Tolnai Népújság, 2018. október (29. évfolyam, 228-253. szám)

2018-10-20 / 245. szám

2018. OKTÓBER 20., SZOMBAT KITEKINTŐ g PROGRAMOK SZOMBAT MOZI Bölcske Apróláb (amerikai animá­ciós kalandfilm), 16 óra. Napszáll­ta (magyar-francia dráma), 18 óra. Nyitva (magyar romantikus vígjá­ték), 20.30. Szekszárd Pelyhes - Kalandra fel! (izlandi-belga animációs film), 14.30. Csuklyások - BlacKkK- lansman (amerikai vígjáték), 17 óra. Húzós éjszaka (amerikai hor­rorfilm), 19.30. ÖRÖM A ZENE Paks, Csengey Dénes Kulturális Központ: XXI. Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál és tehet­ségkutató. VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ­­TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY Szekszárd, Babits Mihály Kulturá­lis Központ: „Én itt vagyok - Üze­net Új-Huligániából” - Kárpát-me­dencei vers-, énekelt vers- és pró­zamondó-találkozó és verseny. Megnyitó, 10 óra. Yorick vissza­tér - Rendszerváltás Baka István verseiből - a k2 Színház előadá­sa, 16.30. OPERÁT AZ OPERÁBÓL Szekszárd, Babits Mihály Kulturá­lis Központ: Klasszikus és modern - balettest, 19 óra. KÉZMŰVES MŰHELY Szekszárd, Babits Mihály Kultu­rális Központ: kézműves műhely gyerekeknek 9-13 óráig és 15- 18 óráig. Hotel Transylvania 3. - matinévetítés, 10.30. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA Bonyhád Sétálj, gyalogolj velünk! - A Perczelek nyomában. Indulás a Solymár Imre Városi Könyvtártól Perczel Mór sírjához, 14 óra. A sé­tát dr. Szőts Zoltán vezeti. VASÁRNAP Bölcske Apróláb (amerikai animá­ciós kalandfilm), 16 óra. Napszáll­ta (magyar-francia dráma), 18 óra. Nyitva (magyar romantikus vígjá­ték), 20.30. Szekszárd Pelyhes - Kalandra fel! (izlandi-belga animációs film), 14.30. Csuklyások - BlacKkK- lansman (amerikai vígjáték), 17 óra. Húzós éjszaka (amerikai hor­rorfilm), 19.30. SZÍNHÁZ Bátaszék Művelődési Ház: Török Rezső: Juhászlegény - Falusi élet­kép három felvonásban a ditrói, a szárhegyi és az orotvai csoport előadásában, 17 óra. Nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség, mondta a kitüntetett A rendőrség és a polgárőr­ség közötti együttműködés keretében kifejtett kima­gasló tevékenységéért ju­talmazta meg az országos rendőrfőkapitány a szek­szárdi János Annát. Ihárosi Ibolya ibolya.iharosi@mediaworks,hu SZEKSZÁRD Elismerésben ré­szesítette János Annát dr. Ba­logh János országos rendőrfő­kapitány. Az erről szóló okle­velet és a számozott svájci Tis­­sot márkájú órát szerdán vet­te át a Stefánia-palotában ren­dezett állami ünnepségen. Az egész országból nyolcán kap­ták meg ezt az elismerést, köz­tük ő volt az egyetlen nő. Az in­dokolás szerint a rendőrség és polgárőrség közötti együttmű­ködés keretében kifejtett ki­magasló tevékenységéért kap­ta az oklevelet és a tárgyjutal­mat nemzeti ünnepünk, ok­tóber 23-a alkalmából. Arra a kérdésre, hogy mi motivál­ja a sokféle funkció ellátásá­ban, a sok feladat vállalásában, azt válaszolta, hogy ez bizony­nyal családi indíttatásból ered. Amúgy szerinte az a természe­tes, hogy az ember ahol tud, se­gít, ha kell, akár éjjel kettőkor is. Meglepő időpontokban ál­talában hatósági tanúnak hí­ja a rendőrség. A nagymamája mindig azt mondta, hogy jobb másokon segíteni, mintha mi szorulnánk segítségre. Ehhez ő maga még annyit tett hozzá, hogy nincs lehetetlen, csak te­hetetlen. Azt is hangsúlyozta, hogy jó szóval, kedvességgel szin­te bármit el lehet intézni, ha az ember igazán akarja. Leg­újabb, önként vállalt tevékeny­ségi köre négy évre előre be­látható. Tavaly ugyanis a Fe­hér Gyűrű Egyesület szekszár­di irodája és a református gyü­lekezet dr. Kaszó Gyula nagy­tiszteletű úr vezetésével közö-János Anna szerint jó szóval, ked sen pályázott, és el is nyertek ötvenmillió forintot, négy évi felhasználásra. Pályázatuk lé­nyege, hogy az áldozatsegítés témakörében rendezvényeket szerveznek, előadásokat tar­tanak annak érdekében, hogy az áldozatok és potenciális ál­dozatok tisztában legyenek jo­gaikkal és lehetőségeikkel. És persze arról is szólnak, hogy miként lehet megelőzni a bajt. Most két témakör aktuális, az egyik, hogy a temetőkben is óvatosnak kell lenni, nehogy tolvajok áldozata legyen a láto­gató. A másik pedig a téli tüze­lő beszerezése, amelynek a lé­nyege, hogy csak megbízható helyről érdemes fát venni. séggel szinte bármit el lehet érni Sok helyen ott van János Anna Hőgyészen szüle­tett 1959-ben, sváb és buko­vinai székely családba. A vég­zettsége számítógép-progra­mozó, amit sosem gyakorolt. Családi állapota elvált, egy harmincöt éves fia van, aki az idén megnősült és Svájcban kertész. A megyei diabétesz egyesület elnökségéről tavaly lemondott, ugyanakkor a me­gyei polgárőrség koordinátora, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egye­sület megyei irodavezetője, az állami áldozatsegítő szolgálat önkéntese. Számos elismerés, kitüntetés birtokosa: megkap-Fotó: Makovics Kornél ahol tenni lehet ta a Pénzügyőrségért Érdem­érmet, Szekszárd város Szom­­jú-díját, a megyei főkapitány­ságtól is részesült elismerés­ben a közlekedésbiztonság te­rén nyújtott kiváló munkájáért. Két éve - még az ő vezetése alatt - lett a diabétesz egyesü­let a-megye legjobb civil szer­vezete. Kiérdemelte a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát. Sok éve hatósági tanú. Ebben a funkcióban a terheltek ér­dekeit védi, amikor azt figyeli, hogy minden a törvényes kere­tek között történjék a helyszí­nelés, házkutatás során. TV-AJÁNLÓ És lett világosság Vajon mi tör­ténne, ha laká­sunkban nem lenne folyóvíz? Valószínűleg valamely közeli kútra járnánk. S ha nem lenne gázfűtésünk? Helyette szenet vagy fát hasz­nálnánk, ez nem ritkaság ma­napság sem. De mi lenne, ha otthon nem lenne áramunk? Gyertyával világítanánk, vág­hatnánk rá egyből. Ám vigyá­zat, ebben az esetben - a ko­rábbiakhoz képest - bonyolul­tabbá válik a helyzet. Ugyanis áram nélkül sok helyen nem működne a fűtés és nem len­ne melegvizünk sem. Sőt, hi­ába kapcsolnánk be a tévét és ami a legnagyobb, végze­tes csapás: nem tudnánk fel­tölteni okostelefonjainkat... Ahhoz képest, hogy az elekt­romosság viszonylag későn költözött otthonainkba, ma­napság már nehezen lennénk meg nélküle. De honnan, miből és mikép­pen nyerjük ezt az erőt, mely mindennapi életünk, sőt, jö­vőnk meghatározója? Ennek ered nyomába Az elektromos­ság története című sorozat, mely „bemutatja a képzelet szemkápráztató bakugrásait és a különleges kísérleteket is - azoknak a maguk útját járó géniuszoknak a történetét, akik felhasználták az elektro­mosságot, hogy fénybe borít­sák városainkat, hogy a tenger túlsó partján élőkkel tudjunk beszélgetni a levegőn keresz­tül, hogy megszülessék a mo­dern ipar és hogy bekövetkez­hessen a digitális forradalom." Az első epizód ma 20 órától tekinthető meg a Spektrum té­vécsatornán, már amennyi­ben van áramunk... Sz. Á. Jim Al-Khalili brit professzor Baka István-Lányi Péter-emlékhangverseny a vármegyeházán Barátságról versben és zenében ^ „ „ HIRDETÉS Három kiváló csapat várja a szavazatokat SZEKSZÁRD „Lányi Péter bó­lintott, erős, vékony ujjaival lecsapott a billentyűkre.” Az idézet Baka István művéből származik, az író-költő az Én, Thészeusz című novellájában említi a kiemelkedő tudású zongoraművészt. Nem vélet­lenül, hiszen jól ismerték egy­mást, mindketten a Szekszár­di Garay János Gimnázium ta­nulói voltak a hatvanas évek elej én-közepén. Lányi Péter másfél évvel volt idősebb Baka Istvánnál, ez azonban nem akadályoz­ta meg őket abban, hogy élet­re szóló barátságot kössenek. Kettejüket idézte az az em­lékhangverseny, mely csütör­tökön este várta a közönséget Szekszárdon, a vármegyeháza dísztermében. Dr. Merő Béla színházi ren­dező, Baka István és Lányi Pé­ter fiatalkori barátja megnyi­tója után. Balogh Ádám zon­goraművész tolmácsolta Liszt Éerenc és Szergej Rahmanyi­­nov műveit. Balog József sze­gedi előadóművész, a néhai költő-író közeli barátja és ta­nítványa pedig Baka István verseiből adott ízelítőt. Az emlékhangverseny után az egykoron Lányi Péter vezette Muslinca Férfikar vendégelte meg a közönséget. Sz. Á. Az ifjú tehetség, Balogh Ádám játéka nagy sikert aratott Fotó: M. K. SZEKSZÁRD Immár 14. alka­lommal rendezi meg a Vállal­kozók és Munkáltatók Orszá­gos Szövetsége (VOSZ) Tolna megyei szervezete a megyei Prima Gálát október 26-án 18 órától Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ­ban. A közönségdíjast ez al­kalommal is a megye lakossá­ga választhatja ki a három je­lölt közül, akikre SMS-ben le­het szavazni október 25-ig. A jelöltek (ábécésorrendben): a Kränzlein Néptánc Egyesü­let (Bonyhád), a Muslinca Kó­rus (Szekszárd) és a Pántlika Néptánc Együttes (Tamási). A Kränzlein Néptánc Egyesület­re a 30/743-4162-es, a Muslin­ca Kórusra a 30/747-8310-es, a Pántlika Néptánc Együttes­re a 30/743-4263-as telefon­számra küldendő SMS-ekkel lehet szavazni. Az üres SMS is érvényes: tehát ha valaki semmit sem ír az elküldött üzenetbe, az akkor is regiszt­rálandó szavazatnak számít. Egy számról többször is le­het szavazatot küldeni, mind­egyik érvényes. A telefonhí­vás viszont érvénytelen! Sza­vazni október 25. napjáig, dé­lig lehet. A 12 óra után érkező SMS-ek már érvénytelenek. Részletek a TEOL.hu honla­pon olvashatók! TN

Next

/
Oldalképek
Tartalom