Tolnai Népújság, 2017. június (28. évfolyam, 126-150. szám)

2017-06-30 / 150. szám

2017. JÚNIUS 30., PÉNTEK 4, MEGYEI KÖRKÉP Gondoskodnak a kicsikről, de az idősebb emberekről is Több beruházás zajlik, Bátaszék idén is fejlődik Hamarosan elkezdik a bátaszéki tanuszoda energetikai korszerűsítését Megkapják a dolgozók a juttatásaikat az ESZI-ben PAKS Folytatódhat az eddigi, magas színvonalú munka, jö­vő év végéig garantált az isko­la finanszírozása - tájékoztat­ta szerdán, munkavállalói fó­rum keretében az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium pedagógusait, dolgozóit Mitt­ler István. Az ESZI Intézmény­fenntartó és Működtető Alapít­vány kuratóriumának elnöke azt az örömteli hírt is hozzátet­te, hogy haladéktalanul meg­kapják a dolgozók a juttatása­ikat, amelyek kifizetését az év elején kényszerűségből füg­gesztették fel. A hír hátterében az áll, hogy megkapta a jóváhagyást az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a jövő év végéig szóló támogatá­si szerződés aláírására. Mittler István hangsúlyozta, Süli János miniszter és Hamvas István ve­zérigazgató erőfeszítéseinek hála működésre és eszközfej­lesztésre is kapnak forrást. Orbán Viktor mi­­' piszterelnökhöz fordultak, kérve, hogy járjon el az is­kola finanszírozása ügyében Ezt megelőzően a vállalati támogatási szerződés csupán 2017. december 31-ig szólt, így félő volt, hogy a pedagógusok elvándorolnak. Mittler István elmondta, ez nem történt meg. A hathatós lobbitevékenység eredményeként az eredeti el­képzelésekkel szemben állami normatívát is kap az intézmény, emlékeztetett a kuratórium el­nöke. Mint mondta, korántsem ér véget ezzel a finanszírozást érintően a munkájuk, a szün­időről visszatérve megkezdik a tárgyalásokat egy hosszabb táv­ra szóló szerződés érdekében. Lőrincz László PADOSZ szak­­szervezeti elnök is részt vett a munkavállalói fórumon, hiszen tekintve, hogy az iskolában 40 tagjuk van, felléptek érdekük­ben. Emlékeztetett rá, Orbán Viktor miniszterelnökhöz for­dultak, kérve, hogy járjon el az iskola finanszírozása ügyében. A pozitív döntés miatt az ESZI jövője érdekében hirdetett alá­írásgyűjtési akcióját a szakszer­vezet leállítja. Vida T. Egy bölcsődei csoporttal több lesz szeptembertől Bá­­taszéken, így minden fel­vételre jelentkező kicsinek lesz helye. Emellett többek között fejlesztésekről, tá­mogatásokról, kerékpárút építésről, a tanuszoda kor­szerűsítéséről is döntöttek a képviselők szerdán a tes­tületi ülésen. Mauthner Ilona ilona.mauthner@mediaworks.hu BÁTASZÉK A gyereklétszám­­hóz, a szülők igényeihez iga­zította az önkormányzat a böl­csődei és az óvodai létszámot, így szeptember 1-től egy új bölcsődei csoporttal bővül az ovi. Dr. Bozsolik Róbert pol­gármester elmondta, az in­tézményben így összesen 225 kisgyermeknek biztosítanak helyet, ebből kilenc csoport­ban az óvodásoknak, és két csoportban a 24 bölcsisnek. A jelenlegi beiratkozások azt mutatják, hogy megtelik min­den csoport. A gondozók, óvó­nők és konyhai dolgozók szá­ma hatvankettő. Borosné Simon Zsuzsanna, a gondozási központ vezetője a szociális alapszolgáltatásokról számolt be a képviselőknek, akik jónak ítélték meg a köz­pontban folyó munkát. Ide tar­tozik a Vörösmarty utcai nap­pali ellátás, ahová rendszere­sen harminc ember jár, a több­ség 65 évesnél már idősebb, általában egyedül élők. Tévét nézhetnek, beszélgethetnek, előadásokat, programokat te­kinthetnek meg, illetve vér­nyomást mérnek nekik, egész­ségügyi tanácsokat kapnak. A házi segítségnyújtásban napi szinten 27 embert látnak el a gondozási központ mun­katársai, jelzőrendszerrel pe­dig 55 idős embert láttak el. Az önkormányzat benyújtotta a pályázatát a rendkívüli szo­ciális támogatásra, ami 18,8 millió forintot jelent, mondta a polgármester. Ebből az ösz­­szegből támogatnák többek között azokat a családokat, amelyek rendkívüli segélyre szorulnak. Egy különleges téma is na­pirendre került: a háború előtt adományozott díszpolgári cí­mek megerősíté­se. A polgármester elmondta, a kuta­tások alapján két érintett személyt találtak. Dr. Beth­len István egyko­ri miniszterelnök 1927-ben, míg dr. Örffy Imre Szek­­szárd országgyűlési képviselő­je 1935-ben kapta meg a Báta­szék Díszpolgára címet. A kép­viselők úgy döntöttek, ezt nyil­vántartásba veszik, és a két név is rákerül a bátaszéki dísz­polgárok hivatalos listájára. Szeptember 1-től a gyermek­­étkeztetés intézményi térítési díjai átlagosan négy százalék­kal emelkednek. Ez azt jelen­ti, hogy egy felnőttebéd 613 fo­rintról 645-re, egy óvodai ellá­tás napi díja (tíz­órai, ebéd, uzson­na) 400 forintról 416-ra emelkedik. Elfogadták a kép­viselők a Bátaszé­ki Önkormányzati Tűzoltóság Köztes­tület méltányossá­gi kérelmét, így a működésük támogatására 1,1 millió forintot biztosítanak. Még az idén megkezdődik a vá­rosi könyvtár felújítása, mond­ta dr. Bozsolik Róbert. A kivi­telező kiválasztása most folyik. Az első ütemben a fűtés teljes korszerűsítését még a nyár fo­lyamán elkészítik, költsége 4,3 millió forint. A második ütem­ben a nyílászárók korszerűsí­tését oldják meg. Jóváhagyták a képviselők a Bátaszék-Bá­­ta-szennyvízprojekt vállalko­zási szerződését, így az ősz fo­lyamán megindulhat a szenny­víztelep korszerűsítése. Kö­vesd, Lajvér, a Vázkerámia la­kótelep szennyvízhálózatának a kiépítése is megkezdődhet. Kiválasztották a projektme­nedzsmentet ellátó vállalko­zást az Alsónyék és Bátaszék közötti kerékpárút megvaló­sítására. Ez egy összességé­ben 260 millió forint költségű beruházás, amelyet a TOP-pá­­lyázaton nyert támogatásból fi­nanszíroznak százszázalékos mértékben. Archív felvétel: Gottvald Károly Megtakarítás Megkezdődik a tanuszoda energetikai korszerűsítése is. Dr. Bozsolik Róbert polgármes­ter elmondta, a cél, hogy keve­sebb költséggel, korszerűbben működjön az uszoda, ehhez pedig a földhőszivattyús rend­szert kell kiépíteni. Ezek válta­nák ki az épület és a víz fűtését. E megoldással évente 20 mil­lió forintos költséget spórolhat meg a költségvetés. Bátaszék idén 875 éves. Ezen alkalomból minden olyan nép­csoportnak szeretnének em­léket állítani, akik valaha a te­lepülésen éltek. így egy szerb emlékkeresztet is felállítaná­nak a Szentgyörgy és a Baross utca kereszteződésében. Ez a két név is rákerül a bátaszéki díszpolgárok hivatalos lis­tájára Tartalmas programokban van részük az ifjaknak Gyönyörű terményeket arathatnak Szakályban Az önellátás a fő cél SZAKÁLY Huszonkét fővel mű­ködik jelenleg Szakályban mezőgazdasági program a közfoglalkoztatás keretében. Növénytermesztéssel és ál­lattartással egyaránt foglal­koznak. Törő Péter elmond­ta, nem piacra termelnek, az egyetlen cél a falu önellátása. Ennek megfelelően a telepü­lés konyhájára, rendezvénye­ikre kerülnek a termények. A zöldségek, gyümölcsök mel­lett takarmánynövényekkel is foglalkoznak, mivel sertése­ket is hizlalnak. A hét éve zaj­ló és fejlődő program kereté­ben mintegy három hektár te­rületet művelnek meg. H. É. 80NYHÁD Izgalmas progra­mokkal várta a héten az idei első olvasótáborába a gyere­keket a bonyhádi Solymár Im­re Városi Könyvtár. Az intéz­mény tájékoztatása szerint át­lagosan húsz főnek biztosíta­nak programokat 8 és 16 óra között. A délelőttöt olvasással, majd ahhoz kapcsolódó felada­tok megoldásával, a történet eljátszásával töltik. Ebéd után játék következik, majd mesét néznek és kézműves-foglalko­záson vesznek részt. A könyv­tárban lesz még olvasótábor, de ennek létszáma már betelt, a német és a tinitáborukban viszont van még hely. H. É. Olvasással, játékkal telik az idő a könyvtárban Beküldött fotó Könyvtálban táboroznak Sokféle zöldséget, gyümölcsöt termesztenek Beküldött fotó

Next

/
Oldalképek
Tartalom