Tolnai Népújság, 2017. október (28. évfolyam, 230-254. szám)

2017-10-09 / 236. szám

2017. OKTÓBER 9., HÉTFŐ Több mint száz tagot számlál a huszonöt éves jubileumát ünneplő Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület Fotó: Mártonfai Dénes Jubileumot ünnepel a honismereti egyesület Óvják a múlt értékeit, és példát mutatnak Jubileumi kötetet jelente­tett meg a Tolna Megyei Egyed Antal Honismere­ti Egyesület. A kiadványt szombati ünnepségükön mutatták be. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Fennállásának hu­szonötödik évfordulóját ünnep­li idén a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület. Ebből az alkalomból ünnep­séget rendeztek szombaton a Babits Mihály Kulturális Köz­pontban, a XVIII. Megyei Talál­kozóval egybekötve. Elsőként dr. Gesztesi Enikő, az egyesület elnöke köszön­tötte a megjelenteket. Felidéz­te, hogy huszonöt éve a megyei levéltárban alakult meg a szer­vezet tizenhét taggal, mostan­ra pedig több mint száz tagot számlál az egyesület. Megszál­lottan kutatják közösségük ér­tékeit, megóvják a múltat és példát mutatnak a jövőt jelen­tő ifjúságnak. Dr. Gesztesi Eni­kő egyúttal köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítik az egyesület munkáját, illetve hozzájárultak a jubileumi kö­tet megjelenéséhez. Ribányi József, a Tolna Me­gyei Önkormányzat alelnöke - Fehérvári Tamás elnök üd­vözletét is tolmácsolva - mél­tatta az egyesület tagjainak ér­tékőrző tevékenységét, Ács Re­zső, Szekszárd polgármestere pedig úgy fogalmazott: büsz­ke arra a munkára, amelyet a szervezet a megyében és a vá­rosban végez. Zsikó Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Köz­pont ügyvezetője szintén a há­la hangján szólt köszöntőjében. Bartha Éva, a Honismereti Szö­vetség titkára arról beszélt, hogy Tolna megyében mindig erős volt a honismereti munka. Mint mondta, erre a szekérre lehet pakolni, jól húz. A köszöntők után elismeré­seket adtak át. Szabadi Mihály a Honismereti Szövetség Hon­ismereti Munkáért Érem ki­tüntetést vehette át. Gutái Ist­vánt, a Paksi Városi Könyv­tár nyugalmazott igazgatóját, Klézli Erzsébetet, az egyesület Dr. Gesztesi Enikő és dr. Dobos Gyula az új kötettel könyvelőjét, Kult Imrénét, a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár vezetőjét és Müller Ádámot, a Dombóvári Helytör­téneti Gyűjtemény vezetőjét, valamint a Kisszékelyi Kultu­rális Egyesületet a Honismere­ti Szövetség emléklapjával is­merték el. Az Egyed Antal-dí­­jat idén Vargáné Kovács Vero­nika csipkekészítő, hímző, il­letve a Kölesdi Közéleti Egye­sület Népfőiskolája kapta. Vé­gül köszöntötték az egyesület nyolcvanéveseit is. A díjátadót követően a jubi­leumi kiadvány szerkesztője­ként dr. Dobos Gyula mutatta be a „Negyedévszázad - Mozai­kok a Tolna Megyei Egyed An­tal Honismereti Egyesület éle­téből” című kötetet. Lugosi vendégei is voltak az ünnepségnek. Dr. Bakk Miklós, a kolozsvári Sapiencia egyetem professzora, Király Zoltán, a Lugosi Hírmondó szerkesztője és felesége, Király Rozália nyu­galmazott pedagógus is meg­tisztelte a rendezvényt. A program délutáni részé­ben a múltat összegző, illet­ve a jövőbe tekintő előadások hangzottak el, majd zárásként emléktáblát avattak a Várme­gyeházán. MEGYEI KÖRKÉP g Szerelmi seb Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu A bulvársajtó tele van az olyan hírekkel, amelyek a ce­­lebek és sztárok félrelépéseiről szólnak. Művészkö­rökben ez nem ritkaság. Az a ritka sületlenség in­kább, ami egy sztármagazinban megjelent: „Egy hollywo­odi házaspártól mindenki azt várná, hogy teljes harmóniá­ban és boldogságban él.” Na ne! A külföldi és a hazai sztár­­pár-kapcsolatokat is inkább a kalandozás, mint a hűséges­ség jellemzi. Fekete Pákó, Gájer Bálint, Hajdú Péter, Kiss En­­di, Pólyák Lilla. A legutóbbi hetek, hónapok emlegetettjéi. Nagy mázlijuk, hogy nem valamelyik iszlám országban szü­lettek, ahol keményen szankcionálják az ilyesmit... A keresztény Európában sem voltak mindig ennyire el­­nézők a virágról virágra szál­ló káposztalepkék és a virág­port bárkinek kínáló árvács­kák iránt, mint manapság. A középkorban még szerelmi törvényszékek is léteztek, sza­bályos tárgyalásokat folytattak le. Időnként születtek megle­hetősen mulatságos döntések is. íme egy eset, Ráth-Végh Ist­ván gyűjtéséből. Egy lovag beszélgetett egy lovaginával, és váratlanul megcsókolta. Ám a hölgy fejdíszéből kiállt egy tű, ami csúnyán megsebezte az úr arcát. A férfi a bírósághoz for­dult, azt kérve: kötelezzék a nőt arra, hogy ápolja. Orvosszak­értőt rendeltek ki, aki megállapította, hogy bizony ez egy sú­lyos, kezelendő seb. A bíróság ezért arra kötelezte a vádlottat, hogy nyalogassa a sértett sebét mindaddig, míg az be nem gyógyul. Ugyanis az emberi nyál fertőtlenítő hatású. Arra kötelezték a nőt, hogy nyalogassa a férfi sebét Pakson a PIKK az ász a kultúrában PAKS Cseke Klára és a KVINT Stúdió bemutatkozása nyitot­ta a PIKK, azaz a Paksi Irodal­mi és Kulturális Kávéház őszi évadát. Horányi György és Ko­máromi János minden hónap utolsó péntekén várja a közön­séget az Erzsébet Nagyszállo­da kávézójába, ahol újabb és újabb, Pakson élő vagy Pakshoz kö­tődő művészeket, alkotókat ismer­hetnek meg.- Ők nem sztá­rok, nem celebek, „csak” teszik a dol­gukat, ki képző­művészként, iro­dalmárként vagy mesterem­berként - fogalmazott Horá­nyi György. Mint mondta, gya­korta kevésbé ismert alkotók értékeit sikerül előkotorni a ládafiából. Cseke Klára és tanítvá­nyai viszont ismertek város­szerte, sőt azon túl is, illetve a PIKK-nek is rendszeres sze­replői. Ezúttal viszont nem­csak előadásukkal színesítet­ték az estet, hanem az róluk, il­letve elsősorban vezetőjükről, Cseke Kláráról szólt, akinek életpályáját is megismerhet­ték, kezdve a bölcsőtől, azaz at­tól, hogy hogyan született bele abba a közegbe, ami őt művész­­szé tette. Kivételes volt a mos­tani alkalom azért is, mert nemcsak tanítványai - köz­tük saját gyerme­kei - kísértjeként hallhatta őt a kö­zönség, hanem dal­ra is fakadt, amit közönség előtt már régóta nem tett. Gyermekei mellett férje, Cse­ke Gábor is bekapcsolódott a családi zenélésbe. Cseke Klá­ra elárulta, hogy az általa ve­zetett zenei program együtt nőtt gyerekeivel, előbb zene­­bölcsit, majd zeneovit hozott létre, a Tini Tüsik Stúdió után jött a KVINT, ahol már nem­csak énekelni, hanem például táncolni is lehet. Vida T. Kivételes volt a mostani al­kalom azért is, mert dalra is fakadt A szentmise után kiállítás is nyílt Kismányokon, a vasárnapi ünnepségen Letették a székely porta alapkövét Szavazzon a jelöltekre, Ön is nyerhet! KISMÁNYOK Letették az épülő székely porta alapkövét vasár­nap Kismányokon a római ka­tolikus templom szomszédsá­gában. A jeles esemény pont a templom felszentelésének huszonnyolcadik évfordulójá­ra esett, ugyanis dr. Cserhá­ti József megyés püspök 1989. október 8-án szentelte fel azt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. A tegnapi ünnep­ségen Pater Illés Albert jezsu­ita szerzetes celebrált búcsúi szentmisét a templomban, il­letve ő szentelte meg az elhe­lyezett alapkövet is. Az eseményen felidézték a székelység hányattatásait, így a madéfalvi veszedelem bor­zalmait, a bukovinai falvak alapítását, a bácskai letelepí­tést, az 1944-es menekülést, és azt, hogy végül Tolna, Bara­nya és Bács-Kiskun megyék­ben otthonra leltek. Közreműködött Fábián Éva népdalénekes, Kóka Rozália mesemondó és az Érdi Székely Népdalkor. A nap folyamán Szent Lász­lóról nyílt kiállítás, délután pedig a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, a Csát­­aljai Népdalkor és a Kismá­­nyoki Néptánccsoport adott műsort a helyi művelődési házban. H. E. Pater Illés Albert jezsuita szerzetes szentelte meg az alapkövet Fotó: Mártonfai Dénes PRIMA GALA Idén 13. alkalom­mal rendezi meg a VOSZ Tol­na megyei szervezete a megyei Prima Gálát, és ebben az év­ben is közönségszavazást hir­detnek. Szavazni normál díjas SMS-sel, illetve telefonhívás­sal is lehet (visszajelzést nem adnak SMS-re és hívásra sem). Aki szavazni szeretne, annak a jelölt vezetéknevét kell elkül­deni SMS-ben, vagy tárcsázni a megadott számot. Szavazni október 12-én éjfélig lehet. A számok: Stekly Zsuzsa: 30/904-7553, Djokics Zseljko: 30/882-1628 és dr. Győri Atti­la: 30/882-1869. Bővebben: TEOL.hu i

Next

/
Oldalképek
Tartalom