Tolnai Népújság, 2017. december (28. évfolyam, 280-303. szám)

2017-12-12 / 289. szám

2017. DECEMBER 12., KEDD KITEKINTŐ g Civil szervezetek: az adminisztrációt tanulni kell Kétszer annyi létezik, mint amennyi működik Tájékoztatót tartott a tolnai fórumon Horváth Mária (balról), Sándor Tamás és Helf Balázs A szerző felvétele Minden járási székhelyre el­látogatnak a Civil Informá­ciós Centrum (CIC) munka­társai ezekben a napokban, hogy a helyi civil szerveze­tek figyelmét felhívják az aktuális tennivalókra. Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu TOLNA December 4-én Dombó­váron és Tamásiban voltak, december 7-én Tolnán és Pak­son, december 11-én Bonyhá­­don, ma, december 12-én pe­dig Szekszárdon tartanak fó­rumot. Tolnán Sándor Tamás iro­davezető a cégkapus regiszt­rációval kapcsolatos kötele­zettségről beszélt. Ezt, inter­neten keresztül, december 31- ig kell megtenniük a szerveze­teknek. Horváth Mária tanácsadó a bíróságnak küldendő éves be­számolóról és annak közhasz­núsági mellékletéről szólt. Eddig ennek leadását lehe­tett halogatni, de hamarosan törölni fogják azokat a szer­vezeteket a nyilvántartásból, amelyek nem töltik fel a jelen­téseiket. Kitért arra is, hogy a kapott egy százalék felhasz­nálásáról köszönetnyilvání­tó közleményt kell megjelen­tetni. Magyarországon elvileg több mint hatvanezer civil szervezet van, de az admi­nisztrációval mindössze hu­­szon-egynéhányezer napra­kész. Tolna megyében is ha­sonlóak az arányok. A léte­ző szervezetek száma 2060, a működőké 1100 körüli. Rend­szeres kapcsolatot a CIC-cel négyszáz tart. Még egy téma került elő a tolnai fórumon: a jövő évi NEA (Nemzeti Együttműkö­dési Alap) pályázatai. Helf Ba­lázs programkoordinátor szá­molt be arról, hogy mi várha­tó. A kiírás valószínűleg csak az év legvégén jelenik meg. Ezért január 9-én szerveznek majd egy nagy tájékoztatót Szekszárdon, melyre az egész megyéből várják a civil szer­vezetek és alapítványok veze­tőit, pályázatíróit. _ Az ünnepi díszbe öltöztetett otthon élő kellékei a növények Mikulásvirág, karácsonyi kaktusz Az ünnepi díszbe öltöztetett de­cemberi otthon elmaradhatat­lan élő kellékei a karácsonyi kaktusz és a mikulásvirág. Ol­vasóink közül többen is kérdez­ték, hogyan kell ápolni a két vi­rágot ahhoz, hogy az ünnepek­re szépek, mutatósak legyenek. A karácsonyi kaktusz a leghá­­lásabb szobanövényeink egyi­ke, kifejezetten igénytelen. Ám ha nem foglalkozunk vele ele­get, akkor nem virágzik, pedig virágai gyönyörűek, és viszony­lag sokáig megmaradnak, nem csak karácsonykor. A virágzás megindítására már kora ősz­pX Egy szép mikulásvirág az otthon dísze karácsonykor Fotó: MW szel gondolnunk kell. Szeptem­ber közepétől csak visszafogot­tan locsoljuk a növényt, viszont hetente adjunk neki tápoldatot. Ami a legfontosabb: ha már le­tettük valahová, ne változtas­suk a helyét, még csak ne is for­dítsuk el a cserepét. Ha a levél­kéin megjelentek a bimbók, nö­velhetjük a vízmennyiséget. A mikulásvirág jellegzetes karácsonyi lakásdísz. Szár­mazási helyén, Közép-Ameri­­kában akár 3 méter magasra is megnőhet. Bár a neve sze­rint virág, a valóságban még­sem az, hiszen csak a felleve­lei színeződnek pirosra. Egy ideig szépen virít, aztán legna­gyobb bánatunkra elhullajtja felső leveleit. Tegyük világos, de hűvös, 15 foknál nem mele­gebb helyre. Tűző napfény ne érje. Csak akkor locsoljuk meg, amikor földlabdája már szik­kadt. Február körül vágjuk vissza 10-15 cm-re a növényt, és drasztikusan csökkentsük az öntözést. Tavasszal megje­lennek rajta az első hajtások, ha színes leveleket is szeret­nénk látni rajta, akkor napon­ta legalább 12-14 óráig tartsuk sötétben. M. I. A székely kör rendezvényén mindenki kapott ajándékot Lelki ráhangolódás Tevelen TEVEL Mindenki mosolyogva távozott vasárnap délután a székely házból, ahol a Teve­­li Székely Kör tartotta Miku­lás-váró és adventi rendezvé­nyét. A Télapóval találkozni minden gyermek számára va­rázslatos esemény, amely még felnőttkorban is az egyik leg­kedvesebb emlék marad. Az idők során számos szokás és hagyomány alakult ki ezzel kapcsolatban. A családi ritu­álékra a völgységi faluban is leginkább a decemberi ünne­pek adnak lehetőséget. A megjelent általános isko­lásoknak és felnőtteknek - az arra érdemeseknek - a betle-A Télapóval találkozni jó Beküldött fotó hem előtt szaloncukrot és al­mát osztott a nagy szakállú. Ezt követően a rendezvényte­remben a kisebbeket sütemé­nyek (muffin, bejgli), az idő­sebbeket forralt bor és zsíros kenyér várta. A zsúfolásig telt teremben karácsonyi dalok szóltak, a koszorún meggyújtották a második gyertyát, az attraktí­vabbak kézművesdíszeket ké­szítettek, így senki nem ment haza üres kézzel. Készíthettek meglepetést a nagyszülőknek, vagy más gyerekeknek, a lé­nyeg, hogy mindenki megta­pasztalhatta az ajándékozás örömét. B. L. PROGRAMSOROK) KEDD SZERDA Szekszárd Paddington 2. (an­gol-francia animációs családi film), 17 óra. Rossz anyák kará­csonya (amerikai-kínai vígjáték), 19.30. ADVENT Paks Városháza előtti tér: a Ba­logh Antal Katolikus Általános Is­kola és Gimnázium betlehemes műsora, 17 óra. Szekszárd Béla király tér: Élő sze­retet embertársainknak 17 órá­tól. A Mikulás az erdőben című mesejáték és a Mikulás kesztyűje című bábjáték - a Városi Bölcső­de kisgyermek-nevelőinek műso­ra. Adventi hangulatban - kará­csonyi dalcsokrok és versek - a Szekszárdi Dienes Valéria Általá­nos Iskola 4. b. osztályának mű­sora. Megint karácsony - a Ma­gyarországi Német Színház mű­sora. Váraljai karácsonyvárás - a Váraljai Hagyományőrző Egyesület Népdalkor műsora. Karácsonyvá­ró - a Tolna Megyei Gyermekvé­delmi Központ és TEGYESZIV. szá­mú Gyermekotthon lakóinak ver­ses, zenés műsora. Táncos kará­csonyváró - a Szekszárdi Moz­gásművészeti Stúdió műsora. Az Iberican Táncegyüttes karácsonyi műsora. HANGVERSENY Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, könyvtárterem: a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus adventi hangversenye, 15 óra. Bonyhád, Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: a Bartók Béla Zeneisko­la karácsonyi koncertje, 17 óra. KIÁLLÍTÁS Tamási Vályi Péter Szakközépis­kola Kindl Kupolagaléria: a Tamá­si Alapfokú Művészeti Iskola kép­zőművész növendékeinek „Tamá­si parafrázis” című kiállítása. Meg­nyitja: Rill Mária művészeti vezető, 15.30 óra. MOZI Szekszárd Paddington 2. (an­gol-francia animációs családi film), 17 óra. Rossz anyák kará­csonya (amerikai-kínai vígjáték), 19.30. Bölcske: Star Wars: Az éb­redő erő + Az utolsó jedik, 15 óra. Dunaföldvár: Star Wars: Az utolsó jedik, 19 óra. ADVENT Paks Városháza előtti tér: Fény­festés. Az ünnepváró hangulatoz épületre kivetített gyönyörű ad­venti képek adják, 17 óra. Szekszárd Béla király tér: Dalos ünnepvárás -a Comenius Általá­nos Iskola zenés-verses műsora. Ma van Jézus születése - adventi dalok - Bukovinai Székelyek Szek­szárdi Egyesülete. FittZumba Ka­rácsony Sági Ildikó vezetésével. Karácsonyi angyalok - a Tücsök Zenés Színpad szólistáinak műso­ra. Német adventi és karácsonyi dalok - Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egye­sület. Karácsony küszöbén - az I. Béla Gimnázium Zeneműhelyének műsora. Kutyás karácsonyváró játszóház a Csiga-Biga Alapítvány önkénteseivel és Ropival, 17 óra. JÓTÉKONYSÁG Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: a könyvtár „Legyen min­den gyermeknek karácsony” című jótékonysági programja, 14 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd Művészetek Háza: Re­formáció 500. A Biblia nem min­denkié. A kötetről beszélget: Hor­váth Gergely rádiós műsorvezető, író és Kókai-Nagy Viktor teológus, egyetemi tanár, 17 óra. ELOADAS Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum: Kedvenc témám - Hon­ismeret a Múzeumban előadás­­sorozat. Marosi Tibor levéltáros: Katonatisztek az I. világháború után, 15 óra. A szekszárdi városközpontban esténként adventi műsor hívogat TRAFFIPAX J VÉRADÁS 04:00-06:00________ 61« főút 77. km 0800-11-00 M6 jobb 108. km 09:00-1100 Szekszárd, Keselyúsi út 20. 0900-1200 Dunaföldvár, Paksi utca 90. 09:30-11:30 M6 jobb 164. km 0930-1130 Dombóvár, Köztársaság utca 27. 10:00-13:00 Szekszárd, Rákóczi utca 126. 1230-1400 6« főút 127. km 13:00-15:00 M6 bal 153. km 1330-1530 6« főút 113. km 1400-17:00 60s főút 132. km 1400-17:30 61«s főút 84 km 14:30-1600 60s főút 133. km 14:30-16:30 M6 jobb 120. km 16:00-1800 55ős főút 120. km 1630-1730 60s főút 136. km 17:00-20:00 6-os főút 120. km 18:00-19:00 6-os főút 145. km 20:00-23:00 M6 bal 108. km 21:00-2300 Szekszárd, Tartsavu. 2, . 2100-2300 61-es főút 71 km 2130-2330 M6 bal 153. km KEDD Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Tolna MAG-Ház 11.00-16.00 SZERDA Simontornya Művelődési Ház 11.30-15.30 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-48 cm, Paks 96 cm, Dombori 414 cm, Árvízkapu 509 cm, Baja 246 cm. A Sió Palánknál 193 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom