Tolnai Népújság, 2018. szeptember (29. évfolyam, 203-227. szám)

2018-09-17 / 216. szám

2018. SZEPTEMBER 17., HÉTFŐ KITEKINTŐ g Hátizsákot kaptak az elsősök a rendőröktől SZEKSZÁRD A tanévkezdés idő­szakában különösen fontos felhívni mind a gyermekek, mind a szülők figyelmét a biz­tonságos közlekedésre. Az idei tanévben az első baleset-meg­előzési előadást szeptember 13-án tartották meg a Baka István iskola első osztályos ta­nulóinak. Az előadáson részt vett Bótáné Kiss Gabriella r. alezredes, a Tolna Megyei Bal­eset-megelőzési Bizottság tit­kára, valamint Zádori László r. őrnagy. A kicsik a gyalogos át­kelőhelyek veszélyeiről, a biz­tonsági öv és a gyermekbizton­sági rendszer használatának fontosságáról, továbbá az alap­vető közlekedési szabályokról beszélgettek a rendőrökkel. A tanóra végén minden kisdi­ák átvehetett egy az Országos Baleset-megelőzési Bizottság által ajándékozott, fényvissza­verőkkel ellátott „Biztonságo­san az iskolába” feliratú háti­zsákot és a kicsiknek készült üzenőfüzetet. 1.1. Ösztöndíjjal segíti Dombóvár a diákokat DOMBÓVÁR Ösztöndíjpályáza­tot hirdetett a város önkor­mányzata hátrányos helyze­tű, szociálisan rászoruló fia­talok számára, tanulmányaik elősegítésére. A nyerteseket a képviselő-testület legutóbbi ülésén köszöntötte Szabó Lo­­ránd, Dombóvár polgármeste­re. Az 500 ezer forintos keret­ből huszonöt 1-8. évfolyamos dombóvári diák kapott egyen­ként 20 ezer forintos támoga­tást, amellyel a tanévkezdés kapcsán felmerülő beiskolá­zási költségekhez járult hoz­zá a város. A József Attila Általános Is­kolából hat, a Belvárosi Általá­nos és Alapfokú Művészeti Is­kolából pedig tizenkilenc ta­nuló vehette át az ösztöndíjat a városvezetőtől. A pályázatok elbírálásánál szempont volt a gyerekek magatartása, szor­galma és a közösségért vég­zett munkája is. H. E. A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület különdíjakat ajánlott fel a versenyzők számára Fotók: TMKI íjászversenyt rendezett a katasztrófavédelem Egzotikus állatok is voltak a célok közt Nagyvadakra, vagyis azok háromdimenziós mására lőt­tek az Alisca Katasztrófavé­delmi Országos íjászverseny résztvevői a sötétvölgyi er­dőben. A megméretteté­sen a katasztrófavédelem, a rendőrség, a büntetés-vég­­rahajtás és a vízügyi munka­társai indultak. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@media SZEKSZÁRD Az őshonos őz, szarvas és róka mellett egzo­tikus állatokat, például tigrist és medvét, pontosabban azok háromdimenziós mását is cél­ba vették a Tolna Megyei Ka­tasztrófavédelmi Igazgatáság által harmadik alkalommal megrendezett Alisca Kataszt­rófavédelmi Országos íjászver­seny résztvevői. A megméret­tetés helyszíne a Szekszárdhoz közeli sötétvölgyi erdő volt, ahol a katasztrófavédelmi dol­gozókon kívül a rendőrségtől, a büntetés-végrehajtástól, és a vízügytől érkezett versenyzők Bókáné Szalai Ibolya, a vadászre tették próbára magukat. Az in­dulókat dr. Balázs Gábor, a Tol­na Megyei Katasztrófavédel­mi Igazgatáság igazgatója kö­szöntötte, majd Piros László, az Alisca Nyilai íjász Egyesü­let elnöke ismertette a verseny­­szabályzatot, Szendi Zoltán, az igazgatóság iparbiztonsági fő­felügyelője pedig a biztonsági információkat. A résztvevők huszonnégy kü­lönböző célra lőttek a 3D-s ver­seny során. Az első ilyen jelle­gű íjászversenyeket az 1950-es íx kategória női győztese években rendezték. Először a vadászíjászok használtak gya­korlásképpen háromdimenzi­ós állat alakú célokat, ebből fej­lődtek ki a versenyek. Elkezd­ték ugyanis összemérni tudá­sukat a vadászhelyzeteket imi­táló módon kihelyezett célokon, amelyeket a versenyzők által nem ismert távokon helyeztek el, így a lövés mellett a távbecs­lés is fontos szerepet kap. A verseny fő támogatói az Országos Katasztrófavédelmi Sport Egyesület, az Alisca Nyi­lai íjász Egyesület és a Rádi­ós Segélyhívó és Infokommu­­nikációs Országos Egyesület (RSOE) voltak. A Tolna megyei indulók kö­zül Szendi Zoltán (Tolna Me­gyei Katasztrófavédelmi Igaz­gatóság) lett a vadászreflex ka­tegória győztese, míg Miskol­­czi Péter (Paksi Hivatásos Tűz­oltóparancsnokság) a harma­dik helyet szerezte meg ebben a kategóriában. A nők között Bókáné Szalai Ibolya (Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet) lett a vadászreflex ka­tegória első helyezettje, Görbe Ferenc (ATOMIX Kft.) a máso­dik helyen végzett a vadász ka­tegóriában, Rácz Andrea (Pak­si Katasztrófavédelmi Kiren­deltség) pedig harmadik lett pusztai kategóriában. Az RSOE értékes ajándéko­kat ajánlott fel, amelyeket Do­hai Sándor, az egyesület elnöke adott át a gyermek korcsoport­ban induló Sárga Dominiknak és két legjobban szereplő női versenyzőnek, Bókáné Szalai Ibolyának és Oláh Ilonának. PROGRAMOK HÉTFŐ Szekszárd: Egy kis szívesség (amerikai krimi), 17 óra. Az apáca (amerikai horror), 19.30. KEDD MOZI Szekszárd: Egy kis szívesség (amerikai krimi), 17 óra. Az apáca . (amerikai horror), 19.30. FILMKLUB Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Régi idők mozija. Mo­solyvarázsló - Kabos Gyula éle­te és munkássága Kindl Gábor szemszögéből. Filmvetítéssel egy­bekötött előadás, 10 óra. Elismerések Szent Kristóf napja alkalmából TOLNA MEGYE A Magyar Állam­­kincstár Szent Kristóf-napi ün­nepségén a Tolna Megyei Kor­mányhivatal három munkatár­sa vehetett át elismerést Buda­pesten, a Pesti Vigadóban. A Kormánymegbízotti Kabinet tájékoztatójában az áll, hogy a nyugdíjbiztosítási ágazatban 1993 óta ezen a napon elisme­résben részesülnek a Magyar Államkincstár szervezeti egy­ségeinél, a kormányhivatalok és a járási hivatalok családtá­mogatási és társadalombiztosí­tási főosztályainál kiemelkedő munkát végző munkatársak. Kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül a Magyar Állam­­kincstár Szent Kristóf Plaket­tet adományozott Orgován Jó­­zsefnénak, a Tolna Megyei Kor­mányhivatal egészségbiztosí­tási pénzügyi szakügyintéző­jének, a Társadalombiztosítá­si és Foglalkoztatási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya munkatársának, Szent Kristóf Érmet adományozott Horváth­­né Grábics Anikónak, a Tolna Megyei Kormányhivatal Szek­szárdi Járási Hivatala Foglal­koztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztá­lya ügyintézőjének, Elnöki di­cséretben részesítette Lázámé Kovács Beátát, a Tolna Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vi­dékfejlesztést Támogató Fő­osztálya kérelemkezelési szak­­ügyintézőjét. B. K. Digitális alkotások díszítik a Művészetek Háza és a Babits Márványtermének falait Digitális Agóra - kiemelt, kortárs rendezvény SZEKSZÁRD A Digitális Agó­ra 2018. II. Nemzetközi Digi­tális Triennálé megnyitóját tartották szombaton a Művé­szetek Házában. A triennálé a Magyar Elektrográfiai Tár­saság (MET) és a Babits Mi­hály Kulturális Központ kö­zös kiemelt, kortárs rendez­vénye, amelyet második al­kalommal rendeztek meg. A tárlat két helyen, a Művé­szetek Házában és a kulturá­lis központ Márványtermé­ben 137 magyar és 27 külföl­di művész alkotását mutatja be. Digitális nyomatok, fény- és mobil-installációk, fény- és print-objektek láthatók a kiállításon. L. Simon László mondott köszöntőt További képek: Teol.hu Két helyszínen láthatóak a digitális alkotások Fotók: Mártonfai D. A megnyitón elsőként L. Simon László országgyűlé­si képviselő, a triennálé fő­védnöke mondott köszöntőt. Azt hangsúlyozta, hogy nap­jainkban a digitális eszközök mindenki számára elérhető­ek, ám csak az igazi tehetsé­gek képesek időtálló alkotá­sokat létrehozni általuk. Ács Rezső polgármester arról be­szélt, hogy a triennálé tovább színesíti a Szüreti Napok kí­nálatát. A kiállítást Stefano­­vits Péter, a Magyar Művé­szeti Akadémia tagja nyitot­ta meg, majd Baky Péter kép­zőművész és Haász Ágnes, a MET elnöke mondott kuráto­­ri köszöntőt. H. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom