Tolnai Népújság, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-04 / 79. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2017. ÁPRILIS 4., KEDD A saját célú felhasználáshoz nem kell semmilyen papír Csak engedéllyel szabad gyógynövényeket gyűjteni Hamarosan kezdődik a bodzaszezon. Az üzletszerű gyűjtésre szigorú szabályok vonatkoznak A jelentőség nem csökken, a feladat kevesebb KECSKEMÉT A megyei önkor­mányzatok szerepének terve­zése és erősítése a helyi és köz­ponti államigazgatás szereplői között. Ezzel a címmel rendez szakmai konzultációsorozatot a Megyei Önkormányzatok Or­szágos Szövetsége (MÖOSZ) és a Belügyminisztérium (BM). A nyitórendezvénynek csütör­tökön adott otthont Kecskemét. A változás időszakát élő me­gyei önkormányzatok jelentő­sége nem csökkent, viszont fel­adatainak száma igen - mond­ta beszédében Fehérvári Ta­más, a MÖOSZ elnöke, egyút­tal Tolna megye önkormány­zatának elnöke. Hangsúlyozta, szeretnének együttműködni abban, hogy a megyékben lé­vő települések miként segíthe­­tők. Ennek kiváló példája a fo­lyamatban lévő Területi Opera­tív Program (TOP), mely EU-s forrásokhoz juttatja a vidéki te­lepüléseket.- Azt gondolom, hogy a me­gyét, mint magyar szerkezetű közigazgatási, szervezési rend­szert, nem szabad elveszíteni - folytatta az elnök. - Annak ér­dekében, hogy tovább tudjon működni, a mi javaslataink, ötleteink is kell, hogy támo­gassák azt, együttműködve a miniszteriális szervekkel és a magyar kormányzattal. Oláh Gábor regionális fej­lesztési programokért felelős helyettes államtitkár közölte: az összesen 1262 milliárd fo­rintnyi TOP-forrásból a me­gyék számára 797 milliárdot nyitottak meg. A MÖOSZ.com alapján Fehérvári Tamás, a szövetség elnöke Fotó: MW Nagy port kavart Tolna me­gyében egy nemrég történt eset, amikor egy ember kiste­herautójával 150 kiló medve­hagymát vitt volna a nagyba­ni piacra, de a vámosok iga­zoltatása után az árut elko­bozták tőle, mert nem tudta igazolni, kinek a területéről szedte azt. Hamarosan kez­dődik a bodza és más gyógy­növények szezonja is, ezért az eset különösen tanulságos. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE Megyénkben na­gyon sok gyógynövény megte­rem, még termeszteni sem kell őket, ilyen például a kamilla, a vadrózsa, a bodza, a hárs. Van egy réteg, akinek a gyűjtésük fontos bevételi forrást jelent. Legalábbis így volt eddig. Sen­ki nem kérdezte, hol szedték a bodzát, hársfavirágot, csak átvették tőlük az éticsigával együtt az arra kijelölt helyeken. A „medvehagymás ügy” azonban fe­lülírta azt, amit ed­dig a gyűjtögetés­ről gondoltunk. A Nemzeti Élelmi­szerlánc-biztonsági Hivataltól (Nébih) kértünk az ügyben állásfoglalást.- Milyen igazolást kellett vol­na vinniük a nagybani piacra igyekvőknek, akik - valószí­nűleg - a szabadban, erdőben szedhették a medvehagymát?- Az említett konkrét esetnél - a Tolnai Megyei Kormányhi­vatal tájékoztatása szerint - a kisteherautóban lefoglalt árun semmilyen jelölés sem szere­pelt, és az árut kísérő dokumen­tumok alapján sem lehetett azo­nosítani a tételt - kaptuk a vá­laszt a Nébih sajtó­­osztályától. A gyűj­tött medvehagyma élelmiszernek mi­nősül, ezért a nyo­­monkövethetősé­­gét biztosítani kell. A termék jelölése a nyomonkövethető­­ség fontos része, hi­szen a tétel csak így azonosítha­tó. A címkén fel kell tüntetni a gyűjtő vagy forgalmazó nevét és címét, a származási országot és a csomagolás dátumát (mint tételazonosítót). A tételazonosí­tónak a kísérő dokumentumo­kon (számla, fuvarlevél) is sze­repelnie kell. Csomagolt termék esetében minden csomagot fel kell címkézni.- Lehet-e a jövőben értékesí­tésre szedni útszéléről bodzát, éticsigát, hársfavirágot, kamil­lát? - kérdeztük még.- Medvehagymát, gyógynö­vényt, vadgyümölcsöt keres­kedelmi célra gyűjteni csak engedéllyel szabad, amit az er­dő vagy terület kezelőjétől, tu­lajdonosától kell kérni. Az éti­csiga védett állat, szintén csak külön engedéllyel gyűjthető. Ellenőrzéskor a forgalmazó­nak igazolnia kell a tétel erede­tét számlával, felvásárlási jegy­gyei vagy fuvarlevéllel, ha sa­ját maga által gyűjtött termé­ket árul, akkor a gyűjtési en­gedélyt is be kell mutatnia. SsP9oiHfiiflK'< Illusztráció: MW, archív felvétel Csak papírral A tavalyi hivatalos adatok szerint közel ötezer ember foglalkozott hazánkban hiva­tásszerűen gyógynövénygyűj­téssel, termesztéssel pedig mintegy 25 cég. Utóbbiak to­vábbi 1500-2000 embernek adtak munkát az elsődleges feldolgozásban. A gyógynö­vények egy részét feldolgoz­zák, például illóolajokat állí­tanak elő. A lényeg, hogy a gyűjtőknek tisztában kell len­niük azzal, hogy milyen igazo­lásokat, papírokat kell előre megkérniük azért, hogy a ha­tóságok se köthessenek bele a tevékenységükbe, illetve büntetés nélkül megússzák a szezont. Az éticsiga védett állat, szintén csak külön enge­déllyel gyűjt­hető HIRDETÉS Kérdezze újságíróinkat! A Tolnai Népújság újságíró-olvasó találkozót tart április 4-én, kedden, 16 órától Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyv­tárban, a Perczel Mór u. 50. szám alatt, jöjjenek el, mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket a szerkesztőség és a kiadó munkatársainak! Osztrák ifjúsági versenyen vesz részt hamarosan Környei Attila A ruszti gitárverseny főpróbája SZEKSZÁRD A ruszti reperto­árt mutatta be az elmúlt hét végén Szekszárdon, a Liszt Fe­renc Zeneiskola nagytermé­ben Környei Attila. A Zeneaka­démia bachelor fokozatát vég­ző művész a jövő hétfőn lép fel Ruszton, az osztrák telepü­lés Alirio Diaz nevű nemzet­közi ifjúsági gitárversenyén. Előtte azonban, a múlt pénte­ken délután megtartotta a fő­próbát szülővárosában, gyer­mek- és ifjúkora színhelyén. A közönség Johann Sebastian Bach, Manuel M. Ponce és Leo Brouwer szerzeményeinek vir­tuóz tolmácsolását hallgathat­ta meg. Sz. Á. Bach-, Ponce- és Brouwer-darabokat játszott a gitárművész Fotó: Mártonfai Dénes

Next

/
Oldalképek
Tartalom