Tolnai Népújság, 2018. január (29. évfolyam, 1-26. szám)

2018-01-27 / 23. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2018. JANUAR 27., SZOMBAT HÍREK Tüzelőt adtak a rászorulóknak DOMBÓVÁR Ismét tűzifával segített az önkormányzat a szociálisan rászoruló csalá­doknak és egyedülállóknak. Kiss Béla alpolgármester el­mondta, a fűtési szezonban ez már az ötödik ilyen alka­lom volt, és október 26. óta eddig összesen 144 köbmé­ter tűzifát osztottak ki. H. E. Autó égett egy parkolóban TAMÁSI Kigyulladt egy sze- . mélygépkocsi csütörtökön délután Tamásiban, egy áru­ház parkolójában. A tűzhöz a tamási önkormányzati tűz­oltók vonultak, akik egy por­ral oltóval és egy vízsugár­ral oltották el a lángokat, va­lamint eltávolították az égő gépjármű közvetlen környe­zetében parkoló autókat. Személyi sérülés nem tör­tént - tájékoztatott Boros Brigitta, a Tolna Megyei Ka­tasztrófavédelmi Igazgató­ságszóvivője. H. E. Egymillió forint a polgárőrségnek TOLNA A tavalyihoz hasonló­an a 2018-as évre is egymil­lió forintos támogatást kért az önkormányzattól a Tol­nai Polgárőrség Közhasznú Egyesület, működési felada­tainak ellátásához. A képvi­selő-testület legutóbbi ülé­sén egyhangúlag megsza­vazta a támogatást, amely­ből 150 ezer forintot előleg­ként folyósít a város. S. K. Paks ll-t a Jobbik is támogatja PAKS A Jobbik Magyaror­szágért Mozgalom tovább­ra is támogatja az atomerő­mű építést, de tiszta, kor­rupciómentes eljárást szor­galmaz. A párt - mint Ben­­cze János képviselőjelölt teg­napi sajtótájékoztatóján el­mondta - javaslatot terjeszt a kormány elé, hogy nyilvá­nítsák a Paksi Atomerőmű 35 km-es, több mint 80 te­lepülést magába foglaló tér­ségét, kiemelt vállalkozásfej­lesztési övezetté. Az itt lévő vállalkozásokat szeretnék olyan helyzetbe hozni, hogy kivehessék részüket a beru­házásból és részesüljenek annak hasznából - mondta Bencze János. V. T. A választások kapcsán kiéleződtek az ellentétek a faluban, de elcsitultak'az indulatok. Nyugodt légkörben, 20-25 érdeklődő részvételével zajlott az ülés Fotók: Mártonfai Dénes Nyugodtan zajlott Pusztahencse új testületének első ülése Esküt tett a polgármester, fontos döntéseket hoztak Megtartotta alakuló ülését a képviselő-testület. Az ülés nyugodt légkörben zajlott, már a falu fejlesztését érin­tő döntéseket is hozott a község új vezetése. Vida Tünde szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu PUSZTAHENCSE - Nem tudja elképzelni, mennyire meg­osztott a falu, milyen jelentős társadalmi feszültségek van­nak - jellemezte a helyzetet Bán István, aki hetedmagá­val csütörtökön letette az es­küt, miután két időközi vá­lasztás eredményeként végre összeállt a falu képviselő-tes­­tülete. Rögtön hozzá is fogtak a munkához és több olyan fej­lesztésről is határoztak, ame­lyek megvalósítására szeret­nének a Jövőnk Energiája Tér­ségfejlesztési Alapítványnál pályázni. A határidő szoros, január 31-ig el kell készülni. Bán István azt mondta, foly­tatni kívánják a Kossuth ut­cában a járdaépítést, csapa­dékvíz-elvezetési problémá­kat orvosolnának, szeretné­nek térfigyelő kamerarend­szert kiépíteni, pályáznak a falunap megvalósítására, il­letve a Petőfi és Kossuth ut­cákat összekötő út terveinek elkészítésére. A polgármester hozzátet­te, hogy még pontosan nin­csenek tisztában a falu anya­gi helyzetével, bár a múlt év végén megbízott könyvelőcég jól halad az adatok feldolgo­zásával. Komoly feladat lesz a költségvetés elkészítése is, mert a hivatali dolgozók ke­­•vesen vannak, túlterheltek. Legalább egy gazdaságist szeretnének alkalmazni. Egyéb személyi változáso­kat nem tervez Bán István és a falu életében sem kí­ván strukturális változáso­kat megvalósítani. - Meg fog­juk tartani a hagyományos programokat, falunapot, szü­reti napot, megünnepeljük a nyugdíjasainkat - hozott pél-Esküt tett az új polgármester Esküt tett Bán István, Puszta­hencse új polgármestere, aki azt reméli, megnyugszanak a kedélyek a faluban. Nagyon el­mélyültek az ellentétek, nagyon megosztott a falu, nem lesz egy­szerű az ellentéteket elsimíta­ni - mondja Bán István, aki elő­ször a polgármesteri hivatal csa­patán szeretne erősíteni, mert - mint mondta - nagyon sok te­her nyugszik a kollégái vállán. Az alpolgármester: Racz Attila Rácz Attila egyeni vállalkozó ott­hon van az üzleti életben, de fel­készült azokban a jogi kérdé­sekben is, amelyek az önkor­mányzati munkához szüksége­sek. Eddig is aktív tagja volt a testületnek, így ebben a mun­kában is szerzett már tapaszta­latokat - indokolta Rácz Attila alpolgármesteri tisztségre törté­nő felkérését Bán István. dákat. Azt mondta, a civil szervezetekkel jó a kapcsolat, épít az ő munkájukra. Erdei Tamás jegyző arról számolt be, hogy mintegy 20- 25 érdeklődő vett részt az ülé­sen, de a légkör mindvégig nyugodt volt. Döntött a testü­let a polgármester javadalma­zásáról. Bán István szemben elődjével társadalmi megbíza­tásban látja el feladatát, díja hozzávetőleg 200, költségté­rítése 30 ezer forint. Rácz At­tila alpolgármester az adha­tó alpolgármesteri tiszteletdíj töredékéért vállalta a felada­tot, őt a költségtérítést is be­leértve havi 55 ezer forint il­leti meg. A távozó polgármesternek a törvényben előírt három ha­vi jövedelmet szavazták meg, ami közel 1,2 millió forinttal terheli meg a község költség­­vetését - tájékoztatott a jegy­ző. Hozzátette, ügyrendi, szo­ciális és fejlesztési bizottság is alakult az új testület első ülésén. A bonyhádi gyermekkönyvtár már 2007 óta évről évre megrendezi az Olvasókirály versenyt Na, ki a király? Könyvolvasásra nevel a program BONYHÁD A Solymár Imre Városi Könyvtár gyermek­­könyvtára 2007 óta évről év­re megrendezi az Olvasóki­rály versenyt. Az intézmény célja ezzel az általánosisko­­lás-korú gyermekek olvasó­vá nevelése, illetve az olva­sás megszerettetése - olvas­ható a könyvtár sajtóközle­ményében. A verseny minden évben a magyar kultúra napjától de­cember 20-ig tart. A gyerekek a tavalyi év ezen időszakában összesítve 582 könyvet olvas­tak el, 20 tanuló maradt végig versenyben. A végeredmény a következőképpen alakult: A FELSŐ TAGOZATOSOK: 1. Lőrincz Barnabás (Pető­fi Sándor Evangélikus (PSE) Gimnázium 8. osztály) 31 könyvvel. 2. Rónai Lilla (PSE Általános Iskola, 5. osztály) 26 könyvvel. 3. Sziebert Réka (PSE Gim­názium, 7. osztály) 15 könyv­vel. Oklevelet kapott: Schnell Tamás (PSE Általános Iskola 6. osztály). ALSÓSOK KATEGÓRIÁJA: 1. Köő Iván (PSE Általános Iskola 4. osztály) 55 könyvvel. 2. Antalicz Anna (Kaposvár, 2. osztály) 51 könyvvel. További fotók a könyvtár Facebook-oldalán találhatók Beküldött kép 3. Koncz Kata (Széchenyi I. Általános Iskola 3. osztály) 30 könyv. Kiváló teljesítményükért ok­levelet kaptak: Rónai Bálint, Sólyom Zselyke, Gungl Ákos és Böcz Nóra. A többi résztve­vő' emléklapot, édességet ka­pott. A jutalmazást a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Az idei versenyen olvasó-re­korder is született, Lőrincz Boglárka ugyanis 250 köny­vet olvasott el egy év alatt. Ő az ajándékai mellé most el­ső ízben hazavihette a cím­hez tartozó vándorserleget is, amit jövőre az új rekordernek fog átadni. Az ajánlottért ajándék jár A gyerekek továbbra is szaba­don választhatnak a könyvtár állományából, azonban ha az ajánlott irodalomból olvasnak, akkor extra ajándékban része­sülnek. Az olvasott könyvekről ezután is egy rövid tartalomis­mertetéssel vagy néhány kér­dés megválaszolásával lehet számot adni. A versenybe bár­ki bármikor bekapcsolód­hat, egyetlen feltétel a könyv­tárba történő beiratkozás, mely 16 éves korig ingyenes. tí

Next

/
Oldalképek
Tartalom