Tolnai Népújság, 2017. június (28. évfolyam, 126-150. szám)

2017-06-29 / 149. szám

12. MEGYEI KÖRKÉP 2017. JÚNIUS 29., CSÜTÖRTÖK Nyugdíjba vonul Kult Imréné, a bonyhádi Solymár Imre-bibliotéka vezetője Az informatika világából került a könyvek birodalmába Nyugdíjba vonul Kult Imré­né, aki közel húsz évig dol­gozott a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban, tíz évig az intézmény vezetője­ként. Az ő és kollégái mun­kája nyomán az intézmény a város kulturális életének meghatározó mozgató ere­jévé tudott válni. Hargitai Éva eva.hargitai@mediaworks.hu BONYHÁD A laikus olvasni sze­rető ember azt gondolja, hogy a könyvtár egy jó és nyugodt hely, talán nem is gondol be­le, hogy a dolgozók számára milyen mozgalmas tud len­ni. - A könyvtár valóban egy jó hely, de nem csak annyi­ból áll, amit a látogatók több­nyire látnak, hogy a kollégák elveszik a könyvet, és adnak helyette másikat. A háttér­ben nagyon komoly és össze­tett munka biztosítja az olva­sók igényeinek magas színvo­nalú kiszolgálását. Ez a ren­dezvényszervezés­től kezdve a ve­télkedők megol­dott munkalapja­inak kijavításáig igen széles és szí­nes skáláját jelen­ti a feladatoknak - mondta Kult Im­réné, a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyv­tár nyugdíjba vonuló vezetője. Az olvasók és igényeik sok­színűségét figyelembe véve feltételezhető, hogy nem árt, ha egy ilyen intézmény ve­zetője maga is igen sokszínű érdeklődéssel, egyéniséggel bír. Kult Imréné, Ágnes ese­tében ez adott. Például az is sokat elárul, hogy a könyvtárba nem hu­mán területről, hanem számí­tástechnikai szakemberként került 1999-ben, amikor An­tal Mária igazgató informati­kust keresett az akkor indu­ló számítógépesítéshez, szá­mítógépes katalógus építé­séhez. Persze az alap meg­volt, hiszen a könyvek min­dig is szerves részét képezték az életének, korábban is na­gyon szeretett olvasni. Meg­határozta ezen irányú érdek­lődését, hogy gyermekkoruk­ban a testvérével karácsony­ra mindig egy nagy könyvcso­magot kaptak a nagypapájuk­tól ajándékba. Szintén humán érdeklődésének volt köszön­hető, hogy mind az általános-, mind a középiskolában tagja volt színjátszó körnek. Csak aztán a matematika győzött, legalábbis egy időre. Új munkahelyén elvárás volt, hogy szakirányú vég­zettséget szerezzen. Elsőként könyvtárasszisztensi tanfo­lyamot végzett el, majd Ka­posváron a főiskolán szerez­te meg könyvtárosi diplomá­ját. A bonyhádi bibliotékát 2007-től igazgatja, ebből egy évig megbízott vezetőként lát­ta el a feladatokat. Közben el­végezte Szegeden a könyv­táros-informatikusi master­­képzést, igyekezett a szakma fejlődését folyama­tosan követni, és a bibliotéka felépíté­sét is úgy alakíta­ni, hogy minden­ben meg tudjanak felelni a kor köve­telményeinek. A számára meg­határozó két - in­formatikai és humán - te­rület kettősségéből adódóan más szemszögből is látta a könyvtár működését, ennek is köszönhető, hogy sikerült jól alkalmazkodniuk a mo­dern kor elvárásaihoz, meg­nyerni a fiatalokat. A kollé­gák magas képzettsége és szakmai felkészültsége pedig lehetővé tette, hogy át tud­ják adni tudásukat, és olyan programokat hozzanak létre, amelyekkel sok gyermeket és felnőttet be tudnak vonzani a könyvtárba. Tíz alkalommal szervez­ték meg a vezetésével a me­gye, de inkább a Dél-Dunán­­túl egyik legkiemelkedőbb Elsősorban munkatárs­ként, nem ve­zetőként te­kintettek rá Kult Imréné munkája nyomán a könyvtár alkalmazkodott a kor követelményeihez A szerző felvétele Nagyon szeret kirándulni, különösen a hegyekbe Kult Imréné Bonyhádon született, és egy kisebb középiskolai kité­rőtől eltekintve mindig is a város­ban élt. Zalaegerszegen, a köz­­gazdasági szakközépiskola szá­mítástechnikai tagozatán vég­zett. Utána sokáig számítástech­nikusként és programozóként te­vékenykedett. Először Szekszár­­don, a megyei kórháznál, majd a Számítástechnikai és Ügyvitel­szervezési Vállalatnál (SZÜV) dol­gozott. Gyermekei születését kö­vetően Bonyhádon a cipőgyárban látott el informatikai feladatokat, majd az OTP-ben lett ügyfélszol­gálati munkatárs, ezután került a könyvtárba. Szeret kirándul­ni, különösen a hegyekbe, s ott minél magasabbra jutni. Nagy gyümölcsöskertjük van, amely­nek a megművelése néha hobbi­nak, néha inkább átoknak tűnik. Ugyanakkor szívesen süt-főz, a konyhában való sürgés-forgás számára kikapcsolódást jelent, amikor átadhatja magát a gon­dolatainak. És ott van még Lexi is, a gyönyörű négyéves német juhász, akivel nagyon szeret fog­lalkozni, és akit közel annyian ismernek Bonyhádon, mint őt magát. nyárindító kulturális esemé­nyét, a Völgységi Könyvfesz­tivált, amely idén már a tizen­hetedik volt a sorban. - Ez is csapatmunka volt, ahogy minden más a könyvtárban - hangsúlyozta Ágnes, hoz­zátéve, hogy a jó munkahe­lyi légkör kialakításában so­kat síámított, hogy a kollégák elsősorban munkatársként, nem vezetőként tekintettek rá. Kiemelkedő eredmény­ként gondol arra is, hogy si­került létrehozniuk három bonyhádi, illetve a városhoz kötődő kiemelkedő személyi­ség, író - Solymár Imre, Ha­vasi lános, valamint Videcz Ferenc - tiszteletére egy-egy emlékszobát. Egy könyvtár vezetőjével folytatott beszélgetés eseté­ben megkerülhetetlen a kér­dés, hogy mit szeret olvasni. A válasz pedig esetében az, hogy mindent, a szakiroda­­lomtól kezdve az orosz klasz­­szikusokon át könnyedebb nyári olvasmányokig, regé­nyekig, magazinokig. A ma­gyar írók közül Jókai Anna a nagy kedvence, valamint a mai napig szívesen forgat­ja Fekete István regényeit. Hangsúlyozta, mindig igye­kezett megismerni az állo­mányba kerülő könyveket, de a bakancslistája még nagyon hosszú. Talán majd a nyugdíjas­években erre is jut idő, bár a már otthon töltött utóbbi hó­napok rendkívül aktívan tel­tek. Reméli, hogy a további­akban többet tud majd foglal­kozni a ház körüli teendők­kel, újrakezdheti a kerékpá­rozást, de leginkább abban bízik, hogy külföldön élő lá­nyaival egy kicsit több időt tud majd tölteni. Ez azért sem egyszerű, mert idősebb gyermeke szabadúszó nyel­vész-fordítóként Svédország­ban, valamint az USA-ban dolgozik és él; kisebbik lá­nya pedig egy svájci gyógy­szerkutató intézetben közgaz­dászként tevékenykedik. Zombai Lovasnapok: fesztivál! hangulat várható, ingyenesen Fogatok, hajtok, paripák a pályán ZOMBA A nagy múltú Zombai Lovasnapok június 30-a és jú­lius 2-a között várja az érdek­lődőket. Hirnikl György, a Zombai Lovasklub Egyesület elnöke azt is elmondta, hogy a péntektől vasárnapig tar­tó rendezvénysorozat a ma­ga nemében a legjelentősebb és leglátványosabb. Már az sokat elárul, hogy a rendező­ség öt-hatezer néző jelenlété­vel számol. Összesen harminc fogat érkezik a településre, Győrtől Tolnamözsön át Nyír­egyházáig számtalan hely­színről. Sőt, egy szlovákiai fo­gat révén akár nemzetközi jel­ző is jogos lehet. A sportpálya és kastélypark területén igazi különlegessé­geket láthat a közönség. Az Or­szágos Fogathajtó Verseny ke­retében egyes, kettes, négyes­és pónifogatok küzdenek meg egymással. Csemegét jelent a július elsejei, szombati, 22 órakor kezdődő éjszakai show, a fogatok félmaratonos verse­nye, avagy a szabadidomí­­tás, a kirobbanóan tehetséges Hamza Viktóriával. A rendezvény július 2-án, vasárnap délután ér véget, eredményhirdetéssel és tom­­bolasorsolással. A belépés a megnyitótól a zárásig végig díjtalan! Sz. Á. A tavalyi verseny is nagy sikerrel zajlott Fotó: Mártonfai D. Hat balesetből kettőben volt sérült TOLNA MEGYE Az elmúlt hu­szonnégy órában összesen hat baleset helyszínén intéz­kedtek a rendőrök Tolna me­gyében: négy esetben nem sérült meg senki, csak anya­gi kár keletkezett, két bal­eset viszont személyi sérü­léssel végződött - tette közzé a Tolna Megyei Rendőr-főka­pitányság. Az egyik esetnél egy férfi tehergépkocsival tolatott Du­­naszentgyörgyön, a sportpá­lya irányából a Kossuth La­jos utca felé június 27-én dél­előtt. A manőver során nem vette észre a mögötte haladó kerékpárost, és elütötte. A nő elesett és megsérült. Az eset körülményeit a Paksi Rendőr­­kapitányság vizsgálja. A másik esetnél a 6534-es számú mellékúton, Nagymá­­nyok felől Szászvár irányába közlekedett egy férfi egy ker­ti traktorral és a hozzá kap­csolt pótkocsival szintén jú­nius 27-én, de már este. Bal­ra kanyarodás közben nem tartotta be a vonatkozó sza­bályokat, és összeütközött egy motorkerékpárral. A bal­esetben a motor utasa sérült meg, valamint jelentős anya­gi kár keletkezett. Az ügyet a Bonyhádi Rendőrkapitány­ság vizsgálja. TN

Next

/
Oldalképek
Tartalom