Tolnai Népújság, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-29 / 99. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2017. ÁPRILIS 29., SZOMBAT hírek Támogatja a város a kórházi felújítást SZEKSZÁRD A szekszárdi ön­­kormányzat tíz és fél millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a gyer­mekosztály elhelyezésé­ül szolgáló épület felújításá­ra. A város 2016. november 29-én együttműködési ke­retmegállapodást kötött a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal. Az együttműkö­désnek számos kézzelfogha­tó eredménye született, ezek egyike ez a felújítás. Dr. Né­meth Csaba főigazgató meg­kereste Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterét, figyelemmel arra, hogy szá­mos alkalommal tettek ész­revételt a beteg gyermekek szülei, hozzátartozói, kifo­gásolva a gyermekosztály épületének állapotát. A léte­sítmény közel negyven éve épült, azóta lényeges felújí­tás nem történt. B. K. Budapesten léptek fel a székelyek TOLNA MEGYE A Bukovinai Székelyek Országos Szövet­ségének képviselői is fel­léptek a Budapesten immár 36. alkalommal megrende­zett Országos Táncháztalál­kozó és Kirakadóvásár gálá­ján - tájékoztatta lapunkat Illés Tibor elnök. A Hőgyészi Bokréta Tánccsoport a Fülöp Ferenc-díjas táncosok rész­vételével lépett színpadra. A csoport vezetője Herczeg Gábor volt. A találkozó kere­tében pedig Radák János és Fekete Etelka a hidasi nép­tánccsoport tagjaival buko­vinai táncokat tanított az ér­deklődőknek. H. É. Első alkalommal Terítéken BONYHÁD Terítéken címmel indított programsorozatot Bonyhádon a Vörösmarty Mi­hály Művelődési Központ a Solymár Imre Városi Könyv­tárral közös szervezésben. A tervek szerint a közéleti beszélgetéseket kéthavonta tartják meg, mindig egy ép­pen aktuális témát körüljár­va és számos területet érint­ve. A sorozat első rendezvé­nyét szerdán tartották meg, amikor is Georg Spöttle biz­tonságpolitikai szakértő volt a vendég, aki az iszlamizáci­­óról tartott előadást a műve­lődési központban. H. É. Gyanús haláleset kavarta fel a kedélyeket a kisvárosban. Egy sokak által ismert helyi lakost holtan találtak. Munkatársunktól tolnai.nepujsag@mediaworks.hu TOLNA Pénteken délelőtt hol­tan találtak egy idősebb nőt otthonában. Mint arról a rend­őrség tájékoztatott, az esettel SZEKSZÁRD Több nagy ren­dezvényen is jelen lesz a Tol­na Megyei Nyugdíjas Szerve­zetek Érdekszövetsége az idei esztendőben úgy, ahogy az a szokásoknak megfelel. Mint azt dr. Horváth Mar­cell elnöktől megtudtuk, szerdai szekszárdi küldött­­gyűlésükön napirenden volt kapcsolatban felmerült az ide­genkezűség lehetősége, ezért a rendőrség helyszíni szemlét tart, és vizsgálja az eset kö­rülményeit. Az ügyben az el­járást a Tolna Megyei Rend­őr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le a kapott tájékoztatás szerint. A tragikus eset, ahogy ez általában lenni szokott, felka­varta a kedélyeket a kisváros­a múlt év értékelése, ebből pedig kiderült: nem egyfor­mán támogatják a települé­sek a tagszervezeteket. Van, ahol természetes, hogy termet biztosítanak az egye­sületnek, és pénzzel is segí­tik, máshol ez fel sem merül. A 2017-es programok közül a versmondó verseny már le­ban. Információink szerint az asszony „túlfejlett ” igazság­érzete miatt volt ismert nem­csak szűkebb környezetében, hanem a helyi és a megyei ha­tóságok előtt is. Éppen emi­att megosztó személyiségnek számított a településen. Névtelenséget kérő helybé­li elmondta, hogy a rendőrök egy fotót is mutattak a kör­nyékbelieknek, de úgy tudja, zajlott, és sikeres volt. Tamá­siban, a fürdőben május 10- én regionális kulturális talál­kozó lesz, júniusban szintén Tamásiban körülbelül százan kirándulnak majd. Dr. Horváth Marcell bízik abban, hogy szép számmal képviselik majd a szövetsé­get a csillebérci országos ren­hogy bár volt, aki felismerte vagy felismerni vélte a képen látható személyt, senki sem látta a környéken. Az elhunyt asszony házá­ban lakik egy férfi is, akin „külsérelmi nyomok” voltak, ezért kórházba szállították. Hivatalos helyről meg nem erősített információink sze­rint a rendőrség már meg is hallgatta. dezvényen, de szokás szerint az Állampolgári Részvétel he­tén és más szekszárdi rendez­vényeken is ott lesznek majd. A nyugdíjas szövetség elnöke szerint megbeszélésük egyik legfontosabb tanulsága, hogy össze kell fogni a más civil szervezetekkel, önkormány­zatokkal. B. K. Haladhat tovább a megye fejlesztése TOLNA MEGYE Soron kívüli dön­tött a megyei önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) egyes pályázatairól, így gyorsítva a települések által benyújtott tá­mogatási kérelmek elbírálását. Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke „Döntött a Közgyűlés: haladhat tovább a megye tele­püléseinek fejlesztése” címmel írt közleménye szerint a gré­mium támogatta a TOP Dön­tés-előkészítő Bizottság javas­latait, s ennek köszönhetően a lehető leggyorsabb módon ke­rülnek a megyei pályázatok az Irányító Hatóság elé. Szabó Loránd, a közgyűlés DK-s tagja, Dombóvár polgár­­mestere a döntést követően elég erős, nyomdafestéket nem tűrő szavakat is tartalmazó közle­ményt adott ki, és sajtótájékoz­tatót is tartott. Mint elmondta, több dolog is felveti a szabály­talanságok lehetőségét, illetve A megye célja az ÉPÍirtiós források mi­nél egyszerűbb és gyorsabb fel­­használása jogszabálysértések elkövetését. Állítása szerint nem kaptak előterjesztést, előre titoktartási nyilatkozatot kellett aláírniuk, és gond akadt az összeférhetet­lenséggel is. Furcsának tartot­ta, hogy a falra kivetített táblá­zat csak pályázati kódokat tar­talmazott. Úgy véli, ezzel akar­ták bebiztosítani, hogy azok a pályázatok nyerjenek, amelye­ket politikai szándékból a köz­gyűlési többség támogat. Mind­ezek miatt a kormányhivatal­hoz és uniós szervekhez fordul. Fehérvári Tamás elnök ezt közleményében így kommen­tálta: „A TOP keretein belül Tolna megyére 27,55 milliárd forintos fejlesztési forrás jut, melynek jelentős részéről sike­res döntés született, bármeny­nyire is próbálkozik ennek kétségbe vonásával az ellen­zék önjelölt szószólója. A sze­mélyeskedő, csúsztatásokkal teli Facebook-bej egy zések mi­nősítik mind az embert, mind az általa kiszolgált, régen le­szerepelt pártot.” TN Az összefogásban rejlik az erő Postai és elektronikus úton is feladható a kérdőív Májusban mindenki megkapja Lakatlan házban tett látogatást DECS Tetten értek a helybé­liek egy 35 éves helyi férfit egy lakatlan ház udvarán áp­rilis 27-én este 8 óra körül. A rendőrök elfogták a férfit, akinek a zsebében a házból származó holmit találtak. Az egyenruhások az udvaron el­dobott pénztárcát is találtak, amelyet szintén a lakóházból lopott el a férfi, aki a bűncse­lekmény elkövetését kihall­gatása során beismerte. A Szekszárdi Rendőrka­pitányság eljárást indított a helybéli férfi ellen lopás vét­ség elkövetésének megalapo­zott gyanúja miatt, tájékozta­tott a rendőrség. 1.1. SZEKSZÁRD A nemzeti konzul­tációval kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót pénteken Po­­tápi Árpád János nemzetpoli­tikáért felelős államtitkár, or­szággyűlési képviselő. Elmondta, hogy május kö­zepéig minden választó meg­kapja a válaszküldeményt, az értesítőt és a kérdőívet tartal­mazó levelet, amelyet május 20-ig ingyenesen lehet visz­­szaküldeni. Potápi Árpád Já­nos azt hangsúlyozta, hogy a kérdőív anonim, tehát a véle­ménynyilvánító kiléte titok­ban marad az összesítésnél. Továbbá arra kérnek minden­kit, hogy küldje vissza kérdő­ívet, vagy töltse ki elektroni­kusan, akkor is, ha kormá­nyétól eltérő a véleménye. Az államtitkár arról is be­szélt, hogy Orbán Viktor mi­niszterelnök néhány napja Brüsszelben próbálta megvé­deni Magyarország érdekeit egyes európai uniós vezetők­kel szemben. A politikus szerint hazánk nincs egyedül ebben a küzde­lemben, és ha sikerrel jár, az­zal precedenst teremt. A vi­segrádi négyek támogatásá­ra számíthat az ország, illet­ve néhány nyugat-balkáni ál­lam, így Horvátország, Szlo­vénia, Szerbia és Románia vé-Potápi Árpád János Fotó: M. K. leménye is egyre inkább ha­sonlít a magyar kormányé­hoz. A nemzeti konzultáci­óban a rezsicsökkentéssel, a bevándorláspolitikával, a munkahelyteremtő intézke­désekkel és az adócsökken­téssel kapcsolatban vannak kérdések a lakossághoz. Valamint arról is, mit te­gyen az ország azzal kap­csolatban, hogy nemzetkö­zi szervezetek törvénytelen tevékenységgel ösztönzik a bevándorlást Magyarország­ra és Európába, és hogy egy­re több külföldről támogatott szervezet akar beleszólni ha­zánk belügyeibe. TN Sokszoros véradókat köszöntöttek BIKÁCS Sikeres volt az idei el­ső véradás a településen, és- mint Vanya Lajosné, a Vö­röskereszt helyi titkára öröm­mel nyugtázta - egyre több közöttük a fiatal. Ezúttal hu­szonöt jelentkező volt, akik közül tizenöten adhattak vért. Jelentős volt ez a nap ab­ból a szempontból is, hogy 14 sokszoros véradót is ven­dégül láttak, köszöntöttek az önkormányzat támogatásával- fogalmazott Antal Ágnes al­polgármester. A 20-30-szoros véradók mellett olyan önkén­tes is akadt Kiss József szemé­lyében, aki ötven alkalommal nyújtott segédkezet. V. T. Az utca még késő délután is le volt zárva a rendőrségi helyszínelés miatt Fotó: Makovics Kornél Holtan találtak egy idősebb nőt Tolnán a saiát otthonában

Next

/
Oldalképek
Tartalom