Tolnai Népújság, 2017. november (28. évfolyam, 255-279. szám)

2017-11-30 / 279. szám

2017. NOVEMBER 30., CSÜTÖRTÖK Zebrák tűntek fel Bátaszéken, egy üzlet parkolójában BÁTASZÉK Zebrák tűntek fel szerdán reggel Bátaszéken, az egyik üzlet parkolójában. Az állatokról egyik olvasónk készített videót, amelyet hír­portálunk, a Teol.hu Facebo­­ok-oldalán lehet megtekinte­ni. Az eset kapcsán megke­restük előbb Huszti Gábort, a Tolna Megyei Rendőr-főka­pitányság sajtóreferensét, aki elmondta: lakossági bejelen­tés nem volt, rendőri Intézke­désre nem volt szükség, köz­lekedési baleset nem történt az errefelé szokatlan látványt nyújtó állatok miatt. Beszéltünk Farkas And­rással, a Bátaszéki Polgár­őr Egyesület elnökével is. Tő­le megtudtuk, hogy hosszú évek után érkezett ismét cir­kusz a városba, és az állat­­. gondozók az üzlet mögötti te­rületen legeltették a zebrá­kat. Az állatok egy kicsit ra­­koncátlankodtak, de a gondo­zóik gyorsan befogták őket. - Nagyobb látványosság volt, hogy előtte nap elefántot sé­táltattak az utcán - tette hoz­zá Farkas András. H. E. 4 MEGYEI KÖRKÉP Zebrák a parkolóban A nők későn szülnek és többen választják az élettársi formát Jelentősen nőtt a nyolcvan évnél idősebbek száma Tolna megyében tavaly több mint hatvanezer ember - a 223 ezerből - elmúlt hatvan éves Illusztráció: MW A többség ott hal meg, ahol született Az első népszámlálás óta (1870-ben) még soha nem volt ilyen alacsony a gyer­­mekkorúak és ilyen magas az időskorúak száma Ma­gyarországon - derül ki a Központi Statisztikai Hiva­tal tavaly ősszel végzett, de a napokban közzétett ada­taiból. Tolna megyében az elmúlt 25 év alatt közel 25 ezerrel csökkent az itt élők száma. Mauthner Ilona ilona.mauthner@mediaworks.hu TOLNA MEGYE A statisztikai hi­vatal legfrissebb eredményei szerint az első népszámlálás­kor, 1870-ben több mint 1,8 millió 15 év alatti gyerek élt az országban. Számuk 1910- re meghaladta a 2,6 milliót, de még a II. világháború után is majdnem 2,3 millió volt. Az 1950-es évek népesedéspoliti­kai intézkedései után 1960-ra újra 2,5 millió fölé emelkedett a gyermekek száma. A születé­sek száma az 1970-es évektől 2011-ig nagymértékben csök­kent, tavaly mintegy 1,4 millió 15 év alatti élt az országban. Tolna megyében 1990-ben 15 520 a 4 év alatti gyermekek száma, 2011-ben 11030, míg 2016-ban 9600. Ugyanakkor az aktív korú­ak létszáma 1870 óta megkét­szereződött. 2016-ban 6,6 mil­lió volt, Tolnában 180 ezer kö­rüli. Az időskorúak száma or­szágosan 1870-ben 144 ezer volt. Az 1980-as népszámlálás­kor amikor a népesség száma a legmagasabb volt, a 65 éve­sek és annál idősebbek száma megközelítette a 1,5 milliót. A teljes népesség ugyan 1980 óta folyamatosan csökken, az idős korosztályba tartozók száma azonban tovább emelkedett, 2016-ban meghaladta az 1,8 milliót. Tolna megyében a 60 éven fe­lüliek száma 1990-ben 47 ezer körül volt, míg 2016-ban több mint hatvanezer lett a szá­muk. 2016-ban 9,8 millió em­ber élt Magyarországon, 134 ezer fővel kevesebb, mint a legutóbbi, 2011-es népszámlá­láskor. Tolna megyében 1990-ben 259 ezer ember élt, 2016- ban már csak 223 ezer. A KSH most közzétett adatai szerint 2011 és 2016 között folytatód­tak a korábbi évek tendenciái: a lakosság öregedése, az élet­társi kapcsolatok térhódítá­sa és a termékenység csökke­nése. Érdekes adat az is, hogy a ’70-es évektől a 2011. évi népszámlálásig a nők lakos­ságon belüli aránya - a férfi­ak magasabb halandósága mi­att - emelkedett. 2016-ra a ne­mek közötti halandósági kü­lönbség csökkent, a „nőtöbblet mérséklődött”. A hajadonok és nőtlenek szá­ma ha lassuló ütemben is, de tovább nőtt, 2016-ban meg­haladta a népesség egyhar­­madát. Jelenleg 1 millió 87 ezer embernek van élettár­sa. 2016-ban száz szülőképes korú nőre már csak 104 gyer­mek jutott, öt évvel korábban még 109, a gyermekvállalás időpontja is egyre későbbre tolódik. A magyarok 52 százaléka ugyanazon a településen la­kik, mint megszületésekor. A lakóhely stabilitása a köz­ségek lakóit jobban jellemzi, mint a városiakat, a falun élők 56 százaléka, a városlakók fele él születése óta ugyanott. Jász-Nagykun-Szolnok és Haj­­dú-Bihar megyében az embe­rek több mint kétharmadára jellemző ez a tulajdonság, míg a fővárosiaknál ez az arány csak 29, a Pest megyeieknél 45 százalék, Tolnában 49 szá­zalék. A mesék szárnyán repültek a gyerekek A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hírei Ifjú Gazda Információs Pont PROMÓCIÓ B0NYHÁD Ismét megrendezte a Repülés a mesék szárnyán - népek meséi című mesemondó versenyét a Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár. A megmérette­tésre 3-6. osztályig lehetett je­lentkezni bármely nép mesé­jével. A Bonyhádról, Kakasá­ról és Mecseknádasdról érke­zett 16 versenyző ujgur, szláv, erdélyi, afrikai, moldvai, koreai és magyar népmeséket hozott. Az első korcsoportban az első helyen Bechtel Gerda Hanga, a másodikon Rudics Rebeka, a harmadikon Takács Enikő vég­zett, különdíjat Palkó Dóri ve­hetett át (a bonyhádi Petőfi Sán­dor Evangélikus Általános Is­kola harmadikosai). A második korcsoportban Sebestyén Zalán első, Radványi Angéla második lett (a kakasdi Bezerédj Amália Iskola tanulói). H. É. / -Ügyesen szerepeltek a gyerekek a megmérettetésen Beküldött kép nyílik hamarosan Szekszárdon Az információs pont megnyitá­sával segítő kezet szeretnénk nyújtani olyan fiatal mezőgaz­dasági vállalkozóknak, vállal­kozások vezetőinek, akik most akarják elkezdeni, vagy az el­múlt pár évben kezdték el a gazdálkodást. Egy helyen összegyűjtjük és kinek-kinek az igényére szab­va nyújtjuk mindazokat az ismereteket, információkat, szolgáltatásokat és képzése­ket, melyek egy sikeres vállal­kozás működtetéséhez szük­ségesek. Manapság nem elegendő a szakiskolában, egyetemen megszerezhető szakmai tu­dás, a technológiák pontos is­merete és betartása, mert a bevételek nagy részét nem a szántóföldön vagy az istállók­ban, hanem az íróasztal mel­lett lehet kitermelni. A prospe­ritáshoz, innovatív szemlélet­hez tágabb ismeretek szüksé­gesek. Ehhez nyújtunk megfe­lelő hátteret. Fontos számunkra a közös­ségépítés. Egyedül minden­ki nehezebben boldogul, mert mindent a saját kárán kell megtapasztaljon. Ha van egy csapat, egy közösség, amely­nek tagjai hasonló háttérrel, indíttatással rendelkeznek, át tudják adni egymásnak a ta­pasztalataikat. Amit nyújtani tudunk Földügyi, szakképzési, vidékfejlesztési és élelmiszeripari témákban, valamint a támogatásokkal kapcsolatos ad­minisztráció területén az alábbi szolgáltatások: • földforgalmi tanácsadás, • EK kérelemhez kapcsolódó tanácsadás, technikai segítségnyújtás, • adózással, könyveléssel kapcsolatos tanácsadás, • továbbtanulással, szakképzéssel kapcsolatos tanácsadás, • piaci partner keresés, • talajvizsgálatok, laborvizsgálatok szervezése, • képzések (pályázatokkal, EK kérelem beadással kapcsolatban), • tápanyag-gazdálkodási terv készítés, • biztosításközvetítés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom