Tolnai Népújság, 2018. szeptember (29. évfolyam, 203-227. szám)

2018-09-24 / 222. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2018. SZEPTEMBER 24., HÉTFŐ Szüreti Napokat tartottak Tamásiban TAMÁSI A Tolnai Borok Éjsza­kájával indult a Tamási Szü­reti Napok pénteken. A Tol­nai Borút Egyesület által ösz­­szegyűjtött borokat lehetett kóstolni, és nem hiányoztak az ínycsiklandó ételek sem. Nagykoncertet Horváth Char­lie, majd a Fourtissimo adott ezen az estén. A szombat a ha­gyományos szüreti mulatsá­gokat idézte. Ilyenkor felvo­nulással kezdődik a program, ám ez az eső miatt most elma­radt. A rendezvénytéren azon­ban délután két órától késő es­tig egymást váltották a szín­padon a fellépők, azok is itt kaptak teret, akik az egyes ál­lomásokon szerepeltek volna. Jobbára helyiek adtak műsort, ugyanis ekkor a tamási elő­adóké a főszerep. A nap utca­bállal zárult. B. K. Színes forgatag Beküldött fotó Idősebb hölgyek, urak és fi­atalok gyülekeztek szomba­ton délután három órakor a bonyhádi könyvtárban. Iro­dalmi kört alakítottak. Budavári Kata kata.budavári@mediaworks.hu BONYHÁD Tizennégy évestől a hetvenes éveikben járókig, nők és férfiak egyaránt meg­jelentek a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban szombaton délután. Azzal a céllal érkeztek, hogy tagja­ivá váljanak a most alakult irodalmi körnek. Ami közös bennük, az az olvasás és az irodalom szeretete. Asztalosné Illés Tamara könyvtáros ötlete volt a klub megalakítása, miután erre a Könyv-Kultúra Egyesület egy pályázata lehetőséget adott. Kedden ugyanitt a filmklub is elindult Régi idők mozija ■címmel. Az ötletgazda elmond­ta, hasonló elgondolás már volt Bonyhádon, de ilyen, az­az rendszeresen összeülő, mindenki előtt nyitott cso­port, amely az olvasás köré szerveződött volna, nem, az­az nyugodtan nevezhetjük hiánypótlónak az irodalmi kört. Azt is megtudtuk tőle, hogy szigorúan szabott irány nincs, csupán elképzelések, így például ezekre az alkal­makra helyi és környékbeli írókat, költőket is meghívnak majd, akik írásaikkal ismer­tetik meg az érdeklődőket. A következő alkalomra, mint arról a tagoknak Asz­talosné Illés Tamara beszá­molt, Ferger Annamáriát sze­retnék a könyvtárba csábíta­ni, aki prózát és verset egy­aránt ír. Emellett természetesen mód nyílik arra, hogy az iro­dalomszeretők megosszák egymással olvasmányélmé­nyeiket. Témákat is választa­nak, ilyen lehet például a kor­társ irodalom, vagy a nyuga­­tosok. A könyvtáros, hogy megkönnyítse a megjelentek dolgát, első alkalommal há­rom gondolatébresztő művet, illetve részletet hozott: Márai Füveskönyvéből, Varró Da­ni üzenetét az olvasóknak, il­letve egyik kedvence, Darva­­si László egy költeményét. Az eltérő műfajok, különböző lá­tásmódú szerzők olvasásról szóló gondolatai is azt vetítet­ték előre, hogy a klub tagjai szinte végtelen számú téma közül választhatnak. Most heten jelentek meg a könyvtárban, de többen jelez­ték, hogy bár egyéb elfoglalt­ságuk miatt ezen a szomba­ton nem tudtak eljönni, a kö­vetkezőkben számíthatnak rájuk, és szívesen diskurál­­nak könyvekről, irodalom­ról. A kör tagjait minden al­kalommal moderátor segíti majd, és tea, rágcsálnivaló te­szi még élvezetesebbé ezeket a beszélgetéseket. Fotó: Matisz Nóra A megalakuláskor heten voltak jelen, de többen jelezték, hogy legközelebb szívesen csatlakoznának Helyi és környékbeli írókat is meghívnak a beszélgetésekre Az irodalom és az olvasás szeretete a közös bennük Európa értékrendi válságban van, úton a vég felé Dr. Győrfi Károly mutatta be könyvét Fotó: Makovics K. TOLNA Európa értékrendi vál­ságban, úton a vég felé. Ez a címe dr. Győrfi Károly köny­vének, amelynek tolnai bemu­tatóját pénteken rendezték a helyi könyvtárban, a Keresz­tény Értelmiségiek Szövetsé­ge szervezésében. A könyv szerzője vegyész­­mérnök, az Óbudái Evangé­likus Egyházközség tiszte­letbeli felügyelője. Megítélé­se alapján Európa problémái értékrendi válságra vezethe­tők vissza. Szerinte az okoz­za a legnagyobb gondot, hogy az európaiak elfordultak Is­tentől, az „agymosás” miatt nem hazában, nemzetben gon­dolkodnak, mint ahogy az is, hogy tagadják a hagyományos család fontosságát. Dr. Győr­fi Károly úgy véli, Európában vákuum alakult ki, ebbe nyo­mul bele a politikai iszlám, amelynek célja megsemmisí­teni az őt befogadó kultúrát. A szerző szerint három vég­kifejlet lehetséges. Az egyik, hogy kiszolgáljuk a liberá­lis „úgynevezett” demokrá­ciát, és megsemmisülünk. A másik, hogy kiállunk a ke­resztény értékrend mellett, és megmaradunk. A harmadik lehetőség, hogy a Nyugat az első utat választja, Közép-Eu­­rópa pedig a másodikat, és Eu­rópa kettészakad. Szerinte ez utóbbi a legvalószínűbb. S. K. A család értékére igyekeztek felhívni a figyelmet A szív adoma nya, tehát nagy erény a megbocsátás Dr. Gogh Edit pszichiáter tartott előadást A szerző fotója DOMBÓVÁR Családi napot tar­tott szombaton Dombóváron a Fidesz helyi szervezete, ez­zel is felhívva a figyelmet a Családok évére. Mint azt Horváth József­­né szervezőtől megtudtuk, a nem túl jó idő ellenére több, mint háromszázan vettek részt az eseményen. A gye­rekeket bábelőadás, kreatív kézműves foglalkozás, ugrá­lóvár várta, a nagyobbakat színpadi műsor, tánc és mu­zsika. A felnőtteknek ismert előadókat hívtak, így dr. Be­­neda Attilát, az Emberi Erő­források Minisztérium csa­lád- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitká­rát és Georg Spötle, bizton­ságpolitikai szakértőt, aki legutóbb nagy sikert aratott a városban, és jelen volt a tér­ség országgyűlési képviselő­je, Potápi Árpád János is. Bemutatták Farkas Bence ifjúsági olimpiai kerettagot, este pedig Szűcs Antal Gábor és Kerényi Zsolt szórakoztat­ta a közönséget. Volt helyiter­­mék-bemutató és egészség­­ügyi mérések és tanácsadás. Az eseményt együtt szervez­te a Fidesz helyi szervezeté­nek elnöksége, a CÖF Klub, valamint a Dombó-CSIpSsz Egyesület tagjai. B. K. TOLNA Csatlakoztak az idén is a tolnaiak a templomok éjsza­kája programhoz. Szeptem­ber 22-én késő estébe nyú­ló rendezvénysorozatot szer­vezett a Keresztény Értelmi­ségiek Szövetségének városi csoportja, dr. Saramó Márta vezetésével. Ezúttal azokat is várták, akik egyébként nem járnak templomba. Elsőként dr. Gogh Edit kunszentmártoni pszichiá­ter szakorvos tartott előadást a megbocsátásról. Azt hang­súlyozta, hogy nehéz dolog megbocsátani, amikor, sok­szor jogosan, szeretne az em­ber visszavágni, elégtételt venni az őt ért sérelemért. De felül kell emelkednünk a haragunkon, jóval válaszol­va a rosszra. A megbocsátás ugyanis erény, a szív ingye­nes adománya. Ezt követően, a szokásos időben 18 órakor kezdődött a szombat esti szentmise, me­lyet Ravasz Csaba plébános celebrált. Utána szeretetven­­dégségbe, agapéra invitál­ták a résztvevőket, a temp­lommal szemben lévő katoli­kus iskolába. A harapnivalót a helyi karitászcsoport tagjai készítették. A templomok éjszakája zá­rásaként 20 órától szentség­­imádást tartottak Tolnán. Wessely G. Több mint háromszázan jöttek el a családi napra Beküldött fotó

Next

/
Oldalképek
Tartalom