Tolnai Népújság, 2018. szeptember (29. évfolyam, 203-227. szám)

2018-09-04 / 205. szám

2018. SZEPTEMBER 4., KEDD KITEKINTŐ g Az istentiszteleteken több a zene és több az elcsendesülés Fantasztikus könyveket ír a pálfai református lelkésznő Görgey Etelka négykötetes, a jövőben játszódó regényeket ír a pálfai parókián A szerző felvétele A pálfai református lelkész, Görgey Etelka íróként is is­mert. A Csodaidők című tet­ralógiája után most az Idő­csodák című, szintén négy­kötetesre tervezett művén dolgozik. Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu PÁLFA Nem aprózza el az írást Görgey Etelka: tetralógiá­kat, négykötetes műveket al­kot, Raana Raas néven. Az el­ső négy könyv, a Csodaidők már kész, míg az Időcsodák egyelőre trilógiaként van je­len az ilyen, jövőben játszó­dó regények kedvelőinek pol­cain. A zárókötet most íródik. A szerző egyébként pálfai re­formátus lelkész, 44 éves, két gyermek édesanyja.- Mikor és földrajzilag hol ját­szódik a cselekmény?- Földrajzilag a csillagok kö­zött, kétezer év múlva - mond­ja. - Egy háború krónikája, két társadalom konfliktusa az alaptéma. Az Időcsodák tu­lajdonképpen a már elkészült Csodaidők inverze. Ugyanaz a felállás, csak az elején, az egyik szereplő egy más dön­tést hoz. A történet fősodra et­től nem sokat változik, de az egyes életekben nagy kavaro­dást okoz, hogy az a bizonyos kulcsfigura nem ezt, hanem amazt az utat választja.- Milyenek ezek a jövőbeli tár­sadalmak?- Olyanok mint a maiak. Van egy ortodox jellegű közös­ség, a kaveni, akiknél a szer­tartások, az életvitel, a sza­bályok betartása a lényeg, és van a külsős társadalom, mely multikulturális, sokféle val­­lású, de alapvetően nem hívő. Lelkésztársaim mosolyognak, ha olvassák a könyvemet, mert ebben az elképzelt jövőben a protestánsokat egy bolygóra száműztem, ahol egymással küzdenek. Érezhető az irónia, ahogy mondani is szoktuk: mi nem osztódással szaporodunk, hanem csak osztódunk.- Egy lelkipásztor miért adja a fejét fantasztikus könyvek írá­sára?- Miért ne adná?- Mikortól ír?- Kezdjük azzal, hogy a ki­lencvenes években programo­zó matematikusnak készül­tem. Aztán úgy döntöttem, hogy nem fogok én ennyit ül­ni a számítógép előtt, és el­mentem lelkésznek. Mindig szerettem olvasni, fantaszti­kus könyveket is, minden ér­dekelt, a tudomány is, a hit is. írogatni valamikor 2000 után kezdtem, először az internet­re, aztán jöttek a kötetek. Na­gyon fontos számomra, olva­sóként is, íróként is, hogy va­lamiféle feloldása, egyfajta megnyugtató lezárása legyen a történetnek. Azt nehezen vi­selem, ha mindenki meghal, s aki esetleg életben marad, az is több sebből vérzik. Egy tra­gédia mélypontja nem lehet egy könyvnek a vége.- Elég ez a falusi közeg, Pálfa, az álmai megvalósításához?- A férjem itt volt lelkipász­tor, most Kajdacson szolgál; Pálfán rendezkedtünk be, két gyerekünk született. Az itte­ni lelkészi feladatokat 2007- ben vettem át. Sajnálatos tény, hogy a gyülekezet fogyatko­zik, az idős tagok nagy részét már eltemettem. A megúju­lás, a fiatalok bevonása a ze­ne segítségével érhető el. Úgy­hogy az istentiszteletek már eléggé eltérnek a megszokot­tól. Visszük a gitárt, és a mai fül számára jobban elfogadha­tó énekekkel kísérjük a szer­tartást. A gyülekezeti tagok fele cigány. Pálfán már telje­sen beilleszkedtek, sok a ve­gyes házasság. Szeretünk itt élni, szeretjük a vidéki létet, a nyugalmat, a csendet. Az is­tentiszteleteken ez a másik nagy változás nálunk: több a zene és több az elcsendesülés. A csend. PROGRAMSOROLÓ SZERDA KIÁLLÍTÁS Bátaszék Petőfi Sándor Művelő­dési Ház: Baloghné Búzás Rozá­lia - Mama és Balogh Jenő fes­tőművészek jótékony célú kiállí­tása a Jótékonyság Világnapján. Megnyitja Lovas Csilla főmuze­ológus, közreműködik a Kerék­hegyi Szomszédok Band, 17.30. A tárlatot október 5-ig lehet meg­tekinteni. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: így pihen egy zománc­művész - Stekly Zsuzsa akvarell kiállítását Lászlóné Takács Ág­nes Zsuzsanna művészettörté­nész nyitja meg, aki ezt követően az Ifj. Kunhegyesi Ferenc művé­szete című könyvet, 16.30. WORKSHOP Szekszárd Prométheusz park: a Család, Esélyteremtő és Ön­kéntes Ház szervezésében héli­ummal töltött lufikat engednek a magasba, felhívva a figyelmet az apák szerepének fontosságá­ra, 16.45. Babits Mihály Kulturális Központ, Csatárterem: Apák nél­küli ország? - előadást tart Tolá­­cziné Varga Zsuzsanna szociálpo­litikus, a Humánszolgáltató Köz­pont vezetője, Füves Erika gyógy­pedagógus, pszichopedagógus és Fábián Anita, á Család- és Gyer­mekjóléti Szolgálat szakmai veze­tője, 17 óra. Több városban helybe megy a megyei agrárkamara TOLNA MEGYE A Nemzeti Ag­rárgazdasági Kamara Tolna Megyei Szervezete „Kister­melői élelmiszer-előállítás és a föld adás-vételek szabályo­zása gazdálkodói szemmel” címmel három helyszínen is rendezvényt tart szeptember­ben. Bátaszéken szeptember 7-én, a bornapok keretében a Szent István téren felállított NAK sátorban, majd 9-én Pak­son, a Spájz - termelők és kre­atívok vására rendezvény ke­retein belül, az Agricum Ter­melői Termékek Boltjában, va­lamint 13-án és 14-én, Szek­­szárdon, a szüreti napok alatt, a Béla király tér és Garay tér, Szent István tér által határolt területen felállított NAK sá­torban. Minden érdeklődőt várnak. M. I. Sokat ír, ezen kívül több hangszeren is játszik Görgey Etelka, pálfai református lelkész, 2000-ben fejezte be ta­nulmányait a Károli Gáspár Re­formátus Egyetemen. Dokto­rált is teológiából, aztán elvégez­te az assziriológia és hebraisz­­tika szakot az ELTE-n. Ösztöndí­jasként töltött egy évet Nagy-Bri­­tanniában és néhány hónapot Iz­raelben. Férje szintén lelkipász­tor, Kajdacson, egy ideig egy harmadik körzetet is elláttak, a nagydorogit. Pálfán rendezked­tek be, két gyermekük van. A lel­késznő több hangszeren játszik - cselló, zongora, furulya, gitár - és íróként is ismert. Első műve­it az interneten tette közzé. Jövő­ben játszódó könyveit 2006-tól adja ki, Raana Raas írói néven. A Csodaidők tetralógia (Az og­­fák vöröse, Kiszakadtak, Árulás, Hazatérők) már elkészült. Ennek inverz változata, az Időcsodák (Elágazó utak, Ellenállók, Mene­külők) egyelőre trilógia. A negye­dik köteten most dolgozik. Családtagokkal együtt negyvenegyen vettek részt a kellemes kikapcsolódást nyújtó pikniken Nyárbúcsúztatót tartottak az ipartestület tagjai SZEKSZÁRD Nyárbúcsúztató pikniket tartottak az elmúlt szombaton a Szekszárd és Vi­déke Általános Ipartestület tagjai a sötétvögyi vadászház­ban. Gyurkovits Ferenc ipar­­testületi elnök elmondta: ne­gyedik alkalommal rendez­ték meg az eseményt, s ezút­tal, családtagokkal együtt 41- en vettek részt rajta. Volt lehe­tőség kirándulásra, a környék felfedezésére, játékra, sport­ra, különféle szabadidős te­vékenységekre. A közös ebéd után kötetlen, a délutánba nyúló, tartalmas beszélgetést folytattak az iparosélet aktuá­lis kérdéseiről. W. G. A kártyapartnerek is egymásra találtak a délutáni kötetlen program során Fotó: Gottvald Károly Érkeznek a kisiparosok és családtagjaik a piknikre

Next

/
Oldalképek
Tartalom