Tolnai Népújság, 2018. október (29. évfolyam, 228-253. szám)

2018-10-03 / 230. szám

2018. OKTOBER 3., SZERDA KITEKINTŐ g Dr. Udvardy György (középen) a bátaszéki templomban Fotó: M. K. PROGRAMOK SZERDA MOZI SZEKSZÁRD Johnny English újra lecsap (francia-amerikai-angol vígjáték), 17 óra. Napszállta (ma­gyartörténelmi dráma), 19.30. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: Egészségklub Manyiké­val, 14 óra. Selyemcsodák - Vass­­né III Teréz kiállításának megnyitó­ja, 17.30. SZEKSZÁRD Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Állatok fotózása - Szűcs Boldizsár biológus előadá­sa az állatok világnapja alkalmá­ból, 14 óra. 13 diktátor - fejeze­tek a forradalmak történetéből - Hahner Péter történész előadása, 17 óra. Gyermekkönyvtár: Ameri­kai cowboyok - Hahner Péter tör­ténész előadása, 14 óra. TAMÁSI Könnyű László Városi Könyvtár: Kis természetjáró - ter­mészetismereti foglalkozás álta­lános iskolásoknak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság előadó­jával, 10 óra. NYITOTT LEVÉLTÁRAK SZEKSZÁRD MNL Tolna Megyei Levéltára: Bevezetés a családku­tatás rejtelmeibe előadássoro­zat. Téma: Bevezetés a család- és anyakönyvi kutatásba. Történe­ti-történelmi háttér, kutatási se­gédletek, 16 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI SZEKSZÁRD Macskafogó (ma­gyar rajzfilm), 14.30. Peppermint - A bosszú angyala (amerikai ak­­ció-thriller), 17 óra. Horror Park (amerikai horror), 19.30. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BONYHÁD Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Gyere és öleld meg a könyvtárat! - flashmob, amely­ről drónfelvétel is készül, 14.30. A Magyarország védett állatai rajz­pályázat eredményhirdetése és kiállításmegnyitó, 16 óra. SZEKSZÁRD Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Az irodalom el­lenségei - Darvasi László leg­újabb kötetének bemutatója, 17 óra. Gyermekkönyvtár: Pálcika, Trapiti - találkozó Darvasi László íróval, 14 óra. Kreatív nap - közös szövés pólófonalból, 16 óra. TAMÁSI Könnyű László Városi Könyvtár: Kutya egy nap - kutya­könyvek, kutyafotók a Kutya évé­hez és az állatok világnapjához kapcsolódóan. A kiállítást gazda­gíthatják a saját kutyás fotók. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA SZEKSZÁRD Babits Mihály-Em­­lékház: irodalmi séta a szülőház­tól a régi Babits-tanyáig. A helyszí­neken Török Sophie naplójegyze­téből, Babits Mihály verseiből és Halálfiai nagyregényéből. Találko­zó 15 órakor. KONCERT SZEKSZÁRD Művészetek Háza: a Binder Károly Quartet Retropo­­lis 2. lemezbemutató koncertje, 19 óra. ÜNNEPI SZENTMISE BÁTASZÉK Nagyboldogasszony plébániatemplom: szentségimá­­dás 17 órától. Ünnepi szentmise a templom felszentelésének 115. és a Bátaszéki Plébánia alapításá­nak 300. évfordulója alkalmából, 18 óra. A szentmisét dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök mu­tatja be, vendég lesz a bajai Szent Cecília Énekkar és dr. Kosóczki Ta­más orgonaművész. KLUBDÉLUTÁN SZEKSZÁRD Hunyadi utca 4.: a Vakok és Gyengénlátók Tolna Me­gyei Egyesületének klubdélutánja, amely a Magyar Vakok és Gyen­génlátók Országos Szövetségé­nek centenáriumi évéhez kapcso­lódik, 13 óra. Program: megem­lékezés az aradi vértanúkról, tá­jékoztató a látássérült emberek munkavállalási esélyeiről, a meg­változott munkaképességűek ellá­tásairól tart előadást a kormányhi­vatal munkatársa, vak írók és köl­tők műveiből olvasnak fel, ruha­adományozás. SZEKSZÁRD Véradásra hívták a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának hallgatóit kedden délelőtt. Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatója elmondta, hogy igen nagy szükség van erre a korosztályra a véradó-utánpótlásban, hiszen itt fiatalok és egészségesek a donorok. Képünkön Bozsó Ritától Pirosné Deli Erzsé­bet veszi le a vért. H. E. Fotó: Mártonfai Dénes Hazatérte után tiltott toborzás miatt ítélték el Nem létező ország seregében harcolt Embercsempész segítségé­vel jutott el a vádlott a jogi­lag nem létező, úgynevezett Donyecki Népköztársaság­ba, és csatlakozott a sza­­kadár fegyveres erőkhöz. A harcokban kétszer megse­besült, majd amikor haza­tért, tiltott toborzás bűntet­te miatt került bíróság elé. Ihárosi Ibolya ibolya.iharosi@mediaworks.hu PÉCS-SZEKSZÁRD A különle­ges büntetőügyben első fo­kon a Szekszárdi Törvényszék a következő tényállást állapí­totta meg. Ukrajna keleti ré­szén 2014. március elején a Luhanszki és a Donyecki te­rületen kormányellenes tün­tetések kezdődtek, amelyek fegyveres konfliktusba tor­kolltak a Luhanszki Népköz­­társaság, valamint a 2014. áp­rilis 7-én kikiáltott Donyecki Népköztársaság erői és az uk­rán kormány hadereje között. A szeptemberi, majd a máso­dik tűzszüneti egyezmény el­lenére a harcok folytatódtak, és azok kisebb-nagyobb inten­zitással máig is tartanak. Az úgynevezett Donyecki Nép­­köztársaság nem rendelkezik sem önálló állami szuvereni­tással, sem pedig nemzetkö­zi jogalanyisággal. Az ENSZ és más nemzetközi szervezet sem ismerte el önálló állam­ként. Mindezekről a magyar sajtó is beszámolt, tehát a vád­lott legalább a lényegét tekint­ve erről értesült. A vádlott elhatározta, hogy csatlakozik a szakadár fegy­veres erőkhöz. Ennek érde­kében az interneten tájékozó­dott, magyarországi oroszok­kal kereste a kapcsolatot, vé­gül 2015-ben oroszországi be­utazásra jogosító turistavízu­mot igényelt és kapott. 2015. szeptember 26-án repülőgép­pel Budapestről Moszkvá­ba utazott, ahonnan tovább­repült az oroszországi Rosz­­tov-na-Donu településre, majd egy embercsempész segítsé­gével az orosz-ukrán határon átjutva Donyeckbe érkezett. A férfi 2015. szeptember 28-án be is lépett a Donyecki Nép­­köztársaság hadseregébe, a szerződéssel egyéves katonai szolgálatra vállalt kötelezett-Jogerősen is bűnös a vádlott Helyben hagyta kedden a Pé­csi ítélőtábla annak a 40 éves Tolna megyei férfinak az első fokú ítéletét, aki 2015 és 2017 között az úgynevezett Donyecki Népköztársaság had­seregében harcolt. Bűnösnek mondta ki a büntetlen előéle­tű férfit a Szekszárdi Törvény­szék tiltott toborzás bűntetté­ben, ezért 2 év börtönre ítélte, a szabadságvesztés végrehaj­tását azonban 4 évi próbaidő­re felfüggesztette. Az ítélet el­len az ügyész súlyosításért fel­lebbezett, így került az ügy má­sodfokon a Pécsi ítélőtáblára, amelynek ítélete jogerős. séget. Katonakönyvet és zsol­­dot is kapott. Néhány hetes kiképzés után novemberben már éles bevetésen vett részt. 2016 januárjában megsérült, kórházba került, és több hó­nap lábadozás után 2016. júli­us elején tért vissza az alaku­latához, majd ismét megsérült, de újabb egyéves szerződést kötött. A vádlottat a fegyveres harcokban való részvételéért ki is tüntették. Az úgyneve­zett Internacionalista Harcos és a Spárta Zászlóalj Kiválósá­ga nevű kitüntetésben része­sült a Donyecki Népköztársa­ság védelmi minisztériumától. A vádlott második szerző­déses éve alatt már fel akart hagyni a katonai szolgálat­tal és a hazatérésének meg­szervezésével foglalkozott. Moszkvában 2017 szeptembe­rében jelentkezett Magyaror­szág moszkvai nagykövetsé­gén. Kérésére ideiglenes ma­gyar útlevelet kapott, majd Bu­dapestre utazott, ahol az elle­ne kiadott belföldi elfogatópa­rancs alapján őrizetbe vették. Rosszul jártak ebben az évben azok, akik csak szőlőt művelnek és a termésüket értékesítik Kevesebb borfeldolgozó, alacsonyabb szőlőár TOLNA MEGYE-MAGYARORSZÁG Javában tart a szüret Tolna megye borvidékein. Aki csak szőlőt művel és a termést ér­tékesíti, az az idén nagyon csalódott, hiszen az előre be­harangozott áraknál jóval ol­csóbban tudta még a kiváló minőségű szőlőjét is értéke­síteni. Volt olyan termelő, aki megfogadta, jövőre csak a te­rületének a felét műveli, mert a kiadásoknak még a felét sem fedezi a szőlő értékesítéséből befolyt összeg. Hogy miért nem kellett idén a szőlő? A megkérdezett fel­vásárlók egy része azt mond­ta, a meglévő borkészletének egyharmadát nem tudta érté­kesíteni, így szőlőből idén ke­vesebbet vásárolt. Több borke­reskedő pedig más területen próbál meg boldogulni. A céginformációs szolgál­tatásokat nyújtó Opten Infor­matikai Kft. napokban megje­lent közleménye szerint az el­múlt három évben folyamato­san csökken a szőlőbor-készí­téssel foglalkozó magyar cé­gek száma, ezzel párhuzamo­san a szektor árbevétele évről évre emelkedik. Míg 2015-ben még közel ki­­lencszáz borkészítő vállalko­zás működött Magyarorszá­gon, addig idén már csak 835 A termés minősége idén kiváló, az ára mégis alacsony Fotó: M. K.- derül ki a céginformációs adatbázisból. Míg 2015-ben a borkészítő vállalkozások éves nettó árbevétele valamivel meghaladta a 102 milliárd fo­rintot, addig a tavalyi évet már összességében több mint 108 milliárd forinttal zárták. Az idei szélsőséges időjá­rási viszonyok miatt rekor­dot elérőén korán kezdődött a szüret, amely bizonyos sző­lőfajták esetén gyengébb ter­mésátlagokat eredményezett. A termelők inkább az átvéte­li árakra panaszkodtak, ame­lyek a magas készletek miatt a vártnál alacsonyabb szinten alakultak. M. I. Uniós pénzek A szőlővel, borral foglalkozó cégek árbevételének növeke­désében jelentős szerepe van az uniós támogatásoknak is. Az elmúlt három évben össze­sen több mint 25 milliárd fo­rint vissza nem térítendő tá­mogatást nyertek el a borá­szattal foglalkozó hazai vál­lalkozások. A vidékfejleszté­si programban termékfejlesz­tésre és ültetvénytelepítés­re lehetett pályázatot benyúj­tani, ősszel pedig újabb kiírás jelenik meg élelmiszer-feldol­gozásra és borkészítésre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom