Tolnai Népújság, 2017. június (28. évfolyam, 126-150. szám)

2017-06-19 / 140. szám

2017. JÚNIUS 19., HÉTFŐ Kicsiknek, nagyoknak tartalmas programokat kínáltak A könyvekről szólt a hétvége Bonyhádon A családok minden korosztálya, így a gyerekek is megtalálhatták a számukra élvezetes elfoglaltságot Fotó: Mártonfai Dénes Idén is színes programsoro­zatot tartogatott az érdeklő­dőknek a Völgységi Könyv­­fesztivál. A három nap alatt többek között Scháffer Er­zsébet Pulitzer-díjas újság­író, író, publicistával, Bíró Szabolcs történelmi és ifjú­sági regények szerzőjével is találkozhattak. Hargitai Éva eva.hargtai@mediaworks.hu BONYHÁD Egy utazás során mindig történik valami, még akkor is, ha nem - kezdte Uta­zások lélektől lélekig címmel tartott előadását Scháffer Er­zsébet Pulitzer-díjas újságíró, író, publicista szombaton dél­után a Völgységi Könyvfeszti­vál keretében, a Solymár Im­re Városi Könyvtárban. Több történettel mutatta be, miként mutatkozhat meg az emberség vadidegenek között egy út so­rán, akár egy vasúti kocsiban. Például, hogy egy zsúfolt ku­péra telepedett feszültséget és rosszkedvet, hogyan oldhat fel az, ahogyan az abban utazó na­­gyon-nagyon fiatal kismama, mellére emeli és megeteti gyer­mekét. A szituáció, a kép ren­geteg jelentést hordoz, benne van a feltétlen szeretet, a hála, a feladás, a jövő, és a sort még hosszan lehet folytatni - nincs, akit ne érintene meg. Scháffer Erzsébet előadásá­val egy időben még zajlott lovag Bíró Szabolcs - több történel­mi regény, például az Anjouk sorozat köthető a nevéhez -könyvbemutatója, amely során Filó Tamással az Elveszett csil­lagok című ifjúsági regényről beszélgettek. Ugyanakkor már megérke­zett az egyik következő bemu­tatkozó szerző, Háhner Péfer is. Az egyébként remek előadó, tör­ténész 33 szerelmi háromszög a történelemben című kötetét mu­tatta be hallgatóságának. Ezenfelül a háromnapos programsorozat keretében az érdeklődők találkozhattak R. Kárpáti Péter (Péter könyve) színművész, íróval, P. Horváth Tamással az Öt torony-A Zsol­­nay-sztori folytatódik című kö­tete kapcsán, megismerhették Ágoston Piroska Atlasz izom­láza és Kozári Dorka Cicaka­landok című kötetét. Ó, azok a csodálatos állatok! címmel in­teraktív természetismereti elő­adást Telegdi Ágnes írónő tar­tott, Terítéken egy hiteles női út címmel író-olvasó találko­zót pedig gróf Nádasdy Borbá­la prezentált, de az érdeklődők találkozhattak Radnai Gábor­­néval, vagy írói nevén Martha Tailorral, Sidney Lawren­­ce-szel, és Tömör Anitával, több romantikus- és gyermekkönyv szerzőjével. Megismerhették a Malenkij Robot című, Lohn An­namária nevével fémjelzett kö­tetet, valamint Koller Márton­ná Az első a felejthetetlen című könyvét is. A könyvfesztivál vasárna­pi programja már sportos volt, a Fesztiválfutás, illetve az ovi­soknak szervezett Manó futás köré épült. A show vonzotta a legtöbb érdeklődőt A legnagyobb sikernek az in­tézmény tájékoztatása szerint a szombat esti Tűzvarázs show örvendett, az előadók közül a legtöbb hallgatót Scháffer Er­zsébet vonzotta, de nagyon jól sikerült Bíró Szabolcs író-olva­só találkozója is, valamint so­kan voltak kíváncsiak a Tücsök Zenés Színpadra. Bíró Szabolcs meg is jegyezte, hogy Bonyhád a kedvenc nyári könyvfesztivál-helyszíne. Talán ebben szerepe van a hely hangulatának, hiszen a Perczel kert gyönyörű keretet ad a rendezvénynek, a könyve­ket és kézműves portékákat kínáló standoknak, a gyerek­játékoknak, a kézműves-fog­lalkozásoknak, az előadások­nak, még akkor is, ha az idő­járás kedvezőtlenre fordul és a viharos szél elviszi a rendez­vénysátrakat, mint az péntek éjjel történt. MEGYEI KORKÉP U tazások lélektől lélekig címmel tartott előadást a Völgy­ségi Könyvfesztivál keretében Scháffer Erzsébet szom­baton, mint arról részletesebben be is számoltunk. A Pu­litzer-díjas újságíró többségében hétköznapi utazások leírásán keresztül mutatott be olyan élethelyzeteket, amikor az emberek - engedve az életben maradáshoz szükséges, magukat a külvi­lágtól és másoktól elzáró páncél szorításán - emberségükben megnyílnak egymás előtt, és elérhetővé válnak egymás számá­ra. Ki más tudná ezt jobban bemutatni annál, akinek az a dol­ga, vagy inkább hivatása, hogy az írott szóval elérje, megérintse mások lelkét. Ez az írónőnek Bonyhádon idén is sikerült, és szép számú - olykor könnyekig ha­tódott - hallgatósága a bizo­nyíték rá, hogy az emberek­nek igénye van az ilyen törté­netekre, az emberségre, azok­ra a hétköznapi, mégis feleme­lő pillanatokra, amelyek oly rit­kán adódnak, vagy csak több­nyire észrevétlenek maradnak, de amikor úgy érezhetik, hogy igen, ez az élet és ez az értelme. Az ilyen pillanatok akár közvetett vagy közvetlen módon való átéléséhez nem elég otthon ülni a szobában, nem elegek a Face­­bookon keringő közhelyek. Érdemes nyitott szemmel járni, akár élni a könyvfesztiválok, vagy hasonló rendezvények által felkí­nált lehetőségekkel, amelyek során érdekes embereket, történe­teket lehet megismerni. Persze nemcsak az író-olvasó találko­zók alkalmával, hanem akár a pavilonoknál is, szóba elegyedve a könyveket vagy kézműves portékáikat kínálókkal. A felemelő pillana­tok átéléséhez nyitottnak kell lenni a világra Veteránok jöttek össze Regölyben REGÖLY Immár nyolcadik alka­lommal tartották meg a Regö­­lyi Veterán Gépjármű Találko­zót a hétvégén, mégpedig meg­közelítőén 160 regisztrált vete­rán járművel az ország szinte minden részéről, de elsősorban a Dunántúlról. Gábriel Zoltán, a találkozó főszervezője és öt­letgazdája elmondta, a többség motor volt. A büszke tulajdono­sok továbbá mintegy 50 autót sorakoztattak fel, javarészben első és második világháborús kiadásokat. A traktorok száma idén 20-30 között volt, amelyek közül a legidősebb bemutatott darab egy 1910 körüli kiadású stabil gép, tehát egy helyhez kö­tött mezőgazdasági motor volt. A programot színesítendő időtartó körversenyt tartottak. Mivel igen eltérő erőkategóriá­ba eső járművekről van szó, en­nek a versenynek nem a gyorsa­ság a lényege, hanem az, hogy két, a faíuban megtett kört - a második fordulóban ugyan­az az útszakasz csak ellenkező irányból - a lehető legpontosab­ban azonos idő alatt tegyenek meg. Egy pári traktorosnak si­került a legjobban megoldani a feladatot, nála mindössze 1,55 másodperc különbséget mutat­tak ki - osztotta meg lapunk­kal a főszervező. Ezenfelül volt még stunt rider, azaz akroba­tikus motoros bemutató is An­gyal Zoltán révén, valamint fel­vonulás keretében is bemutat­ták a veterán járműveket. H. É. Egy szép BMW miniautó, egy Iset­­ta is megfordult itt Fotó: M. D. Követik Jézust, hiszik, hogy a misén megszentelt kenyér és bor erőforrássá válik Bérmálás Tolnán, két püspök közreműködésével TOLNA A vasárnapi ünnepi mi­se két püspök közreműködé­sével zajlott Tolnán. Ekkor tar­tották a helyi és a kakasdi hí­vek bérmálását. A Pécsi egyházmegyében je­lenleg két püspök szolgál: a hi­vatalban lévő Udvardy György és a nyugalmazott Mayer Mi­hály. Vasárnap az ünnepi, úr­napi misére mindketten Tol­nára érkeztek. Ekkor tartot­ták ugyanis a bérmálást. A he­lyiek közül két felnőtt és nyolc fiatal, a kakasdiak közül pe­dig kilenc nyolcadikos homlo­kát kenték meg a szent olajjal, ezzel is jelezve, hogy a hitben nagykorúakká váltak. (Mayer Mihály a kakasdiak lelkipász­tora.) A főpapokat a mise kezde­tén Illés Dezső, az egyházköz­ségi testület elnöke köszöntöt­te. A bérmálandók felkészült­ségéről Ravasz Csaba plébá­nos számolt be. A szertar­tást Udvardy György vezette. Azt hangsúlyozta, hogy a bér­málás egy fontos mérföldkő a hívők életében, de semmiképp sem a végcél. Tovább kell ha­ladni, Istent és a rászoruló em­bereket szolgálva. A bérmálás a Szentlélek pecsétje. Igazolja, hogy az illető ismeri és követi Jézust, hiszi, hogy a misén be­mutatott kenyér és bor Krisz-Elöl Mayer Mihály, mögötte Udvardy György Fotó: Mártonfai D. tus testévé és vérévé válva, megszentelt táplálékká, erő­forrássá lesz. Az emberi bol­dogság titka: ismerjük meg és fogadjuk el Isten ajándékait! A mise végén úrnapi kör­menetet tartottak. A segítők már kora reggel elkészítettek négy, virágokkal díszített sza­badtéri oltárt a templomkert­ben. Ezeket érintették a kör­menetben résztvevők. Kivo­nulva a templomból, körbevit­­ték az eucharistiát (a Krisztus testét megjelenítő oltári szent­séget), imádkozva, énekelve, majd visszatértek, s püspöki áldásban részesültek. Wessely Gábor Bérmálkozók Tolnáról tízen - köztük két fel­nőtt -, Kakasdról pedig kilenc nyolcadikos részesült a bérmá­lás szentségében. Tolnaiak: Steinbach Józsefné, Hostyánszki Zoltánné, Erős Lili Csenge, Györkő Patrícia Mónika, Link Réka Anna, Miklós Bence, Papp Márk, Rózsa Viktor, Stein­­bach András, Vörös László. Kakasdiak: Erős Máté, Fábián Nikolett, Juhász Fanni, Miklós Gáspár Dániel, Molnár Vanessza, Sebestyén Kriszti­na, Sebestyén Norbert, Tempfli Áron.Tempfli Balázs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom