Tolnai Népújság, 2017. október (28. évfolyam, 230-254. szám)

2017-10-03 / 231. szám

2017. OKTOBER 3., KEDD KITEKINTŐ g A bátaszéki gyermekkor minden szerepében megmutatkozott Kovács Lajos színművész volt a bátaszéki filmklub vendége szeptember végén. Nem véletlenül, hiszen éle­te első 18 évét ebben a kis­városban töltötte. A 73 éves színész ma is ragaszkodik Bátaszékhez, örömmel fo­gadta el a felkérést, hogy a „875 éves Bátaszék” kisfilm narrátora legyen. Mauthner Ilona ilona.mauthner@mediaworks.hu BÁTASZÉK Megtelt a művelődé­si ház nagyterme, ahol a he­lyi filmklub tartotta rendezvé­nyét, a Woyzeck című film vetí­tése előtt köszöntötték az egyik főszereplőt, Kovács Lajost. A színész meghatottan üdvö­zölte az érdeklődőket, többsé­güket személyesen is ismerte.- A gyermekkorom rányom­ta a bélyegét szinte minden sze­repemre, melyek többsége úgy­nevezett nehéz körülmények között élő ember volt - nyilat­kozta lapunknak Kovács Lajos. - Bátaszéken négy helyen lak­tunk, ami nagyon megviselt, tulajdonképpen gyökértelenek voltunk. Egy helyen éreztem csak otthon magamat, a Kálvá­ria utcában, a nagyszüleimnél, akik sokat foglalkoztak velem. A természet iránti olthatatlan szeretet gyerekkoromban ala­kult ki. Az Orbán-hegyen síel­tem, a Lajvér mentén hosszú órákon keresztül tudtam sétál­ni, végtelen távolságokat meg­­téve. A Harmadik-völgyben volt a nagyszüleim 2000 négyszög­­öles szőlője, ahol én is sokat se­gítettem. A bátaszéki tanáraim­ra még ma is emlékszem, a cso­dálatos Keresztély Gyula bácsi­ra, vagy a nagyszerű Bittner ta­nár úrra. Novák tanár úrtól ta­nultam a sport iránti szeretetet. A szüleim vasutasok voltak, és a száz tagú MÁV kórusban éne­keltek. Nagyon híres volt abban az időben a bátaszéki színjátszó kör, ahol anyám is játszott. Ezek az élmények mind formálták a hétköznapi életemet és színé­szi pályámat egyaránt - mesél­te magáról a művész. Kovács Lajos 12 színházban játszott, számtalan főszerepet kapott, volt Hamlet, Ványa bá­csi, IV. Henrik, a Woyzecket színpadon is, majd filmen is el­­játszhatta. A főiskola elvégzé­A filmklubban a Woyzeck című film vetítése előtt köszöntötte dr. Bozsolik Róbert polgármester Kovács Lajost Fotók: Makovics Kornél között tíz év telt el, mindkét al­kalommal ugyanabban a ruhá­ban voltam. Számos díjat és kitünte­tést kapott, például Jászai Ma­ri-díjat, Érdemes művész elis­merést, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét.- A díj nem jár, hanem ad­ják. A közönség, a szakma el­ismerése természetesen min­dig öröm és boldogság, de so­ha nem vágytam egyikre sem. Rengeteget utaztam a világban a szerepeimnek köszönhetően, ma már nehezen mozdulok ki. Most jelent meg Naszvadi Ju­dith A mi múzsánk című, 17 emberrel készült riportköny­ve. Ebben ő is ott van színész­ként. - A színészetemmel min­dig adni akartam az emberek­nek, formálni a közösséget, ahogyan mások is teszik ezt. A riportkönyvben őszintén be­szélek a gyerekkoromról, édes­apámról, Bátaszékről is. Ami­kor új színházhoz szerződtem, a hírem mindig megelőzött. Azt mondták: „Úr Isten, jön ez az őrült!” Persze nem voltam őrült, hanem egy küzdő em­ber. Úgy éltem, hogy mindig elébe mentem a kihívásoknak. Folyamatosan kerestem őket, hogy le tudjam győzni a félel­meimet. így válhat az ember bölcsebbé, és így tudja csak él­ni igazán az életét. Kovács Lajos szívesen emlékezik vissza Bátaszéken töltött gyermekkorára se után Békéscsabára került, ahol 10 évig játszott, a család­ja közben Gyulán élt, így on­nan járt nap mint nap Békés­csabára a fiatal színész. Köz­ben megszületett a két gyer­meke, Vanda és Dávid. Több­ször váltott színházat, a leg­szebb éveit, mint mondta, Szol­nokon töltötte 1981-től 85-ig. A család azonban mindig Gyu­lán maradt, így a gyermekne­velés minden öröme és gondja Zsuzsikára, vagyis a feleségére hárult. Mára Vanda 46 éves és szabadúszó színész, Dávid pe­dig Szegeden bíró.- A szerepek rám találtak. Az én színészi utam mindig is nagyon nehéz volt, mert soha nem játszottam. Azonosultam, tetőtől-talpig átéltem a szere­peket - mondta Kovács Lajos. - Szolnokon rengeteg úgyne­vezett szobaszínházban ját­szottam, ahol a néző olyan kö­zel ült, hogy szinte megérintet­tük egymást. Ez a tapasztalás nagyon sokat segített a filmes játékomban. Kovács Lajos felejthetetlen filmszerepe az Argó Balogh Ti­bije, annak sárga dzsekije, fej­kendője, thermonadrágja.- Az Argó első részének a forgatása előtt ruhapróbára si­ettem egy futóedzésről. Sár­ga dzsekit, fejkendőt és ther­­monadrágot viseltem. Amikor megláttak, közölték, hogy nem kell ide ruhapróba, megvan Balogh Tibi jelmeze. A két rész „Nehéz színészi utam volt” PROGRAMSOROLÓ KEDD MOZI Szekszárd Lego Ninjago 3D (ame­rikai-dán animációs családi film), 15 óra. Wind River - Gyilkos nyo­mon (angol-amerikai-kanadai thril­ler), 17 óra. Kingsman: Az arany­kor (angol-amerikai akció-vígjá­ték), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Vörösmarty Mihály Műve­lődési Központ Sütő Károly, a Bony­hádi Képzőművészeti Kör alkotójá­nak „Víziók” című kiállításának meg­nyitója, 17 óra. Megnyitja Kovács Ferenc, Babits- és Prima-díjas fes­tőművész-tanár, a Bonyhádi Képző­­művészeti Kör vezetője, közremű­ködik Víghné Székely Rozália (vers), Szőts Ármin (cselló) és Seleljo Ale­xandra (zongora). Tolna MAG-Ház: Kreatív képeslapok - Juhász Katalin kiállítását Tuzy Ibo­lya, a Magyar Origami Kör tagja nyit­ja meg, közreműködnek a Fusz Já­nos Zeneiskola növendékei, 17 óra. SZERDA MOZI Szekszárd: Lego Ninjago 3D (ame­rikai-dán animációs családi film), 15 óra. Wind River - Gyilkos nyo­mon (angol-amerikai-kanadai thril­ler), 17 óra. Kingsman: Az arany­kor (angol-amerikai akció-vígjá­ték), 19 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Tolna Városi Könyvtár: Dombi Ti­­nódy László A gömbbe zárt idő című könyvének bemutatója. A kö­tetet Wessely Gábor méltatja, köz­reműködnek a Fusz János Zeneis­kola növendékei, valamint a tolnai gimnázium diákjai. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum: „Nyitott ajtó” - Zseblám­pás kalandtúra pincétől a padlá­sig, 10-16 óráig. Vármegyeházi ki­állítás: Mesterek és alkotók - Var­ródoboz, 10-16 óráig. VÉRADÁS KEDD Dombóvár, kórházi véradó 8.00-14.00 SZERDA Pusztahencse, művelődési ház 13.00-15.30 VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: 1 Dunaföldvár-44 cm, Paks 106 cm, Dombori 144 cm, Árvízkapu 511 cm, Baja 242 cm, A Sió Palánknál 189 cm. Az alábbiakban megyénk legnagyobb könyvtárainak kínálatát ajánljuk olvasóink figyelmébe Országos Könyvtári Napok - megyei programok ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR, SZEKSZÁRD Október 2.: Vendégünk Sándor Anikó, az El Camino-könyvek szerzője, 17 óra. Október 3., Információforrá­sok: Bemutatjuk legújabb adat­bázisunkat - Szepesi László in­terjúi, 16.30. Gemenc az árterek világa - Barkuti Balázs filmje, utána beszélgetés az alkotóval, 17.30. Október 4., A víz az élet forrá­sa: Nagy Könyves Beavatás - az ifjúsági olvasóklub megala­kulása, 15.30. Mindennapi mű­anyagaink élettani hatásai? - Dr. Hetesi Zsolt és Dr. Németh Zsolt előadása, 17 óra. Október 5.: Alakváltók - a 2017. évi Mészöly-díjas író, Sza­bó Róbert Csaba könyve, 16.30. író-olvasó találkozó Fejős Évá­val, 18 óra. SOLYMÁR IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR, BONYHÁD Október 2.: Babatorna, 9 óra. Hordozóstoma, 10 óra. Október 3.: Gyermekeink egészsége - felkészülés az őszi-téli időszakra természetes úton, 10 óra. Ne váljon áldozat­tá, 10 óra. Könyvtárhasznála­ti óra, 10.45. NETInfó (IKER 1 tanfolyam), ló óra. Október 4.: Hófehér kelepce - a nyomozás öröme Howard Mat­­heuval, 9 óra. A fáraó jogara, 10 óra. A harmadik - Holden Rose nyomozós könyve, 11 óra. A ze­ne és ének forrása - zeneböl­­csis foglalkozás, 10 óra. A zene öröme - Tatai Ernő hangszerké­szítő kiállításának megnyitója, 17.30. Október 5., Szabó Magda Nap - az írónő születésének 100. évfordulója alkalmából: To­tó (Szabó Magda élete és mun­kássága), 9-17 óra. Szemelvé­nyek megfilmesített műveiből, 10 óra. Könyvborító tervezés Szabó Magda műveihez pályá­zat eredményhirdetése, 16 óra. „Víz az élet forrása” - rajzpályá­zat kiállításának megnyitója és eredményhirdetése, 16 óra. NE­Tlnfó (IKER 1 tanfolyam), 16 óra. Szabó Magda emlékest - Lovas Csilla és Rubányi Anita, 17.30. „Legyél te is határvadász!” - in­formációs pult. PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR, PAKS Október 3.: Internethasznála­­ti fogadóórát tart Nagy László, 8-16 óra. Október 4.: Veszíts el egy köny­vet! című játék, amelynek kere­tében a város különböző pontja­in csomagolópapírban elrejtett könyveket lesz érdemes keres­ni. A programhoz kapcsolódva helytörténeti totót is hirdettek A Mi Dunánk címmel. A kér­déssor megválaszolására ok­tóber 5-ig lesz lehetőség, majd október 8-án hirdetnek ered­ményt. TINÓDI KÖNYVTÁR, DOMBÓ­VÁR Október 2-8.: Egész héten vetí­tés digitalizált régi újságokból, valamint régi gunarasi képesla­pokból; 100 éve született Szabó Magda - kiállítás. Október 2.: Rendhagyó termé­szetismeret óra Telegdi Ágnes­sel „Vizes élőhelyek” címmel al­só tagozatos diákoknak, 10 óra. Október 4.: Tolmácsi Tibor tűz­oltó hadnagy tűzvédelmi elő­adása középiskolásoknak, 8 óra. Gunaras 45 - Orbán János nyugalmazott építész vetített előadása Gunarasfürdő építésé­ről, 17 óra. KÖNNYŰ LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR, TAMÁSI Október 2.: Humorról félig ko­molyan - Élkes László író, új­ságíró előadása, 18 óra. Október 3.: Ciliké, a hiszékeny egérke - a Tekergő Bábszínház előadása óvodásoknak, 10 óra. Október 4: A Földközi-tenger gyöngyszemei, Korzika és Szar­dínia - dr. Révész Ottó vetített képes úti beszámolója, 18 óra. A hét második felének könyv­tári programkínálatát következő számunkban közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom