Tolnai Népújság, 2017. október (28. évfolyam, 230-254. szám)

2017-10-04 / 232. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP - HIRDETÉS 2017. OKTÓBER 4., SZERDA Márkus Zoltán (balról), Kovács István, Schalli Ádám, Strelenczky Richárd, Stróbl József és Stróbl Dániel a kupákkal Fotó: Makovics K. Strelenczky Richárdék vitték haza az I. Horfer Serleg Kupát Bezerédj Pál és a szederfák TENISZ Strelenczky Richárd és Schalli Ádám párosa nyer­te meg a Tolnán első ízben megrendezett Horfer Serleg Teniszkupát. A második he­lyen Stróbl József és fia, Dá­niel végzett, míg a harmadik Márkus Zoltán és Kovács Ist­ván lett a párostornán. Hogy mennyire népszerű a tenisz Tolnán, azt mi sem bi­zonyítja jobban, mint az, hogy a szervezőknek többeket visz­­sza kellett utasítaniuk. Ha el­készül a városi sportcsarnok mellett a már a tervezési fá­zisban lévő harmadik tenisz­pálya, akkor azok is jöhetnek, akik eddig lemaradtak. A jó hangulatú kupa remek meccseket hozott, Strelenczkyék és Stróblék is hibát­lan teljesítmény­nyel jutottak be a döntőbe. Előbbiek 6:0-ra, 6:l-re, 6:2- re és 6:4-re, utób­biak kétszer 6:0-ra, egyszer 6:2-re, egyszer pedig 6:4-re győztek. Izgalmasnak ígérke­zett a finálé, de Strelenczky­ék végül simán, 6:l-re diadal­maskodtak és vitték a kupát. A Horfer Serleg alapítója, tu­lajdonosa, Horváth Ferenc ál­tal felajánlott ván­dorserleget így egy évig Strelencz­kyék őrizhetik, a helyezetteket pe­dig egy-egy exklu­zív kiskupa emlé­kezteti majd a re­mek hangulatú tornára. „Bátran állíthatom, hogy ke­vés ilyen közösség van a me­gyében, mint a tolnai, s az itt zajló tornákat is bárki meg­nézheti, egyáltalán nem fog csalódni” - mondta Hámori Róbert, az esemény társszer­vezője, aki Guszt Istvánnal párban maga is elindult, s egy kis szerencsével akár éremért is játszhatott volna. I. HORFER SERLEG TENISZ­KUPA, TOLNA. A döntőben: Strelenczky Richárd, Schal­li Ádám-Stróbl József, Stróbl Dániel ó:l. A harmadik he­lyért: Márkus Zoltán, Kovács István-Pálinkás Gábor, Csi­pák Róbert 7:6. R. G. TOLNA-SZEDRES A kedvezőt­len időjárás miatti háromszo­ri halasztás után idén szep­tember végén rendezte a tol­nai TOVÁBB Szabadidős Tár­saság hagyományos kerék­pártúráját a Bezerédj család Szedres-hidjapusztai sírem­lékéhez. 2007 óta minden év­ben így emlékeznek meg Be­zerédj Pálról (1840-1918), a magyar selyemipar felvirá­goztatójárói, aki a tolnai se­lyemgyár létrehozásával Tol­na fejlődésében is történelmi szerepet játszott. Hagyomány a túrákon, hogy Steinbach Ferenc, a tol­nai selyemfonoda utolsó ve­zetője, Bezerédj Pál életének kutatója, a helyszínen rövid előadást tart a jeles férfiúval kapcsolatban. Idén a szederfák tömeges elterjesztését célzó faiskolai program nehézségeiről volt szó. (A szederfák leveleivel etették a selyemhernyókat.) A témát az előadó Bezerédj Pál Perczel Dezső, Tolna vár­megye alispánjának 1883- ban írt levele felolvasásával hozta közelebb a hallgatóság­hoz. Néhány probléma a sok közül (a rendelkezések ellené­re): egyáltalán nincs faiskola; alkalmatlan helyre ültették a kisfákat; más célra használ­ják a faiskola területét; a köz­ségi elöljárók sem foglalkoz­nak a kérdéssel. Bezerédj a vonatkozó rendeletek betar­tatásában, a hiányok pótlásá­ban kérte az alispán - és má­sok - segítségét. Óhaja minden bizonnyal legalább részben meghallga­tásra talált. Három évvel ké­sőbb, 1886-ban a bécsi világ­­kiállításon Bezerédj Pál sely­me első díjat nyert. A Bezerédj emléktúra résztvevői a családi síremlék megkoszorúzása után a szed­­resi Ős-Sárvíz partján pikni­­keztek. S. K. Tíz páros ütötte a lab­dát a tolnai versenyen HIRDETÉS Mutasd meg a hobbidat! Alkotói pályázat értékmentőknek, átalakítóknak, DIY-őrülteknek értékes nyereményekért felnőtt és junior kategóriában. Feltételek és információk: www.alkotoenergia.hu Beküldési határidő: 2017. december 31, mm Alkotó Energia szakmai védnö S ^.Értéke

Next

/
Oldalképek
Tartalom