Tolnai Népújság, 2017. június (28. évfolyam, 126-150. szám)

2017-06-15 / 137. szám

2017. JÚNIUS 15., CSÜTÖRTÖK KITEKINTŐ g Archív fotó: Mártonfai D. Autóbusznak ütközött egy gépkocsi DOMBÓVÁR Közlekedési bal­eset történt a Kórház utcá­ban június 12-én kora dél­után, amikor forgalmi okból fékezett az autóbusz, a mögöt­te közlekedő személygépkocsi pedig beleütközött. A baleset során senki nem sérült meg, de a járművekben anyagi kár keletkezett. A rendőrök meg­állapították, hogy a személy­­gépkocsi vezetője nem tartott megfelelő követési távolsá­got. A Dombóvári Rendőrkapi­tányság Közlekedésrendészeti Alosztálya szabálysértési eljá­rásban vizsgálja a baleset kö­rülményeit. Járművel másik járművet csak olyan távolságban sza­bad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jár­mű mögött - ennek hirtelen fékezése esetében is - meg le­hessen állni. Nagyobb teher­autók, járműszerelvények kö­zött olyan távolságot kell tar­tani, hogy a két jármű közé legalább egy személygépkocsi biztonságban besorolhasson, mondta Huszti Gábor, a főka­pitányság szóvivője. 1.1. TRAFFIPAX 03,00-05«) M6 bal 108. km 03:00-06:00 Dombóvár, Köztársaság n. 27. 05:00-07:00 Pate. Skerülö út IDunacenter) 09:00-1000 Szekszárd, Rákóczi u. 49. 0900-11-30 M6 Dal 111. km 09:00-1200 6-os főút 93. km 09:30-11:30 55-os főút 120. 09:30-11:30 Dombóvár, Pannónia utca 20. 1030-1200 6-os főút 147. km 1300-1400 6-os főút 136. km 1300-1530 M6 jobb 114. km 1300-1530 6-os főút 100. km 1330-16:00 Várdomb, Kossuth utca 50/a. 14:30-16:30 Szekszárd, Kesetyűsi út 20. 1430-1630 MS Mb 153. tel 15:00-18:00 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 16:30-1930 6-os főút 113. km 16:30-20:30 Szekszárd, Kesetyűsi' u. 20. 1?#0-19$O 5113-as meíékút 3, km 17:00-19:00 M6 jobb 164. km 19:30-2030 M6 jobb 108. km 2100-2330 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 106. 21.00-0000 Dombóvár Hunyadi tér 37. 2100-2400 6-os főút 113. km 2130-23:30 M6 bal 153. km VÉRADÁS CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi véradó 8.00- 14.00 Szekszárd Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 9.00- 13.00 PÉNTEK Szekszárd Véradó Állomás 8.00- 15.00 Már csak egy évet kell várni arra, hogy az egész ország védettséget szerezzen a jég­veréssel szemben, ugyanis jövő májusban kezdheti el működését az országos jégkármérséklő rendszer. A mintegy 1,8 milliárd fo­rintos beruházásra vonatko­zó pályázatot már benyújtot­ta a Nemzeti Agrárgazdasá­gi Kamara. A gazdák ingye­nesen élvezhetik a rendszer nyújtotta előnyöket. Mauthner Ilona ilona.mauthner@mediaworks.hu TOLNA MEGYE-MAGYARORSZAG Benyújtotta a jégesőkár-elhárí­­tó rendszer kiépítését célzó pá­lyázatát a Nemzeti Agrárgaz­dasági Kamara (NAK), a vidék­­fejlesztési forrásból kiépülő há­lózat teljes beruházási költsége 1,8 milliárd forintra tehető, de­rül ki a gazdálkodókat is tájé­koztató NAK újság utolsó lap­számából. Győrffy Balázs elnök közölte: az elbírálás várhatóan pozitív lesz, ezért a közbeszer­zési eljárásokat már a végleges jóváhagyás előtt elindítja a ka­mara, ezzel is felgyorsítya a ki­építését. Az első kapavágások­ra ősszel kerülhet sor, az orszá­gos hálózat pedig 2018 májusá­ban kezdheti el a működést. A gazdáknak ezentúl nem kell fizetniük Az elnök felhívta a figyel­met arra, hogy az évi 1,5 mil­liárd forintra becsült működé­si költségeket a Földművelés­­ügyi Minisztérium és az Euró­pai Bizottság jóváhagyásával a kárenyhítési alapból finan­szírozzák majd, így a gazdák­nak a jégkárvédelemre már nem kell külön pénzt áldozni­uk. Az ország teljes egészét le­fedő hálózat részeként 984 ta­lajgenerátort telepítenek, ami­ből 141 máris működik. A be­rendezések közül 200-at auto­matizált technológiával mű-A Nefela egyik talajgenerátora ködtetnek majd, a fennmara­dó gépeket önkéntesek segít­ségével hozzák működésbe. Kezelőket keresnek a talajgenerátorokhoz Az automata generá­torokat azokra a he­lyekre helyezik majd el, ahol nem tudnak kezelőt szerződtetni vagy komplikál­tabb a szerkezet megközelíté­se. Kelet-Magyarországon 275, Közép-Magyarországon 333, az Észak-Dunántúlon 182, míg a Dél-Dunántúlon 194 ta­lajgenerátort telepítenek a ka­mara szakemberei. Talajgene­­rátor-kezelőnek bárki jelent­kezhet, nincs szükség mező­gazdasági előéletre sem. A fel­adatuk annyi lesz, hogy az Or­szágos Meteorológiai Szolgá­lat által kiadott riasztást köve­tően minél rövidebb időn belül beindítsák a gépezetet. Fon­tos, hogy csak azok jelentkez­zenek, akik vállalják, hogy ri­asztás esetén azonnal rendel­kezésre tudnak állni. A Nefela már most is működik a déli régióban A tervek szerint az ország­ban négy régiós központból irányítják majd a rendszert, a közép és kelet-magyarországi, valamint az észak-dunántúli régióért a NAK, a dél-dunán­túli területért pedig a már ma is működő Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés fe­lel majd. Magyarország terü­letének jelenleg egyharmadát védi jégelhárító rendszer, amit Baranya, Somogy és Tolna me­gyékben a Délmagyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés (Nefela) működtet. A pályázat keretében a kamara négy ré­gióban logisztikai központot hoz létre, erre a célra 36 mil­lió forintnyi európai uniós for­rás fordítható. Csökkenteni próbálják a jégeső okozta kárt A hazai és a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy csak a mezőgazdaság­ban megközelítőleg 50 milli­árd forint az a termelési érték, ami a rendszer alkalmazásá­val megvédhető. A talajgene­rátoros technológia lényege, hogy a berendezéssel ezüst-jo­­did kristályokat gyártanak, amiket nagy koncentráció­ban juttatnak a jégszemek ki­alakulását megelőzően a ziva­tarfelhőkbe. Ezzel csökkentik a szemek nagyságát, amelyek a föld felszínéhez közeledve elolvadnak. Bár teljes egészé­ben így sem kerülhető el a jég­verés, az okozott kár mértéke jóval kisebb lehet. Főző- és sütőverseny, gyerekprogramok, bemutatók a dombóvári programon Családi napon jöttek össze a civilek DOMBÓVÁR Civil családi napot tartottak a hétvégén a dom­bóvári szervezetek a DÖPTE bázison. A rendezvényt Tóth Gyula civil tanácsnok nyitot­ta meg, mint mondta, a civilek olyan elismerésre méltó mun­kát végeznek, amelyre az ön­­kormányzatok nem, vagy csak részben képesek. Ezt kö­vetően Bódogné Pethes Ildikó, a Civil Tanács elnöke köszön­tötte a megjelenteket, majd át­adta a főzőversenyre és a ke­­mencés lángossütő versenyre benevezett tizennégy egyesü­let szakácsainak a kötényt. Amíg készültek az étkek, a gyerekek sorversenyen mér­ték össze ügyességüket, valá­­mint kutyás és íjász bemuta­tó, tánc, egészséges testmoz­gás várta az érdeklődőket. Megtekinthették a DÖPTE bá­zis kiállítását, illetve Nagy Sándor Természeti értékeink védelme a jövőnk záloga című filmjét is levetítették. Mind­emellett a Dombóvári Zenész Egyesület gondoskodott a jó hangulatról. A főzőversenyt a Dom­­bó-Dog Centrum Kutyás Egyesület csapata nyerte, ők vegyes pörköltet készítettek. Vaddisznó és sertés vegyes pörköltjével a DÖPTE lett a második, míg a harmadik A palacsintasütésben a mamák segítettek az unokáknak Fotó: Őri G. helyet - szintén vegyes pör­költtel - a Fekete István Kul­turális Egyesület és a Ga­­lamb-és Díszmadár Egyesü­let szerezte meg. A Kertba­rát Egyesület, a Dombóvári Ózon Asztma Egyesület és a Nők Dombóvárért főztjét kü­­löndíjjal ismerték el. Szintén különdíjat érdemelt Dávid János kemencés lángo­­sa. A versenyt ebben a kate­góriában Csiszár Lajos nyer­te. A nagymama-unoka pala­csintasütő verseny első helye­zettje Roppoli Réka, a máso­dik Halmai Bence, a harma­dik Nyári Patrik, a negyedik Balogh Barna lett. H. E PROGRAMOK CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Verdék 3 (amerikai ani­mációs kalandfilm), 16 óra. Juli­­eta (spanyol romantikus dráma), 18 óra. Alien: Covenant (amerikai sci-fi thriller), 20.30. Szekszárd: Jupiter holdja (magyar dráma), 16.30. A múmia 3D (ame­rikai akció-thriller), 19 óra. PÉNTEK MOZI Bölcske: Verdák 3 (amerikai ani­mációs kalandfilm), 16 óra. Juli­­eta (spanyol romantikus dráma), 18 óra. Alien: Covenant (amerikai sci-fi thriller), 20.30. Szekszárd: Jupiter holdja (magyar dráma), 16.30. A múmia 3D (ame­rikai akció-thriller), 19 óra. ELŐADÁS Szekszárd Megyei Levéltár: Ki­egyezés és Tolna megye - dr. Csekő Ernő PhD, a Magyar Nem­zeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltá­rának főlevéltárosa. Megnyitja dr. Várady Zoltán CSc, az MNL Tolna Megyei Levéltárának igazgatója, 10 óra. VÖLGYSÉGI KÖNYVFESZTIVÁL Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár, színpad: 15 órától a Szélkakasos óvoda nagycsopor­tosainak táncműsora, majd Filóné Ferenc Ibolya polgármester mond ünnepi megnyitó beszédet és át­adják „A könyvtárért, a kultúrá­ért" díjat, illetve kihirdetik a „Ked­venc irodalmi állathősöm” rajzpá­lyázat eredményeit. Téka Galéria: A Fák a bonyhádi Perczel kertben című fotópályázat eredményhir­detése és a kiállítás megnyitója - Ritzel Zoltán, 15.30. Perczel kert: A bonyhádi Perczel-kastély park­jának botanikai és történeti ér­dekességei - Chlebovics Miklós, Steib György és Tóth István Zsolt kiadványának bemutatója, 15.30. Mesekucorgó: Nyártündér-kereső- interaktív foglalkozás Béres Eri­kával, 16 óra. Színpad: Közönség­­találkozó R. Kárpáti Péterrel, a házigazda Kovács Eszter, 16.30. Téka Galéria: A mi kis városunk- kerekasztal-beszélgetés a 40 éves Bonyhád jeles személyisége­ivel, moderátor dr. Hegedűs Éva, 17 óra. Mesekucorgó: nyári origa­mi fal készítése, Kolozsiné Gergely Cecíliával, 17 óra. Rendezvénysá­tor 1.: P. Horváth Tamás: Öt torony- A Zsolnay-sztori folytatódik, mo­derátor Szundi György, 17.30. Rendezvénysátor 2.: Atlasz izom­láza - Ágoston Piroska újabb ver­seskötetének bemutatója, házi­gazda Kovács Eszter, 18 óra. Szín­pad: Terítéken egy hiteles női út - író-olvasó találkozó gróf Nádas­­dy Borbálával, házigazda Tihanyi Ignácné, 18.30. Színpad: Nosz­talgiakabaré - A Szabad Ötletek Színházának előadása, 20 óra. VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-36 cm, Paks 113 cm, Dombori 153 cm, Árvízkapu 520 cm, Baja ' 245 cm. A Sió Palánknál 177 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom