Tolnai Népújság, 2017. május (28. évfolyam, 100-125. szám)

2017-05-05 / 103. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2017. MÁJUS 5., PENTEK HÍREK A férfiak is egyre gyakoribb vendégek a fitnesztermekben Horváth Attila fotói a könyvtárban SZEKSZÁRD Lóról és még inkább lovasokról, hajtők­ről, segítőkről szólnak Hor­váth Attila képei. Közel 17 éve foglalkozik fotózással, és nem titkolt célja a lovas­sport népszerűsítése. Mun­kái, melyek olyan esemé­nyeken készültek, melyek­nek fókuszában a fogathaj­tás, távlovaglás, western­­lovaglás, díjugratás áll, szer­da óta az Illyés Gyula me­gyei könyvtárban láthatók. A fotós saját bevallása sze­rint nem használ semmi ext­ra dolgot, de az egyszerit és a megismételhetetlent kere­si és örökíti meg fényképe­zőgépével. B. K. Litániák este, mise reggel a Remetén SZEKSZÁRD A szekszárdi ró­mai katolikus plébánia híre, hogy május elejétől az esti szentmisék előtt, fél hattól, litániát tartanak. A szombat reggeli fél nyolc órás szent­misék a Remete kápolná­ban lesznek. A kápolna ta­karítása május 4-én, csü­törtökön a reggeli szentmi­se után lesz. Segítőket sze­retettel várnak. M. I. Új kiállítás nyílt a könyvtárban BONYHÁD Szerdán nyílt meg az érdeklődők előtt Fetzer Gáborné Virágzás című ki­állítása a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban. A Bonyhádi Képzőművészeti Kör tagjának tárlatát a cso­port vezetője, Kovács Fe­renc megyei Babits- és Prí­ma-díjas festőművész-tanár nyitotta meg. Bodai Barna verssel, Színé Köntös Hed­vig pedig csellójátékával közreműködött a kiállítás­megnyitó alkalmából. A ki­állított képeket ebben a hó­napban tekinthetik meg az érdeklődők. H.É. Heti három edzés lenne ideális a fittség eléréséhez Az egyik újabban elérhető edzésforma az antigravitációs jóga Fotó: Shutterstock Az egészséges életmód, a mozgás fontosságára a leg­többen akkor kezdenek el felfigyelni, amikor megmu­tatkoznak hiányának az első jelei. Ez általában úgy har­mincéves kor felett szokott bekövetkezni, amikor többen döntenek úgy, hogy elkezde­nek edzőterembe járni. Hargitai Éva eva.hargitai@mediaworks.hu TOLNA MEGYE - Az edzéseinkre járók legnagyobb része a 30 és 60 év közötti korosztályt képvi­seli - tudatta lapunkkal Aszta­los Adrienn fitneszedző. Hozzá­tette, gyerekek számára is szer­veznek zenés foglalkozásokat. Meglátása szerint érdekes ten­dencia a területen a férfi ven­dégek arányának emelkedése: több mint tízéves edzői pálya­futása elején még úgy tapasztal­ta, hogy alig egy-két férfi jelent meg az edzéseken, ma pedig a vendégkörük 20-30 százalékát teszik ki az erősebb nem képviselői. A legtöbben kam­pányszerűen jár­nak edzőtermekbe. A legsűrűbb az ősz, október és novem­ber hava, valamint a januárral kezdő­dő és tavasz végéig tartó időszak.- Azt szoktam mondani, hogy hetente egy alkalom a szinten tartáshoz elég, két alkalommal viszont már lehet eredménye­ket elérni, három edzés az ideá­lis, és négy alkalommal, példá­ul két kardio- és két izomtónust növelő edzéssel már igazán fit­té lehet válni - hangsúlyozta az fitneszterem szakmai vezetője. Természetesen a mozgás mel­lett az egészséges életmód más területeire is kellő figyelmet kell for­dítani. A jelentke­zőkkel előzetesen mindig megbeszé­lik, hogy a lehető­ségek közül milyen mozgásforma len­ne a számukra ide­ális. A kezdőkkel ál­talában az edzők többet foglal­koznak, senkinek nem kell szé­gyellnie magát, ha nem olyan ügyes a gyakorlatok végrehaj­tásában, mint a „tapasztaltab­bak”. Bizonyos edzésformáknál - például a Hot Iron edzésen -külön csoportokban foglalkoz­nak kezdőkkel és haladókkal. Az érdeklődők sok lehetőség közül választhatnak. A tapasz­talatok szerint a legtöbben az olyan edzésformákat kedvelik, amelyek egyszerűek, minden izomcsoportot megmozgatnak, kikapcsolódásra, súlycsökken­tésre és egészségmegőrzésre is alkalmasak. Népszerű a Spin­ning edzés, kedveltek a súlyzós edzésformák, mint a Kettlebell vagy a Hot Iron, de sokan szere­tik a TRX-et és a Cross trainin­­get is. A szakember szerint az ár edzéstípusonként változó, de az átlag alkalmanként ezer fo­rint körüli, náluk egy tízalkal­­mas bérlet tízezer forintba ke­rül, de tizenegy alkalmat takar, és tagsági kártyával tíz száza­lék is lejöhet ebből az árból. Mindig vannak újdonságok Az újdonságok közül Asztalos Adrienn elsőként az antigravi­tációs jógát emelte ki, amely során egy textil függőhintá­val végzik a gyakorlatokat. Ez iránt is nagy az érdeklődés, akárcsak a Kangoo iránt, itt egy speciális, rugós talpú ci­pőben lehet ugrálni, ami le­hetővé teszi a magas inten­zitású mozgást, ugyanakkor kíméli az ízületeket. Szintén az újdonságok közé sorolta a Kamibót, amely egy tajcsi­­ból kialakított edzésforma, az elején és a végén egy mentá­lis ráhangoló, illetve levezető relaxációval. A legtöbben nem folyama­tosan, hanem kampánysze­rűen járnak az edzőtermekbe Értékelő taggyűlést tartott tegnap a Mezőföldvíz Kft. Végleges engedéllyel működik Elvitték a hulladékot a Patak utca mögül PAKS Lezárult az integrációs fo­lyamat, végleges működési en­gedélyt kapott a Mezőföldvíz Kft. - értékelt a társaság tegna­pi taggyűlése kapcsán, sajtótá­jékoztatón Csapó Sándor ügy­vezető. Azt mondta, a több mint 2,5 milliárdos bevétel mellett szerény eredményt értek el ta­valy, amit sikerként könyvel­nek el, hiszen közel 200 milli­ós vezetékadót kellett fizetni­ük. 2017-re optimista szemlé­letű üzleti terv készült. Plusz­­bevételre a vállalkozói tevé­kenységből számítanak. Bony­­hádon 1,5 milliárdos uniós tá­mogatású szennyvíztelep-fej­lesztés, hat-hét településen ivó­vízminőség-javító beruházás indul, ezekben a munkákban szeretnénk részt venni, csak­úgy mint a Paks 2-vel kapcso­latos közműfejlesztésben. Süli János miniszter, Paks polgármestere azt mondta, a kormányülésen is téma volt a víziközműcégek működési fel­tételrendszere. Paks kétszeri tőkeemeléssel segítette a céget, amelynek szavai szerint ko­moly feladatai lehetnek. Potápi Árpád államtitkár, a felügyelőbizottság tagja az ivó­­vízkészlet megóvásának fontos­sága mellett arról szólt, hogy a cég alulról szerveződött, kollek­tíváját köszönet illeti. V. T. Potápi Árpád János, Süli János és Csapó Sándor A szerző felvétele SZEKSZÁRD Elszállították a Patak utca mögötti parton il­legálisan lerakott nagy meny­­nyigégű hulladékot, tájékoz­tatott Kiss Eszter, a szekszár­di polgármesteri hivatal kom­munikációs és marketing­referense. A problémát a Kö­zép-dunántúli Vízügyi Igaz­gatóság és az önkormányzat együttműködve oldották meg, mivel a patak állami tulajdon­ban, egyúttal a vízügyi igaz­gatóság kezelésében van. Az illegális lerakóhely meg­szüntetésével járó költsége­ket, megközelítőleg félmil­lió forintot, közösen viselték a közreműködők. A hulla­dék tetemes mennyiségét jel­zi, hogy három 32 köbméte­res konténerre volt szükség a lerakó megszüntetéséhez. Az önkormányzat tíz közhasznú munkással, illetve a konté­nerek bérlésével, az igazgató­ság rakodógéppel biztosította a mentesítést. A hulladékot a meder, illetve a töltés rézsűjé­ből szállították el, a patakkal határos ingatlanok mögött ki­helyezett szemét elszállítása az ingatlantulajdonosok fel­adata. A területet intenzíveb­ben ellenőrzik a közterület­felügyelők, illetve szóba ke­rült térfigyelő kamera telepí­tése is. B. K. »

Next

/
Oldalképek
Tartalom