Tolnai Népújság, 2017. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-04 / 206. szám

2017. SZEPTEMBER 4., HÉTFŐ MEGYEI KORKÉP A jubileumi tanévnyitón az egyházmegye, Tolna megye és Szekszárd vezetői is részt vettek Fotók: Makovics Kornél Szobrot avattak a Szent József Iskolaközpontban Kettős Jubileum az iskolaközpontban Jubileumi tanévnyitó ünnep­séget tartottak vasárnap a Szent József Katolikus Is­kolaközpontban. Az isko­la és az óvoda fennállásá­nak 25. évfordulóját ünne­pelték, ugyanakkor az egy­házmegyétől kapott szobrot is avattak. Hargitai Éva eva.hargitai@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Annak a szobornak az avatásával kezdődött vasár­nap a Szent József Katolikus Általános Iskola Katholische Grundschule és Szent Rita Ka­tolikus Óvoda tanévnyitó ren­dezvénye, amelyet dr. Udvardy György pécsi megyés püspök­től kapott az intézmény. Illyés András budapesti szobrász­­művész alkotását, amely a má­­riagyűdi kegyszobor átirata, a tanév folyamán az egyház­megyében minden intézmény meg fogja kapni - mondta Fo­dor Mihályné, a Szent József Is­kolaközpont igazgatója. Hozzá­tette, úgy tekintenek a szobor­ra, mint egy születésnapi aján­dékra, hiszen most az iskola és az óvoda fennállásának 25. évfordulóját is ünnepelhetik. Az idén 176 diák kezdi meg a tanévet a katolikus iskolában Dr. Udvardy György áldot­ta meg az iskolában jelenle­vőket és a szobrot is, amely - mint elmondta - kifejezi az egyházmegye együvé tar­tozását, ugyanakkor az Isten szavára figyelő asszonyt, és hite gyümölcsének példáját mutatja be, amellyel a gyere­kek így minden nap találkoz­hatnak, erősödve identitá­sukban. A 9zoboravatást követően a vendégek, a diákok és szüleik átvonultak a belvárosi temp­lomba, ahol Fodor Mihályné tanévnyitó beszédében az is­kola történetét is ismertette. Ebből kiderült, hogy az intéz­mény korai históriája 1926-ig nyúlik vissza, amikor Pöndör János, Szekszárd egy jómódú, mélyen vallásos polgára lét­rehozta a zárdaiskolát, amely aztán 1945-ig, működése be­tiltásáig fogadta a diákokat. A katolikus elveken alapu­ló oktatás 1993 szeptemberé­ben indult újra Szekszárdon. Az ünnepi program kereté­ben a gyerekek mutatták be műsorukat, köztük Baltazár bibliai történetét, majd ezt követően ünnepi szentmisé­vel zárták a délelőttöt. Szabadsagolas Hargitai Éva eva.hargitai@mediaworks.hu M anapság divatos lett a szabadság, legalábbis az, hogy minél többször azt tegyük meg, amit csak akarunk, egyre kevesebb korláttal. A reklámok is azt sulykolják belénk, hogy az éppen ajánlott terméktől szabadabbak és ezzel egyenesen arányos mértékben boldogabbak is leszünk. Persze ez is csak szemfényvesztés, legfeljebb a lekötöttség fokozatain lehet változtatni, vagy inkább csak finomítani. Tudja ezt nagyon jól az emberiségnek az a nagyon nagy há­nyada, amelynek képviselői kénytelenek munkából fenntar­tani magukat, ne adj’ isten alkalmazotti munkaviszony lé­tesítésére adták a fejüket. Na, ők kevéssé szabadok, és nem csak a munkarendjük sze-A szabadságot nem kivesszük, hanem kiadják nekünk rint letöltendő óraszámban. Még a kevéssé találóan sza­badságnak nevezett napjaik egészéről sem dönthetnek sza­badon, mert azt sok esetben nem ők veszik ki akkor, ami­kor akarják, hanem a munkál­tató adja ki akkor, amikor ő akarja. Nem is beszélve a kiírt, de ki nem vett és ki sem fizetett szabadságokról, amelyek szintén sok munkavállaló számára ismerősek. Szóval az a dolgozó, akinek olyan rendes a munkáltatója, hogy az esetek többségében alkalmazottja igényeinek megfe­lelően adja ki a szabadságát, már tényleg ugrálhat örömében. Az pedig igazán megfogta az Isten lábát, aki még azt is meg­éri, hogy nem hívják vissza, vagy nem keresik munkaügy­ben a szabadsága alatt: Ez viszont már tényleg csak a nagyon kiváltságosoknak adatik meg. Hétfőn már indul a kivitelezés BONYHÁD - Néhány nappal ez­előtt, augusztus 25-én jött a hír - amire már nagyon vár­tunk hogy a Terület- és Te­lepülésfejlesztési Operatív Programon (TOP) belül be­nyújtott Zöld Város pályáza­tunk kedvező elbírálásban részesült, így nincs akadálya annak, hogy szep­tember 4-én elkez­dődjön a kivite­lezés - jelentette be Filóné Ferencz Ibolya a csütörtö­ki képviselő-tes­tületi ülésen. Bonyhád polgár­­mestere hangsú­lyozta, azért indulhat ilyen gyorsan a városközpont meg­újulását célzó, 475 milliós fej­lesztés, mivel alapos előkészí­tő munka előzte meg a kedve­ző döntést. A Zöld Várossal együtt - a TOP-támogatáso­­kat tekintve - ez idáig 3 mil­liárd 360 millió 425 ezer 371 forint fejlesztési forrást nyert Bonyhád. Összesen 19 napi-Kiegyensúlyo zott félévet zárt a város a működést tekintve rendi pontról tárgyaltak a képviselők augusztus 31-én. Többek között elfogadták a város I. félévi gazdálkodásá­ról szóló beszámolót, amely­­nél elhangzott: bár jogszabá­lyi és törvényi kötelezettség nincs ennek az összeállítá­sára, mégis fontos a tájékoz­tatás és a tisztán látás szempontjá­ból. Kiegyensúlyo­zott félévet zárt a város a működést tekintve, a fejlesz­tési résznél jelent­kező, közel 4 milli­árdos pályázati si­ker pedig önmagá­ért beszél - világított rá a pol­gármester. Ugyancsak zöld utat ad­tak szavazatukkal a telepü­lési értéktár bizottság féléves beszámolójának, és annak is, hogy egy évre, 2018. augusz­tus 31-ig Schnell-Nagy Erikát bízzák meg a Solymár Imre Városi Könyvtár igazgatói fel­adatainak ellátásával. TN HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom