Tolnai Népújság, 2018. október (29. évfolyam, 228-253. szám)

2018-10-03 / 230. szám

4. MEGYEI KÖRKÉP 2018. OKTÓBER 3., SZERDA A Waldorf iskolások megismerkedhettek a Gyermekkönyvtár kínálatával Fotó: Mártonfai Dénes A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán oktatók és hallgatók meséltek a gyerekeknek Fotó: M. D. Gacsályi József költő Fontos című kötetét mutatták be a megyei könyvtárban Helybe vitték a bibliotékát a Waldorf iskola tanulói számára Könyvbemutató, iskolai ki­település, érdekes előadá­sok. Folytatódik az Orszá­gos Könyvtári Napok prog­ramsorozata. Hanoi E. - Wessely G. szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu TOLNA MEGYE Egész héten ki­tart az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata. A Tolna Megyei Könyvtárban egy könyvbemutatóval indí­tottak hétfőn. Gacsályi József szekszárdi költő új, Fontos című kötetét mutatták be. A szerzőnek ez a hetedik kötete. Jó szokásához híven, a koráb­biakból is emelt be műveket, ezért az alcím: Válogatott és új versek. A bemutatón Orbán György előadóművész idézett az új könyvből. A költőről és munkásságáról Reisinger Já­nos irodalomtörténész beszélt a mintegy 60-70 fős hallgató­ság előtt. Általában a költé­szet erényének és Gacsályi Jó­zsef erősségének is a sűrítést nevezte. (Mostani kötetének egyharmadát négysorosok te­szik ki.) Az irodalomtörténész pont e témával foglalkozik az utóbbi időben. Nemrég jelent meg Kisversek költészete cí­mű munkája, melyben hét­száz mini művet elemez: eu­rópaiakat, japánokat, kínai­akat, arabokat. Azt is hozzá­tette, hogy Kárpát-medencei programot indítanak, a duna­­földvári gimnázium és más is­kolák közreműködésével, az­zal a céllal, hogy minél több verset jegyezzenek, tanulja­nak meg az emberek. Gacsá­lyi József rövid versei is köny­­nyen megtanulhatók, holott, esetenként súlyos mondani­valót hordoznak: „...próbáld összerakni magadban a ren­det, / azt, amit valaha valaki teremtett!”. A Gyermekkönyvtárban is változatos programokkal vár­ják a legfiatalabbakat. Ked­den délután Szegedi Katalin író, illusztrátor Ládaszínházi bábelőadása szórakoztatta a kicsiket. De nemcsak az intéz­ményben, azon kívül is tar­tottak programokat, tegnap ugyanis kitelepültek a Wal­dorf iskolába. - A könyvtári állomány egy részét vittük el a gyerekekhez. Előzetesen ér­deklődtünk, hogy melyik tan­anyagban hol tartanak az osz­tályok, és ehhez kapcsolódó­an Igyekeztünk összeválogat­ni a kínálatot. Voltak például néprajzos könyvek, történel­mi témájúak, idegen nyelvi­ek, találmányokkal kapcsola­tosak, és persze gyermekiro­dalmi alkotások is - mond­ta el Nemes Rita, a Gyermek­­könyvtár vezetője. Minden évfolyam részt vett a progra­mon, és többen már ott hely­ben szerették volna kikölcsö­nözni a számukra érdekes könyvet. Erre a kitelepülésen nem volt ugyan lehetőség, de a gyermekkönyvtárban min­denkit szívesen fogadnak. Nemes Rita hozzátette, hogy a Waldorf iskola több diákja már most is könyvtári tag, de remélik, sikerült további gye­rekeket megnyerni az intéz­ménynek, az olvasásnak. A gyerekeket arra is meg­kérték a program során, hogy rajzolják le, miként képzelik el az új könyvtár gyermek­könyvtári részlegét, és na­gyon kreatív elgondolásokat vetettek papírra. Ajándékul lufit is vittek a gyerekeknek a könyvtári dolgozók. Hahner Péter történész ma a felnőtt- és a gyermek­­könyvtárban is tart előadást Szekszárdon. A gyerekeknek előbb az amerikai cowboyok­­ról beszél, majd 13 diktátor - fejezetek a forradalmak törté­netéből című könyvét mutatja be. Ezt megelőzően Szűcs Bol­dizsár biológus az állatok fo­tózásáról tart előadást a me­gyei könyvtárban. Könyveket rejtettek el a központban Bonyhádon „Találj könyvet!" akciót hirdettek az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsoló­dóan. Matisz Nóra, a Solymár Imre Városi Könyvtár munka­társa elmondta, hogy a kollé­gák az időjárás viszontagságai­tól is óvva azokat, becsoma­goltak tizenhat könyvet, majd korán reggel elrejtették őket a városközpont különböző pont­jain. Az olvasóktól azt kérték, hogy ha megtaláltak egy köny­vet, készítsenek vele egy szél­űt, hogy azt feltölthessék a könyvtár Facebook-oldalára. A megtalálóknak nemcsak az jelentette az örömöt, hogy rábukkantak egy-egy könyv­re, hanem meg is tarthatják azokat, október 7-én, a Köny­ves Vasárnapon pedig sorsolá­son vesznek részt. Bonyhádon most először volt ilyen akció. Reisinger János (jobbra) beszélgetett Gacsályi Józseffel Fotó: M. K. Oktatók, hallgatók meséltek a karon Hagyomány, hogy a szekszárdi egyetemi karon a Magyar Nép­mese Napjához kapcsolódó­an a meséké a főszerep. Ezút­tal a kar szeptemberben zárult 40 éves jubileumi program­­sorozatához is kapcsolódott a program, így a 40 év 40 mese 4 generáció elnevezést kapta idén. Emellett pedig a Csalá­dok Éve rendezvénysorozatra fűzték fel. A megnyitón Fekete Richárd tanár Maurice Sendak Ahol a vadak várnak című meséjét mondta el, a harmadik évfo­lyamos tanító szakos hallgatók pedig A rátóti csikótojás című történetet adták elő dramati­zálva. A folytatásban a kar ok­tatói, hallgatói meséltek, sőt, általános iskolások is. A programot 2005 óta Tancz Tünde mesteroktató szervezi. Az időjárás miatt a művelődési házban volt a kultúrműsor Színes volt a szüreti felvonulás Koponyára leltek a zseblámpafényben KÖLI&D Szüreti mulatság volt nemrégiben Kölesden. A kis­bíró hirdetménye után indult a hagyományos felvonulás, tudtuk meg Vargáné Kisfalvi Erzsébettől, a kozeleti.hu szer­kesztőjétől. A Szárazdról érke­zett lovas után a medina-sző­­lőhegyi Bakó György kocsiján a bíró-bíróné páros, Veszély József és Benke Noémi, a ten­­gelici Király János kocsiján a jegyző páros, Komlódi József és Mészáros Kinga, a gyönki Balogh János kocsiján a vajda páros, Lohr Norbert vajda és Vámosi Julianna vajdáné vo­nult. Őket követték a kölesdi ovisok, zombai és kölesdi tán­cosok, népdalkörök, a község lakói és a háromtagú zenekar. Az ABC-nél a felvonulókat süteménnyel kínálták, majd az időjárás miatt a művelődé­si ház emeleti nagytermében nézték végig a kulturális mű­sort az érdeklődők, amelyet a kisbíró, Egle Kinga nyitott meg. Elsőként a Zönge Nép­dalkor szerepelt, őket követte a zombai Hagyományőrző If­júsági Néptánccsoport, a zom­bai Hagyományőrző Néptánc­­csoport nagy együttes, a kö­lesdi Ifjúsági Néptánccsoport és a zombai Margaréta Ász­­szonykórus. A nap bállal zá­rult. B. K. A kisbíró hirdetménye után indult a felvonulás Beküldött fotó SZEKSZÄRD Zseblámpás ka­landtúra várta az érdeklődő­ket tegnap Szekszárdon a Wo­­sinsky Mór Megyei Múzeum­ban. A Nyitott ajtó rendezvény a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében tárult fel, a szó szo­ros értelmében, hiszen ez al­kalommal a látogatók az úgy­nevezett elzárt területekkel is megismerkedhettek. Andrásné Marton Zsuzsan­na múzeumpedagógus a pad­lásra és a pincébe vezette a kisdiákok, illetve nyugdíjasok alkotta csoportokat. Az előbbi helyszínen nagy érdeklődést váltott ki a négy kilogram­mos mamutfog, az őstulok ha­talmas szarva, illetve a tiloló, mint fonalfeldolgozási eszköz. A zseblámpa imbolygó fényé­ben a gyermekek rábukkantak a népvándorlás korából szár­mazó emberi koponyára is... A restaurátor műhelybe K. Tóth Gábor régész-muzeoló­gus kalauzolta a vendégeket, akiknek tetszett a kelta bronz vadkanszobor műgyantamáso­lata, de ugyanígy a hatalmas dobra hasonlító szárítógép. A könyvtárban Hucker Veroni­ka könyvtáros-múzeumpeda­gógus nyújtott át egy-egy pár fehér szövetkesztyűt azoknak, akik több száz éves kiadvá­nyokba lapoztak bele. Sz. Á.

Next

/
Oldalképek
Tartalom