Tolnai Népújság, 2017. július (28. évfolyam, 151-176. szám)

2017-07-15 / 163. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2017. JÚLIUS 15., SZOMBAT HÍREK Vannak tartalékok az E.R.Ö.V. termelő és tisztító kapacitásában Az energia- és a vízigény is megnőtt a hőségben Jó szolgálatot tesz a hőségben egy öntözőcső, legyen szó akár a kerti medence feltöltéséről, akár csak egy kis pancsolásról Fotó: Mártonfai Dénes Új vezetőséget választottak 80NYHAD Új vezetőséget vá­lasztott július 12-én a bony­hádi Könyv-Kultúra Egye­sület. A Solymár Imre Váro­si Könyvtár égisze alatt mű­ködő szervezeténél azért vált szükségessé a váltás, mert Kult Imréné, az intéz­mény korábbi vezetője nyug­díjba vonult: Az új elnök Schnell-Nagy Erika, a biblio­tékajelenlegi megbízott ve­zetője, elnökhelyettese Ma­­tisz Nóra lett, új elnökségi tagnak pedig Csiki Évát vá­lasztották. . H. É. A gyerekekről szólt a hétvége VÁRONGA gyerekek kedvé­ben járt nemrégiben a vá­­rongi önkormányzat. Szek­szárdi zenészek adtak mű­sort a hétvégi programon, majd ebédre is vendégül lát­ták a családokat, sőt desz­­szert gyanánt a jégkrém sem maradhatott el. - Meg kell becsülni a gyerekeket - vallja Brunner Dezső, a falu polgármestere. H. E. Huszonhatan tettek sikeres vizsgát SZEKSZÁRD A Szekszárdi Hi­vatásos Tűzoltó-parancs­nokság állományából hu­szonhatan tettek sikeres vizsgát a Rába Heros Aqua­­dux-X 4000 típusú fecsken­dő kezeléséből. A tanfolyam záróvizsgáján résztvevők a Katasztrófavédelmi Okta­tási Központ vizsgáztatói előtt bizonyították elméle­ti és gyakorlati felkészültsé­güket Szekszárdon.-A meg­szerzett bizonyítvány elen­gedhetetlen a beavatkozá­sok gyors és szakszerű lebo­nyolításához. A tavalyi év vé­gén a Paksi Hivatásos Tűz­oltó-parancsnokság gazda­­. godott egy Rába Heros Aqu­­adux-X 4000 típusú gépjár­­műfecsljendővel. H. E. A hőségben szomjaznak az emberek, az állatok, a ter­mőföldek. A nagyobb igény a vízfogyasztásban is meg­mutatkozik. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Jócskán megnőtt a vízigény az elmúlt hetek for­róságában. Az E.R.Ö.V. Vízi­közmű Zrt.-től azt a tájékoz­tatást kaptuk, hogy a júniu­si átlag 17 százalékkal halad­ta meg az éves átlagot, míg a júliusi tört havi átlag 22 szá­zalékkal magasabb, mint az éves arány. A szolgáltató ré­széről kiemelték, hogy gondos­kodnak a technológiai és háló­zati tárolók - medencék, gló­buszok - töltöttségének, így a tárolási kapacitás teljes mérté­kű kihasználtságának fenntar­tásáról, illetve a mobil vízellá­táshoz szükséges eszközök - vízszállító autó, tartályok - és a gépészeti tartalékeszközök üzemkész állapot­ban tartásáról, ké­szenlétéről. Továb­bá a hőség miatt fo­kozottabban ellen­őrzik a hálózati víz­vételi helyek - köz­­kutak, ivókutak - működőképessé­gét. Arra is kitér­tek, hogy a jelenleg rendelke­zésre álló termelő és tisztító ka­pacitásuk, településenként el­térő mértékben ugyan, de ren­delkezik víztartalékokkal. Varga Ivett, az E.ON Hungá­ria Zrt. kommunikációs mun­katársa viszont arról tájékoz­tatott, hogy a hőség ellené­re sem döntött csúcsot a ha­zai villamosenergia-fogyasz­­tás. A Magyar Villamosener­­gia-ipari Átviteli Rendszer­­irányító Zrt. (Ma­­vir) adatai alap­ján a hétfői hitele­sített negyedórás bruttó rendszerter­helés értéke csúcs­időben 6209 mega­watt volt, és a rend­szerterhelés nem érte el a június 28- án regisztrált idei legmaga­sabb nyári értéket, ami 6357 megawatt volt. Az eddigi nyá­ri rekord csúcsterhelést 2015- ben mérte a Mavir, akkor júli­us 8-án a rendszerterhelés el­érte a 6457 megawattot. Varga Ivett hozzátette: a hű­tés miatt megemelkedő ener­giaigény rendszerint határo­zottan érezhető 1-2 nap tartós meleg után. Az E.ON dél-du­nántúli szolgáltatási terüle­tén az eddigi tapasztalatok alapján ez napi 6-8 százalé­kos többletfogyasztást ered­ményez. A szükséges energia­­mennyiség biztosított, a vil­­lamosenergia-szolgáltatás a nyári hőségben is rendelke­zésre áll. A korábbi években mindig magasabb téli és alacsonyabb nyári csúcsterhelés volt a jel­lemző. Az elmúlt időszakban azonban egyre inkább megkö­zelítette egymást a két érték. Ennek oka abban keresendő, hogy mind több helyen hasz­nálnak klímaberendezést. Túl a csúcson Varga Ivett elmondta, hogy a maximum értékeket júni­usban, illetve július első felé­ben szokta mérni a Mavir, eb­ben az időszakban ugyanis az emberek többsége még dol­gozik, és az üzemek teljes ki­használtsággal termelnek. Jú­lius második felétől azonban megkezdődnek a szabadságo­lások, akkor már nagy hőség esetén sem lehet villamos­­energia-fogyasztási csúcsér­tékekre számítani. Hasonló a helyzet augusztusban, amikor a meleg ellenére kifejezetten alacsony értékeket regisztrál a rendszerirányító. A meteoro­lógusok jövő héttől ismét 30 fok feletti értékeket ígérnek. A júniusi, júliu­si vízfogyasz­tási átlagok meghaladják az éves arány­számot Még gyalogátkelőhelyen se lépjünk az úttestre takarásából Két balesetben négyen sérültek TOLNA MEGYE Körültekintés nélkül, sietve lépett az úttest­re két fiatal lány július 13-án 8 órakor Dombóváron, a Beze­­rédj utca és Jókai utca keresz­teződésében. Egy személygép­kocsi az elöl haladó fiatalt el­ütötte, a mögötte érkezőt pe­dig elsodorta. Az autó szélvé­dője pókhálósán betört, egy üvegszilánk a sofőrt is meg­sebezte. Az elsődleges adatok szerint a balesetben mindhár­man könnyű sérüléseket szen­vedtek. Nekihajtott a kerékpáros egy kapualjból kitolató sze­mélyautónak Bonyhádon jú­lius 13-án 12 óra 30 perckor, a Deák Ferenc utcában. A bi­ciklis elesett, és súlyos sérü­lést szenvedett. További négy anyagi káros baleset helyszínén intézkedtek Tolna megye rendőrei csütör­tök reggeltől péntek reggelig. Az úttestre lépés előtt min­den esetben győződjünk meg arról, hogy nem jön-e féktávol­ságon belül jármű. Még gya­logátkelőhelyre se lépjünk ki takarásából, kerékpárosként pedig ne csak a gyalogosok­ra ügyeljünk, kapualjak előtt is számítsunk járműforgalom­ra is, tájékoztatott Molnár Ág­nes, a megyei főkapitányság sajtóreferense. 1.1. A Suzuki szélvédője betört, amikor elütötte a lányt Fotó: TMRFK Új rendezvényhajó érkezik Paksra PAKS Habár a kivitelező ígé­rete szerint augusztus 4-ére megérkezik a vízi színpad­ként is funkcionáló új rendez­vényhajó Paksra, az augusz­tus 20-i programokat még nem ezen rendezik. Szabó Pé­ter alpolgármester azt mond­ta, a szervezés már olyan elő­rehaladott állapotban van, hogy nem változtatnak a hely­színen, a programok az ASE Csarnok környékén várják a lakosságot. A hosszú éveken keresztül rendezvénytérként szolgáló Duna-korzónál kikötött vízi színpad elöregedett és baleset­­veszélyessé vált, ezért gazda­ságtalan felújítása helyett egy új építtetéséről határozott az önkormányzat. Az új létesít­mény Szabó Péter tájékozta­tása szerint korszerű színpad­­technikával lesz felszerelve* s a tervek szerint vendéglátó­­hely is működik majd rajta, az üzemeltetőt keresi az önkor­mányzat. Szintén később dön­tenek arról, hogy milyen ren­dezvények helyszíne lesz az építmény, ami nagyhajók ki­kötésre is alkalmas. Az új paksi rendezvényha­jót két hete bocsátotta vízre a MAHART Tiszayacht Kft. a Ti­szán. Leúsztatják, majd fel a Dunán, egészen Paksig. V. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom