Tolnai Népújság, 2017. május (28. évfolyam, 100-125. szám)

2017-05-27 / 122. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2017. MÁJUS 27., SZOMBAT HÍREK Török pedagógus magyar gyermekekkel foglalkozik a Comeniusban Új telephelyi utat adtak át SZEKSZÁRD Pontosan 141 méter hosszúság, 4 méter szélesség és 100 tonna asz­falt. Ezek a mutatói annak a friss telephely-útburkolat­nak, mely Szekszárd észa­ki bevezető szakaszánál, a benzinkúttal szemben ta­lálható. A tegnapi átadáson Rohr Adrienn városüzemelte­tési szóvivő elmondta, hogy a beruházás 5 millió forint­ját fele-fele arányban fizette a város, illetve a helyszínen érintett hat cég. Sz. Á. Dárfúr, a lángoló tartomány BONYHÁD Dr. habil Besenyő János ezredes tartott könyv­­bemutatót Dárfúr, a lángo­ló tartomány címmel május 24-én szerdán a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyv­tárban. A békefenntartó, Af­rika szakértő, szakíró a Hon­védelmi Minisztérium támo­gatásával megtartott elő­adásából az Afrikai Unió szu­­dáni missziójának történetét ismerhették meg a résztve­vők. H. É. Teveli óvodás nyerte a rímelőt ZÁVOD A Teveli Szivárvány Óvodák és Bölcsőde závodi tagintézményében versmon­dó versenyt rendeztek. A tár­sulásban működő teveli, len­­gyeli és závodi intézmények idén harmadik alkalommal rendezték mega „Závodi Rí­melő” megmérettetést, me­lyet a Váradi Antal Civilház­ban tartottak. A versenyen a teveli és závodi gyerekek vettek részt. Nem volt köny­­nyű dolga a zsűrinek, amikor a helyezettekről és a külön­díjasról kellett dönteni. A ver­senyt Mayer Ádám (Tevel) nyerte, Illés Levente (Závod) és Dani Kristóf (Tevel) előtt. A különdíjat Szász Albert (Zá­vod) vihette haza. B. L. Yeliz Áraz megtalálta a közös hangot a diákokkal Időről időre angol szó hal­latszik a szekszárdi Come­­nius Általános Iskola udva­rán. A tanulók, legalábbis a nagyobbak, nem egymással, hanem külföldről érkezett se­gítőikkel értekeznek Shakes­peare nyelvén. Az ugyancsak angolul beszélő, hollófekete hajú, ifjú hölgy török nemze­tiségű, éppen kisdiákokat te­relget az udvaron: szemmel láthatóan közvetlen a kap­csolata a nebulókkal. Szeri Árpád arpad.szeri@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Bursa Kis-Ázsiá­­ban, a Márvány-tenger part­ján található. Nem túlzás azt állítani, hogy történelmi, tu­risztikai és ipari szempontból is Törökország egyik legérde­kesebb, legjelentősebb városa. Nem mellékesen három éve a Világörökség része. Innen ér­kezett Yeliz Áraz Magyaror­szágra, azon belül Szekszárd­­ra, a Polip Ifjúsági Iroda nyer­tes pályázatának köszönhető­en. Az ifjú hölgy tavaly ó'sz ele­jétől idén nyár végéig a Come­­nius iskolában a gyermekeket segíti önkéntes szolgálatban.- Bursában egy középisko­lában tanítottam irodalmat, de úgy gondoltam, hogy élnem kell ezzel a lehetőséggel - mondta Yeliz Áraz, aki egyébként nem törökül, hanem angolul beszél­get a Comenius iskolában kol­légáival és a gyermekekkel is. - Az általam választott tervezet csakis tevékenységet, engedett választani, országot nem. Ezzel együtt egy cseppet sem bánom, hogy Magyarországra, azon be­lül Szekszárdra kerültem. Most már eltelt több mint hat hónap, mióta itt vagyok: kedves fogad­tatásban volt részem és ugyan­ilyen emberekkel találkoztam. Betekinthettem már egy ma­gyar család otthonába is, finom ételeket kóstoltam. Kínáltak al­koholos italokkal is, de ebben az esetben nemet kellett mon­danom egyébként nagyon jó vendéglátóimnak... Yeliz Áraz a Comenius Általános Iskola udvarán kisdiákok egy csoportjával Fotó: Mártonfai Dénes Az iskolát tekintve fontos­nak tartotta megjegyezni, hogy az intézmény barátsá­gos és nyitott az új ötletekre. Kezdetben ugyan csodálko­zott, hogy a török viszonyok­kal ellentétben nincs mindenütt zászlódísz, a fala­kon nem függ az ország vezetőjének arcképe és a gyer­mekek nem horda­nak egyenruhát. Az ugyancsak elté­rő körülményeket jelzi, hogy Törökországban a napi iskolakezdést az állam himnusza nyitja meg. Yeliz Áraz mindezeken túl más kü­lönbségekről is szólt.- Ahol én tanítok, a középis­kolában, a fiatalok, hogy úgy mondjam, eléggé érdes maga­­tartásúak. Itt viszont teljesen más a helyzet. A gyermekek jóindulatúak, minden nap kér­dezik, hogy mi újság, hogy va­gyok, kedvesen érdeklődnek irántam. Miután egyedül érkeztem Szekszárdra, időn­ként magányos­nak érzem ma­gam: ezért örömte­li érzés az, amikor az utcán járva már messziről rám kö­szönnek és moso­lyogva integetnek a kisdiák­jaim. A török (fél)hivatalos állás­pont szerint a magyarok a ro­konnépek közé tartoznak. Ezt Yeliz Áraz is megerősíti, saját iskolai tanulmányai alapján.- Sőt, nálunk szinte min­denki azt gondolja, hogy a ma­gyarok végső soron törökök - közölte, maga is jót derülve ki­jelentésén. - Történelemórá­kon nem azt és nem úgy ta­nuljuk, hogy magyarok; ha­nem azt, hogy magyar-törö­kök. Persze, tudom, hogy ez nem így van. A mai Törökország - diplo­matikusan szólva - nem min­dig a kellemes híreivel sze­repel a tömegtájékoztatásá­ban. Yeliz Áraz is megerősíti, hogy hazája biztonsági gon­dokkal küzd, következménye­képpen a terrorista csoportok működésének. Ezért is tartja az ilyen komoly bajtól mentes Magyarországot nagyon sze­rencsésnek, ahol megnyugta­tó biztonságban érzi magát. Ösztönző hatás Bár a külföldi segítők tanórát nem tarthatnak, de azon részt vehetnek, jelezhetik a gondo­kat, jelenlétükkel is motivál­hatják a gyermekeket - adott tájékoztatást Morvái Szilvesz­ter, a Comenius Általános Is­kola igazgatója. Kísérik a kis­diákokat, óraközi szünetekben ügyelnek rájuk, étkezéskor se­gítenek a tálalásban. Nagy nyereséget jelent, hogy a segí­tő - jelen esetben Yeliz Áraz, de két német kollégája is - angolul kommunikál a gyer­mekekkel. A lelkiismeretes ta­nári munka mellett ennek is köszönhető, hogy a Comenius több nyolcadikosa jól és bát­ran használja az angolt. Nálunk szin­te mindenki azt gondolja, hogy a ma­gyarok végső soron törökök Közel hétszáz pályamű érkezett az alkotói pályázatra Az ország legjobbjai lehetnek A természet csodáit láthatja a közönség SZEKSZÁRD Kiderült, kik az Országos Tűzmegelőzési Bi­zottság által meghirdetett al­kotói pályázat Tolna megyei díjazottjai, az eredményhirde­tést pénteken tartották a Tol­na Megyei Katasztrófavédel­mi Igazgatóságon. Dr. Balázs Gábor igazgató értékelésében elmondta, a pályázat célja az volt, hogy az óvodások és is­kolások kreatív alkotásaikon keresztül mutassák be a tűz­oltók izgalmas és veszélyes vi­lágát. A felhívásra idén közel hétszáz pályamű érkezett. Az első helyezettek munkáit pe­dig az országos fordulóban is értékelik. Gerzsei Péter, a KLIK Szek­szárdi Tankerületének igazga­tója, a megyei értékelő bizott­ság elnöke elmondta, sok re­mek alkotás közül kellett ki­választaniuk a legjobbakat. Hozzátette: meglepően sok kö­zépiskolás pályázott, és örül annak, hogy a fiatalok nem­csak az érintőképes készülé­kek használatára fordítanak időt, hanem a rajzolásra, al­kotásra is. Ezért köszönet ille­ti nemcsak a gyerekeket, ha­nem az intézményeket és a szülőket is. A díjazottak névsorát és alkotásaikat megtalálják a www.teol.hu oldalon. H. E. Nagy Árpád „A hős tűzoltók” című meséjével nyert Fotó: KTMI SZEKSZÁRD A világ és benne hazánk megannyi különleges­sége szerepel a díjmentesen lá­togatható Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmna­pokon. Az alkotások egy része már tegnap a közönség elé ke­rült a Babits Mihály Kulturá­lis Központ mozitermében: ma ugyanott lesz a folytatás. A gö­döllői Nemzetközi Természet­film Fesztivál szervezőinek ko­rábbi kezdeményezéséhez má­ra 19 magyarországi és 2 er­délyi város csatlakozott. A me­gyeszékhelyen a kulturális köz­pont, az önkormányzat, a Zöld­társ Alapítvány és a Magyar Madártani és Természetvédel­mi Egyesület Szekszárdi He­lyi Csoportjának közreműködé­se fémjelzi a programsorozatot, mely kapcsolódik a Háry János Mesefesztiválhoz. Ma délelőtt 8 órától négy nagy film és közben több ki­sebb film tekinthető meg: köz­tük az Évszakok, A nagy fafilm, a Dunavirágzás és a Vad Kun­ság. A moziterem előtt 9 és 16 óra között a Zöldtárs Alapítvány munkatársai környezet- és klí­mavédelmi, energiatakarékos­sági tesztekkel, öko-lábnyom számítással várják az érdeklő­dőket. A Madártani Egyesület madárgyűrűzési és madárvé­delmi bemutatókat tart. Sz. Á. V. >

Next

/
Oldalképek
Tartalom