Tolnai Népújság, 2017. június (28. évfolyam, 126-150. szám)

2017-06-17 / 139. szám

2017. JUNIUS 17., SZOMBAT KITEKINTŐ g Az ok családi jellegű és tulajdonképpen örömteli Ivánná Bányai Ilona elköszönt a kézisektől Az U9-es játékosok szombaton családi napon búcsúztatták el Ili nénit Fotó: Makovics Kornél Aki élete során többször is váltani kényszerül, jó eset­ben színes, mások számá­ra is érdekes pályát jár be. Igaz ez Ivánná Bányai Ilona esetében, aki tanító, testne­velő, könyvtárvezető volt, és néhány napja még kézilab­da utánpótlásedző. Most is­mét vált. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Ivánná Bányai Ilo­na, a gyerekeknek Ili néni, hétfőn délután adta volna le a melegítőjét. Tabajdi Ferenc, a Fekete Gólyák KC vezető­edzője viszont úgy vélte: eny­­nyi év után az a minimum, hogy egy edző megtarthatja az említett ruhadarabot, más­részt arra kérte a szakembert, hogy segítse utódai munkáját, így Ili nénitől nem kell elsza­kadniuk a gyerekeknek, il­letve csak az U9-eseknek, ők ugyanis koruknál fogva min-, denképpen új trénert kaptak volna. Ivánná Bányai Ilona, miu­tán néhány éve mint a megyei könyvtár gyermekkönyvtárá­nak vezetője nyugdíjba ment, most úgy döntött, ideje az edzői sípját is a szögre akasz­tania. Az ok, mint mondja, ed­dig sem volt titok, családi jel­legű és tulajdonképpen öröm­teli. - A fiam Németországban él a családjával. Két fiú uno­kám van, az egyik öt, a má­sik két és fél éves. Meghatá­rozó időszak ez az életükben, amelyet nem szeretnék ki­hagyni. Most szükségük van rám, néhány év múlva már vi­szont nem biztos, hogy ez így lesz - véli. Amikor viszont nem Német­országban segít, nemcsak az U7-es, U8-as, U9-es edzéseket látogatja majd, de eljár azok­ra a kulturális események­re, amelyek eddig az állandó délutáni és esti elfoglaltságok miatt kimaradtak. Az egyko­ri könyvtáros elmesélte, hogy miután nyugdíjba ment, még visszajárt a gyerekkönyvtár­ba foglalkozásokat tartani, és még ma is mindig megné­zi, mik az újdonságok a gyer­mekirodalomban. Ezzel kap­csolatban egyébként állítja: a mai szülőknek nem lehet okuk panaszra, annyi a min­den szempontból színvonalas könyv. A felnőtt olvasmányo­kat illetően pedig listája van, ezen azok a számára kötele­ző olvasnivalók szerepelnek, melyek az elmúlt években ki­maradtak. Érdekes egyébként annak a története, hogy miként is lett könyvtári dolgozó az egykori tanítóból.- Azt mindig is tudtam, hogy tanító szeretnék lenni, éreztem, hogy az alsó tagoza­tosok azok, akikkel a legszíve­sebben foglalkozom. A kapos­vári főiskola elvégzése után szülőfalumba, Mözsre kerül­tem dolgozni, de mert gyer­mekkoromtól huszonnyolc éves koromig kézilabdáztam, játékos-edző voltam, elvégez­tem a testnevelés szakot Pé­csett. Sajnos folyamatos felső légúti panaszaim támadtak, és az orvosok azt tanácsolták, hogy pihentessem a torkom és a hangszálaimat, így a testne­velés oktatása, egyáltalán a tanítás lehetetlenné vált. Más megoldást kellett keresnem, végül a szekszárdi gyermek­­könyvtárba kerültem. A torkom rendbe jött, a munkát nagyon megszeret­tem, ráadásul a tanítás is megmaradt, hiszen éppen ek­koriban kezdtünk a könyvtár­ban a gyerekeknek foglalko­zásokat tartani - meséli. Ivánná Bányai Ilona Mözsön vé­gezte általános iskolai tanulmá­nyait, majd a tolnai gimnázium­ban érettségizett. Ezt követően a kaposvári tanítóképző főisko­lán szerzett diplomát, majd Pé­csett testnevelő tanári végzett­séget, később Szekszárdon el­végezte a könyvtár szakot. Ta­nított a mözsi és a tolnai álta­lános iskolában, aztán a szek­szárdi gyermekkönyvtárba ke­rült, amelynek később harminc éven át volt a vezetője. Kézilab-Az is kiderül: új világ nyílt meg előtte, hiszen írókkal, költőkkel találkozhatott. Köz­ben újra elkezdett edzősköd­­ni,.és több olyan játékosa volt, akik később serdülő váloga­tottban játszottak, felkerültek a bogiári-vagy a dunaújvárosi kézilabda akadémiára. Állítása szerint a mozgás a tanulásban is a játékos javára válik, a csapatsportokban pe­dig igen fontos a közösségfor­málás és az egyéniség fejlesz­tése is. dás pályafutása Mözsön indult, majd Kaposváron játszott, a Szekszárdi Bőrdíszmű NB l/B-s csapatához Ambrus Péter tanár úr hívta. Később ismét Mözs­re vitte az útja, játékos-edző volt a csapatban, amelyet az NB ll-ig vitt. Ili néni körülbelül húsz éve ismét edzősködni kez­dett. Az UKSE-nél, majd a Fe­kete Gólyák utánpótlás edzője­ként Ivánné Bányai Ilona húsz évig dolgozott alsósokkal a Die­­nes-iskolában. A Mözstől Szekszárdig vezető út Részeg fiatalember rongálta a kertet SZEKSZÁRD Szomorúan hív­ta fel szerkesztőségünket egy szekszárdi olvasónk, aki a Wesselényi utcában lakik. Mint mondta, a 12-es lépcső­ház környékét maguk a lakók parkosították, noha ez közte­rület. Ebből nem is volt sem­mi gondjuk, sőt a várostól kap­tak virágokat is, amiket el is ültettek. A lakóközösség ezen kívül vásárolt még aranyeső­bokrokat, facsemetéket, me­lyek az elmúlt hat évben szé­pen cseperedtek. Öntözték a virágokat, fákat, bokrokat, nyírták a füvet, örültek an­nak, hogy egy szép kis kertet varázsoltak maguk köré. Egészen mostanáig. Tör­tént ugyanis, hogy pár nap­pal ezelőtt egy környékbeli - nem ebben a háztömbben la­kó - részeg fiatalember egyik éjszaka szétrugdalta a bokro­kat. Egy részét a főútra is ki­dobálta, ami akadályt jelentett az arra haladó autósoknak. Egyikük meg is állt, és rászólt az ittas férfire, aki válaszul a másik aranyesőbokornak is nekiesett. A történet ennyi. A tapasztalat pedig az, mindig­­akad egy-egy vandál, aki a fel­gyülemlett feszültségét a kör­nyezetén vezeti le, nem törőd­ve azzal, kinek okoz ezzel kárt, fájdalmat. M. I. SZEDRE Tartalmas programok várták az egészséghéten a Beze­­rédj-iskola tanulóit, tájékoztatott Barteczka Mária szervező. Volt re­formételek kóstolója, fegyverbemutató, interaktív előadás a szekszár­di Europe Direct vezetőjével, író-olvasó találkozó, virágültetés és utcai futás, amelynél a önkormányzat csokival, Bogdán Mária helyi vállalko­zó pedig eperrel kedveskedett a gyerekeknek. B. K. Beküldött fotó PROGRAMSOROLÓ SZOMBAT MOZI Bölcske: Verdák 3 (amerikai ani­mációs kalandfilm), 16 óra. Julie­­ta (spanyol romantikus dráma), 18 óra. Alien: Covenant (amerikai sci-fi thriller), 20.30. Szekszárd: Egy ropi naplója - A nagy kiruccanás (amerikai vígjá­ték), 14.30. Jupiter holdja (magyar dráma), 16.30. A múmia 3D (ame­rikai akció-thriller), 19 óra. KELTKALÁCS FESZTIVÁL Mözs Művelődési Ház: megnyi­tó, 16 óra. A Mözsi Zöldkert Óvoda növendékeinek fellépése, 16.30. A Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör énekkarának műsora, 16.45. A Wosinsky Mór Általános Iskola diákjainak fellépése, 17 óra. A Mö­zsi Német Nemzetiségi Énekkar műsora, 17.15. A bátaszéki Hei­mat Német Nemzetiségi Tánccso­port fellépése, 17.30. A sombereki Dorfmusikanten fúvószenekar mű­sora, 17.45. UTCAFESZTIVÁL Alsónyék Mókaudvar a gyerekek­nek a könyvtár udvarán: kézmű­ves-foglalkozások, ^játékok, arc­festés, air brush tattoo, légvár 16- 20 óráig. A Kultúrház előtt: főzőver­seny 16 órától. Könyvtár: a „Kin­csek között élünk" rajzpályázat díj­átadója és kiállítás a beadott raj­zokból. Kultúrház, udvari színpad: „Alsónyék alkonyattól pirkadatig" fotókiállítás Csillag Emőke és Ko­csis Attila munkáiból, 17 óra. Utá­na: az alsónyéki óvodások műso­ra, kis tehetségek bemutatkozá­sa - Storcz Bogi és Lucic Adrián, Alsónyéki Hagyományőrző Együt­tes - csemeték, Góli Ramóna, „Ki mit tud?” első helyezett, Alsónyé­ki Hagyományőrző Együttes - fel­nőtt csoport, Best Street Team. Vaga Banda - gólyalábasok vásá­ri komédiája, 19 óra. Copacabana brazil tánc show, 19.30. Bál az M6 Expressz zenekarral 21 órától. Tű­zijáték, 22 óra. FALUNAP Regöly Vili. Regölyi veterán gép­jármű találkozó és falunap. Re­gisztráció 9-12 óráig. Időtartó kör­verseny, I. forduló, 11 óra. Időtar­tó körverseny, II. forduló, 13 óra. Angyal Zoltán Stunt Rider, 14 óra. Eredményhirdetése, 15 óra. Felvo­nulás, 15.30. VÖLGYSÉGI KÖNYVFESZTIVÁL Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Öko-Csiga terepaszta­lok 14-17 óráig. A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály és a bonyhádi Egészség­­fejlesztési Iroda programjai 15-18 óráig. Mesekucorgó: kutyás te­rápia a Csiga-Biga Alapítványnál - bemutatót tart Rajczi Dóra és Szotyi kutya, 10 óra. Rendezvény­sátor 2.: Amatőr toliforgatók tár­saság, házigazdák Fövényi Dáni­el és Nagy Alexandra, 10 óra. Ol­vasóterem: Kvízelítő Gruber Lász­lóval, 10 óra. Mesekucorgó: Cica­kalandok - Kozári Dorka könyvbe­mutatója, házigazda Willmek Zsu­zsa, 10.30. A macska és az egér 04:00-06:00 61-es fótit 77. km 05:00-07:00 M6 jobb 164. km 0630-1100 M6 bal 111 km 08:30-12:00 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 09:00-1100 Nagymányok, Petőfi u, 112. 09:00-12:00 6-os főút 93. km 0930-1130 Bátaszék, Budai utca 90. 09:30-11:30 Dombóvár, Erkel Ferenc utca 31. 1300-1500 Bonyhád, Cikói út 33. 13:00-15:30 M6 jobb 119. km 1300-15:30 6-os főút 113. km 14:00-17:00 Dombóvár, Hunyadi tér 37. 1330-16:00 Szekszárd. Alisea utca 2. 15:30-16:30 56102-es mellékút 2. km 1630-18:30 M6 bal 153. km 16:30-19:30 6-os főút 100. km 1700-1830 Bonyhád. Rákóczi u. 144. 1700-19.00 Várdomb, Kossuth utca 50/a. 05:00-0700 6-os főút 113. km 19:00-2200 M6 bal 114. km 2100-23:00 Dombóvár, Pannónia utca 20. 2100-2400 6-os főút 120. km 2130-2330 Bátaszék, Budai utca 90. barátsága - meseterápiás foglal­kozás alsó tagozatosoknak Boda­­iné Csernik Mariannával, 11 óra. Rendezvénysátor 1.: Szerelem és cselszövés a háremben - találko­zás a Szulejmán-sorozat magyar szerzőjével, Fatima Melekkel, házi­gazda Simó Józsefné, 11 óra. Me­sekucorgó: kézműves foglalkozás: Játsszunk a dróttal!, 14 óra. „Vá­lassz egyet az EU tagországai közül és rajzold le, hogy mi jut eszedbe róla!” - aszfaltrajzverseny, 14 óra. Rendezvénysátor 2.: Elveszett csil­lagok - lovag'Bíró Szabolcs könyv­­bemutatója, házigazda Filó Tamás, 14 óra. Színpad: Utazások lélektől lélekig - író-olvasó találkozó Schaf­fer Erzsébettel, házigazda Läufer Éva, 14.30. Mesekucorgó: Ó, azok a csodálatos állatok! - interak­tív természetismereti előadás Te­­legdi Ágnes írónővel, 15.30. Ren­dezvénysátor 1.: író-olvasó talál­kozó Radnai Gábornéval (írói ne­vén Martha Tailor, Sidney Lawren­ce), házigazda Illés Boldizsárné, 16 óra. Mesekucorgó: kézműves fog­lalkozás: transzferálás Sebestyén Lilivel, 16 óra. Téka Galéria: 33 sze­relmi háromszög a történelemben - Hahner Péter könyvbemutató­ja, házigazda Tóth Bence, 16 óra. Színpad: a Rutkai Bori Banda kon­certje, 17 óra. Rendezvénysátor 2.: Közönségtalálkozó Tömör Anitával, moderátor Rittingerné Papp Gabri­ella, 18 óra. Rendezvénysátor 1.: Malenkij Robot - Lohn Annamá­ria könyvbemutatója, 18 óra. Kol­ler Mártonná Az első a felejthetet­len című könyvének bemutatója, 18.30., majd kiállításának megnyi­tója a Téka Galériában. A könyvet bemutatja, a kiállítást megnyitja Lönhárd Ferenc. Színpad: A pont­gyűjtő verseny eredményhirdetése, 19 óra. A szekszárdi Tücsök Zenés Színpad koncertje, 20 óra. Tűzva­­rázs-show, 21 óra. VASÁRNAP MOZI Bölcske: Verdák 3 (amerikai ani­mációs kalandfilm), 16 óra. Julie­­ta (spanyol romantikus dráma), 18 óra. Alien: Covenant (amerikai sci-fi thriller), 20.30. Szekszárd: Egy ropi naplója - A nagy kiruccanás (amerikai vígjá­ték), 14.30. Jupiter holdja (magyar dráma), 16.30. A múmia 3D (ame­rikai akció-thriller), 19 óra. VÖLGYSÉGI KÖNYVFESZTIVÁL Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: a fesztiválfutás regiszt­rációja, 8 óra. Bemelegítés Seres Vivien fitnesz edzővel, 8.30. Fesz­tiválfutás - a Manó futás rajtja, 9 óra. Fesztiválfutás - rajt, 9.30. Színpad: Megy a vonat, muzsikál a kereke - Hangoló zenés gyermek­színház, 10.30. Tombolasorsolás, 11 óra. 0300-05:00 M6 jobb 108. km 0400-0700 Dombóvár, Rákóczi u. 48. 0500-0630 56-os főút 5. km 0500-07:00 6-os főút 113. km 05:00-0700 M6 jobb 164. km 08:30-11:30 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 09:00-1030 631-es út 2 km 0900-1130 M6 jobb 134. km 0900-1200 6-os főút 93. km 0930-1130 61-es főút 71. km 1100-1200 Szedres. Rákóczi u. 77. 1300-15:30 M6 bal HL km 1300-1530 6-os fótit 100. km 13:30-1530 63-as főút 3. km 13:30-1530 M6 bal 153. km 13:30-17:00 1400-1700 Szekszárd, Kesejyűsi u. 20. Dombóvár. Köztársaság u. 27. 1630-18:30 6-os főút 145. km 16:30-18:30 M6 jobb 164. km 1630-1930 6-os főút 113. km 19:30-2030 M6 bal 91 km 2100-2400 6-os főút 93. km 2100-00:00 61-es főút 84. km 21:30-23:30 55-ös főút 120. km TRAFFIPAX SZOMBAT VASÁRNAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom