Tolnai Népújság, 2017. november (28. évfolyam, 255-279. szám)

2017-11-16 / 267. szám

12. MEGYEI KÖRKÉP 2017. NOVEMBER 16., CSÜTÖRTÖK Felmérték a helyi cégek, vállalkozások fejlesztési terveit A több országból érkezett hallgatók a polgármesterrel és az ÉVŰ Kft. ügyvezetőjével is megvitatták a problémákat Fotó: Makovics Kornél A Völgység sokszoros véradóit köszöntötték BONYHÁD Jótékonysági esttel egybekötve tartották kedden a bonyhádi véradó ünnepséget. A megjelenteket Gulyás Kata­lin, a Magyar Vöröskereszt Tol­na megyei szervezetének igaz­gatója, Filóné Ferencz Ibolya polgármester és dr. Antal Ta­más megyei vezetőségi tag kö­szöntötte. A műsorban fellép­tek a Bartók Béla Zeneiskola növendékei, Jakab Lászlóné, a Kisdorogi Székely Hagyomány­­őrző Egyesület, Csaba József­­né és a Havasi Gyopár Nyugdí­jas Klub. Az est bevételét kará­csonyi csomagok összeállításá­ra fordítja a Vöröskereszt, ame­lyeket az alapszervezeteken ke­resztül juttatnak el a Völgység településein élő rászoruló csa­ládokhoz, gyermekekhez. Az est bevételét ^karácsonyi csoma­gokra fordítják Az ünnepségen a térség sok­szoros véradóit is köszöntötték. Százhúszszoros véradóként Ne­mes Csaba, százszoros véradó­ként Bögner Elemér és Sza­bó Endre József kapott okleve­let. Szigetvári Ferenc, Schwei­tzer Róbert és Mayer Mátyás hetvenötszörös, Kertész József és Peitler Ágnes hetvensze­res, Verebes Béla, Szász Mik­lós, Kertész István és Kiss Lász­ló hatvanszoros véradóként ré­szesült elismerésben. Az öt­venszeres véradók Frikó Ist­ván, Gáspárné Bancsi Gabriel­la, Heidinger Armand Béla, Ku­­kuruzsnyák György, Lász­ló Istvánná, Marosi Zsuzsan­na Gyöngyi, Rittlinger Tamás és Völgyi István, a negyven­­szeresek Borsos Ernő, Cseke Ferenc, Kiss Ferenc, Kiss Gyu­la, Nagy Vilmos, Palkó Antal Attila, Schumacher Márton, Se­bestyén Dénes, Szombath Szi­lárd és Varga Lajos, harminc­­szoros véradóként pedig Ben­­czés János Elemérné, Bocz Ist­vánná, Csentri József, Dittrich Attila, Dávid Zoltán, Horváth Antal Zsolt, Jaksa László, Kere­kes Géza, Kiss András, dr. Kos­­nás Attila Tamás, Rausch Im­­réné, Reining János, Ritter Vik­tor, Schaffer Jánosné, Sebes­tyén Márton, Szász Csaba, Teff­­ner Attila, Veres Csaba, Vizsló­­né Herger Ágnes és Várszegi Jó­zsef kapott oklevelet. H. E. Kilenc nyertes uniós pályáza­tát szeretné közelebb vinni a helyi kis- és középvállalkozá­sokhoz az önkormányzat. Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu TAMÁSI A cél érdekében a kö­zelmúltban a veszprémi Pan­non Egyetem nemzetközi ku­tatócsoportja - 15 hallgatóval és egy oktatóval - vett részt a kutatótábor elnevezésű pro­jektben. A veszprémiek ruti­nosnak mondhatók területfej­lesztésben, hiszen 2014 októ­bere óta kilenc településen vé­geztek felmérést.- Az egyetem docense, Csizmadiáné dr. Czuppon Viktória - aki tamási lakos - tanítványaival szervez tá­borokat településekre azért, hogy felmérjék a helyi válla­latok, vállalkozások, kis- és középvállalkozások (kkv-k) igényeit. Milyen fejlesztése­ket terveznek ők, a város mi­lyen fejlesztésekben gondol­kodik, a cél mindig a vállal­kozók és a települések össze­kötése - mondta el lapunk­nak Cseresznyés Balázs ön­­kormányzati képviselő. - Ta­másiban közel ötven vállala­tot értek el a három nap alatt, mélyinterjúkat készítettek. Az eredmény jónak mondha­- A campus Vállalatgazdaság­tan Intézeti Tanszéke abban segít az önkormányzatnak, hogy felméri, a vállalkozások mennyire vannak tisztában a TOP-os tenderekkel - közölte Csizmadiáné dr. Czuppon Vik­tória. - Melyek azok a fejlesz­tések, elképzelések, amelyek a kiírásokban érdekelhetik őket. Fontos, hogy az üzemek és az önkormányzat működjön együtt, tudjanak egymás fej­lesztéseiről, így megvalósulhat egy olyan multiplikativ hatá­sa az újításoknak, amely rövid időn belül lecsapódik a telepü­tó, 76 százalékos volt a válasz­adási arány. A docens angol nyelven te­rületfejlesztési órákat tart eb­ben a félévben, a kurzusokon nem csupán az elméleti tudás, de a gyakorlatszerzés is fel­adat a diákok számára. A tá­bor többek között azért volt ér­lésen. Három éve bejegyzett vi­dékfejlesztési egyesületünk a híd szerepét tölti be az egyes szférák között, illetve a lakos­sággal is jó kapcsolat tartunk. Feladatunk az önkormányzat­nak segíteni abban, hogy tájé­koztassuk a kkv-kat a megva­lósuló fejlesztésekről.- Kikérdezzük őket, mik a szándékaik az elkövetkezen­dő években, milyen beruházá­sokat szeretnének megvalósí­tani, milyen kapcsolatban van­nak a helyhatósággal, illetve a két fél miben tud egymásnak segíteni. dekes, mert magyar hallgatók mellett külföldiek - kambo­dzsai, német, francia és orosz tanulók - is részt vettek a te­repmunkán.- A résztvevők minden este összegzést tartottak, az utolsó napon pedig tájékoztatást ad­tak Porga Ferenc polgármes­ternek és az ÉVŰ Kft. ügy­vezető igazgatójának, Mik­lós Károlynak - tette hozzá a képviselő. - Megvitatták a fel­tárt problémákat, a vezetők a hallgatók meglátásaira, meg­oldási javaslataira is kíváncsi­ak voltak. Néhány héten belül az egyetem a felmérés alap­ján összeállított tanulmányt - felhasználva a docens 17 év terepkutatásban szerzett ta­pasztalatát - az önkormány­zat asztalára teszi. Ezt figye­lembe véve fogjuk a pályáza­tainkat továbbgondolni, illet­ve a felmerülő hiányosságokat orvosolni. A cégek elsősorban az idegenforgalmi és sportfej­lesztésekbe szeretnének be­kapcsolódni. Rászoruló gyerekeknek gyűjtenek a könyvtárban BONYHÁD Megunt, „kinőtt” já­tékokat, könyveket, használa­ton kívüli iskolaszereket gyűj­tenek idén is a bonyhádi Soly­már Imre Városi Könyvtár­ban a „Legyen minden gye­reknek karácsony!” akció ke­retében - hívta fel rá a figyel­met Schnell-Nagy Erika intéz­ményvezető. A minden évben megszerve­zett jótékonysági akció célja a 6-14 éves korosztályt képvise­lő, rászoruló gyermekek meg­ajándékozása. Várják a fel­ajánlásokat, illetve bármelyik - honlapjukon is megtalálha­tó - elérhetőségükön azok je­lentkezését, akik segítenének, közre tudnak működni a gyűj­tésben. Az adományozókat arra ké­rik, hogy olyan holmikat ad­janak, amelyet maguk is szí­vesen fogadnának, azokat te­gyék be egy dobozba, csoma­golják be és írják rá, hogy fiú­nak, lánynak, valamint hány évesnek szánják. A pakkokat december 2-ig várják az intézménybe, mivel azokat a Mikulás fogja átadni a gyerekeknek. TN Felvonulás és műsor is volt Kölesden KOLESD A Márton-napi felvonu­lás november 9-én volt a falu­ban. Az iskola tanulói osztály­­főnökük segítségével változa­tos, ötletes lampionokat készí­tettek a Márton-napi felvonu­lásra, amelyet rövid műsor elő­zött meg. Ebben a negyedik és ötödik osztályosok Márton-na­pi német dalokat adtak elő, majd vers hangzott el Szent Márton találkozásáról a kol­dussal. Markó Ágnes, a diák­önkormányzat vezetője rövid beszédében elmondta, hogyan lett Márton a koldusok védő­szentje, a katonák, szőlőműve­lők, lúdtartók oltalmazója. A lampionos felvonulás 17 óra­kor kezdődött, és a falut kör­bejárva az iskola udvarán ért véget, ahol lilahagymás zsíros kenyér és tea várta a részt ve­vő gyerekeket, szülőket, és ér­deklődő felnőtteket. B. K. Vállalják az összekötő szerepet A Csengey-központban tartották a Pirkadat zenekar első nagylemezének bemutató koncertjét Bese Dóra szavaival festett Vászon és húr PAKS Vászon és húr címmel jelent meg a Pirkadat zene­kar első nagylemeze. A Be­se Dóra és Kováts Gergely ál­tal 2011-ben alapított zenekar eleinte akusztikus formáció­ként működött. A repertoár elektromos hangszerekkel bő­vült, és ezzel együtt gazdago­dott az együttes zenei palettá­ja is. További újdonság, hogy három új tag csatlakozott Dó­rához és Gergőhöz idén, így jött létre a jelenlegi felállás a sokszínűséget jelző Pirkadat név alatt. A szöveg és a dalok váza a zenekar énekese, Bese Dóra alkotómunkájának ered­ménye, a hangszerelést Ko­váts Gergely végzi. Bár dala­ikban sokféle stílus felfedez­hető, így például pop-, rock-, blues-, countrymuzsika, még­is sikerült sajátos zenei han­gulatot kialakítaniuk. A zenekar alapítói az élet­ben is egy párt alkotnak. Ger­gő azt mondta, nagyon sze­rencsésnek tartják magukat, mert amellett, hogy az élet sok más területén „klappolnak”, egy ilyen csodálatos közös hobbijuk is van. - Habár több ez, mint hobbi Ez alkotófolya­mat, aminek, remélem, so­ha nem lesz vége - nyilatkoz­ta a lemezbemutató koncer­ten. Elárulta, hogy már a má-Színpadon a sokszínű Pirkadat. Az együttes mára öttagúvá bővült A szerző felvétele sodik lemez anyag is kész, ki­adását 2018-ra tervezik, addig azonban szeretnék kiélvezni a mostani album adta örömö­ket. A szövegeket Dóra írja, il­letve, ahogyan fogalmazni szo­kott: szavaival fest, így kapta az album a Vászon és húr cí­met. Megtisztelő volt, hogy a Pirkadat adhatta a jubileumi 25. Gastroblues Fesztivál nyi­tókoncertjét idén. A lemez­­bemutató koncertet a Csen­­gey-központ előterében tartot­ták, amely megtelt erre az al­kalomra érdeklődőkkel. Az együttes muzsikáját a Mayer Pince borait kóstolgatva élvez­hette a közönség. Vida Tünde

Next

/
Oldalképek
Tartalom