Tolnai Népújság, 2017. május (28. évfolyam, 100-125. szám)

2017-05-05 / 103. szám

2017. MÁJUS 5., PÉNTEK Már tizennyolc évesen megtalálta élete hivatását A bizonyíték a döntő, nem a beismerés Az Év rendőre címet ado­mányozta a megyei közgyű­lés a főkapitány javaslatá­ra rendőrnap alkalmából dr. Misetics Gábor alezredes­nek, a megyei rendőr-főka­pitányság vizsgálati alosztá­lya vezetőjének. Ihárosi Ibolya ibolya.iharosi@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Dr. Misetics Gábor volt nyomozó Pakson, dolgo­zott a körzeti megbízotti alosz­tályon, majd hivatalvezetőként a Szekszárdi Rendőrkapitány­ságon. A főkapitányságon már vizsgálati munkát végzett, je­lenleg az alosztály vezetője. Tizennyolc éves korában el­határozta, hogy rendőr lesz, és ekként is cselekedett. Indokolá­sul ma csak annyit mond, hogy erre a hivatásra tette fel az éle­tét. Ehhez képest volt bátorsá­ga változtatni, amikor nem jól érezte magát mint hivatalve­zető, hiszen az valójában nem is rendőri, hanem igazgatási munka. Úgy gondolta, negyven­évesen még lehet váltani. Ezt követően tíz évig ügyvédként tevékenykedett. Ezt sem bán­ja, hiszen amennyit segített az ügyvédi munkában a rendőri múlt, annyi tapasztalatot szer­zett ügyvédként, ami a továb­bi rendőri munkában haszno­sítható. Amikor megváltoztak az ügyvédkedés társadalmi kö­rülményei, ugyanakkor a rend­őrségtől sokan nyugdíjba men­tek, 2009 novemberében visz­­szatért a rendőrség kötelékébe. Azt mindenki tudni vé­li, hogy mit csinál a nyomozó. A kérdésre, mi a vizsgáló felada­ta, elmondta, hogy az ő munká­juk abból áll, hogy bizonyítéko­kat úgy szedjék össze és tálal­ják, hogy az ügyész vádat tud­jon emelni. Bár nem honosodott meg, de a munka lényegét jól ki­fejezte a korábbi vádelőkészítő alosztály elnevezés. Az ismert tetteses ügyek eleve a vizsgálat­hoz kerülnek. Az ismeretlen tet­tes ellen indult ügyekben az el­ső kihallgatást általában a nyo­mozók végzik, utána veszik át vizsgálók a vád előkészítését. Arra kérdésre, hogy melyik volt a legemlékezetesebb ügye, az utolsó esetet említi, amelyet a helyszíntől a vádemelésig végig­kísért. Alosztályveztőként már nem foglalkozik egyedi ügyek­kel. A szóban forgó nagykónyi emberölésről annak idején la­punkban is beszámoltunk. Há­romezer forintot, egy gyűrűt, egy pár fülbevalót és némi fáj­dalomcsillapító gyógyszert vit­tek el attól a 84 éves asszonytól, Dr. Misetics Gábor nagy szak­mai tapasztalattal rendelkezik, tevékenységét magas színvo­nalon végzi. Korrekt, felelős ve­zetői tevékenységével kivívta a szakterület vezetőinek tisztele­tét, a velük kialakított közvetlen kapcsolata hozzájárul a felelő­sen meghozott döntéseinek el­fogadásához, a feladatok rugal­mas, hatékony végrehajtásához. Beosztottjai felé nyitott, segítő­kész, következetességével a ki­egyensúlyozott szakmai munkát akit 2013. január 2Ö-ra virradó éjszaka bántalmazott a 27 és a 22 éves nagykónyi férfi. Az ösz­­szevert és magára hagyott idős asszony belehalt sérüléseibe. A gyanúsítottakat 18 órán belül elfogták. Az alezredes elmond­ta, hogy az egyik vádlott a bizo­nyítékok ellenére még azt is ta­gadta, hogy járt a helyszínen, majd a másodfokú tárgyaláson mégis beismerő vallomást tett. Nem igazán ért egyet azzal az alosztályvezető, hogy a be­ismerő vallomás lenne a bizo­támogatja. Szakmai felkészült­ségének, elhivatottságának, ki­váló kapcsolatépítő képességei­nek köszönhetően nagy mérték­ben hozzájárult a kapitányságok és a főkapitányság bűnügyi al­egységei közötti szoros kötelék kialakításához. Munkája során folyamatosan keresi azokat a le­hetőségeket, melyekkel tovább javítható a bűnügyi ügyfeldolgo­zás színvonala, hozzájárulva ez­zel a megye közbiztonsági hely­zetének javításához. nyítékok királynője, hiszen azt a gyanúsított bármikor vissza­vonhatja, módosíthatja. Szerin­te arra kell törekedni, hogy a bizonyítás beismerés nélkül is megálljon. Azért fontos a szín­vonalas helyszíni szemle, mert egyre nagyobb jelentőséget kapnak a tárgyi bizonyítékok. Sok másról is esett szó a be­szélgetésben, annak hangsú­lyozását azonban fontosnak tartja, hogy a felesége támoga­tása nélkül nem sikerülhetett volna ezt a pályát befutnia. Névjegy Szekszárdon született 1959- ben, a BM tartalékos tiszti is­kolája után, 1979 október 1-én kezdte rendőri pályafutását Pakson. Elvégezte a rendőrtisz­ti főiskolát, majd munka mel­lett a jogi egyetemet. Nős. Sza­badidejét sokféle tevékeny­ség közt osztja meg. Legfon­tosabb a tenisz, alelnöke az ínyencklubnak, alapító tag­ja a felsővárosi és egy asztali­tenisz-egyesületnek, alelnöke egy szakmai egyesületnek. Az Év rendőre kitüntetés indokolása Nehéz idők Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu Ali. világháború óta a legsúlyosabb humanitárius vál­sággal néz szembe a sárteke. Az elmúlt években tovább nőttek a vagyoni egyenlőt­lenségek a világon. Az emberiség leggazdagabb egy százaléka birtokolja a világ vagyonának felét. A legszerencsétlenebbek ugyanakkor egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek. A fe­kete kontinens szarván - a leginkább érintett Jemenben, Szo­máliában, Dél-Szudánban és Nigériában - 20 millió embert, köztük 1,4 millió öt év alatti gyereket fenyeget az éhezés és az éhínség réme. Az okok összetettek: globális felmelegedés, pol­gárháborús konfliktusok, az iszlám terrorizmus, a menekült­válság hatására elapadó szoli­daritás. Utóbbi egészen biztosan nem fog változni. A mene­kültek egy kis részét, töredé­két befogadja Európa - amely­­lyel újabb válsággóc keletke­zik -, miközben a kiinduló or­szágokban ettől önmagában semmi sem változik. Az ENSZ el­keseredett hangot ütött meg: „a történelem kritikus pillanatá­ban vagyunk". Nem a nyersanyag kiszipolyozására, fegyve­rek eladására, polgárháborús körülmények konzerválására van szükség. Innováció, több figyelem és a segélyezés gyakor­latának megváltoztatása kellene ezeknek a fejlődő országok­nak. Ez, legalábbis kezdetnek, nem lenne rossz. A történelemnek volt olyan időszaka, amikor a nyugati civi­lizáció adta a versenyképesebb, adekvát válaszokat a felmerü­lő nagy kérdésekre. Ez is egy ilyen helyzet. Afrikában 20 millió embert, köztük 1,4 millió gyereket fe­nyeget éhínség Ízelítőt kaptunk a nyári viharokból TOLNA MEGYE Zivatar, jégeső, tornádó, mindháromból kap­tunk ízelítőt szerdán délután Báta és Paks között. A vihar dél felől érte el megyénket, Bá­ta és Bátaszék között egy nagy tölcsérű tornádó alakult ki a különböző áramlások követ­keztében. A szemtanúk sze­rint fantasztikus volt a látvány, mi­vel eső nem esett, a szántóföldek fö­lött összegyűjtött port kavarta töl­csérben a viha­ros szél, nagy se­bességgel haladva a két település kö­zött. Közben hatalmasakat vil­­lámlott és dörgött az ég. Szerencsére kárt nem tett a hirtelen kialakult tornádó. Szekszárd határában, a Por­koláb-völgy környékén vi­szont jelentős mennyiségű jégeső esett, ráadásul szára­zon, vagyis eső nélkül, leg­alább tíz percig. A szemtanúk beszámolója szerint cseresz­nyemag és szilvamag nagy­ságban. Szőlőt, gyümölcsöst, kiskertet és mindent, amit ért, alaposan elvert. Bereczki Károly, a Nefela Egyesülés meteorológusa el­mondta, Szekszárd fölött állt össze egy szupercella, mely a Duna vonalában felfelé halad­va vonult át a me­gyén, Paks irányá­ba. Az ilyen jelle­gű vihar helyben alakul ki, az adott terület fölött áll­nak össze a vihar­felhők, ezért ne­héz védekezni el­lene. Ennek elle­nére már délben elindították a párologtató berendezéseket a megyében, melyeknek az a céljuk, hogy aprítsák a jeget. Bereczki Károly hozzátette, le­het, hogy egy órával korábban kellett volna elkezdeni a páro­logtatást. Májusban számíta­ni kell ilyen jellegű viharok­ra, vagyis megkezdődött a jég­esőelhárítási szezon. M. I. Szekszárd fö­lött állt ösz­­sze egy szu­percella, és a Duna mentén felfelé haladt Az elmúlt évek alatt sokat javultak a kerékpározás körülményei Pakson és környékén Mindennapos, hogy biciklivel járnak dolgozni PAKS Első ízben és a megyé­ben egyedüliként csatlakozott Paks az országos Bringás reg­geli programhoz. Ahogy az or­szág többi, nagyjából negy­ven helyszínén, úgy Pakson is megvendégelték azokat, akik kerékpárral mentek munká­ba, iskolába tegnap. A város négy pontján alakítottak ki reggeliző állomásokat, a Tou­rist Info irodája előtt, a lakó­telepen, a városházánál és az atomerőműnél. A város a To­urist Info Paks és a Magyar Kerékpárosklub Paks-Szek­­szárd Területi Szervezete kö­zös szervezésében csatlako­zott a kezdeményezéshez, hogy felhívja a figyelmet a ke­rékpáros közlekedés előnyei­re, népszerűsítse azt. Elképzelésük mellé állt Paks Város Önkormányzata, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és több vállalkozás, akik jóvoltából minden ponton pék­sütemény, saláta és üdítőital várta a bringával érkezőket. Az atomerőműnél - tekintet­tel a több műszakos munka­rendre - már hajnali öt órakor felállt a stáb Németh Irén ve­zetésével, s nyolcig meg is, telt a kerékpártároló. Ez egyéb­ként nem újdonság, hanem mindennapos dolog, mint aho­gyan a biciklivel érkezők zö-Az Erzsébet szállodánál Czink Dóra kínálta az érkezőket Fotó: V. T. me sem a kampány miatt pat­tant nyeregbe, akárcsak Rein Ferencné, aki Paksról, a Fecs­ke utcából jár - ha az időjárás engedi - bringával dolgozni. - Szeretek biciklizni, körül­belül 25 perc az út - mondta. Hozzátette, sok gyalogos hasz­nálja a kerékpárutat, az autó­sok pedig nem mindig előzé­kenyek velük. Nagy Attila időszakosan vé­gez munkát az erőmű terüle­tén, alapvetően Budapesten dolgozik. Azt mondta, úgy vet­te észre, hogy az elmúlt évek alatt sokat javultak a kerék­pározás körülményei Pakson. Vida Tünde Ősszel is lesz Czink Dóra, a Paksi Tourist Info vezetője, az Erzsébet szállo­dánál „teljesített szolgálatot”. Mint elmondta, a kora reggeli órákban még nem volt túl nagy a forgalom, de hét után egy­re többen érkeztek, a közeli is­kolába, óvodába mentek ke­rékpáron. A kerékpáros közle­kedés előnyeinek hangsúlyo­zásán túl céljuk volt az is, hogy az óváros közösségi életét gaz­dagítsák. A következő Bringás reggeli kampány ősszel lesz, hogy Paks ismét csatlakozik-e, arról később döntenek. Dr. Misetics Gábor átveszi a kitüntetést dr. Soczó László megyei főkapitánytól Fotó: Mártonfai Dénes

Next

/
Oldalképek
Tartalom