni fiatalok viszonozzák a ma­gyarok látogatását.” Szeri Árpád

Next

/
Oldalképek
Tartalom