Tolnai Népújság, 2017. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-21 / 221. szám

KITEKINTŐ g 2017. SZEPTEMBER 21., CSÜTÖRTÖK Idénymunkás után is kell a közterheket fizetni TOLNA MEGYE Az őszi betakarí­tások idején a gazdálkodóknak több munkaerőre van szüksé­gük, mint máskor. Az idény­munkások alkalmazásának legcélszerűbb módja az egysze­rűsített foglalkoztatás. Olvasó­ink közül többen is kérdezték, egy éven belül hány napot le­het egyszerűsített foglalkozta­tással dolgozni, kell-e munka­­szerződést kötni, hogyan kell bejelenteni a dolgozót, illetve van-e közterhe ennek. A kér­désre a választ Mózsik Szilvia, a megyei adóigazgatóság sajtó­­referense adta meg.- Egy munkáltató ugyanazt az idénymunkást maximum 120 napra alkalmazhatja egy­szerűsített foglalkoztatás for­májában egy naptári éven belül. A feleknek elég szóban megál­lapodniuk, de a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-nál ezt A bejelentés elmu­lasztása bírságot von maga után, amelynek mértéke az eset körülmé­nyeitől függ a foglalkoztatást. A bejelen­tést elektronikusan, ügyfélka­pun keresztül a 17T1042E je­lű elektronikus adatlap meg­küldésével, vagy telefonon le­het teljesíteni, de mindkét le­hetőséghez szükség .van ügy­félkapus regisztrációra. A beje­lentést szigorúan a munkavég­zés kezdete előtt kell teljesíte­ni, és a módosításra, visszavo­násra a bejelentéstől számított 2 órán belül van lehetőség. Ha a foglalkoztatás a bejelentés utá­ni napon kezdődik, aznap reg­gel 8 óráig kell a módosítást be­jelenteni, különben a munkál­tatónak meg kell fizetnie a köz­terhet az adott napra is. Ha pe­dig a foglalkoztatás több napra szól, mint az az eredeti bejelen­tésben szerepel, a plusz napo­kon is reggel 8-ig kell a módosí­tást bejelenteni. Az idénymun­ka minden napjára munkavál­lalónként 500 forint közterhet kell fizetnie a munkáltatónak. Az a munkáltató, amelyik nem jelenti be idénymunkása foglal­koztatását, bírságra számíthat, amelynek mértéke az eset kö­rülményeitől függ. M. I. Tövisháti Béla készítette a bátai templom melletti Királyok útján a tíz király domborművét A szerző fotoi Megújult Keresztút, Könnyek útja és Királyok útja Különleges kegyhely Mintegy kétezren vettek részt a múlt hét végi bátai búcsún. A templom melletti domboldalon már a Kereszt­út, a Könnyek útja és a Ki­rályok útja is várja a zarán­dokokat. A stációk dombor­műveit Tövisháti Béla készí­tette. Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu BÁTA Az ország egyetlen szent vér kegyhelye Bátán találha­tó. Valaha ez Máriagyűddel egyenrangú zarándokhely­nek számított. A Szent Vér Kegytemplomot egykor hí­vők ezrei keresték fel. A ré­gi idők most visszatérni lát­szanak, az elmúlt hét végi bú­csún mintegy kétezren vettek részt. Az eseményre minden évben a Szent Kereszt felma­­gasztalásának ünnepét (szep­tember 14.) követő szombaton kerül sor. A szocialista érában meg­kopni látszott a hagyomány, s csak jóval a rendszerváltás után, 2014-ben „fedezték fel” újra a zarándokhelyet, Ud­­vardy György püspök és Sü­megi József diakónus (a Szent Vér Kegyhely őre) aktivitá­sának köszönhetően. Ekkor egy sokpapos nagymisét tar­tottak, melynek főcelebrán­­sa Bábel Balázs kalocsai ér­sek volt. A szertartással hív­ták fel a figyelmet a követke-Krisztus öt sebének állítanak emléket a Könnyek útja stációi ző évi jubileumra, a 600 éves évfordulóra. Szent László király már 1093-ban bencés apátságot alapított Bátán, de zarándok­­hellyé csak 1415 után vált a te­lepülés, miután a csoda híre bejárta a keresztény világot: az oltáriszentségben megje­lent Krisztus vére. A 600 éves jubileum kap­csán a templom környékét is elkezdték jelentős zarándok­­helyhez méltó módon kiala­kítani. Ebben nagy szerep jutott Tövisháti Bélának. A paksi múzeum restaurátora először a Keresztút 14 stációjának domborműveit készítette el fagyálló kerámiából. Ez már az évfordulóra, 2015-re meg­volt. Egy évvel később állítot­ták fel a Könnyek útja öt állo­mását, az idén pedig a Kirá­lyok útja készült el, tíz ural­kodó portréjával. A Könnyek útjára a Kereszt­út 12. stációja után (Jézus meghal a kereszten) térhet rá az imádkozó zarándok. Ez az öt állomás Krisztus öt szent sebének állít emléket. S azt követően vissza lehet térni a Keresztút 13. és 14. stációjá­hoz, vagy végig lehet sétálni a Királyok útján. Bátán a tör­ténelmi idők során tíz király fordult meg Szent Istvántól Szapolyai Jánosig. Az ő arc­másaikat készítette el Tövis­háti Béla, időtálló, időjárás­álló anyagból. A hátaihoz ha­sonló zarándokösvény, Köny­­nyek útja sehol máshol nem található a keresztény világ­ban. Helyi különlegesség. A kegyhely szépítgetése jö­vőre is folytatódik. Tervezik a templom teljes külső és bel­ső felújítását, a plébánia kor­szerűsítését, továbbá szabad­téri oltár és térburkolat készí­tését. Nem egyszerű és nem olcsó megszabadulni az építési, bontási törmeléktől A hulladékudvar sem fogad be mindent TOLNA-SZEKSZÁRD Bontási törmelék elhelyezésével kap­csolatban fordult lapunkhoz nemrégiben egy tolnai olva­sónk. Levelében azt panaszol­ta, hogy a családi háza átala­kítása nyomán keletkezett, nagyjából 1 köbméternyi vá­lyogtörmeléket nem vették át tőle a tolnai hulladékudvar­ban. Pontosabban ott közölték vele, hogy ezt a fajta törmelé­ket nem tudják átvenni tőle, és javasolták, hogy rendeljen konténert (amelyből a legki­sebb méretű díja is nagyjából 50 ezer forint). Néhány nappal később a szolgáltató szekszárdi ügyfél­szolgálatán viszont azt mond­ták neki, hogy nyugodtan menjen vissza, át fogják,venni tőle az anyagot. Ám amikor a törmeléket újra elvitte a tolnai hulladékudvarba, ott közölték vele, hogy tévesen tájékoztat­ták, továbbra sem adhatja le a hulladékot. Olvasónk panaszával meg­kerestük a szolgáltató cé­get, az Alisca Terra Nonpro­fit Kft.-t. Németh László, a tár­saság üzemeltetési igazgatója többek között arról tájékozta­tott, hogy az olvasónk által le­adni kívánt törmelék bontás­ból származó anyagokat (vá­lyog, fa, szalma) tartalmazott, ami kevert építési, bontási tör­meléknek minősül. Ez a hulla­dékudvarokban valóban nem helyezhető el, lerakással tör­ténő ártalmatlanításra hul­ladéklerakóba kell szállíta-A kisebb mennyiségű ilyen hulladékot térí­tésmentesen átveszik ni. Az ügyfélszolgálat a téves tájékoztatást úgy adta, hogy nem láthatta a hulladék össze­tételét, a hulladékudvar mun­katársa tehát helyesen járt el, amikor nem vette át a törme­léket. A műszaki igazgató jelezte: ha a lerakóba történő elszál­lítást az Alisca Terra-tól ren­delik meg, akkor ennek díja 1 darab 3 köbméteres konténer esetén bruttó 52.578 forint. Ez tartalmazza az üres konténer kiszállítását Tolnára, majd a tele konténer elszállítását a ci­­kói lerakóba, a hulladékkeze­lés díját, valamint a fizetendő lerakási járulékot. Ezen információ birtokában azt is megkérdeztük, hogy mit tehet az, akinek csak kisebb mennyiségű, például fél-egy köbméternyi, a hulladékudva­rokban nem leadható törmelé­ke van, és nem tud, vagy nem is akar több mint ötvenezer fo­rintot fizetni annak elszállítá­sért. Az üzemeltetési igazga­tó válaszában azt írta: mivel hasonló eset még nem fordult elő, így a későbbiekben a la­kosságtól származó kis meny­­nyiségű ilyen jellegű hulladé­kokat a Szekszárd, Epreskert utcai telephelyükön térítés­­mentesen átveszik. Erről már a hulladékudvarokban, illet­ve az ügyfélszolgálaton dolgo­zó munkatársakat is tájékoz­tatta. Németh László mindemel­lett elnézést kért az olvasónk­nak okozott kellemetlensé­gért. S. K. PROGRAMSOROLÓ CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Bébibumm (francia film­vígjáték), 16 óra. A törvény ne­mében (francia akció-vígjáték), 18 óra. Kingsman: Az aranykor (angol-amerikai akció-vígjáték), 20.30. Szekszárd: Fantasztikus utazás Óz birodalmába 3D (orosz animá­ciós családi film), 15 óra. Újra ott­hon (amerikai vígjáték), 17 óra. Amityville - Az ébredés (amerikai horror), 19 óra. AUTÓMENTES NAP Bonyhád BÁI Széchenyi István Általános Iskola előtti parkoló: programok 9.30-16 óráig. KIÁLLÍTÁS Hőgyész Galéria: kiállítás Vas­­né III Teréz munkáiból: selyem­képek, selyemsálak, textilbabák, 8-16 óráig. BAKA ISTVÁN-EMLÉKES Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Maszk és sze­repjáték - Baka István költésze­tei. Borsodi L. László monográfiá­jának bemutatója, 17 óra. A szer­zővel a kötet szerkesztője, Bom­­bitz Attila beszélget, verset mond Orbán György. A program része­ként portréfilmet vetítenek Baka Istvánról. ELŐADÁS Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Van-e klímaválto­zás Bonyhádon? - Baloghné Gaál Zsófia előadása, 17 óra. PÉNTEK MOZI Bölcske: Bébibumm (francia film­vígjáték), 16 óra. A törvény ne­mében (francia akció-vígjáték), 18 óra. Kingsman: Az aranykor (angol-amerikai akció-vígjáték), 20.30. Szekszárd: Fantasztikus utazás Óz birodalmába 3D (orosz animá­ciós családi film), 15 óra. Újra ott­hon (amerikai vígjáték), 17 óra. Amityville - Az ébredés (amerikai horror), 19 óra. TRAFFIPAX 0300-0500 ________1_________M6 bal 106. tat 03.00-0600 61-es főút 71. km 0400-0600 55-oe főút 120. km 0500-0700 6-os főút 113. km 0800-1000 M6 jobb 134. km 0900-1200 56-oa főút 5. km 0900-1200 6-05 főút 93. km 0530-1100 6-os főút 14& km 0930-1130 Dombóvár. Köztársaság u. 27. 09:30-1130 M6 jobb 153. km 1230-14:30 6-« főút 153. km 1300-1500 6-os főút 113. km 1330-1530 M6 jobb 164. km OKSM 6-os főút 145. km 1500-1700 M6 jobb 108. km 1500-1800 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 1530-1700 6-os főút 154. km 1630-1830 M6 bal 153. km 1700-2000 FelüUttka 1800-1900 6-06 főút 155. km l&00-20flQ 6-os főút 132. km 2000-22:00 M6 bal 119. km 2100-0000 Dombóvár, Htsiyadi tér 37. VÉRADÁS CSÜTÖRTÖK Dombóvári kórházi, véradó 8.00- 14.00 Szekszárd Városi Sportcsarnok 15.00-16.00 PÉNTEK Szekszárdi véradó állomás 8.00- 15.00 VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: 1 Dunaföldvár 3 cm, Paks 148 cm, Dombori 185 cm. Árvízkapu 548 cm. Baja 267 cm, A Sió Palánknál 187 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom