Tolnai Népújság, 2017. december (28. évfolyam, 280-303. szám)

2017-12-13 / 290. szám

2017. DECEMBER 13., SZERDA KITEKINTŐ g Engedjünk teret a gasztronómiai élvezeteknek is Luca-napon bejárták a falut a gyermekek A lucázás népszokását is sok helyen felelevenítik manapság Fotó: MW Ma van Luca napja. Kevés olyan jeles nap van hazánk­ban, amelyhez annyi hiede­lem és szokás kapcsolódna, mint december 13-hoz, Luca napjához. Ez a nap éppúgy al­kalmas volt termékenység­varázslásra, mint házasság-, halál- és időjárásjóslásra, va­lamint a lucaszék készítésé­re. Ma este kell elvetni a Jé­zuska szamarának szánt bú­zát is, mely karácsonyig szép nagy lesz. Mauthner Ilona ilona.mauthner@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Míg úgy húsz-hu­szonöt évvel ezelőtt ritkaság­­számba ment, ha egy szülő a Luca nevet adta a kislányának, addig 2013-ban már minden ne­gyedik, tavaly pedig minden ti­zedik abban az évben született kislány neve Luca lett. Hogy a népszerűségnek mi az oka, nem tudni, - minden szülő más és más választ adna a kérdés­re - az biztos, hogy évente egy­szer lehet csak ünnepelni és ez a nap már nagyon közel esik a karácsonyhoz. Az általunk megkérdezett Lucák elmond­ták, nagyon szeretik a nevüket, mert van benne egy kis varázs­latosság, boszorkányosság. Na­gyon sok hiedelem és népi szo­kás kapcsolódik hozzá.- Gyerekkoromban alig vár­tam a Luca-napot, ezen az es­tén mindig elültettük a Jézus­ka szamarának szánt búzát. Apukám mindig hozott haza - a környékbeli gazdáktól kért egy marékkai -, este együtt ül­tettük el - mondta a bátaszé­­ki Szászi Luca, aki ugyan már kinőtt a gyerekkorból, hiszen 25 éves, de ezt a hagyományt mind a mai napig megtartja. Kisgyerekként naponta nézte, mennyit nőtt a búzája, ami per­sze az első héten alig „mozdult meg” a cserépben, már-már at­tól félt, ki sem nő a növény, így a Jézuska szamara csalódott lesz, amikor szenteste hozza majd az ajándékokat. Szerencsére a bú­za az utolsó napokban „bele­húzott”, sőt sokszor túl is nőt­te a cserepet. Búzát még ma is sok családban ültetnek, a Lu­ca széke történetét már keve­sen ismerik, legfeljebb a mon­dást: lassan készül, mint a Luca széke. Az ötszög alakú lucaszé­­ket ezen a napon kezdték farag­ni. Kilencféle fát (kökényt, boró­kát, jávorfát, körtét, somot, je­genyefenyőt, akácot, csert és ró­zsafát) kellett használni, és ka­rácsonyig el kellett készülnie. A lucaszék lassan készült, hi­szen minden nap csak egy mű-Az év legsötétebb időszaká­ra esik Luca napja, nyilván ez is szerepet játszik abban, hogy sok hiedelem kapcsolódik hoz­zá. Szent Lúcia a keresztények által az V. század óta tisztelt szűz és vértanú. Siracusa váro­sának egyik előkelő családjából származott. Lúcia elkísérte be-, teg édesanyját Cataniába, Szent Ágota sírjához, hogy gyógyulását kérjék. Imái meghallgatásra lel­veletet lehetett rajta elvégezni, innen ered a már említett mon­dás is. A szék készítője magával vitte azt december 24-én az éjfé­li misére, és ekkor a székre rá­ülvén megláthatta, hogy a gyü­lekezet tagjai közül kik a bo­szorkányok. A Luca-naptól karácsonyig terjedő időszakban időjárásjós­lásra alkalmas praktikákat űz­tek, ennek a tizenkét napnak az időjárásából következtettek ugyanis az elkövetkező egy év­re. A lucázás népszokását sok tek, édesanyja meggyógyult, az álmában megjelenő Ágota pe­dig felajánlotta neki a kereszt­­séget. Lúcia ettől a jeles nap­tól kezdődően Jézus jegyesé­nek vallotta magát, és elvetet­te a lehetőségét annak, hogy ha­landó ember asszonya legyen. A Lúcia név a latin lux, azaz a „fé­nyesség“ szóból származik, hoz­zá imádkoztak a vakok, a szem­­betegségben szenvedők. helyen felelevenítik manapság: Luca napjának hajnalán a gye­rekek esetenként kísértetnek öltözve járták a házakat, és lo­pott fán vagy szalmán térdepel­ve mondókákkal bő termést és jószágszaporulatot ígértek ki­sebb ajándékokért cserébe. A téli hónapok a legalkalma­sabbak arra, hogy gasztronó­miai élvezeteknek teret enged­jünk. Amióta borkedvelő embe­rek vannak a földön, azóta tud­nivaló, hogy a „bornak ágyat kell vetni”. A bor nem csupán kísérője az étkezésnek, hanem kitűnő, pikáns ízeket nyújtó al­kotórésze is számtalan ételnek. Ismerni kell a borok korát, hány évig fogyasztható, mikor, mihez jó. Luca-naphoz kötődik az úgy­nevezett szerelmi bájital. Néz­zük, hogyan készül: fél liter vö­rösbort 10 darab szegfűszeggel, 2 darab fahéjrúddal, 2 gramm őrölt borssal, kis darab vaníliá­val, kevés borsmentával, fél cit­rommal, egy narancs reszelt hé­jával és 30 darab mokkacukor­ral felforralunk. Az egészhez hozzáöntünk 1 deci rumot, át­szűrjük, majd elfogyasztatjuk a kiszemelt „áldozattal”. Szicíliai szűz és vértanú volt Szent Lúcia, a fényességet jelképezi PROGRAMSOROLÓ SZERDA MOZI sorozat..Marosi Tibor levéltáros: Katonatisztek az I. világháború után, 15 óra. Szekszárd: Paddington 2. (an­gol-francia animációs családi film), 17 óra. Rossz anyák kará­csonya (amerikai-kínai vígjáték), 19.30: Bölcske: Star Wars: Az éb­redő erő + Az utolsó jedik, 15 óra. Dunaföldvár: Star Wars: Az utolsó jedik, 19 óra. ADVENT Paks Városháza előtti tér: Fény­­festés. Az ünnepváró hangulat­hoz épületre kivetített gyönyörű adventi képek adják, 17 óra. Szekszárd, Béla király tér: Élő sze­retet embertársainknak 17 órá­tól. Dalos ünnepvárás - Szekszár­di Szakképzési Centrum diákjai. „Segíts rajtam!” Hátrányos Hely­zetűekért Alapítvány adventi ze­nés-verses műsora. Lelkedben él a karácsony - Bognár Cecil inter­aktív karácsonyi műsora kicsikkel és nagyokkal. Adventi karácsonyi kórusművek, népénekek - Tolnai katolikus templom kórusa. „Luca, Luca kitty-kotty...” a Wosinsky Mór Megyei Múzeum dráma-játékos szakkörének bemutatója. Az Ibe­­rican Táncegyüttes boszorkány­tánca (Flashmob). Bonyhád, Solymár Imre Városi Könyvtár: a könyvtár „Legyen min­den gyermeknek karácsony" című jótékonysági programja, 14 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd, Művészetek Háza: Re­formáció 500. A Biblia nem min­denkié. A kötetről beszélget: Hor­váth Gergely rádiós műsorvezető­író és Kókai-Nagy Viktor teológus­egyetemi tanár, 17 óra. ELOADAS Szekszárd, Wosinsky Mór Megyei Múzeum: Kedvenc témám - Hon­ismeret a múzeumban előadás TRAFFIPAX 0300-06 oo 61-esfóút77.km 0800-1100 M6 bal 119. km 0900-1100 5506 főút 122. km 09:00-12:00 M6 jobb 164. km 0900-1200 5os főút 93. km 09:30-1100 Szakály. Fő u. 26. 0930-1130 lí' Dombóvár, Köztársaság utca 27. 12:00-15:00 65ös főút 1. km 12:30-15:00 Hőgyáz. My u. IS. 13:30-15:30 M6 bal 153. km 13:30-1530 6a főút 113. km 14:00-17:00 Kapapula. Rákóczi u. 52. 1430-1630 M6jobb 120. km 15:30-1700 Hőgyész, Fő u. 26. 15:30-1830 56-os főút 5. km 16:00-1900 M6 jobb 153. km 17:00-2000 Nagjdorog.Kotttltíl Úja utca 108. 17:30-1830 Zomba, Rákóczi u. 56. 2030-2330 M6 jobb 108. km 2100-23:00 61%s főút 84. km CSÜTÖRTÖK MOZI Szekszárd: Legeslegjobb cimbo­rák - állati buli (német animá­ciós film) 14.30. Star Wars: Az utolsó jedik 3D 16.30, 2D 19.30 óra. Bölcske: Pappa pia, 16 óra. Star Wars: Az utolsó jedik 18 óra, 20.30 óra. Dunaföldvár: Star Wars: Az utolsó jedik, 19 óra. ADVENT Paks, városháza előtti tér: Cseke Klári és a Kvint Stúdió növendéke­inek karácsonyi műsora, 17 óra. Szekszárd, Béla király tér: Dalos ünnepvárás - a Comenius Álta­lános Iskola zenés-verses műso­ra. Ma van Jézus születése - ad­venti dalok - Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete. Fittzumba karácsony Sági Ildikó vezetésével. Karácsonyi angyalok - a Tücsök Zenés Színpad szólistáinak műso­ra. Német adventi és karácsonyi dalok - Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egye­sület. Karácsony küszöbén - az I. Béla Gimnázium Zeneműhelyének műsora. Kutyás karácsonyváró játszóház a Csiga-Biga Alapítvány önkénteseivel és Ropival, 17 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Bonyhád, Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ: a Bonyhád Lexi­kon bemutatója, 16 óra. ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Szekszárd, Babits Mihály Kultu­rális Központ: író-olvasó találko­zó Tompa Andreával. Házigazda: Ágoston Zoltán a Jelenkor folyó­irat főszerkesztője, 18 óra. HANGVERSENY Szekszárd, Garay János Gimnázi­um díszterme: „Egy óra belőlünk" adventi hangverseny, 17.30 óra. VÉRADÁS SZERDA Simontornya, művelődési ház 11.30-15.30 CSÜTÖRTÖK Dombóvár, kórházi véradó 8.00-14.00 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-52 cm. Paks 93 cm, Dombori 136 cm. Árvízkapu 506 cm, Baja 241 cm, A Sió Palánknál 198 cm. Kizárólag természetes anyagokat használ, az angyalfejeket például lopótökökből készíti Mária régóta angyalokkal, angyalok között él ALSÖNANA Irigylésre méltó Vincsákovics Mária élete: an­gyalokkal, angyalok között tölti a napjait. Aprócska mel­lékkörülmény, hogy az angya­lok szalmából, csuhéból, gyé­kényből, vesszőből készülnek - általa. Foglalkozására nézve kis­mesterségek, népi játékok szakoktatója. Sok kézműves szakkört vezetett a környező településeken. Már nyugdíjas, de még bejár, főleg a karácso­nyi és a húsvéti előkészület idején az alsónánai óvodába és iskolába. Jelenleg a szom­szédos Várdombon él, ám Al­­sónána a szíve csücske, ott nőtt fel, ott töltött több mint negyven esztendőt. Kiállítása is ott nyílt, a polgármesteri hi­vatalban, természetesen An­gyalok címmel. Használati és dísztárgyakat is készít, bár alapvető törekvé­se, hogy a dísztárgy is legyen hasznos, szolgáljon valamire. Vincsákovics Mária angyalai főként gyümölcstartó, aján­déktartó funkcióval bírnak. Az alapanyagot maga gyűjti az erdőben, vagy maga arat­ja - ha kukoricacsuhéról van szó -, aztán tisztítja, szárítja, feldolgozza, fonja, szövi. Azért kedveli az angyalokat, mert azok vallástól függetlenül bár-Vincsákovics Mária kiállítása karácsonyig tekinthető meg Alsónánán A szerző fotói kinek ajándékozhatok. Készít persze más dolgokat is: betle­hemet, szarvast, karácsonyfa­­díszt tobozból, gallyakból, er­dei mütyürökből.- Meg kell bennük látni, hogy mi hozható ki belőlük! Meg kell bennük látni a szé­pet! - Ez az alkotó alapelve. Meg az, hogy kizárólag termé­szetes anyagokkal dolgozik. Az angyalfejekhez például ki­sebb lopótököket használ. Volt már kiállítása Szek­­szárdon és Várdombon is. A mostani, az alsónánai, kará­csonyig tekinthető meg a hiva­tal nyitvatartási idejében. Wessely Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom