Tolnai Népújság, 2017. június (28. évfolyam, 126-150. szám)

2017-06-16 / 138. szám

2017. JÚNIUS 16., PÉNTEK KITEKINTŐ g Tartalmas előadást tartott a faluházban a Vadrózsa Remek volt az évad Nagyon jó volt a Duna­­szentgyörgyi Vadrózsa Népi Együttes idei évadja, volt mit megmutatni, volt miről beszámolni. Vida Tünde DUNASZENTGYÖRGY Az idei évadzáró fellépését úgy tar­totta meg az együttes, hogy nem hívott vendégfellépőt, így is tartalmas előadást lát­hatott a faluházban össze­gyűlt közönség, hiszen mind­három korosztály színpadra lépett. Az aprók Erdő mellett nem jó lakni címmel játék­fűzést mutattak be, a gyer­mekcsoport többek között bo­gyiszlói táncokat, a nagyok pedig tövisháti táncokat a Szi­lágyságból, illetve egy Táncok a Sárközből elnevezésű össze­állítást adtak elő - számolt be az eseményről az együttes ve­zetője, Lisztmayer Henrik­­né. Azt is elmondta, hogy az együttes alakulásától, 1994- től Huszárikné Böröcz Zsófiá­tól tanulják a gyerekek, fiata­lok a táncokat. Nyárra már van jó néhány meghívásuk, legközelebb pél­dául Csámpán, a falunapon le­het majd őket látni, de ott lesz­nek Úszódon, a Gubbantóson is. Természetesen megren­dezik saját tánctáborukat is, ami már régi hagyomány az együttes életében. Kicsik és nagyok is színpadra léptek az évadzáró előadáson Fotó: Vida Tünde AZ AGRARGAZDASAGI KAMARA HÍREI // ■ •• PROMÓCIÓ Megkezdődött a tagdíjbevallás é # | NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI TRAFFIPAX 04:00-0700 Dombóvár, Rákóczi u. 48. 05:00-0700 5&OS főút 120. km 05:00-07:00 Paks, Elkerülő út Dunacenter 09:00-11:00 Tolna. Alkotmányié 117. 09:00-1200 5113-as út 3. km 09:00-11:3? ________________M6 bal 111 km 09:00-12:00 60s főút 113. km 09:30-1130 M6 jobb 153. km 09:30-11:30 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 12:00-14:30 1300-15:30 ■ Í Toll», Bajcsy-Zsilinszky u. 72. M6 jobb 119. km 1300-1530 Nagydorog Kossuth Lajos u. 108. 13:30-17:30 6-os főút 145. km 14.00-1730 61esfőút84,km 1500-16:30 &os főút 127. km 1630-19:30 Paks, Tolnai út 48. 1700-19:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 17:00~19fl0 M6 jobb 164. km 18:00-20:00 Tolna, Alkotmány utca 117. 2100-2300 61-esfőút71.km 21:00-24:00 6-os főút 120. km 2100-0000 M6 jobb 108. km 21:30-23:30 55-ös főút 120. km VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: 1 Dunaföldvár-46 cm, Paks 99 cm, Dombori 136 cm, Árvízkapu 502 cm, Baja 227 cm. A Sió Palánknál 179 cm. Sió csatorna Fotó: G.K TOLNA MEGYE A Nemzeti Ag­rárgazdasági Kamara (NAK) tagjainak 2017. július 15-ig kell elkészíteniük tagdíjbe­vallásukat. Az előző évhez ha­sonlóan idén sem kell beval­lást tenniük azoknak az őster­melőknek, akiknek előző évi árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot. A tagdíjbevallási időszak 2017. június 1-től 2017. július 15-ig tart. Ezt követően 2017. július 31-ig 10 százalékos ké­sedelmi pótlék megfizetése mellett van lehetőség a be­vallás elkészítésére. A tagdíj­­bevallás a tag e-Irodáján ke­resztül tehető meg. Az e-Iro­­dába történő belépéshez a tag kamarai azonosítójára és jel­szavára van szükség. A kama­rai azonosító megtalálható a NAK által küldött értesítő le­veleken. Azok az őstermelők, akik­nek előző évi nettó árbevéte­le nem érte el a 600 ezer fo­rintot, és emiatt nem kell be­vallást tenniük, 2017. június 30-ig fizethetik meg a 2000 forint tagdíjat. A 2000 forint­ról szóló csekket postai úton küldte meg a NAK azoknak, akik tavaly éltek ezzel a lehe­tőséggel. A többi tag esetében a tagdíj megfizetésének határ­ideje 2017. július 31. A tagdí­jat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 11749008-20190244 számú bankszámlájára ban­ki átutalással, illetve bevallás során igényelt és postai úton a későbbiekben érkező, egye­di azonosítóval ellátott csek­ken lehet megfizetni. Átuta­láskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a tag kamarai regisztrációs számát, továbbá adószámát vagy adóazonosí­tóját. A tagság igényeit figyelem­be véve a tagdíjfizetési szabá­lyok vonatkozásában évről év­re új, a tagok számára kedve­ző változtatásokat vezetett be a NAK. A kedvezmények idén tovább bővülnek. Példaként említhető, hogy idéntől azok a tagok, akiknek agrárgazda­sági tevékenységből származó nettó árbevétele nem éri el a teljes árbevételének 33 száza­lékát (külön kérelem esetén az 50 százalékát), kérhetik, hogy a tagdíjfizetési osztályba soro­lás csak az agrárgazdasági te­vékenységből származó árbe­vétel alapján történjen. Ez ed­dig 20 százalék, külön kére­lem esetén 25 százalék volt. Tavaly - a tagdíjat szabály­szerűen megfizető tagok érde­kében, illetve a közös tehervi­selés megteremtése céljából - a közhiteles adatbázisokból át­vett adatok alapján a NAK fris­sítette tagi adatbázisát. Majd azon tagokat, akik korábban nem tettek eleget a bejelent­kezési kötelezettségüknek, le­vélben értesítette ki a köztes­tület, és megadta a lehetősé­get arra, hogy a tárgyévi köte­lezettségek teljesítése után, a tevékenységi körük 2016. ok­tóber 31-ig történő módosítá­sával mentesüljenek a koráb­bi évek előírásai alól. Sajnála­tos módon számos tag csak ké­sőn, a határidők lejárta után jelezte a tagsággal, tagdíjak­kal kapcsolatos kifogásait, il­letve, hogy valamilyen tagdíj­kedvezménnyel kívánna élni. A NAK Küldöttgyűlése idén májusban határozott arról, hogy ha az újonnan a tagjegy­zékbe vett tagok 2017. július 31-ig megszüntették, illetve megszüntetik a tagságukat, és a rögzített egyéb feltételek­nek is megfelelnek, mente­sülhetnek a tagjegyzékbe va­ló bekerülésük évét megelőző években esedékes tagdíj meg­fizetése alól. A Küldöttgyűlés arról is döntött, hogy 2017. jú­lius 31-ig ismételten megnyí­lik a 2013-2016 évekre a tag­díjalap arányosításának lehe­tősége azoknak, akik folytat­tak, illetve folytatnak agrár­tevékenységet. Ez az jelenti, hogy adott esetben akár több millió forintos tagdíjtarto­zást felhalmozó tagok néhány ezer forint tagdíj megfizetésé­vel rendezhetik kötelezettsé­geiket. PROGRAMOK PÉNTEK Bölcske: Verdák 3 (amerikai ani­mációs kalandfilm), 16 óra. Juli­­eta (spanyol romantikus dráma), 18 óra. Alien: Covenant (amerikai sci-fi thriller), 20.30. Szekszárd: Jupiter holdja (magyar dráma), 16.30. A múmia 3D (ame­rikai akció-thriller), 19 óra. Szekszárd Megyei Levéltár: Ki­egyezés és Tolna megye - dr. Csekő Ernő PhD, a Magyar Nem­zeti Levéltár.Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltá­rának főlevéltárosa. Megnyitja dr. Várady Zoltán CSc, az MNL Tolna Megyei Levéltárának igazgatója, 10 óra. VOLGYSEGI KÖNYVFESZTIVÁL Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár, színpad: 15 órától a Szélkakasos óvoda nagycsopor­tosainak táncműsora, majd Filóné Ferenc Ibolya polgármester mond ünnepi megnyitó beszédet és át-. adják „A könyvtárért, a kultúrá­­ért’’-díj átadása, illetve kihirdetik a „Kedvenc irodalmi állathősöm” rajzpályázat eredményeit. Téka Galéria: A Fák a bonyhádi Perczel kertben című fotópályázat ered­ményhirdetése és a kiállítás meg­nyitója - Ritzel Zoltán, 15.30. Per­czel kert: A bonyhádi Perczel-kas­­tély parkjának botanikai és törté­neti érdekességei - Chlebovics Miklós, Steib György és Tóth Ist­ván Zsolt kiadványának bemuta­tója, 15.30. Mesekucorgó: Nyár­­tündér-kereső - interaktív foglal­kozás Béres Erikával, 16 óra. Szín­pad: Közönségtalálkozó R. Kárpáti Péterrel, a házigazda Kovács Esz­ter, 16.30. Téka Galéria: A mi kis városunk - kerekasztal-beszélge­­tés a 40 éves Bonyhád jeles sze­mélyiségeivel, moderátor dr. He­gedűs Éva, 17 óra. Mesekucor­gó: nyári origami fal készítése, Ko­­lozsiné Gergely Cecíliával, 17 óra. Rendezvénysátor 1.: P. Horváth Tamás: Öt torony - A Zsolnay-szto­­ri folytatódik, moderátor Szun­di György, 17.30. Rendezvény­sátor 2.: Atlasz izomláza - Ágos­ton Piroska újabb versesköteté­nek bemutatója, házigazda Ko­vács Eszter, 18 óra. Színpad: Te­rítéken egy hiteles női út - író-ol­vasó találkozó gróf Nádasdy Bor­bálával, házigazda Tihanyi Ignác­­né, 18.30. Színpad: Nosztalgiaka­baré - A Szabad Ötletek Színházá­nak előadása, 20 óra. SZOMBAT MOZI Bölcske: Verdák 3 (amerikai ani­mációs kalandfilm), 16 óra. Juli­­eta (spanyol romantikus dráma), 18 óra. Alien: Covenant (amerikai sci-fi thriller), 20.30. Szekszárd: Egy ropi naplója - A nagy kiruccanás (amerikai víg­játék), 14.30. Jupiter holdja (ma­gyar dráma), 16.30. A múmia 3D (amerikai akció-thriller), 19 óra. KELTKALACS FESZTIVÁL Mözs Művelődési Ház: megnyi­tó, 16 óra. A Mözsi Zöldkert Óvo­da növendékeinek fellépése, 16.30. A Tolnai Német Nemze­tiségi Baráti Kör énekkarának műsora, 16.45. A Wosinsky Mór Általános Iskola diákjainak fel­lépése, 17 óra. A Mözsi Német Nemzetiségi Énekkar műsora, 17.15. A bátaszéki Heimat Né­met Nemzetiségi Tánccsoport fel­lépése, 17.30. A sombereki Dorf­­musikanten fúvószenekar műso­ra, 17.45. UTCAFESZTI VÁL Alsónyék Mókaudvar a gyerekek­nek a könyvtár udvarán: kézmű­ves-foglalkozások, fajátékok, arc­festés, air brush tattoo, légvár 16-20 óráig. A Kultúrház előtt: fő­zőverseny 16 órától. Könyvtár: a „Kincsek között élünk” rajzpályá­zat díjátadója és kiállítás a be­adott rajzokból. Kultúrház, udvari színpad: „Alsónyék alkonyattól pir­kadatig” fotókiállítás Csillag Emő­ke és Kocsis Attila munkáiból, 17 óra. Utána: az alsónyéki óvodások műsora, kis tehetségek bemutat­kozása - Storcz Bogi és Lucic Ad­rián, Alsónyéki Hagyományőrző Együttes - csemeték, Góli Ramó­na, „Ki mit tud?” első helyezett, Alsónyéki Hagyományőrző Együt­tes - felnőtt csoport, Best Stre­et Team. Vaga Banda - gólyalába­sok vásári komédiája, 19 óra. Co­pacabana brazil táncshow, 19.30. Bál az M6 Expressz zenekarral 21 órától. Tűzijáték, 22 óra. VÖLGYSÉG I KÖNYVFESZTIVÁL Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Öko-Csiga terepaszta­lok 14-17 óráig. A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály és a bonyhádi Egész­ségfejlesztési Iroda programjai 15-18 óráig. Mesekucorgó: ku­tyás terápia a Csiga-Biga Alapít­ványnál - bemutatót tart Rajczi Dóra és Szotyi kutya, 10 óra. Ren­dezvénysátor 2.: Amatőr tolifor­gatók társaság, házigazdák Fövé­­nyi Dániel és Nagy Alexandra, 10 óra. Olvasóterem: Kvízelítő Gru­ber Lászlóval, 10 óra. Mesekucor­gó: Cicakalandok - Kozári Dorka könyvbemutatója, házigazda Will­­mek Zsuzsa, 10.30. A macska és az egér barátsága - meseterápi­ás foglalkozás alsó tagozatosok­nak Bodainé Csernik Marianná­val, 11 óra. Rendezvénysátor 1.: Szerelem és cselszövés a hárem­ben - találkozás a Szulejmán-so­­rozat magyar szerzőjével, Fatima Melekkel, házigazda Simó József­­né, 11 óra. Mesekucorgó: kézmű­ves-foglalkozás: Játsszunk a drót­tal!, 14 óra. „Válassz egyet az EU tagországai közül és rajzold le, hogy mi jut eszedbe róla!” - asz­faltrajzverseny, 14 óra. Rendez­vénysátor 2.: Elveszett csillagok - lovag Bíró Szabolcs könyvbemu­tatója, házigazda Filó Tamás, 14 óra. Színpad: Utazások lélektől lé­lekig - író-olvasó találkozó Scháf­­fer Erzsébettel, házigazda Läufer Éva, 14.30. Mesekucorgó: Ó, azok a csodálatos állatok! - interaktív természetismereti előadás Teleg­­di Ágnes írónővel, 15.30. Ren­dezvénysátor 1.: író-olvasó talál­kozó Radnai Gábornéval (írói ne­vén Martha Tailor, Sidney Lawren­ce), házigazda Illés Boldizsárné, 16 óra. Mesekucorgó: kézműves foglalkozás: transzferálás Sebes­tyén Lilivel, 16 óra. Téka Galéria: 33 szerelmi háromszög a történe­lemben - Hahner Péter könyvbe­mutatója, házigazda Tóth Bence, 16 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom