Tolnai Népújság, 2017. július (28. évfolyam, 151-176. szám)

2017-07-10 / 158. szám

4, MEGYEI KÖRKÉP 2017. JÚLIUS 10., HÉTFŐ Az utcán támadta meg a pizzafutárt az elkövető SZEKSZÁRD Garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a Szekszár­di Járási és Nyomozó Ügyész­ség egy 27 éves szekszárdi fér­fi ellen, tájékoztatta lapunkat dr. Páli Péter, a Tolna Megyei Főügyészség helyettes sajtó­­szóvivője. A vádlott idén márciusban este fél tíz körül a megyeszék­hely egyik főutcáján műkö­dő pizzériában rendelt ételt. A vádirat szerint már az ajtó­ból odaszólt, hogy mit szeret­ne enni. Időközben gépkocsi­jával a pizzériához érkezett az ott futárként dolgozó 53 éves sértett. A szakácsnő kérésé­re a sértett közölte a vádlot­tal, hogy előre fizesse ki, amit megrendelt, vagy távozzon, mert fizetés nélkül nem szol­gálják ki. Lerántotta, rátér­delt, és ököllel üt­legelni kezdte A sértett ezután elkezdte bepakolni a kiszállításra vá­ró ételeket, pizzákat az autójá­ba, amikor az út túloldalán ál­ló vádlott cifra káromkodások közepette kiabálni kezdett ve­le. A sértett erre úgy reagált, hogy kérte a férfit, változtas­son a hangnemén. Erre a vád­lott odafutott hozzá, és a puló­verénél fogva az úttestre rán­totta. Ezután rátérdelt, és ököl­lel ütlegelni kezdte a pizzafu­tár bordáját. A sértett kollé­ganője igyekezett megaka­dályozni a további bántalma­zást, melynek során a vádlott kapálózás közben a könyöké­vel, vagy a lábával őt is elta­lálta. Végül a sértettnek sike­rült lelöknie magáról a táma­dóját, ezt követően értesítették a rendőrséget. A rendőrök a férfit már az otthonában vonták intézkedés alá. A sértett a kihívóan közös­ségellenesen viselkedő vádlott ütlegelése következtében nyolc napon belül gyógyuló, mellka­si zúzódást szenvedett. A korábban hasonló cselek­mények miatt kiszabott, pró­baidőre felfüggesztett bör­tönbüntetés hatálya alatt álló vádlottal szemben az ügyész­ség elzárás büntetés kiszabá­sát szorgalmazza. Ihárosi I. Zenét, ételt, italt és összetartozást kínált a jubileumi fesztivál A blues és rock legendás képviselői, tehetséges paksi zenészek szaggatták a hú­rokat az elmúlt héten, a ju­bileumi Gastroblues Fesz­tiválon. A koncertsorozatot idén is sikerült megkoronáz­ni egy remek gasztronómiai programmal. Vida Tünde szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu PAKS Minden reggel nehéz, de utána kisimul az ember a ze­nétől és környezettől - foglal­ta össze röviden a Gastroblu­­es-érzést Újvári Dávid. - Ez az egyetlen olyan fesztivál, ahol élő zene szól és kiváló zene­karok lépnek fel - ezt már Ba­logh László és dr. Ilyés Sán­dor mondta, akik az IZÉ - az­az az Igényes Zenei Élet Klub - színeiben lassan évtizedek óta látogatják a fesztivált. Úgy tűnik, aki egyszer kipróbál­ja, rajongója lesz. Tóthné Mó­réi Márta, aki férjével és ba­rátaival rendszeres vendég, a templomi koncertet szereti a legjobban. Azt mondja, ott az egész fesztiválból ízelítőt kap­nak, ráadásul nem hétköznapi közegében. Az idei fesztiválra - mivel ez volt a huszonötödik - a ko­rábbi évek közönség kedven­ceit hívták meg. Régi vendég a Deák Bili Blues Band, akik a rajongók szerint felülmúl­va korábbi koncertjeiket, pa­rádésan játszottak. Különle­ges, némelyeknek meglepő volt a Török Ádám és Papp Gyula nevéhez fűződő formá­ció Bartók on Rock című mű­sora. Bartókot itt, ilyen feldol­gozásban játszani korántsem hétköznapi. A Török Ádámék után fellépő Texas Flood nagy sikert aratott. Mint egy feszti­­válozó, Horváth Nándor mond­ta, neki ez tetszett leginkább a „klasszikusok”, azaz Deák Bili és az Ismerős Arcok mel­lett. - De ez a vasárnap, még-Különleges élményt nyújtott Török Adám és Papp Gyula Bartók on Rock című műsora iscsak ez az igazi. Ennek a dzsemborinak olyan páratlan hangulata van - fogalmazott. Azt, hogy a Gastroblues más, mint a többi, mindenki vál­tig állította a tegnap záródó fesztiválon. Kováts Gergő azt mondta, neki ez volt a huszon­ötödik fesztiválja, egyet sem hagyott ki. Az pedig, hogy ze­nészként is évek óta szerepet kapnak, számára külön öröm. Idén új zenekarukkal, a Pir­kadattal a Gastroblues Klub­ban mutatkoztak be, vasár­nap a BeatBackkel az ESZI Parkban. Több helyi zenekar mellett kiváló hazai zenészek és külföldi sztárok szórakoz­tatták a közönséget. Összesen öt ven koncert zajlott öt szín­padon. Itt volt a Muddy Shoes, Erja Lyytinen, a Saffron Mon­key, Ana Popovic, Julian Sas, a Cliff Moore Bapd, a Tűzke­­rék xT és sok más mellett Sep­­siszentgyörgyről egy igen fia­tal formáció, a Vezuvius. A templomi koncerten és jótékonysági főzőversenyen 712 ezer forint gyűlt össze, amit idén is a viski magyar óvoda kap meg. A gasztronómia is hozta a megszokott színvonalat Harmincnyolc ételt bírált a ne­ves szakácsokkal, támogatók képviselőivel felálló népes zsű­ri a jubileumi Gastroblues Fesz­tivál főzőversenyén. Idén is tar­oltak a Dunakömlődi Borbará­tok, de több nyertest köszön­töttek régi ismerősként. A leg­szebb standja a Dunakömlő­di Borbarátoknak volt, második a paksi önkormányzat, harma­dik a Norden Kft. lett. A legtöbb kóstolójegyet Kézdivásárhely gyűjtötte, megelőzve a Norden Kft.-t és a kömlődi borbaráto­kat. A borral készült ételek me­zőnyében szintén a Dunaköm­lődi Borbarátok diadalmaskod­tak, a legjobb borkorcsolyát a Reform Főzőklub készítette, ők egyéb étel kategóriában bronz­érmet nyertek. A halászlé kate­góriában megint Vámosi Lász­ló lett az első helyezett, szegedi színekben bajai halászlével. Egyéb kategóriában pedig a Paksi Rendőrkapitányság csül­­kös babja vitte el a pálmát. Az összes étel közül a legmaga­sabb pontszámot a pécsi-bük­­kösdi érdekeltségű Berger Ba­rátai csapat szerezte, ők kap­tak egy különdíjat. Sárközről vetítenek filmet a templomban SÁRMUS Gyöngy a sárban címmel a Sárközről szóló fil­met láthatnak az érdeklődők július 15-én, szombaton 10 órai kezdettel a református templomban a Templom-Mo­zi sorozat keretében. A Duna Televízió, a Duna World Tele­vízió, valamint az M5 Kultu­rális Televízió már sugároz­ta a filmet, amelynek fősze­replője Andrásfalvy Bertalan, forgatókönyvírója Báli János, narrátora Bőzsöny Ferenc. A filmben a sárközi falvakban élő hagyományos mesterségek képviselői, kortárs népművé­szek, népi iparművészek, ha­gyományőrző egyesületek, együttesek is láthatóak. A ve­títést követően a közönségnek lehetősége lesz beszélgetni a film alkotóival. A rendezvény házigazdája Figler János pol­gármester. A néprajzi témájú alkotásról ezt írta a port.hu: e képekből árad a ragaszkodás, az együvé tartozás bizonysá­ga, legfőképpen az összetarto­zás feladata a néppel, mely ily módon ötvöződik nemzetté és változik egyetemesen magyar és emberi értékké. TN Ideiglenes igazgatóról döntöttek SONYHÄD - A nyílt ülésen ösz­­szesen 23 napirendi pontról döntött Bonyhád képviselő-tes­­tülete a legutóbbi, július 6-án tartott tanácskozásán - tette közzé Vízin Balázs, az önkor­mányzat kommunikációs mun­katársa. Többek között elfogad­ták a helyi önkéntes tűzoltó és a polgárőr egyesület 2016. évi munkájáról, illetve az ingyene­sen használatba adott sportlé­tesítmények működéséről szó­ló beszámolót. Ugyancsak jóvá­hagyták a Solymár Imre Városi Könyvtár ideiglenes igazgatójá­nak megbízását. Schnell-Nagy Erika, a bibliotéka közalkal­mazottja az előzetes egyezteté­sek során elvállalta a feladatot, a képviselő-testület pedig egy­hangúlag támogatta, hogy a megbízás az intézmény veze­tésére kiírt pályázat eredmé­nyes lezárásáig tart. TN Élményekkel gazdagon tértek haza a sok programot kínáló táborból a szőlősgyulai gyerekek Egy felejthetetlen hét a tengelici barátokkal TENGEUC Újabb felejthetetlen hetet töltöttek együtt szőlős­­gyulai és tengelici gyerekek, no meg felnőttek is, hiszen - ahogy beszámolójukból kide­rült - élmény volt az együtt­­lét mindenkinek. Pámer Ildikó művelődés­­szervező elárulta, hogy már abban a percben elkezdtek készülni az idei találkozásra, amikor tavaly elutaztak a te­lepülésről a gyerekek. Szőlősgyulának egy-két ki­vételtől eltekintve csak ma­gyar lakosa van. A Kárpátal­ján fekvő település lehetősé­gei nagymértékben elmarad­nak a hasonló méretű anya­országi falvakétól. Tengelic, amely immár testvértelepü­lése, a lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni. Ennek egyik színtere a tá­bor, amelyet másodízben ren­deztek meg. A határig men­nek a gyerekekért és kísérő­ikért, s addig viszik vissza őket a Tengelicen töltött egy hét után. A gyerkőcök az él­mények mellé mindig kapnak kézzel fogható dolgokat. így volt ez most is, került a bőrön­dökbe, nagy táskákba aján­dék is. Az élmények azonban talán még meghatározóbbak, bár - lévén kamaszok - a há­rom fiú, akiket erről faggat-A fotó a záróesten készült a faluház udvarán A szerző felvétele tunk, kissé szűkszavúak vol­tak. Csetneki Patrik, Román János és Juhász Máté abban teljesen egyetértett, hogy a legjobb élmény az úszás volt a szekszárdi élményfürdőben. Nagyon élvezték a kerékpár­­túrát is. Nem mintha otthon ilyenben nem lenne részük, egyszerűen azért, mert itt si­ma úton bringázhattak. Nem kellett - mint mondták - a ká­tyúkat kerülgetni. A tavalyi táborban a kifeje­zett szándék az volt, hogy el­sősorban a faluval ismerked­jenek, idén viszont már több program szolgálta a kitekin­tést a térségre. V. T. Újdonságok A tizenhárom kárpátaljai gyermek zömmel családok­nál lelt szállásra. Kilencen kö­zülük visszatérő vendégek voltak, erre tekintettel úgy ál­lították össze a programjukat, hogy legyen benne újdonság is a tavalyihoz képest. A nap­jaikat a faluházban, s az álta­luk szervezett programokon töltötték. Jártak kastélytúrán, a megyei múzeumban, a de­­csi tájházban, remekül sike­rültek az esték, ahol hol disz­kóztak, hol drámajáték segít­ségével ismerkedtek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom